hadisvetasavvuf 10-01

10- Hadis ve Tasavvuf Ders 10 hayat veren nurun keşif notları

 TASAVVUF HADİS DERS 10

 

 

 

Kıymetli dostlarımız; biraz da İmamı Malik Hazretleri hakkında verdiğimiz notlar kısa öz notlardır. Bunlar not halinde mezhepler hakkında birkaç not vermeye çalışıyoruz. İmamı Malik’te Hicri 93 ve 179 yılları arasında yaşamış.  Medine’de ilmini yaymıştır.  Gayretli ve ehli takva idi. Meclisi hadisi şerif,  fetva.  Üstün hafıza ve zekâsı vardı. Sabırlı, tahammüllü, ihlaslı ferasetli,  heybetli, bıyıklı.  Hz. Ömer’i örnek alırdı.  Hz Ömer’in bıyığını burar, kıvırırdı diye rivayetler vardır. 400 dinar altını vardı.  Ticaret ederdi İmamı Malik.  Araf suresi 32,  Ra’d Suresi 11.  İkrah karşısında kalanın yemini muteber değildir hadisi şerifine istinat etti.  Kendisi zulme uğramıştır.  İşkence yapılmıştır ona da.  ‘’Enam suresi 15,  Nisa Suresi 115’’ İman, söz, inanç,  amel derdi, yani iman nedir deyince söz,  inanç, amel der.  Kadere inanır.  ‘’Secde Suresi ayet 13’’  Günahı Kebire,  Nisa suresi 48.  Kuran-ı Kerim, Cemal yine ‘’Kıyamet Suresi ayet 22, 23’’de ‘’Şura Suresi 112’ de olduğu gibi 4 halifenin seçimi doğrudur derdi.  Hadisi Şerif’te şehitlerin en hayırlısı Hz. Hamza ile Zalim Sultana hakikati söylediği için öldürülendir hadisini ileri sürerdi. Fıkıh hadis,  kitap, sünnet kıyas, maslahat,  Seddi Zerai, örf ve adetler, alıcı satıcı ayrılmadıkça muhayyerdir. Bunu Şevval orucunu hem bunu hem de Şevval orucunu İmamı Malik reddetmiştir.  İcma, Medine’nin icmasını kabul ederdi.  Yani Medine âlimlerinin icması kabul ederdi. İcma’dan anlayışı İmam Malik’in böyle idi.  İstihsan cüzi maslahat hükmünü kıyasa tercihtir.  Mesalih-i Mürsele müspet menfi hakkında delil bulunmayan maslahatlar.  Seddüz zerai, İstishap neden yoksa eski halinde kalması İstishap,  yani ortada bir neden yoksa eski halinde kalmasına İstishap deniyordu mezhebinde bunlar vardı.  Beraeti Asliye,  Hanefilerde eserleri Muvatta,  Müdevvene, Yıldızlar Nücum,  İbni Rüşt bu mezheptedir.  Daha çok Hicaz bölgesinde yayılmıştır.

 

Dakika 5:10

 

Endülüs, Afrika ve başka yerlerde de vardır.  İmamı Şafii Hazretleri 152, 204 seneleri arasında yaşamış Hicri. Yemen, Gazze Aakalan doğum yeri,  ölümü Kahire. Kureyş soyundandır kendisi.  İmamı Malik’ten pek ayrılmamış,  Beytü’l Harama, Bağdat’a gelmiştir.  Mısır’a gitmiştir.  Irak hafıza,  basiret,  firaset,  ihlas bunlarda da İmamı Şafii mükemmeldir.  Çok da iffetlidir.  Hilafet şart.  Kureyş’i ve Beyat, Beyat sonra da olur derdi. İmam Şafi Hazreti Ali için der ki Zahit, Âlim,  Yiğit, şerefli idi.  Bunlar kimde varsa o kimseye,  o kimseye önem vermez. Hz. Ali böyleydi diyor.  Fıkıh, kitap,  sünnet,  istikra, endüksiyon ile sabittir ki Nesih’i Kur’an’ın beyanını sünnet,  sünnet yapmaktadır, sünnet karşıtlarına karşı onları reddetmiştir. Hadisi şerif Allah (CC) Benim sözümü işitip ezberleyen ve başkalarına tebliğ eden kulunu nurlandırsın. Bazı fıkıh ehli vardır ki aslında fakih değildir.  Bazı fıkıh ehli de vardır ki öğrendiği fıkhı kendisinden daha iyi anlayacak olana nakleder.  Üç şey vardır ki Müslüman’ın kalbi bu sayede paslanmaz.  Bunlar Allah’a amelde ihlas, Müslümanlara nasihat ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamaktır.  İmamı Şafii böyle söylüyordu. Pakistani,  Lahor’da Kuran-ı Kerim cemaati denen bir topluluk, sünnetin Hüccet olmadığını ileri sürerler.  Dikkat edin Pakistani Lahor’da Pakistan’ın ve Lahor’da Kur’an cemaati denen bir topluluk sünnetin hüccet olmadığını ileri sürerler.  Mısır’da da bazı yerlerde de görülmektedir. Şu anda bu Türkiye’de de kendini göstermeye başlamıştır.  İcma aslında tüm ulemanın ittifakıdır der İmamı Şafii.  Medine icmasını tek başına kabul etmezdi. Sahabe sözlerini de alır, istihsanı kıyas, istihsanı iptali İmamı Şafii’nin eserleri.  Bağdat’ta El Un Er-Risale El Mebsut bunları yazmıştır.

 

Dakika 10:00

 

Mısır’da El Un ki Kütübü Sünne, El Emali,  El Kübra,  El imla,  Essağir,  Risale, Mebsut bunları değiştirmiştir.  Mısır’daki eserleri Bağdat’takileri nesh etmiştir. Yani İmamı Şafi Bağdat’ta yazdıklarına Mısır’da terk etmiş onları yenilenmiştir.  Tahriçler, mezhep taassupları birçok yerlere yayılmıştır. Mezhep taassubu İslam’da yoktur. Ne yazık ki cahiller arasında vardır.  Mezhepler İslami çok iyi bilen kitaba,  sünnete, İcma, kıyasa dayanan gerçek esaslara dayanır mezhepler.  Mezheplerin savunduğu ayetlere, hadislere onların istinatgâhlarına,  delillerine bak. Ahmet Bin Hanbel 164- 241. yılları arasında yaşamış (Rahmetullahi Aleyhim Ecmain) Bağdat’ta kendisi bulunmuş, kendisi Arap’tır.  Hazreti Muhammed’in soyuna karışır.  Nizâr kabilesinden gelmedir. Hadis ve fıkıh âlimidir kendisi. Ehli Takva idi,  maddi sıkıntısı vardı.  Hanefilerden ikram,  Hanifelerden ikram almaz,  memuriyeti de kabul etmezdi. Hareketleri, şahsiyeti, hafızası sabrı, tahammülü çok yüksekti.  İhlaslı, heybetli bir zat ı muhteremdi. Hadisi şerif sadaka malı azaltmaz,  affeden şerefini yükseltir.  Allah için tevazu göstereni Allah yükseltir.  Bu hadisi şerife de diğerlerinde olduğu gibi sıkıca bağlıydı. İman,  inanmak,  izan, amel derdi. Günahı Kebairi Allah’a havale etmiş sıfatlar hakkında kader,  fiiller hakkında Kendisi selefidir.  El Müsned hadisidir. Fıkıh, naslar, sahabeler,  mürsel hadisi, ravisi, yani sahabe meçhul olanları, Hadisi Mürsel’i de kabul ederdi.  Zayıf hadis uyarma olduğu belli değil,  uydurma olduğu belli değil zayıf hadis ama uydurma olduğu belli değil.  Kıyas,  İcma,  Mesalih,  Mesalih-i Mürsele,  istihsan zerai, İstishap yeni delil buluncaya dek hüküm devam eder. Yani mezhebine bunları almıştır.  Gelişimi talebeleri iledir.  Oğulları da usulü fetvalar,  tahriç konusunda oğulları da âlimdirler.  323 Hicri’de baskıya başlamışlar. Kötülükleri şiddetle önlemeye çalışıyorlardı. Evet, kıymetli dostlarımız;  Zahiriler şimdi biraz da onlardan bahsedelim. Davut Ez Zahiri 202- 270 arasında yaşamış Davut Ez Zahiri.  İsfahani Endülüs’te güçlenmiş.  İbni Hazm Zahiridir.  Kurtuba 2. Hişam 10 yaşında tahta çıkmış.

 

Dakika 15:51

 

Endülüs Emevi Devleti’nin çöküşü başlamıştır.  Dikkat et siyaset, ilim mihrabı, seyahati, Lortça yaşantı, kitaplarının yakılması,  El Mutazit,  istibdatçı âlimlerin yani emirlerin gazabına uğramış İbni Hazm.  Kurtuba yakınında bir köye,  çiftliğe dönmüştür.  Şahsiyetli,  karakterli,  hasta, dalak büyümesi hastalığı vardı İbni Hazm da. Zengin, fikir, İstidat sahibi, edep sanat zevki yüksekti kendisi âlimdi. Cami,  telhis,  tahlis gibi birçok eserleri vardır.  Metodu nakli aklidir. İstikra,  tetatvu, felsefi,  psikolojik incelemeleri vardır.  Takvul hamamesi tevile gitmezdi İbni Hazm,  Zahirilerde tevile gitmek öyle kolay değildi gitmezler. Allah’ın isimleri vardır,  sıfatla ilgili bilgimiz yok der. Siyasi görüşü halife Kureyişi’dir,  erkektir, bilgili olması gerekir.  Emir’in tavsiyesi biat,  zümre,  şahıs aracılığı ile seçilir derdi. Kebairden bundan tövbe edilir. Kitap sünnet,  sahabe sözü bunun da fıkıh bunlara dayanıyordu. Kıyas maslahat nassın şümulündedir.  İmamı Gazali’de böyle derdi.  Kıyas, maslahat nassın şümulündedir.  İmamı Gazali’de böyle diyordu. Ebu Musel El Eş ‘ari İran’dan bahsedelim. Allah (CC) Allah’ın benimle gönderdiği İlim ve hidayet bir toprağa yağan yağmura benzer. Eğer bu toprak iyi ise suyu emer ve bereketli bitkiler verir. Bu toprak sert ve kurak ise su üzerinde tutar Allah bununla da insanları faydalandırır.  Onlar bu sudan içerler, taşırlar.  Hayvanlarına da içirirler. Diğer bir kısım toprakta vardır ki dümdüz çöl olup ne suyu üzerinde tutar nede bitki verir. İşte dinde fakih olan ve kendini Allah’ın bana gönderdiği şeylerle yararlandığı kimse de böyledir.

 

Dakika 20:05

 

O öğrenir ve öğretir. Bu mertebeye yükselmeyen kimse Allah’ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmez. Mürsel’i Munkatı’yı kabul etmezdi.  Kim? Ebu Musel El Eşari’den gelen haber ki bunu Ebu Musel El Eş ‘ari Peygamberimizden nakleder ki şimdi zahiriler Mürsel’i Munkatı’yı kabul etmez yani İbni Hazm.  İcma da nas arar sahabe icmai kabul eder.  Kıyası Maslahat, kıyas-ı maslahatı,  istihsanı,  zeraiyi reddeder. İstishap ispatı asliye,  mubahlık prensibine dayanır.  Yayılması bir ara yayılması görülmüş ama zayıf yayılmış, sönüşe geçmiştir.  Yerini Malikiler almıştır.  Yani İbni Hazm’ın Zahirilerin yerini Malikiler almıştır.  Şimdi biraz da Teymiye yine değinelim. Oda 661 728 Hicri yılları arasında yaşamış. Kendisi Harran’da bulunmaktadır orada doğmuş. Ciddi, çalışkan,  hafızası,  cihadı, savaşçı olması,  Bâtını şeyhinin saçını tırnağını kestirmiş, tövbe ettirmiş.  Maliki kadısı Mısır’da onu mahkûm etti işkence edildi Maliki kadısı.  Moğollara karşı savaşmış.  707’de zindandan çıktı. Allah arşın üstünde harfle sesle konuşur diyor diye tenkide uğramıştır.   İbni Teymiyye Allah arşın üstünde demiştir ki yüce Allah’a zaman mekân tayin edilmez.  Allah zamandan mekândan münezzehtir. Hadisi şerif Âdemoğlunun saadeti Allah’tan hayır dilemesi ve Allah’ın kısmet ettiği şeylere razı olmasıdır.  Âdemoğlunun bedbahtlığı ise Allah’tan hayır dilemeyi terk etmesi ve onun kısmetine razı olmamasıdır.  Vahdeti Vücut ve Sofiler konusunda yine içeri atıldı İbni Teymiyye. 707’de Hicri Şam’a geldi.  Orada yine mahkûm edildi Sofiler nedeniyle Baybars hükümdar onu oradan da İskenderiye’ye sürdü.   Hicri 711’de onu dövmüşler.  Nasuriddin onu Mısır’a davet etti.  713’de Şama geldi, kılıcını Moğollara karşı tekrar kuşandı.  Talak şartı ile yapılan yeminle, bozulmasıyla kadın boş olmaz demiştir.  Talak şartı ile yapılan yeminle kadın boş olmaz demiştir.  Yani yeminin bozulması ile. Üç talakla birden boşamak da mümkün değildir demiştir İbn-i Teymiyye.

 

Dakika 25:03

 

Bunlar Ehlisünnetin hilafınadır. Hayızlı iken boşanan kadına da kadında da talak vaki olmaz demiştir İbni Teymiyye.  Hicri 819’da fetvadan men edilmiş Şam Kalesine hapsedildi.  Ahmet Bin Hanbel benim kabrimi bayramyeri yapmayın.  Bana salavat okuyun, salavatınız nerede olursanız olun,  bana ulaşır. Peygamberimizden rivayet ediyor bunu Ahmet Bin Hanbel.  Yahudi ve Nasranî’ye peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptıkları için Allah lanet etmiştir. Ölüm döşeğinde efendimiz (S.A.V)  böyle buyurdu.  Kadın,  Kudat talebe ve dostlarına da işkence edildi. Talebesi İbni Kayyım-ı El Cevziyye de mahkûmdur Şam Kalesi’nde.  Maliki,  Hanefi,  Şafii âlimleri İbni Teymiyye’yi desteklemişlerdir haklı olduğu konularda hep. Onu bidatlara çekilmiş kılıç görüyorlardı. Tabii haklı tarafları vardı ama ifrat ve tefrit de ki tarafları da vardı. Ehlisünnetin âlimleri bunları dile getirmiştir. 728’de kitapları kalemleri, kâğıtları bile elinden alınmış Şam Kalesi’nde mahkûm iken. Gazan İlhanlıların kumandanı, Cermiye ilahi sıfatları inkâr edenler.  İttihadiye, Vahdet’i vücudu kabul ederler. 728’de hastalanmış ve ölmüştür İbni Teymiyye Allah Rahmet eylesin.  200.000 erkek 15.000 kadın cenazesinde bulunmuş. Karakteri, şahsiyeti,  hafızası, tefekkürü, hazır cevap,  ihlas hür düşüncesi,  fesahati, şecaati, sabrı, tahammülü, savaş,  siyaset, ilim,  hepsi mükemmeldi. Ebu Zehra mezhepleri araştıran zatı muhterem söylüyor bunları.  Onun çağı efendimiz(S.A.V)   zaman gelecek milletler aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecekler.  Birisi azgınlığımızdan mı, hayır çok olacaksınız fakat selin getirdiği çöplerden farkınız olmayacak. Heybetiniz düşmanın kalbinden sökülüp alınacak çıkarılacak.  Sizin kalbinize vehem zaaf atılacaktır.  Vehem nedir?  Ölüm korkusu, Dünya sevgisidir. Ölümden korkarsan,  Allah’tan korkmazsan,  başkalarından korkarsan dünya sevgisi de kalbine girerse ortada vehem vardır ki düşman seni artık top gibi oynar.  Hicri 7 ve 8. Asırda Müslümanlara Moğollar doğudan,  Haçlılar da, Frenkler batıdan saldırmışlardır.

 

Dakika 30:00

 

Kendi içlerinde de fitne var idi. İbni Kesir bunu da beyan ediyor. Kıymetli dostlarımız; Görülenler Allah’ın suret ve tecellileridir.  Vahdeti Vücut Hint düşüncesidir. İttihat fikri,  teklifin kalkması, hokkabazlık,  İbni Teymiyye bunlara cephe almıştır.  Çok haklı tarafları vardır. Cezaevinde vefat etmiştir.  Âlim En Nevevi, Sultan Barsa karşı çıkmıştır Âlim En Nevevi. Birçok eserleri vardır İbni Teymiyye’nin birçok da talebesi vardır en Seçkin’i İbni Kayyım el Cevziyye’dir.  Aziz Paulos mevcut Hıristiyanlığı kuran kişidir.  Aziz Paulos şu anda Hıristiyanlığı kuran kişidir. Mecmuatül fetva,   mantık, felsefe gibi eserler.  Ruhi yükseliş,  Yüce Allah sevgisi,  ilahi şevktir ruhi yükseliş.  Kişinin ruhuna Allah sevgisi,  ilahi şevk yerleşince ruh yükselir yükselir.  İhlaslı ruhlara hezeyan ettirdiği nur işrahtır.  Halikı ile ittisaline yaklaşmak için ruhani bir mertebeye yükseldiğine sulhu inanır. İttisal mertebesine gelince duygularını yitirir.  Rabbin de erir fena fillah olur.  Buna mahl sekir mertebesi denir.  Tek varlıkla baş başa kalır. Vahdeti Şuhut denir. Sade zatı ilahi müşahede edercesine sadece zati ilahiyi müşahede derecesine yükseltir,  perdeler kalkar, teklif önemini kaybeder,  günahları küçümseyen sözler sağdır olur.  Ataullah nefsin masiyetteki zevki,  zahiri açıktır. Taattaki zevki ise gizli ve batınidir. Gizlinin ilacı zordur.  Şazeli,  günahlarımızı sevdiklerinin günahları gibi yap. İyiliklerimizi buğuz ettiklerinin iyilikleri gibi yapma. Senin buğuzunun yanında iyilik fayda vermez, senin sevginin yanında da kötülük zarar vermez, ümit ve korku içinde olalım diye bize işin içyüzünü gizli tuttun.  Bizi korkudan emin et, ümit kırıklığına uğratma dilediğini ver. Çünkü biz istemeden önce imanı sen verdin bize,   ilahi benden iyilikler zuhur ederse senin lütfunla olur bunlar,  senin lütfundur. Minnet sanadır.  Eğer kötülükler zuhur ederse adaletin icabı cezalandırmak senin hakkındır.  Bunları da Ataullah söylüyor.  El Mursi ilahi senin iyiliğinin yanında ben kendi iyiliğimi nasıl görürüm. Veya senin lütfunu sana isyan ederek nasıl unuturum.

 

Dakika 35:01

 

Büyükler çok güzel büyük kıymetli sözler söylüyorlar.  Haddi aşan Sufiler muhabbet derecesine ulaşanlar için Masiyetle taat arasında bir fark yoktur.  Bunlar haddi aşanlar.  Şeriat bunları birbirinden ayırmışsa da muhabbete dayanan hakikat bunları birleştirmiştir.  Bazıları manayı idrak etmedikleri halde masiyeti de taati da tanımaz olmuşlar.  Şeyhlik iddiasında olmuşlar,  haramları işlemekte bir sakınca görmemişlerdir.  Tasavvufu kötülük işlemek için maske olarak kullananlar ortaya çıkmıştır.  Sufilerin Moğollara yardım ettiklerini, hokkabazlıklarını gören İbni Teymiyye amansız mücadele etmiştir o sahte sofilerle.  Bağdat istilasında Moğollara karşı gerekeni yapmaya çalışmış ama sahte sufiler ise düşmanla işbirliği yapmaya kalkmışlardır.  Bugünkü işgal güçlerine karşı işbirliği yapanlar da görüldüğü gibi. Terimler, Avl, fazlalık ortak paydadan fazla, mesela mirasta olduğu gibi.  Ayın gayri şahsi,  şey,  borç şahsiye,  mesela hukuk, bedai ilahi İlim ve irade değişir Şiiler.  Açığa çıkmazlar.  Bediiyat,  aslı bilgi açık biat halife seçimi,  musafaha ile idi. Carudiye,  Zeydiyye’nin kolu. Cefir, harften, rakamdan işaretlerle geleceğe ait haberler verilmesi.  Dehriler tabiata bağlayan,  ahirete inanmayan, dünyanın zamanının ezeli olduğuna inanan, ekol, okul,  çığır,  mezhep, faffayi kelam, ,  manaya uygun hüküm, cizye,  baş vergisi,  fıkıh, hukuk,  firaset ileriyi derhal anlama, kavrama, sezgi, garip hadis,  ravisi tek.   Evet, kıymetli dostlarımız;  Birçok terimler var burada.  Bu terimleri hepsini saymanın hatırımız da kalmayacağından dolayı mezheplerle ilgili size çok kısa keşif notları vermeye çalıştık. Birkaç kelime de olsa hatıra da bulunması faydalıdır. Ehlisünnet mezheplerine sıkı bağlanmalıdır ve Ehlisünnet mezhepleri Yüce İslam’ın okuludur. İslami ilimleri iyi okuyan Müçtehitlerin Okulu işte mezhep adı altında geçmektedir, onlar İslam’ı iyi okumuşlar,  iyi okutmuşlardır.  Ehlisünnet velcemaat âlimleri İslam’ı iyi bilenlerdir,  Kuranı Kerimi doğru anlayanlardır,  sünneti doğru anlayanlar çağı iyi okuyanlardır.  Değişen şartlara göre de içtihat geliştirenlerdir.  Kur’an’dan, sünnetten hareket ederek Cenabı Hak cümlemizi Fırkayı Naciye olan,  Ehlisünnete sıkıca bağlı olan,  Yüce İslam’ı doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin El Fatiha.

 

Dakika 40:29

 

(Visited 251 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}