HadısŞerifKülliyatı 14-01

14-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 14

14-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 14

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Euzu bikelimatillahitteammati min gazabih ve elimi igabih ve şerri ibadih ve min şerri hemezati şeyadin ve euzubike rabbi eyyehdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem efendiler; Usulü hadisi şeriflerin külliyatından derslerimiz devam ediyor. Câmiu’l-Usûl hakkın da Câmiu’l-Usûl yani bir özetlemedir. Aynı konuya gelen bütün hadisleri, hadisi şerifler bir araya getirilmiştir. Kadı Kudat İbnül Bârezi kitabın hacminin dörtte biri indirildiğini söylemiştir. Onun için ulema her dalda çalışmışlar, ilmi özetleme konusunda da gayret göstermişlerdir, aslı da korumakta titizlikle asla sadık kalarak hareket etmişlerdir. Biz tercüme de Câmiu’l-Usûl de ki metni esas aldık, gereken durumlar da aslına dikkat çekerek. Aslından aynen almayı uygun gördük. Evet, kıymetliler; bir eserden bir şey alıntı yapılırken bunun aslına sadık kalmak gerekmektedir. Teysiru’l Vusul fıkhın ana konularına göre kitaplar halin de tertiplenmiştir. Başta Kitab-ul İman yer almaktadır. İman kelimesi elif harfi ile başladığı için bölüm Kitabu’l son bölüm de Kitab-ul Yemin’dir. Y harfi Arap alfabesin de sonuncu harf olduğu için, elif de 1. harf olduğu için. Fihrist kısmın da işlediğimiz konuya temas eden hadisleri numaralarıyla da vermeye çalışılmıştır. İmtihan nispetin de günümüz insanının anlayacağı hale getirmektir gaye. Kitaplar ilim doludur fakat bunları anlayabilecek seviyeye getirmek gerekmektedir. Müslim, libas bu Kitabu’l Libas bölümünün 4. hadisi demektir. 2067 rakamı da aynı hadisin müteselsil numarasıdır ve bu numara kitapta da parantez içerisine alınmıştır. Yani konuyu anlamak için gereken kolaylıklar gösterilmek için gayret sarf edilmiştir, bütün eserlerimizde çok güzel metot sistem uygulanmıştır. Onun için sürekli Cenabı Hakka duacı olmamız gerekiyor. Ya Rab bundan sonra da muinim ol yardımını esirgeme, günahlarımı affet, bu naçiz hizmetimi de kabul buyur diye her yüce davaya hizmet eden insanlar Allah’ın yardımıyla başarıya ulaşırlar.

 

Dakika 5:30

 

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur birdir, tektir. Kemal sıfatlarla muttasıftır, noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün yüce isimler yüce sıfatlar onundur, O tenakustan ise münezzehtir. Kıymetli efendiler; Cenabı Hakkı iyi tanımalı, onun şanlı Peygamberi Hz. Muhammed’e de iyi tabi olmalıdır. Onun içinde Kuran’ı Kerim’i, sünneti şerifi yani hadisi şerifleri ve fakihlerimizi Kuran-ı Kerim’den hadisi şeriflerden nasıl hüküm çıkardıklarına da iyi bakmalı fıkıh ilmine göre de İslam’ı yaşamalı. İbnü’l Esir diye bilinen kişi Razi’nin bu altı ana kaynağı ihtiva eden eseri üzerinde düşünmüştür. Câmiu’l-Usûl, Min Hadisil Resul adıyla da ortaya koymuştur. Kitap Tecridu’l Usul Fi Ehadisil Resul diye tanınmıştır. Bu kitap hadisi şeriflerin özetlenmesidir. Bizde özetin daha da özetine giderek keşif notları vermek üzere derslerimize devam ediyoruz. Çünkü özün de özünü verdikten sonra kişi merkezden sahaya açılabilir isteyenler. Evet, kıymetliler; Allah’tan daha yakın kimse yoktur. Her şeyini duyan ondan başkası da yoktur. Her şeyini gören ondan başkası yoktur, dualara istediği gibi ani cevap verecek ondan başkası yoktur. Yüce Allah’tan başka yardımcın da yoktur, varsa onun lütfüdür, onun keremiyle sana yardımcılar vermiştir, hepsi ondan, hepsi ondan. Sadece günahlar kullardan, bizlerdendir. Hatalar, günahlar kula aittir, kullara aittir. Rahmeti Rahman rahmetiyle tecelli etmiş bütün lütuflar, keremlerin hepsi Allah’a aittir ve bütün gerçekleri de kullarına en iyi şekil de tebliğ eden duyuran hakkı yaşayan, onu uygulayıp eşsiz bir örnek ve önder olarak görevini yapan da şanlı Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa’dır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberdir (S.A.V) salatü selam onun üzerine olsun onun şefaatini de Cenabı Hak bizlere nasip eylesin.

 

Dakika 10:00

 

Şimdi muhaddisler konusun da hadis imamları konusun da sizlere kısaca bilgi verelim. İmamı Malik Hazretleri Medine’yi Münevvere de çoğunlukla görevini orada yapmış ve Medine’nin imamı olarak tanınmış 95 yılında doğmuş 179 yılında da Medine’de vefat etmiştir. Tirmizi ’den gelen haber de şöyle diyor; insanların ilim talebi için hayvanlara binip seyahate çıkacakları zaman yakındır o vakit Medine âliminden daha bilginini bulamazlar. İşte kıymetliler her ortam da Cenabı Hak çok kıymetli insanlara ilim yolunda da hizmetler vermiştir. İmamı Azam’ın hemen peşinden İmamı Malik Hazretleri onun muasırı olan İmamı Şafii Hazretleri, onun da muasırı olan Hanbeli Hazretleri gibi büyük müçtehitler yetiştiren ekolün yüksek âlimleri bu insanlık âlemine ne kadar güzel hizmetlerde bulunmuşlar. Yüce İslam’ı iyi okumuşlar, iyi okutarak gelmişlerdir. İmamı Malik Hazretleri hadisi şerif rivayet edeceği zaman abdest alır, en iyi elbiselerini giyer, koku sürünür büyük bir bakar ve heybetle kürsüye otururdu. Kendisi saygı telkin neden mehit bir görünüşe sahipti. Hakkın da bir Medineli şöyle demiştir: Yahyâ b. Saîd el-Kattân imamlar arasında hadisi şerifleri Malik kadar sahih olan yoktur demiştir Şafi Hazretleri de âlimler zikredilince Malik onların arasın da yıldız gibi parlar demiştir. Zaten İmamı Azam hakkın da, bu fakihler hakkın da daha önceki derslerimizde bilgiler verdik. Burada da hadis âlimleri hadiste öne çıkanlar ilgili konumuz ile ilgili size bilgiler veriyoruz. Mecbur edilen mükreh kimsenin talakı muteber değildir. Mansur onu kamçı ile dövdürtür. İmamı Malik bu hadisi şerif’i rivayet etti diye Mansur denilen halife İmamı Malik’e kamçı ile dövdürüyor. Fakat o hadis rivayetini terk etmiyor. Çünkü Allah’a olan görev, Peygambere olan görev öndedir, sopayla arkaya atılmaz. Onun için bu büyükler işkence görmüşler, zulme uğramışlar ama haktan hakikatten taviz vermemişlerdir. Harun Reşit bakın ne diyor; benimle gelmen lazım diyor 300 dinar veriyor İmamı Malik’e benimle de gelmen lazım diyor.

 

Dakika 15:00

 

O zaman Harun Reşit de halife idi. Zira ben halkı muvatta ile amele sevk etmeye azmettim diyor. Muvatta biliyorsunuz İmamı Malik’in hadis kitabıdır. Tıpkı Hazreti Osman Kuran’ı Kerim’le amele sevk ettiği gibi dedi. İmamı Malik ona şu cevabı verdi; İnsanları muvatta ile amele sevk etmek mümkün değildir. Bakın kendi kitabı Malikil Muvatta. Zira Resulullah’ın (S.A.V) Ashabı kendisinden sonra her tarafa dağıldılar, böylece her memlekette Ashabı Kiram tarafından götürülen bir ilim mevcut. Resulullah da (A.S.V)  şöyle buyurmuştur; ümmetimin ihtilafı rahmettir, seninle gitmem de imkânsızdır dedi halifeye böyle cevap verdi Malik Hazretleri. Çünkü Hz. Peygamber (A.S.V) bilselerdi Medine onlar için daha hayırlıdır buyurmuştur. İşte vermiş olduğunuz dinarlar olduğu gibi duruyor, ben Resulullah’ın (S.A.V) şehrine bedel dünyayı verseniz kabul etmem dedi. Devletin başıdır, halife devlet başkanıdır bakın halifenin verdiği paraları da geri vermeye çalışıyor ve Medine’den de ayrılamam diyor. Ey kıymetliler; işte bunlar hakkın, Allah’ın önüne, Peygamberin önüne kimseyi geçirmediler geçmediler, böyle âlim bunlar. Onun için İmamı Azam bu yolda canını verdi, İmamı Malik işte görüyorsunuz İmamı Şafii, Hanbeli de böyle. Bunlar yüksek şahsiyetler, bunlara yakında nice kıymetli âlimlerimiz var. Yine Şafi Hazretleri derki ben Malik’in kapısında Horasan atlarından ve Mısır katırlarından öylesini gördüm ki daha güzeline hiç rastlamadım. Kendisine bu ne güzel binek dedim, bu sana benden hediye olsun dedi. Ben onlardan bir tane de kendine ayır, gerekince binersin dedim. Bana ben Resulullah’ın (A.S.V) yattığı bir toprağa hayvan ayağı ile basmaktan Allah’a karşı hayâ ediyorum cevabını verdi. İşte bunlar Peygambere sıkı sıkıya bağlı olan âlimler, sıkı sıkıya tabi olan âlimler. Allah hepsine çok rahmet eylesin. Buhari Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail, İbni İbrahim, İbni Muğire yani Buhari Hazretleri hakkında da kısa bir bilgi verelim. Bu da kökleri Yemen’de cufi bir kabilenin adıdır.

 

Dakika 20:00

 

Cufi el Buhari diye geçer son kelimenin cümlenin sonu. Buhari Hazretleri 194 senesi Şevval’inin 13’ünde cuma günü doğmuş. 256 yılının Ramazan’ı Şerif bayramı gecesinde de vefat etmiş olduğu kayıtlarda geçmiştir. Evet, kıymetliler derki sahih adlı kitabı mı 600000 hadisi şerif’ten tahriç ettim, içine koyduğum her hadisi şerif için iki rekât namaz kıldım diyor. Evet, Buhari Hazretleri 194 senesi Şevval’in de doğuyor, 256 yılının Ramazan ayında da Ramazan’ı Şerif’te de vefat ediyor hem de bayram gecesi ve Sahih adlı kitabımı diyor 600000 hadisi şerif’ten tahriç ettim, içine koyduğum her hadis için iki rekât namaz kıldım diyor. İşte görüyorsunuz Buhari Hazretleri’nin kısaca verdiğimiz not bizim âlimlerimizin hepsi kıymetlidir. İlim de, içtihatta yanılanları onların kendi sahasında kendilerine bırakıyoruz Cenabı Hak’la baş başa. Müslüm Hazretleri de Ebul Hüseyin, Müslim İbnü’l Haccac, İbni Müslim El Kuşeyri o da 204 yılında doğuyor, 261 yılında Recep ayında dünyadan göçüyor, 57 yaşın da olduğu rivayet ediliyor. El Müsnedi sahihi Müslim, işiterek aldığım 300.000 hadisi şeriften seçtim diyor o da. Görüyorsunuz ki 300.000 hadisten seçiyor öbürü 600.000 hadisten seçerek, incelenerek, tapusuna senedine  iyi bakılarak, süzgeçten geçirilerek o kitaplar sahih kitaplar ki adına Kütübü Sitte deniliyor. Bunlar böyle hazırlanıyor. Ebu Davut da hadis âlimlerimizden birisidir. Kütübü Sitte’nin üçüncüsü, o da Süleyman İbnül Eşas İbni İshak El Esedi. O da 202 yılın da doğuyor Basra’da, 275 yılında Şevval ayında 16’sında vefat ediyor. Kitabı Essuneni Ahmet İbni Hanbel’e arz etti ve Ahmet beğendi, Ahmet İbni Hanbel Hazretleri beğendi ve istihsan etti. 500.000 hadis yazdım, bunlardan 4800 hadis seçtim ve bu kitaba koydum. Kişinin dinini doğru tutması için bu hadislerden 4 tanesi kâfidir demiştir. Biri ameller niyetlere göredir. Kişinin İslam’ının güzel oluşu malayaniyi terk etmesine bağlıdır.

 

Dakika 25:06

 

Üçüncüsü de kişi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek Mümin olamaz. Dördüncüsü de helal olan şeyler açıklanmıştır, haram olan şeyler de açıklanmıştır. Bu 4 hadisi diyor evet âlimler için onun içerisini iyi okuyanlar için, içini dolduranlar için, içeriğini iyi keşfedenler için doğrudur ama ‘’La İlahe İllallah Muhammedurresulullah’’ın anlamını bilmeden yaşını başını doldurmuş insanları düşünürseniz her zaman ilmi ortaya koyan âlimlere ve her kelimenin içini doldurabilecek âlimlere ihtiyaç vardır. Bu muhterem de doğru söylemiştir. Kuran-ı Kerim’in başında Fatiha Kuran-ı Kerim’in annesidir, Kuran-ı Kerim anneden doğar her doğan ama bugün Fatiha’nın anlamını kısaca bilmeden emekli olan nice insanlar görüyoruz. Bir cümleyi dahi ilmi olarak bilemiyor. Onun için Kuranı Kerim’i iyi keşfeden müfessirlere de, muhaddislere de, fakihlere de çok mu çok ihtiyaç vardır, bilhassa bütün müçtehitlere daha çok ihtiyaç vardır. Evet, kıymetliler; hastasını görür görmez renginden hasta olduğunu anlayan doktorlar da var fakat acemi doktor olup da hastayı perişan edenler de var ve ulema da böyledir. Dinden eden de vardır, seni irşat eden de vardır. Seni dinden imandan çıkaran da vardır, senin hidayetine vesile olanlar da vardır. Bunları ihtimal dışı bırakmıyoruz. Tirmizi Hazretleri de hadis âlimlerimizdendir. Ebu İsa Muhammed İbni İsa İbni Serve Et Tirmizi’dir ki 200 yılında doğmuştur. 279 yılı Recep’inin 13’ünde pazartesi gecesi Tirmizi’de vefat etmiştir. Kimin evin de Tirmizi adlı hadis kitabı varsa sanki evinde konuşan bir Peygamber vardır demiştir o güzelim âlimlerimiz. Tirmizi Hazretleri de titizlikle bu kitabını, hadis kitabını hazırlamıştır. Allah hepsine çok çok rahmet eylesin. Nesai de böyledir. Ebu Abdurrahman Ahmed İbni Şuayip İbni Ali İbni Bahir, 215 yılında doğdu, 303 yılın da Mekke’de vefat eyledi. Bu da hadis âlimidir. Öyle ise bana sadece sahihleri yaz dedi, bu talep üzerine El Müşteba’yı yazdı. Bu sünenden bir seçmedir. İsnadın da illet var diye söz edilmiş bulunan bütün hadislerini terk ederek Müşteba’ya almadı.

 

Dakika 30:05

 

İşte bütün hadis âlimlerimiz kitapları muteber olan hadis âlimlerimiz sayısı Kütüb-i Sitte diye öne çıkanlar vardır, Muvatta İbni Malik Hazretlerini de buna ilave ettiğimiz zaman yediye çıkmıştır sayıları ve bunların dışında da kıymetli hadis âlimlerimiz bulunmaktadır ama başı bunlar çekmektedir. Cenabı Hak bütün yüce İslam’a, Ehli Sünnet vel cemaat itikadı ile sırf Allah’ın rızasını kazanmak için dosdoğru, ilmi insanlığa tebliğ eden ilim yolunda çalışan, insanlığa ilmen faydalı olan bütün âlimlerimize Cenabı Hak rahmet eylesin, mağfiret eylesin, merhamet eylesin. İki cihan da onları mutluluklar içinde kurtuluşa ermiş kullarından eylesin. Kıymetliler âlimlere ve şehitlere dikkat edin bu ikisine iki zümreye. Bunların yanın da gaziler de hazır ol vaziyette hazır kıtadırlar. Onun için âlimler ve şehitler bütün yüce değerleri bize kadar getiren öncü kuvvetlerdir, bunların hakkı ödenmez. Onun için Sıddık âlimler şehitler, Salihler protokol de Peygamberimizden sonra sıralama da bunlar vardır. Peygamberler, sıdıklar, şehitler, Salihler. İşte yüce Allah’a en yakın kullar bunlardır sıralamada böyledir, Kuran-ı Kerim’in protokolü de böyledir. Çünkü Cenabı Hak Kuranı Kerim’de Peygamberleri, Sıddıkları, şehitleri, salihleri böyle kendi sıralanmıştır. Allah’u Teâlâ’nın sıralamasında daha sağlamı olamaz. Onun için âlimlerin kıymetini, şehitlerin değerini, gazilerin de bu yol da hazır kıta olduğunu hiç kimse unutmasın. İşte yüce İslam’ın, yüce değerlerin asil kahramanları bunlardır. Bunlarla beraber olmaya bak, bunlarla beraber olmak için çırpın, fiili dua da, ameli dualarda, kavli dualarda bulun. Bunlarla beraber olmak sadece söz ile değil,  Allah yolun da çalışarak buna fiili, ameli dua denir. Esas dua Allah’a kulluk yaparak yapılan duadır. Namazın bir adı duadır niye yüce Allah’a saygının her türlüsü namaz ile Allah’a gösterilmektedir. Kıyamdasın elini bağlıyorsun, okuyorsun onun kelamını okuyorsun, eğiliyorsun rükûya onun için eğiliyorsun, secdelere kapanıyorsun ona kapanıyorsun. İçin de okuduğun kelimeler yüce kelimeler. Namazın faziletini saymakla bitiremezsin, yüce Allah’a saygının her türlüsünü namaz içinde toplamıştır. Yalnız şuurlu namaz, bilinçli namaz, ihlaslı namaz kılmaya gayret etmeliyiz, diğer ibadetlerimiz de böyledir. Cenabı Hak İhlas ile amel eden bütün amelleri de ameli salih olan, yüce Allah’ın rızasını kazanmış olan kullarından eylesin. Ümmeti Muhammed’e birlik beraberlik içinde her zaman muzaffer olmayı nasip eylesin.

 

Dakika 35:34

 

(Visited 177 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}