AmeldeFıkhı 153-01

153- Amelde Fıkhı Ekber Ders 153

AMELDE FIKHI EKBER DERS 153

Bu peygamberimizin kulağına vardı fakat bizi ondan nehiy etmedi diyor. Buda Müslim’in rivayetindendir yine Cabir’den geliyor (Radıyallahu anhüm ve erdahüm ecmain) yine şöyle buyruldu; ben Resulullah’a bir takım insanlar arasından geldim kendileri vallahi gıyleyi yasaklamak gönlümden geçti birde Romalılarla, İranlılara baktım ki onlar çocuklarına gıyle yapıyorlar da bu onların çocuklarına hiçbir zarar vermiyor. Sonra kendilerine azrin hükmünü sordular sevgili Peygamberimiz (S.A.V)  o gizli bir ved’tir dedi buyurdu. Ved sahip olunmaktan hoşlanılmayan kız çocuğunu diri diri toprağa gömmek demektir. Hanefilerin sonraki âlimleri bir özre metni olması halinde kadının izni olmadan azrin caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Ama bu bir özre metnidir özrü varsa. gıyle den murat olunan kadınla emzikliyken cinsi ilişkide bulunmaktır. İbni Sıdkit hamileyken kadınla ilişkide bulunmaktır demiştir ki bu süt emen çocuğun hamilelik durumundan zarar görmemesi içindir. Bir zararın da olmadığı ortaya çıkmış oluyor. ıskât yani düşürme Malikiler meninin rahim de yerleşmesinden sonra ona bir müdahalede bulunmanın caiz bulmadığını söylerler. Yaratıldıktan sonra yapılacak bir işlemin çok daha şiddetli cenine ruh verildikten sonra ki müdahalenin ise bundan daha şiddetli olacağını ve icma ille bunu bir insanı öldürmek olacağını söylerler. Lazım olmayan evlilik konusunda, lazım olmayan evliliğin hükmü, lazım olan evliliğin hükmü gibidir. Mademki evlisin bu kurallara uyacaksın. Yine mevkuf evliliğin hükmü kadınla zifaf ta bulunmak helal olmadığı gibi nafaka ve kocaya itaatte vacip olmaz. Çünkü mevkuf evliliktir bu, varis olma hakkı da söz konusu değildir. Layık olan sonradan gelen icazet daha önce verilmiş vekâlet gibidir. Yine İmamı Muhammed akıllı olan kadının kendi başına ya da vekili vasıtasıyla velisinin izni olmadan evlenmesini mevkuf evlilik olarak kabul eder. İcazetten önce cinsi ilişki meydana gelirse bu masiyet olur. Ancak Hanefilere göre bu durumda ileride anlatılacak olan fasit evliliğin neticeleri lazım gelir. Onlara hat uygulanmaz nesep sabit olur. Mehri misil ve Mehri müsemmadan daha az olanı vacip olur. İcazetten önceki mevkuf evlilikte iddet beklemek olmadığı gibi batıl evlilikte de iddet bekleme yoktur. Hanefi ulemasına göre fasit evlilik hakkında Hanefiler fasit evlilik sıhhat şartlarından birini kaybeden evliliktir.

Dakika 5:05

Şahitler olmadan gerçekleşen evlilik muvakkat evlilik 5 hanımı aynı anda nikâh altında tutmak kadının kız kardeşi halası ya da teyzesiyle birlikte nikâhlamak başkasının karısıyla evli olduğunu bilmeden evlenmek haram olduğunu bilmeden evlenilmesi haram olan kadınlardan birisiyle evlenmek bunlar Ebu Hanife ye göre fasittir. İmam-i Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre ise batıldır. Doğru olanda budur evet kıymetli ve muhterem efendiler kıymetli âlimlerimiz çok kıymetli görüşler beyan ettiler zifaftan önce bir fasit evliliğin bir hükmü yoktur. Ayrılması vaciptir bu olmadığı takdirde kadıya yani hâkime götürülür. Münker’i gidermek için hispe davası açılması caizdir karı kocadan her biri için feshini istemek hakkı da vardır zifafta bulunursa bu ilişki masiyet günah olup onları ayırmak vacip olur zina haddi akitte bir şüphe bulunduğu için uygulanmaz. Hâkim tazir cezası verir. İmam-ı Muhammed ve Ebu Yusuf a göre haddi vacip kılar. Racih olan görüşte budur dediler. Haram olduğu bir kadınla evlenmek artık şüpheyi gerektirmez dedi. İmameyn başkasının nikâhlısıyla ve iddetlisiyle nikâhlanarak haram olduğunu bile bile cinsi ilişkide bulunmak zina olacağı için haddi gerektirir. Had cezasına çarptırılır cinsi temasta bulunmak sebebiyle Hanefilere göre şu hükümler lazım gelir dediler. Mehrin vacip olması Mehri misil ve müsemma en azını vermek vaciptir. Mehir belirlenmemiş ise Mehri misil vermek vaciptir. Darul İslam da yapılan her cinsi ilişki ya da haddi gerektirir ya haddi gerektirir ya Mehri gerektirir.  Şüphe bulunması sebebiyle had uygulanmamış böylece Mehir vacip olmuştur dediler. Evet, kıymetli ve muhterem efendiler; ne güzel söylediler Mehri misil müsemmadan daha azı kastedilmektedir.  Akdin fasit olması dolayısıyla Mehri misilim vacip olmasıdır. İmam-ı Züfer’e göre Mehri misil verilmesi vaciptir. varsa çocuğun babasının mezhebinden sayılmasıdır. Hambelilerin değil de Hanefilerin cumhuruna göre iddet beklemesini vacip olması İmam-ı Züfer’e göre iddetin vacip olmasının vakti en son yapılan cinsi ilişkiden itibaren başlar. Yine haram olan kadınlarla başkasının karısıyla ve iddetlisiyle yapılan evliliklerde başkasına ait olduğunu bilse dahi iddet bekleme yoktur. Nikâh gerçekleşmiş sayılmaz batıl olduğu zaten apaçıktır. Evlilik dolayısıyla oluşan hısımlık münasebetiyiz.

Dakika 10:00

Haramlık musahara yoluyla erkeğe kadının usulü ve füruğu ile evlenmesi haram olduğu gibi kadınında erkeğin usulü ve furuğuyla evlenmesi haram olur. Fasit evliliğe başka hükümler lazım gelmez. Nafaka itaat vacip değildir. Varis olmak söz konusu değildir. Batıl evliliğin hükmü ve çeşitleri konusunda her konuda geniş bilgi veren bu dünyaya bu konuda da güzelim bilgiler veren Hanefi uleması bilgi vermeye devam ediyor. Diğer kıymetli âlimlerimizde olduğu Hanefilere göre batıl evlilik bir rüknü ya da akdin sıhhat şartlarından birinde bir noksanlık olan evliliktir. Mümeyyiz olmayan çocuğun evliliği geleceğe ait sığalarla yapılan evlilik hala ve kız kardeş gibi evlenilmesi haram olan kadınlardan birisiyle yapılan evlilik bir başkasıyla evli bir kadınla evli olduğunu bilerek yapılan evlilik Müslüman bir kadının bir gayri Müslim’le yaptığı evlilik ve Müslüman bir erkeğin kitabı olmayan Mecusi veya putperest bir kadınla yaptığı evlilik batıl evliliğe verilecek işte örneklerdendir. Bunlar birer birer batıl evliliklerdir. Bunun hükmü ilişki helal olmadığı gibi Mehir nafaka ve itaatle vacip değildir. Varis olmaları muhasara yoluyla bir haramlıkta söz konusu değildir. şimdi maliki ulemasının görüşleriyle inşallah devam edeceğiz maliki uleması Hanefilerin dışında ulemanın cumhuruna göre batıl ve fasık aynı manadadır. İttifak ettikleri evlilik ihtilaf ettikleri evlilik muta evliliği ve beşinci olarak nikâhlanılan kadının evliliği ve gibi bunlar icma ile fasit olan evliliklerdir. Yine bunların batıl ve fasık evliliğin hükmü derhal feshinin vacip olmasıdır. Bu evlilikler fes edilir erkek kadınla cinsi ilişkide bulunursa akit feshi olur mu? Olmaz mı? Konusunda da mutlaka fes edilmesi vacip olan akit mezhep musahara muta nikâhı ve dörtten fazla kadınla evlenmek veli, ya da şahitler olmaksızın gerçekleşen, ya da ölümcül hastalığa tutulmuş kimsenin yaptırdığı evlilik yine feshi vacip olmayıp kalabilen akit Mehir siz meçhul bir mahirle birlikte olmayacağı harcama yapmayacağı ikinci karısı ile ona eşit davranamayacağı şartıyla evlenmek gösterilebilir. Fes edilmesi vacip olan akit sıhhat şartlarından birini kaybetmekle velisi varken genel yetkili birisi vasıtasıyla evlenmesi ve gizli evlilik cinsi ilişkiden önce veya sonra gerçekleşen fesih bir talak hükmündedir. Cinsi ilişkiyle birlikte mehrin vacip olması çocuk mezhep bakımından babasına bağlanır şikâr nikâhı varis olma durumudur. Söz konusudur.

Dakika 15:20

Yine cinsi ilişkide bulunur baş başa halvette bulunursa fes ederse iddet vacip olur dediler. Bu şartlar Malikilere göre sayılan şartlardır bu izah Malikilerin izahıdır. İhtilaf edilen konularda şikâr muta nikâhı nişanı üzerine yapılan nişan bunlar ihtilaf edilen fasit nikâhların çeşitleridir. Bunlar fasit nikâhlardır. Şikâr trampa nikâhıdır. mehrin olmayışı yüzünden bu tür nikâhın caiz olmadığında ittifak etmişlerdir. Ulemanın bu ittifakı vardır. İmam-ı Ahmet Şafii ve maliki sahih olmayacağına fes edilmesi gerektiğini söylerler. Sevgili Peygamberimiz şikârı yasakladı diye haber var imam-ı azam Ebu Hanefi ise şikâr nikâhını Mehri misil vermek suretiyle sahih olacağını söyler. kerahat ve Mehri misil yine cumhura göre şikâr nikâhı batıldır. ulemanın cumhuruna göre Hanefi uleması ise tahrimen mekruh olmakla beraber sahihtir.  Cumhur’a göre nikâh fes edilir. cinsi ilişkide bulunduğu kadını Mehri misil öder. Hanefilere göre ise vaki olduğunda Mehri misil ödemek suretiyle nikâh caiz olur. Muta nikâhı buda batıl nikâhlardandır. Muta nikâhı buda batıl nikâhlardandır. Muta nikâhı Şia’nın dışında cumhura göre icma ile batıldır. Nişanın üzerine yapılan nişanda ise cumhura göre evlilik sahih sayılır. gasbedilen suyla abdest almak gibidir. İmam-ı malik cinsi ilişkiden önce mayın talak la fesi vaciptir demiştir. Mahallim yani hülle, hülle nikâhı da 3 talakla boşadığı karısını kocasına tekrar helal kılmak gayesiyle yapılan nikâhtır. Buda haramdır. Batıl ve fes edilmiştir. Allah hülle yapana da kendisi için hülle yapılana da lanet etsin buyuruyor. İmam-ı Azam Ebu Hanefi ve Şafiilere göre imamı şafiye göre bu nikâh sahihtir. Zahirde akdin hükümleri ve şerri şartları tamamlanmıştır Allah hülle yapana lanet etsin hadisinin mefhumu dur lanet kelimesini yalnızca günah manasına anlayan nikâhın sahih olduğunu günahtan akdin fasit olması anlamını çıkaran ise nikâhın fasit olduğunu söylemektedir. Şafilere göre batıl nikâh çeşitleri batıl rükünlerinden birinde fasit ise şartlarından birinde noksanlık olan nikâhlarıdır dediler. Nehy edilen batıl nikâhlar çoktur bunlar şikâr nikâhı susup bud’u Mehir olarak belirtmezlerse Mehri misil vardır.

Dakika 20:10

İslam da şikâr yoktur muta nikâhı zamanla sınırlı olması akdi batıl kılar. İhramlının nikâhı, nikâhı sahih değildir. İhramda olan nikâhlayamaz, nikâhlanamaz ihramda iken ricad ve evliliğe şehadet caizdir kocaların birden fazla olması buda 2 velinin bir kadına 2 erkeğe nikâhlamasıdır. Kadınla ilişkide bulunursa ona Mehri misil ödemesi lazım gelir. Bunlar tamamen batıl ve fasit nikâhlardır. Çünkü bir kadın 2 kocaya nikâhlanmış birbirlerinden kocaların haberi yok bunlar basıl ve fasit nikâhlardır. İddet bekleyen kadının nikâhı oda batıldır. İddet’i bitmeden önce hamile olduğu şüpheli olan kadınla yapılan evlilik buda bununla nikâhlanmakta haramdır dediler. Bir Müslümanın kitabı olmayan kâfir bir kadınla nikâhı müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyiniz buyuruyor yüce Allah bakara suresi ayet 221 buda batıl nikâhlardandır. Kitabı olan kadın Yahudi ise ve bu kadının ecdadı Yahudiliğe bu dinin nesh edilmesinden sonra girmemişse onunla evlenmek helaldir. Bu durumdan şüpheye düşülürse haram olur şafiler bu konuda ehli kitabın kim olduğunu farklı bir şekilde incelemişlerdir. Eğer kitabı olan kadın Yahudi değil de Hristiyan’sa ve ecdadı Hristiyanlığa bu dinin nesh edilmesinden önce girmişse evlilik helal olur. Neshinden sonra Hristiyan olmuşsa o kadınla evlenilmez şafilere göre sizden önce kendilerine göre kitap verilenlerden hür ve iffetli kadınları maide ayet 9 bir dinden ötekine geçen kadın bununla da evlenilmez. Müslüman kadının bir kâfirle evlenmesi ve mürtet bir kadınla evlilik bunlar hep birer birer batıldır, bunlar icma ile helal değildir. Müşrik erkeklerde iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikâhlamayın Bakara suresi ayet 221 ayeti buna delildir. Mürtet bir kadınla evlenmek hiç bir kimseye helal değildir. Müslüman bir erkek bir kadınla evlenemez çünkü mürtet kadın kâfiredir İslam’la olan alakasının hala devam et. Sonra neshi bakımından mürtet kadın kâfir bir adamla da evlenemez. nişan üzerine yapılan nişandan sonra nikâh muhari nikâhı gibi bunlar şafilere göre batıl nikâhlar cinsinden olarak saymışlardır ki çok güzel keşifler ve hükümler ortaya koymuşlardır. Cenabı hak bütün hak bütün âlimlerimize çok rahmet eylesin kıymetli izleyenler

Dakika 25:00

Hambelilere göre fasit nikâh çeşitleri bu nikâhlar batıl olan nikâhlardır ki şiga nikâhı, muhallil nikâhı, muta nikâhı, muallak nikâh, aybaşı olduğunda seninle evlendim gibi annesi razı olursa işte evlendim evlenicim gibi nikâhlar ki bunlar batıl nikâhlardır Hambelilere göre. Evli iddet bekleyen kadınla nikâh batıl nikâhlardandır her ikisi de haram olduğunu bilirse ikisi de zanidirler ikisine de hat uygulanır hat fasit evliliklerde ise hat uygulanmaz ihtilafın olması şüphelerin en kuvvetlisidir demişlerdir. Batıl ile fasıl arasındaki farkı biri budur fasit evliliklerde de taze cezası verilir kocanın akitten önce dua etmesi mesela evlenecekleri zaman müstehap olan güzel ameller vardır bunlardan önce yani nikâh kıyılmadan önce dua etmesi sevgili Peygamberimiz bu konuda bakın ne buyuruyor; erkeğin bir hutbe okuması müstehaptır. Müslüman Resulullah bize namazdaki teşehhüdü öğrettiği gibi hacet-ül hutbe’ sini de öğretti oda şudur; (Elhamdülillahi nahmedühû ve nestaînuhû ve nestağfiruhu  ve nü’minü bihî ve netevekkelü aleyh. Ve neûzü billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiâti ağmâlina, men yehdihillâhü felâ muzille lehû ve men yuzlilhu felâ hâdiye lehû. Ve neşhedü ella ilâhe illallâhu vahdehü lâ şerike lehü ve neşhedü enne muhammeden abdühü ve resûlühü. ) Allahu Teâlâ’ya hamd ederim ondan yardım dileriz nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin günahlarından Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse bunu saptıracak yoktur. Allah kime saptırırsa ona hidayet edici de yoktur. Allah tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in onu kulu ve şanlı resulü olduğuna şehadet ederim. Ey insanlar sizleri bir tek candan Hz. Âdem de yaratan ondanda eşini Havva’yı vücuda getiren ikisinden birçok erkeklerle kadınlar türeten rabbimizden korkun ve günah işlemekten sakının ve kendisine hürmet göstererek birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah tan akrabalık bağlarını kesmekten sakının şüphesiz ki Allah üzerinizde tam bir gözeticidir. Nisa suresi Ayeti Kerime 1 ey müminler gerçek takvaya yaraştığı gibi Allah tan korkun. Sakının ve herhalde Müslüman olarak can verin buda Ali İmran suresi 102 ey iman edenler; Allah tan korkun emirlerine bağlanın yasaklarından sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah size işlerinizi düzeltip muvaffakiyet versin ve günahlarınızı bağışlasın.

Dakika 30:00

Buda ayet 70, 71 ayet Ahzap suresi Allah şüphesiz nikâhı emretmiş zinayı yasaklamıştır. Birde içinizden bekârlar ve kölelerinizle cariyelerinizden Salihleri evlenme durumunda olanları evlendirin. Buda Nur suresi 32. Ayeti Kerime Allah’a Hamdü sena Efendimiz Muhammed’e salatü selam filan sizden filanca kızı istiyor. Onu nikâhlarsanız elhamdülillah eğer kabul etmezseniz Subhanallah bir tek hutbedir. Koca adayı sizinle katılmaya sizinle akrabalık kurmaya sizin hizmetinize girmeye niyetlendik velide kabul ettik senin de bizden biri olmana razı olduk der ya da bu manada bir şeyler söyler hutbe müstehap olup vacip değildir. Hz. Peygamber a.s.v. kendisini nebiye hibe eder kadınla onu evlendirdiği zaman senin onunla Kuranı Kerimden bildiğin sureler karşılığında nikâhladım demiş ve hutbeyi zikretmemiştir demiştir. Buda Sehil Bin Said El Said’in peygamberden rivayet ettiği hadisi şerif buna delildir. Yine Nebi a.s.v beni Abdül Muttalib’in kızı imamiyeyi istedim. Teşehhüdü zikretmeksizin beni nikâhlamıştır. Evlilik bedel ve karşılık olarak vermek suretiyle gerçekleşen bir akittir. Karı kocaya akitten sonra dua edilmelidir. Sevgili Peygamberimizi a.s.v Muhammed evlenen birini tebrik etmek istediği zaman şöyle derdi; (Barekallah’u leke ve bareke aleyke ve cemea beyneküma fi hayr). Allah sana bereketli kılsın ve ikinizi hayırda birleştirsin ve mübarek bir gün olsun ve benzeri ifadelerle karı koca tebrik edilir. Nikâhın Cuma günü akşam vaktinde akdedilmesi evlendirmeyi akşam yapınız. Çünkü bu çok daha bereketlidir buyuruyor Peygamberimiz. Cuma şerefli bir gün bir bayram günüdür müstehaptır. Cuma gününün sonu icabet saatidir duaların kabul edildiği zamandır. Evliliğin ilanı ve tef çalınması nikâhı ilan ediniz. Hadisi şerif nikâhı ilan ediniz ve tef çalınız. Buda hadisi şerif helal ve haram arasındaki fark nikâhın ilan edilmesi ve tef çalınmasıdır buyuruyor. Peygamberimiz den haber yetim bir kız Ensar’dan biriyle evlendirildi. Ayşe validemiz de düğüne gidenlerdendi Hz. Ayşe diyor ki; döndüğümüzde Peygamber a.s.v. bize ey Ayşe ne dediniz dedi. Oda kızı teslim ettik hay ve bereket için dua ettik sonrada ayrıldık dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber Ensar gazeli kasideyi seven bir kavimdir. Ettayinnnaküm, ettayinnnaküm  Fehiyyana ve hayya kayyüm bunları demediniz mi ey Ayşe buyurdu Peygamberimiz. Akitte şart koşmaya malikiler ise ihtilafa yer vermemek için Memdup olduğunu söylerler. Biri değerli imam akit sırasında şehadetlere sıhhat şartlarından biri olarak kabul ederler. İşte kıymetli ve muhterem izleyenler dersimiz alabildiğine devam etmektedir. mehrin söylenmesi akit sırasında mehrin tespit edilmesi tamamını derhal vermekte menduptur.  Bu düğün yemeğidir velime davet için yapılan yemeğe de velime denir ulemanın cumhuru müstehap ve sünnetin müekkededir. Maliki ve Hambeli bazı şafiler ise bunların görüşleri de böyledir malikin bir görüşünde Şafinin el hümde Zahide’nin görüşüne göre velime vaciptir. Bir koyunla da olsa velime yap buyuruyor Peygamberimiz; Kadı İyaz Malikilere göre esah görüşün zifaftan sonra müstehap olduğunu maliki mezhebinden bir cemaate göre akit sırasında olması gerektiğini nakletmişlerdir. Es Sıtkı’ ye göre Hz. Peygamberin yaptığı gibi zifaftan sonradır. Zeynep annemizle gerdeğe girdiği ve insanları davet ettiği zaman böyle yapmıştır. Hambeliler akitle beraber olması sünnettir demişlerdir. İnsanları âdeti zifaftan kısa bir süre önce velime verilmesi şeklinde devam ede gelmiştir. Nüsar’a gelince şafilere ve Malikilere bu mekruhtur yerden toplamak bayağılık ve hafifliktir kimisi alır kimisi alamaz bu yüzden yapılmaması daha iyidir. Nüsar’a nedir nikâh ve benzeri toplantılarda saçılan şeker badem ve ceviz gibi şeylerdir. Velime yemeğine icabet etmek Hanefilere göre sünnettir cumhura göre vaciptir. Yine Hambeliler vaciptir derler kim velime yemeğine davet edilir ve icabet etmezse Ebul Kasım’a asi olmuştur ve eğer biriniz düğün yemeğine çağırılırsa gitsin buyurmaktadır Peygamberimizden gelen haberler oruçluya dahi velime yemeğine icabet etmek vaciptir. Eğer biriniz çağırılırsa icabet etsin oruçluysa hayır ve bereket duasında bulunsun değilse velime yemeğinden yesin şafiler davul zurna içki gibi Münker şeriatın yasakladığı bir şey olan yere davet edilirse bu Münker’i kaldırmak için icabet etmesi vaciptir. Tabi imkânı varsa mümkün değilse gitmez Peygamberimiz a.s.v. içki servisi yapılan bir sofraya oturmayı yasakladı.

Dakika 40:00

Hambeliler malında haram olan kimsenin davetine icabet etmek mekruhtur yemeğinden yemek onunla muamelede bulunmak hediyesini hibesini ya da sadakasını kabul etmek mekruhtur. Çokluk ya da azlığına göre kerahat zayıf ya da kuvvetli olur. Velime yemek ittifakla müstehaptır. Oruçlunun bile vacip olmamakla birlikte yemesi müstehaptır. Bir kaç kişi bir şahsı davet ederse çağrısına gider en dindar olanınkine yakın akrabasına sonra komşuya sonrada kurada çıkana icabet eder. Malikiler velimeye çağrılanın icabet etmesi vaciptir derler Kaval veya flütten başka çalgı aleti bulunmuyorsa duvar halıya çizilmiş olmayıp gölgesi olan tam hayvan resmi yoksa davete icabet etmek vaciptir. Bu gibi şeyler varsa değildir gölgesi olan hayvan resimleri icma ile haramdır. Harama bakmakta haramdır dediler malikiler. Yemeğin en kötüsü gelenlere verilmeyip gelmek istemeyenlerin davet ettiği düğün yemeğidir. Her iki davete icap etmezse muhakkak Allah resulüne isyan etmiştir. Peygamber Efendimiz içki bulunan sofraya oturmayı yasaklamıştır. Yani adam zenginleri çağırıyor fakirleri çağırmıyor yemeğine işte bu gibi sofralardan kastedildi. Çok kalabalık olması kapının kapalı olması cumaya gitmeyi meşru kılacak özürler neyse aynı özürler dolayısıyla velimeye de icabet etmeyebilir. Yağmur yağması çamur olması malı için ya da kendisi ya da bir yakının hastalanmasından korkması gibi meselelerde Malikilere göre çalgı aletlerinin hükmü zurna ve borazan eğer tamamıyla eğlenceye dalmaya sebep olmayacak derecede ise mekruhtur. Yaylı sazlar fahiz sözler ve hezeyanlarla dolu müzik gibi bunlarda haramdır zilleri yoksa tef çalmak mekruh değildir varsa haramdır. İki tarafına vurabilen büyük yuvarlak davul çalmak mekruh değildir. El Izbin Abdisselam ut rebap, rebap ve kanun gibi bilinen yaylı kirişli aletleri çalmanın ve dinlemenin 4 mezhebin meşhur olan görüşüne göre haram olduğunu ifade eder. En sahih görüşe göre küçük günahlardandır sahabe tabiin ve müçtehit imamlardan bir cemaat caiz olduğunu söylemiştir.

Dakika 45:00

Bunlar ut, rebap ve kanun gibi bilinen yaylı girişli aletlerle çalma ve dinlemenin 4 mezhebi meşhur olan görüşüne göre haram olduğunu ifade eder. En sahih görüşüne göre küçük günahlardandır. sahabe tabin ve müçtehit imamlardan bir cemaat caiz olduğunu söylemiştir. İmamı Gazali nas veya kıyas müzik dinlemenin ve ney davul tef ve benzeri aletleri dinlemenin mubah olduğunu delalet etmiştir der. Bundan eğlence sazlı çalgılar ve hakkında şerli mani valit olan mezamir dışında bir şey istisna edilmez. Bunda ölçü alınan lezzet keyif değil de şerri manidir. Eğer alınan lezzete göre olursa o zaman insanın lezzet aldığı her şey buna kıyas edilir. raks dansa gelince fakihler bu konuda ihtilaf etmişlerdir  bir gurup mekruh olduğunu söylerken diğer bir gurup mubah olduğunu bir başkası da düğün sahipleri için caiz değerleri için caiz olmadığını söylemişlerdir El Izbin Abdisselam şöyle demiştir; müzik dinlemeye cevaz veren bu ifade kabul edebilecek bir sözdür ve şarkı dinlemeye cevaz veren çoğu fakihlerin üzerinde hem fikir oldukları bir görüştür bizde daha önce bunun eğilip bükülerek kırıtarak yapılmasını haram olduğunu ifade etmiştik buraya dikkat eğilip bükülerek kırıtarak yapılmasını haram olduğunu ifade etmiştik buraya dikkat eğilip bükülerek kırıtılarak yapılmasını haram olduğunu ifade etmiştik koca gerdeğe girdiği zaman sünnete vacip oldu şekliyle dua etmek konusunda da ailenin yanına girdiğinde 2 rekat namaz kıl sonra ailenin başını tut ve deki Allah’ım ehlimi bana mübarek kıl onları bende ben ide onlardan rızıklandır. Sonra ailenle ne yaparsan yap biriniz bir kadınla evlendi bir köle satın aldığı zaman Allah’ım senden onun hayrını ve karakterindeki hayrı istiyorum, onun şerrinden ve karakterindeki şerden sana sığınırım desin, bir deve veya herhangi bir şey satın alınca da hörgücün üstünden tutup aynı şekilde dua etsin, işte görüyorsunuz kıymetliler; evlilik akdi yeryüzünde en mühim meseledir. Ve bir İslam devletinin çekirdeğinin atılmasıdır. Aile evlilik çok önemlidir evlenecek eşleri buna iyi hazırlamak gerekir çünkü mutlu olmanın şartı evlenecek eşlere yüce İslam’ın bir ilminin imanının ahlakının yerleşmiş olmasını temin etmektir. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; dersimiz evlenmek ve kimler varsa konumuz onlardır.

Dakika 50:10

Kimlerle evlenmek yüce İslam da haramdır şimdi dersimiz inşallah keşif notlarımızla ve bu konu üzerinde devam edeceğiz. Hanefi uleması asil ve fer olmak üzere 2 kısma ayırmışlardır. 1. akit kesin batıl olur. Çünkü haramlığı kesindir dolayısıyla 2. İse sıhhat şartıdır burada da fasit olur dedi. Hanefiler haramlığı burada zannidir dediler. Her kadın ya nikâh ya da mülkü yeminle şeran helaldir. Ebedi haram olanlar birde geçici haram olanlar vardır Hanefi ekolunun o yüksek kâşif âlimleri ki o büyük fakihler ebedi haram olanlar ya nesep yoluyla haram olurlar bunlar veyahut da musahara veyahut da rıda süt emme yoluyla haram olur dediler. Maliki uleması haram olan kadınlar 48 tanedir dedi 25 i ebedi haramdır. 7si. Nesep yoluyla haramdır anne kız teyze kız kardeş hala ya da erkek ya da kız kardeşin kızları süt emme rada yoluyla da bir o kadarı haram olur. 4 musahara yoluyla haramdır karısının annesi yani kaynana ve kızı baba veya oğlun karısı yani gelin yine rıda süt emme yoluyla bir o kadarı haramdır. Peygamberin a.s.v. hanımları lian yapmış yani zina etmediğine yemin edip yalancı ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dileyerek kocasıyla ayrılmış olan kadınlar ve iddet beklerken nikâhlanmış kadın yine haramlık ebedi olmayan kadınlar ise bunlar 23 tür mürtet kitabı olmayan hamise yani 5. iddet bekleyen yani müsteberae yani rahminde çocuk var mı, yok mu diye bekleyen kadın, gebe olan mebtute yani 3 talakla boşanmış kadın ortak cariye, yine imanı olmayan gayri Müslim cariye, Cuma günü zeval vakti nikâhlanmış kadın başkasıyla nişanlı olan ve buluğ a ermemiş yetim kız bunun gibi. Kıymetliler malikiler de bunları ortaya koydular evlenilmesi ebedi haram olanlar mezhep yoluyla haram olan kadınlar bunlar yakın akrabalık dolayısıyladır.

Dakika 55:07

Bunlar anne babaanne, anneanne (vs.) size anneleriniz haram kılınmıştır buyuruyor yüce Allah nisa suresi 23 ayeti kerime de. Yine anne sözlük manası olarak asil ifade eder anneye ve nineye şamildir. Şimdi kız kızın kızı, oğlum kızı bunun delili de size annenleriniz ve kızlarınız size haram kılınmıştır. Buda Nisa suresi 23 ayeti kerime yine ebeveyn kardeşin ve kız kardeşin kızları da ayeti buna delildir. Size anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz halalarınız ve teyzeleriniz haram kılınmıştır. Bunların dışındakiler size helal kılınmıştır. Buyuruyor bu ayeti kerimelerde Nisa 24 yine ashap suresi 50 ayeti kerimede ey şanlı Peygamber a.s.v. biz sana şunları helal kıldık Mehirlerini verdiğin zevcelerini, Allah’ın ganimet olarak ihsan ettiklerinden mülkün olan cariye ve amcanın kızlarından, halaların kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından, seninle beraber hicret etmiş olanları Cenabı Hak buyuruyor. Yine sılairahimi kesmek haram olup harama götüren şeyde haramdır buyruldu yabancı yakın olmayanlarla evlenin ki nesil zayıf gelmesin buyurdu Peygamber efendimiz musahere evlilik yoluyla nikâhı haram olanlar birde babalarının nikâhladığı kadınları kendinize nikâhlamayınız. cahiliyet devrinde geçen affedilmiş geçmiştir. Şüphe yok ki o pek çirkindi, Allah’ın buğzuna sebepti o ne fana bir adetti Nisa suresi ayet 22 ayette rabbimizin buyurduğunu bu şekil anlıyoruz. Zifaf bulunsun ya da bulunmasın tahrim sebebidir baba kelimesi dede ve yukarısı için kullanılır. haram kılınan sadece babasının karısıdır. Ecdada saygı, ihtiram duyulması fesat engellemiş olmaktadır. Ne kadar inse de füruunun karısı, oğlunun oğlu, ya da kızın oğlunun ila nihaye karısı gelinler gibidir. Sizin sulbunuzdan olan oğullarınızın helalleri karıları da haram kılındı.  Nisa suresi ayet 23 Hanefiler buna zina ilişkisi ya da fasit evlilik yoluyla olan usul ve furuhun zevcesinin haram olmasını da eklemişlerdir. Cinsi ilişkinin meydana gelmesi erkeğin haram olması için kâfidir.

Dakika 1:00:08

Mezhep yoluyla haram olan rıda yoluyla da haram olur. 2 kız kardeşi birlikte nikâhlamanızda haramdır. Nisa suresi ayet 23 zevcenin usulü ninesi, karısının annesi yani kayınvalide, ninesi de haramdır. Yine nisa suresi 23 ayeti kerime de kadınlarınızın anneleri ayeti buna delildir. Zevcenin füruu başka kocadan olan kızları, üvey kızları, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olma himayenizdeki üvey kızlarınız, eğer üvey kızlarınızın anneleriyle zifafa girmişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Yine nisa suresi ayet 23 Hanefi ulemasına göre karısının usulü ve füruunun haram olmasına haram ya da şüpheli bir yolla cinsi ilişkide bulunulmuş kadının usul ve füruu da eklenir. Kızlara yapılan akit anneleri haram kılar annelerle zifafa girmek kızlarına haram kılar. Yine hısımlık musahere yoluyla evliliğin haram olmasının hikmeti musahara yoluyla haram olan kadınlara Hanefiler açıkladığımız gibi sahihi akit ve zifaf ile haram olmayı da eklemişlerdir. Şahitsiz evlilik gibi kadınla fasit akitte zifaf yapma durumu bir şüpheye binan kadınla cinsi ilişkide bulunma durumu yaptığı akit yaptığı kadın olmadığını anlamıştır. Mezfufe gerdeğe sokulmuş kadın demektir. Hambeliler buna zinayı da eklemişlerdir Hanefilere göre öpme şehvetle dokunma gibi zinanın öncülerini de eklemişler ve zina nikâh ya da mülk olmadan bakma ve dokunmam sebebiyle musahere haramlığı sabit olur demişlerdir. İhtiyat bakımınızdan ilişki gibi kabul edilir Hambeliler dübürden yapılan zinayı yani livata’yı da buna eklemişlerdir çocukla dahi livata yapsa mahremiyeti gerekli kılar. Çocuğun annesi ve kızı livata yapana kendisinin anası ve kızı çocuğa haram olur adamın zinadan olma kızı veya kız kardeşini nikâhlamak haramdır. Zinadan doğmam oğlunun kızı, kızının kızı da haramdır keza annesi veya ninesi de haramdır. Yani kim bir kadınla zina yaparsa o kadının kızı ve annesi ona haram olur eğer koca karısının annesi veya kızıyla zina yaparsa karısı ona ebedi olarak haram olur buna da 2 delil ileriye sürmüşlerdir. Koca karısının annesi veya kızıyla zina yaparsa karısı ona ebedi olarak haram olur.

Dakika 1:05:00

 

Buna da 2 delil ileri sürerler 1. Rivayet göre 1 adam peygambere gelerek ona ey Allah’ın şanlı Peygamberi a.s.v ben cahiliyede bir kadınla zina ettim kızını nikâhlayabilir miyim? Der. Peygamber Efendimiz buna doğru bulmuyorum kendisine muttali olduğun kadının kızıyla nikâhlanman doğru olmaz demiştir. Bu hadisi şerifi İbni İmam Fethu’l Kadir de söylediği gibi Mürsel munkati bir hadis olduğu kayda alınmıştır. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; 2. Delil zina çocukların doğmasına sebep olmuştur şafi İmamı Muhammed evlilik hamd edilmesi gereken bir olaydır. Oysa zina recm edilmesi gereken bir fiildir demiştir. Yine Malikilerin şafilere göre ise zina bakma ve dokunma sebebiyle musahere haramlığı sabit olmaz kim bir kadınla zina yaparsa onu nikâhlaması haram değildir. Annesi ya da kızıyla evlenmesi haram olmaz. Kendisiyle zina yapılan kadın zina eden erkeğin usul ve füruuna haram olmaz erkek karısının annesi ya da kızıyla zina etse bile karısı ona haram olmaz. livata yapsa o çocuğun annesi ve kızı ona haram olmaz ancak bütün bu nikâhların hepsi bir mekruhtur. Bunlarda 4 delil ileri sürmüşlerdir. Malikiler ve şafilerin görüşü buda Hz. Peygamber s.a.v. efendimize bir kadınla zina yapıp onunla veya kızıyla evlenmek isteyen birinin durumunu sordular. O da haram helali haram kılmaz ancak nikâhla olanı haram kılar buyurmuştur. Yine teyit eden daha pek çok hadisi şerifler vardır. Celp edilmiş zani ancak kendisi gibi biriyle evlenebilir hadisi şerifedir. Yine zanineyi ancak bir zani ya da müşrik nikâhlayabilir buda Nur suresi 3. Ayeti kerimedir. Evlilik yoluyla hısımlık nimettir. musahere ile hâsıl olan akrabalık mezhep akrabalığı gibidir buyuruyor bunlar Peygamberimizden gelen haberlerdir. Ülfet ve sevgi bunun dışındakiler size helal kılındı diyen ayeti kerime rada süt emme yoluyla haram olmak sütanalarınız ve sütkız kardeşleriniz ayeti ve nesep dolayısıyla haram olan rada yoluyla da haram olur diyen hadisi şerif.

Dakika 1:10:00

Yine usulü bunlar sütanne ve sütninelerdir. Yine sütkız kardeş ve onun kızı süt erkek kardeş ve onun kızı ve ila nihaye sütanne ve babanın füruu bunlar sütkız kardeşler, süt erkek ve sütkız kardeşlerin kızları ve bunların devamı sütnine ve dedenin doğrudan füruu süt halalar ve süt teyzelerdir. Süt hala, amca ve teyzekızları da mezhep yoluyla haram olmadığı gibi bunda da haram olmazlar. Zevcenin sütannesi ve nineleri sütbabanın ve dedenin zevcesi baba ya da dede zifaf olsun ya da olmasın nasıl mezhep yoluyla babasının zevcesi erkeğe haram olursa bunda da böyledir. Sütoğlun, sütkızın oğlunun ya da süt torunun zevcesi her ne kadar aşağıya doğru inse de oğlan ve benzeri karısıyla zifaf olsun ya da olmasın erkeğe mezhep yoluyla çocuklarının zevcesi zevcenin sütkızı her ne kadar aşağıya doğru inseler de kendisiyle zifaf yaptığı kadının çocuklarının kızları yine mezhep ve süt emzirmenin farklı olduğu yerlerde vardır. Hanefi uleması bundan bazılarını istisna etmişlerdir. Süt erkek kardeş ya da sütkız kardeşin annesi onunla evlilik caizdir. Süt erkek kardeş ya da sütkız kardeşin annesi oğlun ya da sütkız kardeşi, erkek kardeşin kız kardeşi, süt emenin annesi süt veren kadın Hanefi ulemasına göre rada’nın bebeğin hayatının ilk 2 senesi içinde olması gerekir. 2 seneden sonra süt emzirme olursa bununla mahremiyet sabit olmaz bu cumhurun görüşü budur. 2 sene içinde olmama ya da sayılmaz İmam-ı Malik bu süreye en fazla 2 ay daha eklemiştir. Bu müddetten önce şüpheye kesilmemiş ise mahremiyet hâsıl olur eğer sütten kesilir ve yemek yerse sonra gene süt verilirse bu süt verme nikâh haramlığına sebep olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanefi rada müddetini 2,5 sene olarak tespit edilmiştir. Çocuk yarım seneyi sütten temin ettiği gıdayı sütün dışında başka bir şeyden alabilmek için basamak olarak kullanacaktır. çocuk adetlere uygun olarak 5 ayrı emişte emzirmelidir memeyi kendi isteğiyle bırakması lazımdır bu görüş şafi ve Hambelilerin tercihidir. Yani fahıl sütü vardır oda süt veren kadının kocası süt emen çocuğun babası olur.

Dakika 1:15:05

Ona süt verende emen bebeğin annesi olur çocuk erkeğe ve onun akrabalarına haram olur. Kocanın bütün çocukları süt emen çocuğu kardeşleri olmuş olur. Bu çocuklar süt veren karısının ya da varsa diğer karısının çocukları olsun fark etmez. Yine Ebu Kuaysın oğlu Eflah yanıma girdi diyor ve kendisinden dolayı örtündüm bunun üzerine ben amcan olduğum halde benden örtünüyor musun dedi? Nedenmiş o dedim seni kardeşimin karısı emzirdi dedi. Beni ancak kadın emzirdi erkek emzirmedi ya dedim sevgili Peygamberimiz a.s.v. geldiği zaman yaptığımı kendisine haber verdim. Bana o senin amcandır yanına girebilir dedi. Şimdi kıymetli efendiler bunun hikmeti sebebi süt emme yoluyla kardeşliğin hikmeti insan bünyesinin sütten teşekkül etmesidir kadının sütü çocuğun kemiğini geliştirir etini çoğaltır kemiği geliştiren ve teşekkül ettiren süt dışında rada olmaz bu süt çocuğun bir parçası olmuştur. Evlenilmesi geçici olarak haram olanlar bunlarda sınıflara ayrılmıştır. 3 talakla boşanmış kadın evli olan ya da ondan iddet bekleyen kadın semavi bir dine bağlı olmayan kadın yine baldız onun hükmünde olan kadın halası teyzesi gibi 5. Karısı Durumda olan kadın herhangi bir erkeğe Hanefiler lian yapan kadını da bunları eklemişlerdir. lian yapan kadın ise kocanın kendisine zina ispat etti çocuğun kendi sulbünden olduğunu kabul etmediği kadındır. Hâkime götürülmüş onun önünde karşılıklı lanetlenmişler ve zina isnadında bulunmuşlar ve akabinde araları ayrılmıştır böylece kadın erkeğe haram olmuş olur. Cumhuru ulemaya göre hükmün ebedi haram olmasıdır. 3 talakla boşanmış kadın Mebtute ya da Beynuneyi Kübra ile fail olmuş yani boşanmış kadın yüce Allahu Teâlâ Vetekaddes Hz. Meftutenin helal olması yolunu şöyle açıklamıştır; talak boşama 2 defadır ondan sonra ya kadınları iyilikte tutmak ya güzellikle salmak vardır kadınlarınıza verdiğiniz Mehirleri geri almayınız. Geri almanız size helal olmaz meğerki ikisi de aralarında lüzumlu hak ve güzel geçim hususunda Allah’ın emirlerine rivayet edememek korkusunda olsunlar eğer koca karısını 2. Talaktan sonra 3. Olarak bir kere daha boşarsa bundan sonra kadın başka bir erkeğe nikâhlanmadıkça ve onunla cinsi münasebette bulunup o kaçanın iradesiyle ondanda ayrılmadıkça ilk kocasına helal olmaz.

Dakika 1:20:00

Bu 2,kocada kadını boşarsa Allah’ın emirlerini sağlam tutacaklarına ümit var oldukları takdirde iddet bittikten sonra evvelkilerin birbirine dönmeleri kendilerine günah değildir. Bakara suresi 229 ve 230. Ayeti Kerimelerde yüce bayrağın bu şekilde anlamaktayız. Hz. Ayşe validemiz (R.A) derki;  Rifaa El Kurazi’nin karısı Hz. Peygambere gelerek Rifaa’nın nikâhındaydım beni boşadı. Ondan sonra Abdurrahman Zübeyir ile evlendim onda bulunan nesne elbisenin saçağı gibidir dedi bunun üzerine Resulullah a.s.v. kendinize Rifaa ’ya dönmek mi istiyorsun? Hayır, sen onun 2. Kocanın balcığından oda senin balcığından tatmadıkça 2.ye dönemezsin buyurmuşlardır. İşte bu 3 talakla boşanan kadının hali 1. Kocasına helal olması için gerekli şartlar kadın başka bir erkeğe nikâhlanmadıkça ayeti kerime bakara 230 yine nikâhın sahih olması kadın başka bir erkeğe nikâhlanmadıkça cinsi ilişkinin vajinadır olması gerekir. Yani kadının cinsi organından olması gerekir. Balcığından tatmış olmaya bağlamıştır en azından penisi başının vajinaya intikali gerekir. penis sertleşmeden girerse helal kılmaz nikâh ve evlilik gerçekleşmiş olmaz hüküm balcığından tatmakla alakalıdır. Penis sertleşmeden hâsıl olmaz meni akması helal kılması için lazım değildir. Hanefi uleması penisi kesik olan erkekle evlenen kadında hamile kalmadıkça ilk kocasına helal olmaz gebe kalmadıkça cinsi ilişki olduğuna hükmüne varılma böylece çocuğun mezhebi 2. Kocadan sabit olmuş olur Hambeliler ve Malikiler cinsi ilişkinin o esnada helal olması lazımdır diye 4. bir şart daha koymuşlardır. Kadın hayızlı ya da nifaslı iken her ikisi ya da biri ihramlıyken farz olan orucu bir tutarken cinsi ilişki olursa buda kadının ilk kocasına helal kılmaz. Allah’ın haram kıldığı bir ilişkidir. Mürtet olan kadınla yapılan ilişkidir böyledir Hanefiler ve şafiler bu şartı ileri sürmemişlerdir. Başka bir kocaya nikâhlanmadıkça buyuran Ayeti Kerime bakara ayeti 230 o senin balcığından sende onun balcığından tatmadıkça buyurulan hadisi şerifte buna delil olarak gösterilmiştir keza namaz vaktinin daralması anında kadınla ilişkide bulunmak zararlı olduğu bir hasta kadınla yapılan ilişkide böyledir.

Dakika 1:25:10

Hülle nikâhıyla 3 talakla boşanmış bir kadın geçici hülle nikâhıyla helal olup olmaması konusunda Hanefi ve şafiler ki Hanefilere göre hülle şartıyla yapılan 2. Evlilik tahrimen mekruhtur. Allah hülle yapan erkeğe ve kendisi için hülle yapılan erkeğe lanet etsin evlilik sahih olur ancak şart batıl olur. 2. koca talaka zorlanmaz şafilere göre hullecinin nikâhı kadınla cinsi ilişkide bulunduğu zaman artık aralarında nikâh kalmaması şartına binan olursa batıldır. Onunla 1. Kocasına helal olması için evlendiğini ifade ederse yine batıl olur. Huzeylin Abdullah’tan rivayet ettiği hadisi şerif şanlı Peygamberin a.s.v. saçını başka kadının saçını peruk ekleyen kadına ve ekletene vücuda dövme yapan kadına ve yaptırana hülle yapan erkeğe ve kendisi için hülle yapılan erkeğe faiz yiyene ve yedirene lanet etti. Ve boşayacağına inanırsa bu mekruh olur. Hz. Ömer (R.A)1 adam ona gelerek karısını 3 talakla boşamış olduğunu daha sonra bir dostunu kendisine karısını helal kılmak için onunla evlendiğini söyleyerek bu adamın durumunu sorar bu kadın 1. Kocasına helal olur mu? Oda hayır ancak isteğe binaen gerçekleşen nikâhta helal olur der. Şimdi buna bu işin özüne baktığımız zaman Hanefiler şafilere göre boşamak için akitte sahih bir şart olmaksızın sadece niyet ve gizlice bir kasıtla gerçekleştirilen hülle nikâhı kerahetle birliktedir. Bunun sahih olması kerahetledir çünkü zahirde şartları ve rükünleri tamamlanmıştır. Akit kalpte gizli olarak tutulan bir niyetten etkilenmez malikiler ve Hambeliler hülle nikâhı teke nikâhı da denir buna haramdır batıldır fes edilmiştir kadın 1. Kocasına da helal olmaz önemli olan hülle yapanın niyetidir. Allah’ın resulü hülle yapana ve kendisi için hülle yapılana lanet etsin hadisidir. Bu hadisi şerif buna delildir size ödünç tekeden haber vereyim mi?  buyuruyor evet ey Allah’ın resulü deyince bu hülle yapan erkektir buyurdu. Allah hülle yapana da kendisi için hülle yapılana da lanet etsin buyuruyor. Lanet ancak büyük günahlar için olur. Evet, kıymetli efendiler; bir başka kocanın hakkıyla bağlı olan kadın bu bir erkeğin nikâhı ya da onun iddet’i ne bağlı olan kadındır.

Dakika 1:30:00

 

Evli kadın nikâh akdi yapmak kimseye helal değildir. Evli kadınla evlenilmez birde hak esiri olarak sahip olduğunuz cariyelerle müstesna diğer bütün nikâhlı kadınlarla evlenmeniz size haram kıllındı ayeti kerime Nisa suresi 24 bunun delilidir. Eğer kadın esir düşer bu sebeple de yurt bakımından kocasından ayrı düşerse onunla evlenmek helal olur. Evli bir kadınla evlenmenin haram olmasındaki hikmetler başkasının hakkına tecavüze mani olmak mezhepleri karışmaktan muhafaza etmektir. Mutedde iddet bekleyen bu onunla evlenmekte helal olmaz. Takdir edilen iddet sona ermedikçe nikâh akdine azmetmeyiniz. Bakara suresi ayet 35 boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 adet müddeti beklerler. Bakara 228 bu zaman içinde onunla evlenmek helal değildir. Haram olmasının hikmeti eski kocasıyla olan alakasına saygı göstermek onun haklarına riayet etmek ve neseplerin barışmasına mani olmaktır. İddetli kadınla cinsi ilişkide bulunmak onu erkeğe ebedi olarak haram kılar mı? Cumhuru ulema bu konuda haram kılmadığı görüşündedir. Kadının iddet’i bitince evlenmesi helal olur. Bir kadınla zina yapsa onunla evlenmesi ittifakla haram olmaz Hz. Ali R.A Birbirlerinden ayrılır iddetin bitiminde sonra isterse onunla evlenir demiştir. Aynısı İbni Mesut’tan da rivayet dilmiştir. Maliki uleması onu ebedi bir haramlıkla erkeğe haram kılar der. Malikiler buna delil Hz. Ömer R.A Tüleyha El Esediyye ve kocası Raşit El Sakafi’yi kadın 2. Kocadan iddet beklerken evlendikleri için aralarını ayırmış ve şöyle demiştir; hangi kadın iddet beklerken evlenir ise henüz 2. Kocayla zifaf olmamışsa araları tefrik edilir. Yani ayrılır eğer ilişkide bulunmuş ise araları tefrik edilir sonra 1. Den kalan iddetini tamamlar sonra ötekinde iddet bekler artık ebedi olarak bir araya gelemezler diye Hz. Ömer den gelen rivayettir bu. malikiler buraya istinad etmişlerdir. Hanefi uleması Malikilere göre zina yoluyla hâsıl olan engel ittifakla zaninin zina ettiği kadınla evlenmesi caizdir. Irzını setretmek ve selamını istemek esastır.  Hasan El Basri’nin de olduğu bu bir grup ulema zinanın nikâhı fes ettiğini söylemiştir. Cumhura göre ise evlenmek caizdir. Zina eden bir erkek zina eden bir kadın veya bir müşrikten başkasını nikâhlamaz zina eden kadını da zina eden veya müşrik olan erkekten başkası nikâhlamaz böyle bir evlenme müminlere haram kılınmıştır. (Nur suresi ayet 3)

Dakika 1:35:15

Cumhuru ulema ise ayeti harama değil de zem kınamaya hamletmişlerdir. Delil olarak Şu hadisi şerifi delil kabul ederler. Bir adam Peygambere a.s.v. gelerek karısının zinadan uzak olmadığını kastederek karım değenin elini geri çevirmiyor dedi. Hz. Peygamberde onu uzaklaştır dedi. Adam nefsimin onu takip edeceğinden korkuyorum deyince Peygamber a.s.v. öyleyse ondan faydalan buyurdu. Bu hadisin isnadının sahih olduğunu söylediler. İsnadında ricaller sahih hayından hüccettir demiştir Neylül eftar. Haram helali haram kılmaz hafisi şerifini de delil göstermişlerdir. Yine Cumhur tafsilatta ihtilaf etmişlerdir. Hanefi uleması eğer kendisiyle zina yapılan kadın hamile değilse zani olmayan birinin yaptığı akit sahih olur demişlerdir. Hamile olması halinde de Ebu Hanife ve İmam-ı Azam İmam-ı Muhammed’e göre onunla evlenmek caizdir ancak doğuruncaya kadar onunla cinsi ilişkide bulunmaz. evlenilmesi haram olan kadınlar arasında zikredilmemiştir. Kendisiyle zina edilen kadın kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar arasında zikredilmemiştir çocuk nikâh sahibinindir. Allah’ a ve ahiret gününe iman eden bir kimseye kendi duyunun başkasının ekinini sulaması helal olmaz buyrulmuştur. Yine Ebu Yusuf İmam-ı Ebu Yusuf İmam-ı Ebu Züfer zinadan hamile kadına akit yapılmasını caiz olmadığını söylerler akde de manidir derler nitekim nesebi sabit hamilelikte böyledir. Malikiler ise caiz olmadığını söylerler fesi vaciptir hamile olsun ya da olmasın fesi vaciptir dediler delilleri ise başkasının ekinini suyuyla sulaması helal olmaz. Hadisi şerifi neseplerin karışması korkusunun söz konusu olmasıdır. Şafiler ise bir kadınla zina yapan erkeğe onu nikâhlamak haram olmaz demişlerdir. Delilleri ise bunun dışındakiler size helal kılınmıştır ayeti kerimesi haram helali haram kılmaz hadisidir. Hambeliler ise şu 2 şartla beraber caiz olacağını söylemişler. Zinadan hamile olursa iddetinin bitmesiyle helal olur. Doğurmasıyla olur doğumdan önce onu nikâhlamak helal olmaz, başkasının ekinini suyuyla sulaması helal olmaz, doğuruncaya kadar hamile kadınla cinsi ilişkide bulunulmaz hadisi şerifi buna delildir.

Dakika 1:40:00

Bu imamı malikin görüşüdür zinadan tövbe etmesi böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır tövbe eden günahı olmayan kimse gibidir hadisi de buna delildir diğer imamlar bu şartları ileri sürmemişlerdir. Karı kocadan birinin zina etmesi zina etmesi halinde nikâhın fes olmayacağı halinde ittifak etmişlerdir. Çoğu ulema bir adamın karısının ve bir kocanın karısının zina etmesi halinde nikâhın fes olunmayacağı üzerinde ittifak etmişlerdir. Lian durumunda fesih gerekli olur sevgili Peygamberimiz kadına kasfedene haddi vacip kılmıştır. lian vaki olduğu zaman fesihte vaki olur. Zina gerek zifaftan önce gere sonra olsun nikâh fes olunmaz çünkü erkeğin kadın aleyhindeki zina davası kesinleşmemiştir eğer bununla nikâhın fes olması mümkün olursa mücerret zina iddiasıyla fes olma durumunda olduğu gibi fes olur. çünkü bu hırsızlık gibi İslam’dan çıkarmayıcı bir masiyet günahtır ancak lian durumunda fesih gerekli olur. Çünkü karşılıklı lanetleşmişlerdir. Ancak zina yaptığı sabit olmamıştır Peygamber efendimiz a.s.v. kasfedene haddi vacip kılmıştır. Lian vaki olduğu zaman feshi de vaki olur. İmamı Ahmet erkeğin zina eden karısından ayrılmasını müstehap olduğunu söyler erkeğin böyle bir kadını nikâh altında tutmasını hoş görmüyorum demiştir. Bu kadına güven duyulmaz İmamı Ahmet koca bu durumda karısı 3 adet suresi temizlenmeden onunla cinsi ilişkide bulunmaz demiştir. başkasının ekinini kendi suyuyla sulaması helal olmaz delil hadisini delil olarak kabul eder. Semavi bir dine bağlı olmayan kadın Müslümanın müşrik bir kadınla evlenmesi helal değildir. İnkârcı ya da materyalist kadında müşrik kadın gibidir materyalist kadın Allah’ın varlığını inkâr eden maddeyi ilah diye kabul edip semavi dinleri reddeden kadındır. Komünist bahayı ve kadiyani olan kadınlar bu cümledendir. Ey iman edenler Allah a ortak koşan kadınlarla onlar iman etmedikçe evlenmeyin imanı olmayan bir kadın sizi imrendirse bile iman etmiş cariye elbette ondan daha hayırlıdır ayeti kerime 221 bakara suresi Hanefiler şafiler ve diğerleri mürtet kadını da müşrik kadınla bir mütalaa etmişlerdir. Kimsenin bununla evlenmesi caiz değildir ne Müslüman nede bir başkası hiçbir kimse evlenmesi caiz değildir. Çünkü bu kadın İslam milletini terk etmiş ve irtidatta karar kılmıştır o ya ölecek ya da İslam’ı kabul edecektir.

Dakika 1:45:00

İrtidat ta ölüm manasınadır bu işin özüne baktığımız zaman putperest ve Mecusi kitabi olmayan bir kadınla nikâhlanmak ittifakla helal değildir. İnanç farklılığının endişe ve ıstıraba karşılıklı nefret duygularına yol açması sevgi rahmet dayanışma ve sükûnet etmeleri üzerine yükseltilmesi gerekir. Evlilik hayatını sarsmasıdır fesada ve şerre kapılmasına yol açacaktır. emanet doğruluk ve hayır gibi ulvi düşünceler zihninden kalkacaktır hurafelere ve vehimlere inanan bir kimse hevade arzularının kölesi olur Allah’a ahiret gününe hesap ve dirilmeyi emreden bir dine bağı olmayışı onu nefsinin isteklerine kapılmasına yol açar. Müslüman bir kadının bir kâfirle evlenmesi buda icma ile haramdır müşrik erkeklerle iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikâhlamayın bu ayet bakara suresi 221 onları mümin hanımlar bilirseniz artık kendilerini kâfirlere geri vermeyin mümin hanımlar kâfirlere helal değildir. Kâfirler de mümin hanımlara helal olmazlar buda Müntehine suresinin 10. Ayeti kerimesidir ve açık delildir küfre düşmesi korkusu vardır. Koca kadını kendi dinine çağıracaktır kadınlar genelde onları da dinlerinde taklit ederler onlara ateşe çağırırlar ve mümin kadınları küfre davet ederler küfre davet ateşe yani cehenneme davettir. Çünkü küfür ateşi vacip kılar illet sebep ateşe davet olduğundan bütün kâfirlere şamildir. Erkeğin bir Müslüman kadınla evlenmesi kitabi olan bir erkeğin bir Müslüman kadınla da evlenmesi asla caiz değildir. Şeriat kâfirlerin müminlerle dostluğunu ve velayetini ortadan kaldırmıştır Şeriat kâfirlerin müminlerle dostluğunu ve velayetini ortadan kaldırmıştır ayeti kerimede bu hususu çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Yüce Allah şanlı kuranda c.c Allah elbette kâfirler için müminler aleyhine bir yol imkân delil verecek değildir enam suresi 156. Ayeti kerime bu ayeti kerimeye göre de asla caiz değildir. Kitabi olan kadınlarla evlilik bizden önce Yahudi ve Hristiyanlara indirilen kitap konuştuğumuz dilden olmadığından onu okumaktan gafilleriz derdiniz. Enam suresi 156. Ayeti kerime ulema kitabı olan kadınlarla evliliğin mubah olduğu hakkında icma etmişlerdir bugün temiz ve pak nimetler size helal kılındı kendilerine kitap verilenle in yiyeceği size helal olduğu gibi sizin yiyeceğinizde onlara helaldir. Namuslu zina yapmamış ve gizli dostlar edinmemiş olduğunuz halde müminlerden hür ve iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları Mehirlerini verip nikâhlayınız onlar size helaldir.

Dakika 1:50:17

muhsenat hür ve iffetli kadınlar kastedilir. sahabede zimmi kadınlar ile evlenmişlerdir. Bu Osman Hz. Osman naile Binti El Ferafise El Kerbiyye ile evlenmiştir. Bu kadın Hristiyan’dı sonradan onun yanında İslam’ı kabul etti Huzeyfe medain ehlinden bir Yahudi kadınla evlenmiştir. Cabir, Cabir’e r.a bir Müslüman erkeğin Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evliliğin hükmünü sordular onlarla saat ibni Ebi Vakkas ile beraber küfede fetih zamanı evlendik demiştir. Kitabi olan kadınla evliliğin mubah olmasındaki sebep İslami temel prensiplerle karşılaşması Allah’ a Peygamberlere ahiret gününe hesap gününe ve ceza olduğuna iman etme ihtimalidir. Peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara iman ettiği için İslami kabul emeside ümit edilir bunda hikmetler vardır. Müslüman bütün peygamberlere ilk sahih şekilde kitaplara iman eder tehlike yoktur kitabi olan kadınlarla evlenmenin mekruh oluşu Hanefiler şafiler ve bir görüşe göre Malikilere göre Müslüman Müslümanın kitabi zimmi olan bir kadınla evlenmesi mekruhtur ehli kitaptan kadınlarla evlenenlere Hz. Ömer r.a onları boşamalarını söylemiştir. Huzeyfe’nin dışındakiler karılarını boşadılar. Ömer ona da boşa dedi haram olduğuna şehadet eder misin?  deyince Ömer o örtüdür onu boşa dedi özellikle tekrar haram olduğuna şehadet eder misin? Dedi Ömer yine o örtüdür dedi Huzeyfe onun örtü olduğunu biliyorum ancak o bana helaldir dedi aradan biraz zaman geçince kadını boşadı. Kendisine Ömer sana emrettiği zaman niye boşamadın dendiğinde insanların benim uygun olmayan bir işi yaptığımı sanmalarını istemedim dedi. Ayrıca adamın kalbi kadına meyl eder ya da ona meftun olabilir çocuk doğup annesinin dinine temayül edebilir. Harbi olan kadına gelince darül harpte ise Hanefilere göre onunla evlenmek haramdır.

Dakika 1:54:03

 

 

 

(Visited 155 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}