AmeldeFıkhı 154-01

154- Amelde Fıkhı Ekber Ders 154

  AMELDE FIKHI EKBER DERS 154

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; kitabi olan kadınlarla evlenmenin mekruh oluşuyla ilgili dersimiz devam ediyor harbi olan kadına gelince darül harp ta ise Hanefilere göre onunla evlenmek haramdır. Fitne kapısını aralamak olacaktır şafilere göre bir görüşe malikiler de gene buna mekruhtur demişler Hambeliler ise harbi kadınla evlenmek evla ve münasip değildir demişler ve burada da yine Hanefiler başı çektiğini görmekteyiz. Kitabı ve harbi olan kadınlarla evlenmekte sosyal, milli ve dini zararlar söz konudur. Bilgi sızdırabilirler evlatlarını İslam’ı olmayan inanç ve geleneklere göre yetiştirmek isteyebilirler. sonra bunları tercih etmek Müslüman kadınlara haksızlık olacaktır ve bunun gibi sakıncalar vardır. Yine aynı zamanda ahlaki bakımından tehlike arz edebilir. Huzeyfe ibni Yeman r.a Yahudi bir kadınla evlendi Ömer ona bakarak boşamasını istedi. Huzeyfe de kadın bana haram mı? Dedi. Bunun üzerine Ömer ona yazarak hayır ama korkarım onlarda bazı tehlikeler ahlak düşüklükleri sadır olur dedi. İşte kıymetli ve muhterem efendiler; Hz. Ömer’in firasetinin ne kadar büyük olduğu artık buna tarih şahittir belgelerde şahittir. İmamı Muhammed Hadiseyi El Asar isimli eserinde şu şekilde rivayet eder. Huzeyfe medain ehlinden bir Yahudi kadınla evlendi Hz. Ömer ona yazarak onu boşamasını istedi. O da ey Emir-el Mümini haram mı? Deyince Hz. Ömer sana ahit veriyorum ki şu mektubumu elinden bırakmadan o kadını boşayacaksın. Korkarım ki Müslümanlar sana uyar ve güzellikleri dolayısıyla zimmi kadınları tercih ederler. bunda ise Müslüman kadınlar için fitne vardır diye yazdı kitabı olan kadınlarla evlenmenin hükmü cumhur’ a göre şartsız caizdir. Şafilere göre ise bir kayıtla caizdir. Şafiler kitabi kadın helal harbi kadın ise mekruhtur. Kitabi olanla Yahudi ve Hristiyan olan kadın kastedilmektedir. Yoksa Zebur ya da Şit, İdris’e ve İbrahim (A.S) verilen sahifelere inananlar kastedilmemektedir. Kitabi olan kadın Yahudi ise nesih ya da tahrif edilmesinden sonra Yahudiliğe dedelerinden hangisinin ilk kez girdiğini bilmemesi veya bu hususta şüphe etmesi şartıyla helal olur. Çünkü o dinin haddin olduğun zaman dedeleri ona bağlı bulunmakta idiler durum öyle değilse artık o dinin faziletinin sakıt olması dolayısıyla helal olmaz.

Dakika 05:02

Kadın Hristiyan ise zahir olan görüş ailesinin bu dine mesh edilmeden önce girişini bilmesi halinde helal olduğudur. Kadın Hristiyan ise zahir olan görüş ailesinin bu dine nesih edilmeden önce girişini bilmesi halinde helal olduğudur ancak ailesi dedeleri bu dini tahrif edildikten sonra kabullenmiş ve Hristiyan olmuşlarsa sahih olan görüş evliliğin helal olmayacağıdır. Muharref olmayana bağlı olursa eshar olan görüşe göre o zaman helal olur hiçbir kayda bağlı olmadan kitabi olan kadınlarla evliliğin caiz olduğu hususunda ileri sürdükleri delillerin kuvvetli olması bakımından Cumhur’un görüşü racihtir demişlerdir. Ateşperest Mecusi kadınlarla evlilik Mecusiler ehli kitap değildir. Bütün fakihlerin çoğunluğu böyledir. Bizden önce Yahudilerle Hristiyanlara indirilen kitap konuştuğumuz dilde olmadığından onu okumaktan gafilleriz derdiniz Enam suresi ayet 156 Zerdüşt’üm kitabını okumaktadırlar Zerdüşt ise yalancı bir Peygamber idi o yüzden Mecusiler ehli kitap sayılmazlar. Şanlı Peygamberin a.s.v. onlara ehli kitaba uygulananı uygulayın buyurduğuna şahitlik ederim. Abdurrahman İbni Af diyor bunu Peygamber (a.s.v)  hecer Mecusilerine yazarak onları İslam’a davet ederek şöyle buyurdu. Müslüman olursanız bizim hak ve sorumluluklarımızı paylaşırsınız kim kabul etmezse cizye ödemek mecburiyetindedir. Kestikleri yenmediği gibi kadınları da nikâh edilmez. Evet, kıymetli efendiler; birde Samire ve sahibe olan kadın Samire Yahudilerden bir taife Sabie ise Hristiyanlardan bir taifedir. İmam- Azam Ebu Hanife ve Hambeliler onların ehli kitap olduğunu ve Müslümanın sabie kadınlarla evlenmesinin caiz olduğunu söylemiştir. Sabieler bir kitaba iman eden bir kavimdir. Bunlar Zebur’u okur yıldızlara tapmazlar ancak Müslümanların Kâbe’yi ona yönelmek suretiyle tazim ettikleri gibi onlarda yıldızları tazim ederler ama bazı adet ve inançlarında diğer ehlikitaptan ayrılırlar. Bu ise Yahudi Hristiyanlarla evlenme de olduğu gibidir. Evliliğe mani değildir. İmam-ı Azamla Hambelilerin görüşü bu İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf onlarla evliliğin caiz olmadığını söylerler. Sabieler yıldızlara tapan bir kavimdir. Yıldızlara tapan putlara tapan gibidir. Ve Müslümanların bunlarla nikâhlanması caiz değildir. Şafiler Samire kadın Yahudilerden sabide Hristiyanlardan inançları noktasında farklı olursa haram olur yoksa helaldir demiştir

Dakika 10:08

Kuduri de kitabında bunu ifade etmiştir. Hanefilerin hüccet kabul ettikleri Kuduri yine peygambere iman edip bir kitapla amel ettikleri sürece evlilik caiz olur. Kitapları olmayıp yıldızlara taparlarsa onları nikâhlamak caiz değildir. Ulemanın bu keşiflerinden her şey gün yüzüne çıkmaktadır mükemmel keşifler yapılmaktadır. Yüce Allah bu âlimlerimize çok rahmet eylesin çünkü mesele enine boyuna anlaşılmaktadır. Evlenmek putperest ve kitabi anneden doğan kadın putperest baba ve kitabi anneden doğan kadın evlenmek helal olmaz. Haramın ağır basması yönünden helal değildir. helal ve haram bir araya gelirse haram helale galebe çalar. Haram olduğu kabul edilir. yine kitabinin bir dinden diğerine girmesi kabul edilmez kim dinini değiştirirse onu öldürünüz.  Hadisinin umumi manası buna delildir. Diğer görüşe göre öldürülmez dövme ve hapisle eski dinine dönmeye mecbur edilir. Bir Müslüman kimsenin zimmi hanımı kitabi olmayan bir dine geçerse mürtet gibi kabul edilir. Şafi ve Hambelilere göre iddet esnasında dinine dönmezse Müslüman erkekle olan nikâhı fes edilir. Şafilere göre İslam’dan başka bir din kabul edilmez. İmam-ı Ahmet te bir rivayete göre böyledir. Kim İslam’dan başka bir din ararsa ondan bu din asla kabul olunmaz Al-i İmran suresi 85. Ayeti kerime buna delildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve malikin görüşünde ve Hambelilerin 2 rivayetinden Raci olana göre kabul edilir. Kim dinini değiştirirse onu öldürünüz hadisindeki din kelimesinde sadece İslam dini kastedilmektedir. Çünkü şeran da itibar edilen din budur bir putperestin Yahudilik ya da Hristiyanlığa geçmesine gelince şafilere göre bu kabul edilmez İslam’ı kabul etmesi gerekir. İslam’dan başka bir din dini kabul etmek mümkün değildir. Müslümanın durumu da böyledir. İmam-ı Azam Ebu Hanife malik ve Hambelilerin Raci görüşleri ise kabul edilir. Küfür tek bir millettir. Zira küfür Allah’ın Peygamberlerine a.s.v indirdiğini yalanlamak demektir. Yine karı kocadan birisinin irtidat etmesi şafiler ve malikiler ve Hambeliler ayrılması ve nikâhın hemen fes edilmesi gerekir. İrtidat cinsi ilişkiden sonra olursa fesi iddet fesi iddet bitimine kadar durdurulur. İddet sırasında tekrar İslam’a dönerlerse nikâh devam eder. Müslüman olmazsa evlilikleri fes olunur. Hanefi ulemasına göre ayrılık vaki olur beni talip kabilesinden bir adamın karısı Müslüman oldu bu kabile Hristiyan’dı.

Dakika 15:05

Adam ise kabul etmedi Hz. Ömer aralarını hemen ayırdı tevkif etti İbni Abbas bu Hristiyan kanı kocasından önce Müslüman olursa kendi nefsi hakkında o karar verebilir demiştir. Mürtet olmayan kâfirlerin nikâhları Müslüman olmayanların birbirleri için yaptıkları evlilik akitleri sahih midir? Fasit midir? Malikilere göre gayri Müslimlerin nikâhları fasittir. Sahih olacağına hükmedilemez. Cumhura göre mürtet olmayan kâfirlerin nikâhları kendilerine göre sahihtir. Müslüman oldukları zaman bu nikâhları sahih kabul edilir. Şafi ve Hambeliler evlilik yapılabilecek bir kadınsa kabul edilir. Hanefilerin sahih olarak görüşüne göre haram kılınan her nikâh caiz olarak vaki olur evlenilmesi haram olan kadınlar gibi mahallin mahremiyeti dolayısıyla haram kılınan her nikâh caiz olarak vaki olur cumhur nikâh şartlarında nikâh şartlarını bunların nikâhında aranmayacağını söyler. İnandıkları ve yaptıkları şeye cevaz verilir. Cumhurun bu görüşü şu neticeleri doğurur Müslümanlara ait evlilik hükümleri bunlar içinde sabit olur. Şeriatları farklı olsa da zimmilerin birbirleriyle evlenmesi caizdir. Çünkü küfür tek bir millettir. Delilleri firavunun karısı dedi ki Kasas suresi ayet 9 karısı da odun hamalı olarak buda Ebu Leheb, Leheb suresi ayet 4 karısı diye söz etmezdi çünkü nikâh Âdem’in sünnetidir. Bunlarda onun şeriatı üzerindedirler. Hz. Peygamberin zinadan değil nikâhtan doğdun hadisi şerifinde ifade edilen şey şanlı Peygamberin a.s.v. İslam’dan önceki bütün cahiliye dönemine ait nikâhları nikâh olarak tanımlamıştır. Eğer bu nikâhların fasit olduğunu söylersek birçok Peygamberin nesebine dil uzatmak gibi çirkin bir durumla karşılaşırız dediler. Bu cumhurun iddiası yine Peygamber a.s.v. İslam’ı kabul ettiği zaman nikâhı altında 4 ten fazla kadın bulunanlara onlardan 4 tanesini seçmelerini diğerlerini boşamalarını emretti kadının kız kardeşi veya halası kadınlardan biriyle cem etmek bunlar haramdır ve 2 kız kardeşi birlikte nikâhlamanız da haramdır.  Ancak cahiliyet devrinde geçen affedilmiş geçmiştir. Nisa suresi ayet 23 harama götürücü şeylerde haramdır şanlı peygamberimiz a.s.v. kadını hası ve teyzesiyle bir nikâh altında toplamayı yasaklamıştır. Kadın halasının üzerine halada kardeşinin kızının üzerine kadın teyzesinin üzerine teyzede kız kardeşinin kızı üzerine ne büyük küçüğün üzerine nede küçük büyüğün üzerine nikâhlanamaz.

Dakika 20:17

Buyuruyor sevgili Peygamberimiz bunun dışındakiler size helal kılınmıştır. Siz eğer böle yaparsanız sılairahimi kesmiş olursunuz. mahrem kadınları cem etmenin kaidesi 2 kadından birinin erkek farz edildiği takdirde diğeri ona haram oluyorsa böyle 2 kadını cem etmek haramdır. Yine bunun dışındakiler size helal kılınmıştır buyuran şanlı Kur’an’ın emrine göre 2 kız kardeş ve benzerine yapılan akdin hükmü ikisiyle bir akitle beraber evlenmişse ikisinin de evliliği fasit olur. Erkek ve 2 kadının arası tefrik edilir. Cinsi ilişkide bulunmuşsa Hanefilere göre Mehri misil vermek gerekir iddet beklemeleri gerekir. Birinden sonra ötekiyle evlenirse birinin Evliliği sahih ikincinin evliliği fasit olur. Cem ikisinin evliliğiyle meydana gelmiş fesatta ona münhasır olmuştur. Tefrik ilişkiden sonra tamamlanırsa Mehri müsemmadan Mehri misil vermek lazım gelir. İddet beklemesi de vaciptir. Cumhuru ulemaya göre mahrem 2 kadını bir akitle cem etmekle nikâhları batıl olur iddet bekleme benzerini cem etmek adamın karısı ölse o kadının kız kardeşi ya da halasıyla evlenmesi caizdir bir süre beklemesine gerek yoktur. Rici talak dolayısıyla iddet bekleyen kadın ve mahremini cem etmenin caiz olmadığı hususunda da ittifak vardır. Ancak iddetin bitmesinden sonra evlenebilir Hanefiler ve Hambeliler bayın talakla beynuneyi Sura ya da Kübra olsun boşanmış ve iddet bekleme suresinde ise cem edilmelerinin haram olduğunu söylerler. Allah’ a ve ahiret gününe iman eden kimsenin suyunu 2 kız kardeşin rahminde toplamasın hadisi şerifi buna delildir. Malikiler şafiler bayin talaktan Beynuneyi Sura ’ya Şura ya da Kübra yani talaktan dolayı bayin talaktan dolayı iddet beklemekte olan kız kardeş ve onun hükmünde olan mahremlerle evlenmek sahihtir. Hambelilere göre eğer karısının kız kardeşiyle zina ederse İmam-ı Ahmet zina ettiği kadın 3 adet görene kadar karısıyla cinsi ilişkide bulunmaz demiştir. Yine 4 kadınla evli bir erkeğin 5. Karısı konusunda da 4 ten fazla kadınla evlenmesi caiz değildir. Beşincisiyle evlenmek isterse birini boşaması ve iddetinin bitmesini beklemesi lazımdır. Eğer yetim kızların haklarını kendileriyle evlendiğiniz takdirde gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan diğer kadınlardan 2’şer, 3’er, 4’er olmak üzere nikâh edin eğer bu şekilde de adalet yapamayacağınızdan korkarsanız 1 tane yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetininiz.

Dakika 25:23

İşte bu bir zevce yahut cariyelere yetinmeniz adaletten çıkıp sapmamanıza daha yakındır. Nisa suresi ayet 3 (isnenyn) 2’şer, 2’şer yerine mesna 2’şer ifadesi kullanılmıştır. Vav harfiyle atıf cem için değil tercih için yapılmıştır. Ayetin medlulünü İbni Ömer’in hadisi açıklamaktadır Gaylan El Sakafı Müslüman olduğunda nikâhı altında cahiliye geleneğine göre 10 kadın vardır bunlarda onunla birlikte Müslüman olmuşlardı. Hz. Peygamber onlardan 4 tanesini seçmesini emretti evlendiğimde nikâhımda 8 kadın vardı peygambere a.s.v. gelip bunu zikrettiğimde bana onlardan 4 tanesini seç dedi. Kays Bin El Harise den geliyor bu haber yine Nefe Bin Muaviye den gelen haber o Müslüman olduğunda nikâhı altında 5 kadın vardı sevgili Peygamberimiz ona 4 ünü tut birini boşa dedi hadisi şerifler hasen ligayrihi derecesinden aşağı kalmaz hepsi birlikte hüccet delil kabul edilebilecek mertebededir. Zahiriler ve İmamiye ise bir erkeğin 9 kadınla evlenebilmesinin caiz olduğunu kabul etmişlerdir. 2’şer, 2’şer 3’er, 3’er 4’er, 4’er Vav muhayyeli için değil cem için demişleridir. bunlara şöyle cevap verilmiştir. Arap adetlerinde insanlara bu şekilde guruplar halinde bir hitap geleceği geleneği vardır. Ayeti buna hamd edilmesi gerekir bu ayet le zevceler arasında 2, 3 ve 4 e kadar nikâhlanabilirsiniz denmek istenmiştir. Gökleri ve yerleri yaratıp melekleri 2 şer 3’er 4’er kanatlı elçiler yapan Allah’a hamd olsun. Fatır suresi ayet 1 eğer adil davranmaktan korkarsanız 1 tane yani kasımda, cimada ve nafakada da 2, 3 ya da 4 kadınla evlenildiği takdirde adil davranılmasından korkulursa işte o zaman 1 tane ile yetinin adalet ve orta haldir bu eski milletlerde sınır olmadığı gibi bazılarının ihmale uğraması da son derece normaldi. Mubah kılınması nadir hallerde istisnayı durumlar içindir prensip bir tek zevceyle olmaktır. Ve yaygın uygulamada da bu şekildedir. Teattüdü zevca’dın mubah olması için şartlar gereklidir Adaletin sağlanması zevceler arası nafaka geçinme ve geceleme gibi maddi yönlerden eşitliğin sağlanmasıdır. Adalet yapamayacağınızdan korkarsanız 1 tane yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetininiz. İşte bu bir zevce yahut cariyelerle yetinmeniz adaletten ayrılmamanıza daha yakındır.

Dakika 30:09

Nisa suresi ayet 3 sevgi duygu ve kalbi meyl de eşitlik değildir. Bu insanın imkân ve iktidarı dışındadır. Şeriatı Muhammediye a.s.v. insana gücü kadarını yükler insan iradesinin dışında kalan sevgi, nefret gibi duygularla mükellef kılmamıştır. Sevginin kalbi duyguların zapt altına alınmaması korkusu da olağan bir durumdur. ayeti kerimede bundan sakındırmıştır. Kadınlarınız arasında sevgide eşitlik yapmaya hırs gösterseniz bile asla buna gücünüz yetmez o halde büsbütün birine meyl edin diğerlerini ne kocalı ne kocasız askıda kalmış gibi bırakmayın buyuruyor yüce Allah Nisa suresi ayet 129 muallaka ayeti kerime dâhili duyguların ve içgüdülerin tehlikesine dikkat çekmektedir. İnfak etmeye nafakaya gücü olmak evlilik masraflarını gücü yetmeyen kişi için helal değildir. Yani evlilik masraflarını maddi ve manevi bunlara gücü yetmeyen kişi için helal değildir. Koca üzerine vacip olan nafakayı devamlı olarak sağlamaktır ey gençler cemaati sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin buyuruyor Peygamber efendimiz hadisteki baet kelimesinin manası nikâhın masraflarını çekmeye kudreti olmaktır. Taaddüdü zevatın hikmeti yani birden fazla hanımla nikâhlanma evlenme konusunun hikmeti nadir ve istisnayı bir durumdur vacip kılmadığı gibi teşvikte etmedi ancak umumi ve özel bir takım sebeplerle mubah kıldı. Umumi sebepler erkeklerin az kadınların çok olma durumunda bir tedavi yöntemidir. Kadın nüfusunun çoğalması gibi savaş sonrasında olsun 1. Dünya savaşından sonra Almanya da olduğu gibi Almanya da 1’e 4 ya da 6 nispetinde kadın sayısında artış olmuştu. Alman kadınları Teattüdü zevcat sisteminin kabulü ve tatbik edilmesi için nümayişler düzenlemişlerdir. Savaş pek çok alman erkeğini yok etmiş fuhuş olabildiğince yaygınlaşmıştı. Taaddüt usulü maslahat ve rahmetin gerektirdiği sosyal ve ahlaki bir zaruret haline gelmişti. Hastalıklara düşmeleri engellenir sapıklığa düşmelerine mani olur. Bazen ümmetin nüfusunun artmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Uzun süren savaşlar ya da ziraat ya da sanayi gibi sahalarda ihtiyaç durumlarındandır. Yahudilikte de taaddüttü zevcat mubahtır. Hristiyanlıkta ise bunu yasaklayan hiçbir nasr varip olmamıştır. Kilise Afrikalı Hristiyanlar için buna izin vermiştir.

Dakika 35:01

Şu zamanımızdaki kilise İslam’a davet için yakın akrabalıkların tesis edilmesidir Peygamber efendimiz a.s.v. döneminde böyle bir sosyal ihtiyaç hâsıl olmuştu onun 54 yaşından sonra İslam devletinin yaygınlaştırılması Allah’ın dinine yeni dostlar kazanmak için evlendiği kadınlarının sayısı 9 a varmıştı. Bu yaşına kadar yalnızca tek hanımı Hatice r.a. ile yasamıştı. Çok evlilik 54 yaşından sonra başlamıştı bu şartlar bunu gerektiriyordu bunlar umumi sebepler birde özel sebepler vardır. Çok evliliğe iten özel sebepler kadının kısır olması hastalığı olur ya da tabiatı kocasıyla uyuşmaz en iyisi kadının zevcelik bağı altında tutulmasıdır en güzel en cömertçe davranış bu olacaktır. Yani sen kısırsın diye kadın boşanmaz ama 2. Hanım alınır alınabilir yine hastasın diye boşanmaz o hastaya kadına bakılır bütün bakımı yapılır ona bütün değerleri verilir yine evliliğinde ona bir zararı olmaz en iyisi kadının zevcelik bağı altında bulunmasıdır. Onun için İslam da kadın boşamak öyle büyük bir zaruret olmadıkça hoş görülmemiştir. En güzel en cömertçe davranış bu olacaktır. Çocuk sevgisini tattıracak 2. bir zevce alma fırsatı verilir. Hastalığı iyileşir ahlakı ve tabiatı güzelleşir, aklı olgunlaşır ama daima ümitsizlik vesvese ve psikolojik problemlerinin çözümünde sığınabileceği bir kocası vardır. Çünkü hastasın diye onu boşamaz buna yine değerini tam verir yanında yine kumasının olmasının bir zararı yoktur bunlar tabiatıyla erkeğin 4 kadınla evli olması için bulunabilecek gücü ve takatinin sınırları içinde gerçekleşir. Erkekte eğer bu güç yoksa zaten evlenemez evliliğe İslam müsaade etmez. Çünkü yüce İslam adaleti şart koşmuştur adalet maddi ve manevidir. 4 kadınla sınırlı olmasının sebebi bu sayının adalette rahmete en yakın şeklinde olduğu açıklanmıştır. 3 gece kadında uzak kalır sonra ona döner yani 3 gece sonra her kadın kocasını yanında bulur 4 hanımı olan için bu söyleniyor taaddüdün çoğu kere erkeğin şahsiyet zayıflığından kaynaklanan ve karşılıklı hasetleşmeye evlatlar arasında kutuplaşma ve çekişmeye sebep olduğu durumlarda vardır buda erkeğin iyi idare edememesinden kaynaklanmaktadır. Kasim’e uyma evlatlara aynı ilgiyi gösterme gibi hususlara riayet etmemesi sebep olur erkek zevceleri arasında adaletli davranır evlatları arasında terbiye sevgi ve eğitim bakımından bir fark gözetmez eşit davranır fitne ve kötülük tohumlarını bertaraf etmiş olur buda onun için daha hayırlıdır.

Dakika 40:06

Ev içi problemlerini en aza indirir. Ev dışındaki işleri ve maişetle ilgili görevleriyle rahatlıkla uğraşabilir kıskançlık sıradan şeylerdir. Hikmet ve adaletle önüne set çekmek mümkündür. Kocaların birden fazla olmasının kesim kes yasak olması bunda kadının kendi nefsi için menfaat vardır. Erkekler arasında kavga ve çekişme sebebi olur ortaklar kadına zarar verebilecek bir rekabet içine girerler büyük bir fesat ve sosyal bir zararda vardır. O da mezheplerin zayi olması felakettir. Çocukların babaları karışacak sonunda çocuklar zayi olacaktır. ve çocuklar yıkılmış enkaz altında kalan kimselere dönecektir. Bütün bu erkekler çoluk çocuğunu başkasının çocuğu olduğu şüphesiyle terk edeceklerdir ki artık ailede tamamen bir hercümerç başlayacak huzur diye bir şey kalmayacaktır onun için bir kadın 2 erkekle bir kadının 2 kocası asla olamaz olması muhal ve mümteni gibidir. Ama bir erkeğin 4 e kadar hanımın olmasına müsaade edilmiştir ama adalet şartlarıyla yoksa 1 tane esastır. Bazen erkeğin kadından şiddetle nefret etmesi özel sebeplerden birisi budur bazen her 2 tarafta inat eder mesele çözümsüz kalır ayrılmak kadını daima bir huzursuzluğa ve tarifsiz acılara sevk eder onu yer bitirir. Hikmet ve akılla gidilirse Allah’ın en sevmediği helal talak ya da yani karı boşamaktır. Buda gerçekleşmemiş olur karısını haliminde zevcesi olarak muhafaza etmesi bir başka zevce ile birlikte yaşaması çok daha evvel olan bir hakikattir. Cinsi gücün çok fazla olması özel sebeplerden biride budur. Bazı erkekler çok cinsi güce sahiptir çok güçlüdür cinsi gücün çok fazla olması bir kadınla yaşının büyüklüğü ya da cinsi ilişkiden haz duymaması ya da adalet adet ve lohusalık süresinin uzun olması dolayısıyla ittifa edemeyebilir. İffet ve şerefe bağlı olmayı emreden bir yüce dini İslam’ın gereği olarak en iyi çözüm taaddüdü zevcattır. bu meşru olmayan ilişkilerde daha hayırlıdır. Gayri meşru ilişkilerin Allah’ın gazabını çektiği gibi bu yolla fuhuş zina yaygınlaşır ferdi ve sosyal zararları da pek çoktur buna özüne indiğimiz zaman taaddüdü zevca’dın mubah olması zaruret ihtiyaç veya bir özür şeran bu bir maslahat kaydıyla sınırlıdır. Teadüldü zevca’dın hakkında bazı öneriler ileri sürülmektedir ki şartların varlığından emin olmak için yaptıklarını söylerler şartlar zevceler arasında adalet ve infakın eşit olarak dağılımıdır. Özellikle cahil kimseler şeriatın insani ve ulvi bir takım gayelerin tahakkuku için izin verdiği taahhüt ruhsatını kötüye kullanmaktadırlar.

Dakika 45:08

Çağımızda taaddüdü zevca’dın ancak hâkimin izniyle olması gerektiği yolunda bir takım fikirler ileri sürülmektedir bu olumsuz bir tekliftir. İhlaslı kişiler bu telkinat ve propagandaları makul sebeple çürütmüşlerdir. Allahu Teâlâ yalnızca evlenmek isteyen kimseyi taaddüt şartını gerçekleştirmede yükümlü kılmıştır işin içine başkası girerse zaten oradan hayır gelmez yalnızca o adaletli davranıp davranmayacağını takdir edebilir. Eğer adaletli davranmaktan korkarsanız bir taneyle yetinin bu ayeti kerimeyi evlenecek kişi göz önünde tutar Nisa suresi ayet 3 buradaki hitap evliliği isteyen kişiyedir başkalarına değildir. Hâkime hekime değil bu hâkime değildir bu Kuranı Kerim deki tebliğ evlenecek kişiyedir. Başkası tarafından takdir edilmesi nas a ayete muhalif bir durum ortaya çıkaracaktır. Sonra infaka gücü olmayı araştırmak evlenmek isteyen kimseyi ilgilendiren bir husustur. Bu başka kimseyi ilgilendirmez ey gençler buyuruyor Peygamberimiz ey gençler cemaati kimin evliliğe gücü yetiyorsa evlensin bak hadisi şerifinde hitap koca adaylarından başkasına değildir. Hâkimin özel işleri kontrol etmesi abes bir iştir. Hâkim kimsenin özel hayatına özel işlerine katiyen girmez. Ancak bir haksızlık mahkemeye yansırsa orda adalet gerçekleştirilir gerçek sebebi hâkim de vakıf olmayabilir evlilik sırlarının ortaya dökülmesine yol açar insanların hürriyetlerine karışma insan iradesini heder etme olur. Hâkimin başka önemli meselelere ayırması gereken vakti zayi olur evlilik sırf şahsi olan bir iştir. Karı koca kadının velileri ile birlikte karar verip anlaşırlar. Onların görüş ve değer ölçülerini kimse değiştiremez ailenin gizli sırlarını karı kocadan başka kimse bilemez sonra taaddüdü zevcat bu derece denli korkulacak boyutlarda değildir. Bu tam bir ak düşünceyle yüce İslam’ın değerlerini ve bugün dünyada ki hayat şartlarını ve insanların yaşam tarzlarını en iyiden iyiye incelemeden ön yargıyla bu işe bakmak sadece İslam düşmanlarının işine yarar. Tam tersine azdır yani sonra taahhüdü zevcat bu denli korkulacak boyutlarda değildir. Tam tersine azdır ellili yıllarda Mısır ve Libya da %4 nispetinde sınırlıdır. Yani çok evliliğin sayısı dünyada fazla değildir bu korkulacak safhalarda da değildir. Suriye de ise bu %1’dir bu tür problemler ancak din, vicdan ve ahlak gibi dâhili müeyyidelerle çözülebilir insanlar eğer gerçi İslam’ın gerçek imanı ve ilim irfanı onun adaletiyle donandıysa bunun korkulacak bir yönü yoktur.

Dakika 50:06

Zinanın kapılarını sonuna kadar açıp da nikâhın yolunu kapatırsanız işte o zaman da dünyada görün şöyle seyredin dünyada aileler ne hale geldi bunların hiçbiri çok evlilikten değil aileler yıkıldı, çocuklar enkaz altında kaldı, bunlar 2 evliden, 3 evliden kaynaklanmadı. Çünkü ahlakı insanlardan din ve imanı alırsanız geriye ne kalır? Bir karı bir koca bakın ayrılanların sayısına bakın hep bunlar boşanmaların hiçbirisi 2 evlilikten çok evlilikten kaynaklanmış bir tane bulamazsınız niye yuvalar yıkılıyor. gidin sebebi din, iman, ahlak ve adalet maddi manevi sorumluluklar gidin bunlara bir bakın bu tür problemler ancak din, vicdan ve ahlak gibi dâhili müeyyidelerle çözülebilir. Taaddüdü zevcat iddia edildiği gibi çocukların dağılmasına aileden kopmasına bir sebep teşkil etmez. Babanın çocuklarının terbiye ve yetişmesine gösterdiği kayıtsızlık alkol, uyuşturucu, kumar müptelası olması, gece hayatı ve kahveye gitme alışkanlığıdır. Akşama kadar kahvede oturur ve aileyi çocuklarını ihmal eder yine taaddüdü zevcet dolayısıyla ailesinden kopup uzaklaşan çocuk nispeti ellili yıllarda Mısır da %3 nispetini geçmiyordu bu gibi sıkıntılar 1. Derecede fakirlikten kaynaklanmaktadır işte çözülecek bir şey varsa birincisi cehaleti ortadan kaldır adaleti sağla din ve iman ve ahlakı yerleştir. Bir de insanlara geçineceği kadar istihdam zemini hazırla fakirliği ortadan kaldır. Yüce İslam’ın hedefi dünyada fakirliği ortadan kaldırmak cehaleti ortadan kaldırmak hastalıkları ortadan kaldırmaktır. Yüce İslam’ın hedefini bir defa uygulamaya koy bu hedefe doğru insanlığı yönelt problemler 2 türlü tedavi edilebilir sağlam dini ve ahlaki kurallarla terbiye edilmesi kimin yeni kuşakların evliliğin ne denli mukaddes ve ihtimam gösterilmesi gereken bir bağ olduğunu idrak ederler. Yine onun alametlerindendir ki kendilerine meyl ve ülfet edesiniz diye sizin için kendi cinsinizde zevceler yarattı ve aranızda bir sevgi ve bir merhamet icat etti yüce Allah böyle buyurdu. (Rum suresi ayet 21) işte bu sevgiyi İslam ile geliştir İslam’ı elinden alırsanız bak bu fıtratı bozarsanız o zaman sevgi elden ülfet ve muhabbet gider Cenabı Hak insanları yaratırken meyl ve ülfet ve muhabbetiyle birlikte yaratmıştır merhametle beraber yaratmıştır. Sevgiyle donatmıştır buda iman ve İslam ile ilim irfan ile bu artar eksilmez dinini, imanını elinden alırsan, ahlaktan onu soyarsan işte geriye bugün herkes tek evli.

Dakika 55:03

Çoğunluk bakın boşanmalara bakın hiçbir tanesi 2 evli olduğu için boşanmıyor ahlak kalmamış, karı koca arasında ülfet muhabbet kalmamış, merhamet kalmamış, sevgi kalmamış, sevgi insanların ağzından karnına içirilecek bir şey değil kulağından aktarılacak bir şey de değil. Sevgi iman ile ilim irfan ile Allah’ın fıtrata koyduğu yüce o değerleri ile İslam ile Allah’u Teâlâ’nın yazdığı reçete ile geliştireceksin. Karısına zulmeden haklarını ifa etmeyen ya da çocuklarının terbiyesine lakayt olan kimsenin cezalandırılması görevini yapmayan kimse dünya ve ahirette hesaba çekilir. İşte bunu cezalandır madem evlendin de niye bakmıyorsun çocuklarına de karına niye bakmıyorsun de işte bunu cezalandır. Onun kötülüklerine engel ol yoksa evlilik gerekiyorsa evlilikten bir zarar gelmez. Malikilerce evliliğin şeri engellerinin özeti ebedi engeller üzerinde ittifak edilmiş olan ve ihtilaflı olan diye kısımlara ayrıldığını görüyoruz. Çok kıymetli ve muhterem efendiler ittifak hâsıl olanlar nesep musahara ve rıda süt emme ihtilaflı olanlar ise zina ve lian’dır. Müebbet olmayanlar ise 9 kısımdır sayı cem kölelik küfür ihramda olma hastalık iddet bekleme 3 talakla boşanmış kadın için 3 talak ve zevcelik engelleri şeri engeller ise nesep yoluyla mani olanlar. ilim adamlarımız fakihler kuran-ı kerim de zikredilen 7 gurup olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. çok kıymetli ve muhterem izleyenler şimdi şeri engellere şöyle bir bakalım nesep yoluyla engel olanlar şanlı kuranda zikredilen 7 gurup olduğu üzerinde ulema fakihlerimiz ittifak etmişlerdir bunlar anneler kızlar kız kardeşler,  halalar teyzeler erkek kardeş kızları kız kardeş kızlarıdır anne ana yada baba cihetinden olsun kişinin doğumuna sebep lan kadındır kız oğul yada kız tarafından yada doğrudan doğruya doğumla kişiye bağlı olan kadındır. Kız kardeş ana baba ya da her ikisinde erkek ile ortaklığı olan kadındır hala babanın kız kardeşi ya da kişinin doğumuna sebep olan erkeğin kız kardeşi olan kadındır. Teyze annenin kız kardeşi ya da kişiyi doğuranın kız kardeşi olan karı erkek kardeşin kızları kız kardeşin kızları bunlar nesep yoluyla evlenilmesi kesin haram olanlar evliliğe engel olanlardır.

Dakika 1:00:23

Nesep yoluyla olmaları bide musahara yoluyla hâsıl olan maniler 4 gurup kadın haram olur. Babaların zevceleri oğulların zevceleri gelinler kadınların anneleri kaynanalar ve zevcelerin yani hanımları kızları üvey kızlar bunlardan babalarının ve oğullarının zevcelerinin akdin kendisi sebebiyle haram olduğu üzerinde ittifak vardır. Zevcenin kızı üvey kız ise anası ile zifaf yapıldığı zaman haram olur. Zevcenin annesi ise cumhura göre kıza yapılan akitle haram olur. Kızla zifafta bulunmuş olsun ya da olmasın zayıf olan bir görüşe göre anne ancak kızıyla zifaf yapıldığı takdirde haram olur bu görüş Hz. Ali ve İbni Abbas’tan zayıf yollarla rivayet edilmiştir birde rada süt emme yoluyla maniler vardır. Neseple haram olan rada ile de haram olacağı üzerine ittifak vardır. Süt veren kadın anne mesabesinde olur süt emene bu kadın ve oğula da ana tarafından neseple haram olan herkes haram olur. 4 mezhep imamı da fahıl sütüyle yani erkeğin sebep olduğu süt nikâhı haram kılar demişlerdir. Bu kadının kocası süt emen çocuğun babası olur. Bu erkekle süt emen arasında babalar ve oğullar arasında da neseple haram olan kimseler haram olur. Zina yoluyla mani zina eden kadınla evlilik kastedilmektedir. Cumhur buna cevaz vermiş bir gurup ise men etmiştir. İhtilafın kaynağı zani bir kadınla ancak zani bir erkek ya da bir müşrik evlenir böylesi bir evlilik müminlere haram kılınmıştır. Diğer ayeti kerimenin yüce ayetin yüce mevhumudur. İfadenin yergi mi yoksa haramlık mı ifade ettiği hususudur. Sayı yoluyla mani 4 kadınla evliliğin caiz olduğunda müttefikledirler. Bütün Müslümanlar cumhur 5. Kadının caiz olmadığı görüşündedir. Delilleri size helal olan diğer kadınlardan 2 şer 3 çer 4 er nikâh edin. Nisa suresi ayet 3 te ayeti ve Gaylanın Müslüman olduğu zaman nikâh altında 10 kadın vardı. Hz. Peygamber ona 4 ünü tut diğerlerini boşa dedi Şia ve zahiriler 9 kadının caiz olduğunu söylemişler. sayıları cem etme yoluna gitmişlerdir. 2 şer 3 er, 4 er toplam 9 eder cem yoluyla mani 2 kız kardeşi birlikte nikâhlamanızda haramdır.  (Ayet nisa suresi 23)

Dakika 1:05:00

Halası ve teyzesini de birlikte nikâhlamanın da haram olduğu ittifakla sabittir. İbni Rüştün Mütevatır dediği Hanefilerce meşhur kabul edilen kadınla halası veya teyzesi birlikte nikâhlanamaz. Kölelik yoluyla mani bir kölenin bir cariyeyle nikâhlanması caiz olduğu gibi hür bir kadının da kölesiyle kendisi ve kadının velilerinin rızaları olursa evlenmesi ittifakla caiz bir kölenin bir cariyeyle nikâhlanması caiz olduğu gibi hür bir kadınında kölesiyle kendisi ve kadının velilerinin rızaları olursa evlenmesi ittifakla caizdir. Sizden her kim hür olan mümin kadınları nikâh edecek bir zenginliğe kudreti olmazsa ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden nikâhlasın. Bu cariye nikâhlama müsaadesi sizden zinaya düşme korkusunda bulunanlar içindir buda Nisa suresi ayet 25 küfür yoluyla mani kâfir zevcelerinizi nikâhınızda tutmayın. Buda Mümtehine suresi ayet 10 ihramda bulunmak sebebiyle olan mani cumhura göre ihramlı olanı nikâhlamak caiz değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife bunda bir beis bulunmadığını söylemiştir. Peygamber efendimiz a.s.v. Meymune’yi kendisi ihramlıyken nikâhladı diye İbni Abbas tan gelen haber vardır. Hastalık yoluyla evliliğe engel ölümcül hastalığı olan hastanın nikâhının caiz olmayacağıdır. Cumhur ise caiz olduğunu söyler. İddet yoluyla nikâha engel olma durumu kadın iddet beklerken nikâhının caiz olmadığı ittifakla kabul edilmiştir. İmam-ı Malik Evzail Leys araları ayrılır ve ebedi olarak kadın erkeğe helal olmaz demişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Şafi Sevhi ve Ahmet araları tefrik edilir. iddeti bittiğinde ise onunla ikinci bir kere evlenmesinde beis yoktur demişleridir. Hz. Ömer’in sözünü esas almışlardır iddetliyken evlenen her kadın eğer onunla evlenen erkekle cinsi ilişkide bulunmamış ise araları tefrik edilir şayet cinsi ilişkide bulunmuşsa araları tefrik edilir. Ve birinciden kalan iddetini sonrada ötekinden kalan iddetini tamamlar sonra ebedi olarak da bir araya gelmezler demiştir. Bu Hz. Ömer’den gelen oraya istinadiyeden görüşüm mensupları diyor bunu Hz. Ali ve İbni Mesut’un sözünü delil kabul edin Ömer’in görüşüne muhalefet ederek kadının erkeğe haram olmadığını söylerler. Kadının evli olması bakımından meydana gelen maniler engeller diğer bütün nikâhlı kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı.                   (Nisa suresi ayet 24)

Dakika 1:10:00

Lian yoluyla evlenmenin önündeki engel Hanefi uleması dışındaki cumhuru ulema ebedi olarak boşanmaları gerekir demiştir. Buda lian yoluyla ortaya çıkan engel,  3 talakla boşama yoluyla meydana gelen mani engel eğer koca karısını 2. Talaktan sonra 3.olarak bir kere daha boşarsa bundan sonra başka bir erkeğe nikâhlanmadıkça ilk kocasına helal olmaz buyuruyor şanlı Kur’an Bakara suresi 230. Ayeti kerime. Evet, kıymetli ve muhterem efendiler şimdide evlilikte vekâlet konusu ehliyet meselesi şimdi ehliyet dediğimiz zaman nikâh çağına ermelerine kadar buyuruyor yüce kuranda Nisa suresi 6. Ayet ibni Hazım caiz olduğunu söyler. Küçük erkek çocuğunun evlendirilmesi baliğ olmadıkça batıldır. Cumhuru ulema buluğ ve akil şartı koşmamışlardır. Sahih olduğunu da söylemişlerdir. yine 4 mezhep imamları cumhurun görüşüne göre icmaya göre kefareti bakımından küçük kızın evliliği caizdir demişlerdir. Bu velilerin denetiminde olacak şeylerdir küçük kızın iddet bekleme suresinin 3 ay olarak beyan edilmesi delilleri de delillerinden biri budur. Talak suresi 4. Ayeti kerime Cenabı Hak buyuruyor yaşlılık dolayısıyla hayızdan kesilmiş kadınlarınız hakkındaki iddetten iddet bekleme hükmünden şüphelendiniz ise bunu bilmediğinize göre de onların iddeti 3 aydır. Henüz hayız görmeyenlerde böyle işte bu ayeti kerimede işaret var küçüklere iddet görme suresi 3 ay olarak sınırlamıştır. Birde içinizden bekârları ve kölelerinizle cariyelerinizden Salihleri evlenme durumunda olanları evlendirin. Nur suresi ayet 32 burada ayette geçen (eğim) kelimesiyle küçük ya da büyük kocası büyük kocası olmayan kadın ifade edilmektedir. Peygamber efendimiz a.s.v. Hz. Ayşe ile o küçük olduğu halde evlenmesi bunu da delil göstermişlerdir. Hz. Ayşe r.a annemiz peygamber benimle evlendiğinde ben 6 benimle zifafa girdiği zaman 9 yaşındaydım babası Ebubekir r.a. onu peygamberde amcası Hamza’nın kızını Ebu Seleme’nin oğluyla her ikisi de küçük oldukları halde evlendirmiştir. Bunun çeşitli hikmet ve sebepleri vardır. Delilleri iyice anlayıp dinlemeden ay 9 yaşındaki çocukla nasıl olur efendim şeklinde bu kıyamet koparan bunlar telaşe müdürleri vardır. Dünya da bide art niyetli İslam düşmanları vardır onların ağzına da götürüp bilmem neyi tıkanlar vardır bunlar öyle değil bunun enine boyuna baktığın zaman bu keşiflerin hepsi mükemmeldir ve doğrudur.

Dakika 1:15:08

Yalnız bu âlimler kadar sende olayları keşfedip anlayabildiğin zaman hayran olursun başka yapacağın bir şey kalmaz. Birde bunun olması için imanın irfanın ilmin olması lazım. Evet, kıymetliler Hz. Ali kızı Ümmü Gülsüm’ü küçük olduğu halde Ulve İbn Zübeyir ile Ulve İbni Zübeyir her ikisi de küçük oldukları halde kardeşinin kızını kardeşinin oğluyla evlendirmişlerdir. Yine bir adam küçük kızını Abdullah İbni Hasan İbni Ali’ye vermiş Ali de r.a. bu duruma cevaz vermiştir. İbni Mesut’un karısı küçük kızını İbni El Müseyyeb İbni Nah Beyle evlendirmiştir. Abdullah İbni Mesut r.a buna izin vermiştir. Şimdi burada fayda oradaki olayların iç yüzü incelendiği zaman küçük dediğimiz kızı Arap yarımadasındaki iklime göre kızın yapısına göre bunlar incelendiği zaman bide fayda ortaya çıktığı zaman emin ve merhamet kucaklarına teslim edildiği zaman ki bunlar hep böyle yapılmıştır. Dolayısıyla bu faydaların menfaatlerin kaçırmaktan kaçırmamak için faydayı elde etmek için emin ellere teslim edilen bu gibi insanların durumları iyi keşfedilip iyi anlaşıldığı zaman Müslümanların bilhassa Esbabı Güzin’in başta peygamberimizin yaptığı işlerin en mükemmel olduğunu görür. Herkes küçükleri kim evlendirir konusunda da Malikilerce Hambeliler küçükleri baba vasi ya da hâkimden başkasının evlendiremeyeceğini söylerler ya baba ya vasi ya hâkim ve babanın vasi tayın ettiği kimse de baba gibidir dediler. Dedelerse onu nikâhlamak caiz değildir dediler yani reddederse onu nikâhlamak caiz değildir dediler. şimdi bunların dışında bir kimsenin çocukların malı ya da onları ilgilendiren menfaatlerde görüşüne itibar olunmaz. Ret ederse onu nikâhlamak caiz değildir. Şimdi yetimedir izni olmadan nikâhlanamaz. Yetime babası ölen küçük kız demektir. Baliğ olduktan sonra yetimlik olmaz Hanefiler ise baba dede ve bunun dışında asebelerinden birinin küçük kız ve erkek çocuğu evlendirebileceğini söylerler. Yüce Allah c.c. eğer yetim kızlar hakkında adaletli davranmamaktan korkarsanız buyuruyor Nisa suresi ayet 2 yine İmam-ı Azam Ebu Hanife Asebe bulunmadığı takdirde anne kız kardeş ve teyze gibilerinde küçükleri evlendirmesini caiz görür.

Dakika 1:20:07

Birde içinizden bekârları ve kölelerinizle cariyelerinizden Salihleri evlenme durumunda olanları evlendiriniz. Nur suresi ayet 32 yüce Allah buyuruyor. şafiler baba ve dedenin dışında kimsenin küçük çocuk ve kızı evlendiremeyeceğini söylerler. Dul kendi nefsi hakkında karar vermeye velisinden daha müstahaktır. Bakireyi ise babası evlendirir. Bakireden babası onu evlendirmek için muvafakat ister dede gibidir babada dede baba gibidir. Yine Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed İmameyn küçüklerin evlendirilmesinde denklik ve Mehri misil şart koşmuşlardır denklik ve Mehri misil şafilerde 7 şart koşmuşlardır. Düşmanlık olmaması, dengi ile evlendirmesi, Mehri misil karşılığında evlendirilmesi, o beldenin parasıyla evlendirilmesi, Mehri ödeme gücüne sahip olması, yaşlı ve kör gibi biriyle evlendirmemesi yaşaması zor ve meşakkatli olan birisiyle kadın üzerine haccın vacip olmuş olmaması küçük erkek çocuğun birden fazla hanımla evlendirilmesi konusunda malikiler babanın küçük bakire kızını Mehri misil olmaksızın veya olabilecek en az mahirle evlendirebileceğini söyler. İmamı Malik baliğ olan kızın izni ile Mehri misilsiz evlendirmesine cevaz vermiştir. 10 yaşına varmış yetim küçük kız dengiyle ve Mehri misille olmak kaydıyla istişare ettikten sonra evlendirilebilir ki şartlar uyuyor mu? Uymuyor mu? Hambeliler caiz kabul ederler baba küçük oğlunu birden fazla kadınla da evlendirebilir. O durum o maslahat varsa doğru olan evlendirmeme görüşüdür. Birden fazla küçük çocuğu birden fazla ile evlendirmeme görüşüdür. çünkü evlenemez diyen görüşler vardır vaside ilafsız olarak birden fazla ile evlendiremez cariye 9 yaşına baliğ olursa artık bu kadındır yani kadın hükmündedir. Buda memleketin durumuna insanların kendi yapısına gelişmesine iklime birçok nedenlerle bunlar söylenmiştir yine keşif keşifler araştırmalar yapılmışta söylenmiştir. Yoksa her iklimde her insan bir olmaz genel kavramlar ayrıdır. Özel insanların durumu ayrıdır. Akıl konusunda akıl evlilik için ittifakla şart değildir. Eğer birisi evlendiği zaman fayda göreceği anlaşılırsa tedavi maksatlıda bazı evlilikler kişiye tedavi edici olmaktadır. Bunlar da göz önüne alınarak caizdir demişlerdir. Malikiler kocanın şeran ret edebileceği bir zarar sür konusu olmadığı zaman mümkündür demişleridir.

Dakika 1:25:11

Yine şafilere göre deli evlendirilemez baba dede sonra hâkim bir tek kadınla evlendirebilir. Hambeliler ise erkeklere meyl etmek gibi evliliğe elverişli alametler görülürse evlendirebilir demişlerdir. 1 veya 2 uzman doktor evlenmek suretiyle iyileşeceğini söylerse velisi olmasa bile hâkim tarafından evlendirilebilir. Çünkü bazı hastalara evlilik daha iyi geliyor bilhassa akıl hastalarına deli ve küçük ihtiyaç duymazsa onları evlendirmek caiz değildir. İşte teşhisler güzel teşrifler güzel bu bunların bu kadar görüşüm zengin görüşlerin şöyle neticesine özüne baktığın zaman bu keşiflerden ne kadar güzel teşhisler çıkıyor ve tespitler çıkıyor. onun için sözün bir tanesini cımbızla alıp ötekilerini yok sayanlar bunlar ya işi bilmiyorlar ya art düşüncelidirler. Velayet meselesi velayet olursa sahih olur akit sahih olur olmazsa cumhura göre akit batıl Hanefilere göre mevkuf olur. Velayetin manası ve sebebi yardım etmek ve muhabbet manasına gelir velayet kim Allah’ı Peygamberini ve müminleri dost edinir dinine yardımda bulunursa şüphesiz ki üstün gelecek olanlar Allah’ın taraftarlarıdırlar. Maide suresi ayet 56 erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Tövbe suresi ayet 72 yine güç ve kudret manasına gelir velayet vali güç ve kuvvet otorite sahibi kimse demektir. Fıkhı istilahta velayet tasarruf hakkına sahip olmaktır. Akdi tebellüğ eden kimseye veli denir. Velisi dosdoğru söyleyip yazdırsın Bakara suresi ayet 282 velayetin meşru kılınmasının sebebi kasır yani tasarrufu sınırlı ve aklı yeterli değil hak ve hukuklarını muhafaza etmek içindir. Velayetin sebebi yine kısımları hakkında velayetin Hanefi uleması nefse velayet mala velayet ve her ikisine birlikte de velayet diye kısımlara ayırmışlardır. Hanefi uleması nefse velayet zayıf kişinin evlenmesi eğitim ve öğrenimi hastalıklarını tedavi gibi gözetip kontrol etmektir. Baba dede ve sair veliler için sabit olur. Mala velayet kasır kişinin yani küçük olanın büyütüp geliştirmek onu mali işlerde alakalıdır işleriyle baba dede ve vasi hâkimin tayin ettiği vasi için sabit olur

Dakika 1:30:03

Nefis ve mala birlikte velayet ki şahsi ve mali işleri yapar baba ve dede veli olabilir nefse velayet konusunda da icbarı velayet başkasına söz geçirmektir. Yakınlık mülk ve imamet baba dede oğul gibi yakın efendim veya uzak akrabalıkla olur mülkiyet dolayısıyla velayet kölenin malik kölesine malik olması evlenmeleri şart akıllı ve baliğ olmasıdır. Hakka velayeti azat eden efendi için sabit olan şeri bir haktır. Müvalet velayeti akde binaen sabit olur velinin akıllı baliğ ve hür olması nesebe veya sebeple akabe mirasçısı olmaması gerekir. İmamet velayeti İslam devlet başkanı ya da naibilin velayetidir. Yakın bir velisinin bulunmaması şarttır. Sultan velisi olmayanın velisidir. Sultanda maksat İslam devlet başkanıdır buna ya devlet başkanı ya halife ya imam Emir-ül Müminun gibi isimler verilmiştir. İcbar velayeti istediğiyle evlendirme hakkıdır. Hanefi ulemasına göre icbar velayeti küçük kız ve akli bozukluğu olan kadın deli kadın ve memlük cariye üzerinde sabittir. Mücbir veli denir bu tür bir velayet sahibine mücbir veli denmiştir. İhtiyar velayeti rızası ve isteğine binaen evlendirme buna da muhayyir veli denir İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Züfer akıllı baliğ ve hür kadını evlendirmek hususunda bakire ya da dul olsa da bu tür velayet müstehaptır. Hanefilere göre kadın kendi istek ve iradesine göre evlendirme velayetine sabittir. Evlenmeyi havale etmesi müstehap olur velayet edilenin rızasıdır yine işin özüne bakınca Hanefi uleması mücbir velinin dışında veli yoktur onlara göre veli ancak mücbir olur mücbir velinin dışında akdin gerçekleşmesi kendisinin iznine bağlı olan veli yoktur. Malikilerde görüşlerini ortaya koymuşlardır ne güzel keşifler yapmışlardır ki cenabı hak ilim ve dünyayı aydınlatan bu hak mezhep âlimlerinin hepsine bütün ilim adamlarımıza insanlığa faydalı yüce İslam’ı doğru kavramış insanlara doğru bütün ilim adamlarımıza Allah çok rahmet eylesin.

Dakika 1:34:27

(Visited 68 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}