Tefsir 232-01

232- Tefsir Ders 232 hayat veren nurun keşif notları

232- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 232

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Bir rivâyet vardır şimdi Havârî’lerden dost ve yardımcılardan sonra yapmadığını söyleyen emrin tersini yapanlar, Havârîler kimdir? Allah yolunda dostlar ve yardımcılardır, Allah’ın yolundaki kişilerdir. İslam’ın yükselmesini ve O’nun adâletinin sağlanması için çalışanlardır. Yapmadığını söyleyen emrin tersini yapanlar çıkınca diyor eliyle bunlarla mücadele etsin, diliyle mücadele etsin, kalbiyle mücadele etsin. Bunlar mü’mindir. Bu mücâdeleyi, mücâhedeyi verenler mü’mindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile îmân yoktur dedi Peygamberimiz. Haberin kaynağında Sahîhi Müslim vardır ve İbn-i Mes’ûd vardır. İslam’ın ilk asrının Müceddidi Ömer Bin Abdülaziz’dir diyor. Fethu’l-Kâdir de bu haberin kaynağı da. Ömer Bin Hattâb’ın incisi Haccâc’ın kılıcından keskindir. Niçin söylediler bunu? Hz. Ömer tam bir adâletin timsâlidir, tam bir âdil, tam bir Fâruk’tur. Onun için onun incisi dahi diyor Haccâc’ın kılıcından keskindir. Haccâc zâlim idi, âdil değil idi, hep haksız yere kılıç kullandı nice kanlar döktü, zulmetti. Hz. Ömer ise adâleti sağladı. İslam adına hareket edenlere bakın, eğer İslam’ın adâleti ortada yoksa İslam’ı o kendi çıkarına kullanan zorbalardır. İslam içinde de zâlimler bulunur. İslam adâletinden yanan olmayan idârecilerin tamamı zâlimdir. Bunun için Ömer Bin Abdülaziz’i yeren tenkit eden Haccâc’ı öven körler, sağırlar, yazarlar, çizerler bulunmaktadır. Bakın Ömer Abdülaziz’i tenkit ediyor Haccâc’ı zâlimi övenler bulunuyor. Bunlar sağıdır aynı zamanda zararlıdır bunlar körler, sağırlar, bu yazarlar, çizerler vardır diyor. Yani zâlimi övüyor adam bu kadar.

Kıymetli dostlarımız,

Daima Hak’tan adâletten yana olabilmek için önce kişinin kendisinin Hakk’ı bilmesi, adâleti bilmesi gerekiyor. Kendine bu yüce değerler yerleşmiş olması gerek. Kargadan bülbüllük beklenir mi? Karga şahin olur mu? Karga bülbül olur mu? Karga leş bulunca gider başına işte gak der kendi sesini beğenir kendi kargalar bir araya gelince en çok gak, gak diyeni başlarına başkan seçerler. Eğer iş ehlinin dışına kaydığı zaman iş ehlinden çıkınca işte ne olur? Kötüler taraftar bulur bulmaz durum değişir. O zaman şahin ortadan kaybolur kargaya şahin derler. O zaman bülbüle şahin derler bülbül sesini sana dinletmezler karga sesini bülbül diye satarlar sana ve dayatırlar bu karga sesini dinleyeceksin işte bülbül sesi derler. Zâlimlerin egemen olduğu emperyalistlerin dünyaya egemen olduğu zaman dünyanın kanını emenler dünyaya hâkim olduğu zaman devletlere, milletlere insanlık bu çileyi çekerler.

Dakika 5:14

Burada insanoğlunun kendi suçu da vardır. Zâlimlere taraftar olanlar işte zâlimin elini güçlendirirler kendi kendine de zulmetmiş olurlar. Kendi kuyruğunu ısıran kediye benzerler. Bir kedi kuyruğunu ısırır başkası ısırdı sanar kuyruğunu başkası zannederek ısırır da ısırır, bağırır da bağırır, döner de döner, feryat eder de feryat eder. Niye? Zâlime destek oldun kendi kuyruğunu ısırdın ey zâlimi destekleyen adam! Bunun için dikkat etmek lâzım, Hakk’ı, bâtılı bilmek lâzım. Hakk’ı hakîkati bilmek lâzım.

Bunun için kıymetliler,” lânetleri, prangaları kır hürriyete kavuş”. Ne diyor; “lânetleri, prangaları kır hürriyete kavuş.” Lanetleri kırmak için, prangaları kırmak için, hürriyete kavuşmak için Hak’tan hakîkatten yana olacaksın ve Hakk’ın hakîkatin taraftarı olacaksın. İlimden, bilimden, aklıselimden, sosyal adâletten, insanlığı kucaklayan merhametten ve sevgiden yana olacaksın. O zaman bu işler olur. Âlim toplumu ve her ferdi koruyan hâmîdir yani sıcak, merhametli dosttur ve doktor gibidir ki, her doktor da hâmî değildir ama her doktor hâmî olmak zorundadır, olmalıdır. Hastasına en iyi merhamette bulunmalıdır ve elinden gelen merhametle tedavi çarelerine başvurmalıdır. Bir doktor kendi canından canı gibi eğer hastasını düşünemiyorsa o doktorda hâmî değildir, dost değildir. Materyalisttir formalite icâbı paraya dayalı orada ne yapar? Hastasıyla ilgilenir ve aktör rolü oynar doktor rolü oynamaz. Ama her doktor hâmî dost merhametli olmak zorundadır. Çünkü hasta o bir ıstırap içinde kıvranan kişidir. Ona ne türlü imkân varsa ona yardımcı olmak tedavisine bakmak gereklidir. Doktor doktorluğuyla merhamet edecek başkaları da kendi imkânlarıyla hastalara, düşkünlere, yetimlere, gariplere, yoksullara elinden gelen merhametle uzanacak yardım elini uzatacak. Merhamet sevgi elini uzatacak İslam tamamen sevgi ve merhamettir. İslam’ı kendi kaynağından öğrenmek için İmâm-ı Şâfiî bakın ne diyor: “Arapçayı öğrenmek farzdır” diyor. İbn-i Teymiye de bu görüştedir. Hüseyin Ahmed Emin el-Musavver fâkihlere iftira atan kişi. İlmin metodolojisinden ilke ve kriterlerinden habersiz kişiler bulunmaktadır. Onun için fâkihlerimize dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bizim müçtehit fâkihlerimiz, İslam hukûkçularımız vardır.

Dakika 10:00

Çok kıymetlidirler 4 ekolün amelde 4’ü de mükemmeldir. İtikatta Mâtürîdî, Eş’arî ekolü de mükemmeldir. Onun için kimsenin kimseyi yermeye hakkı yoktur. Kendi bildiğin doğruları ortaya koy. Kabul edilirse edilir, kabul edilmezse başkalarına tenkit ederek kendine terviç etmeye hakkın yoktur. İmâmı Âzâm’ı, İmâm-ı Mâlikî’yi, Şâfiî’yi, Hanbelî’yi, Mâtürîdî’yi,           Eş’arî’yi tenkit edebilmen için onların eline su dökebilmen gerekir. Onlar bu işi sıcağı sıcağına kaynağından kavramışlar. Bugün yaşanan İslam’a İmâm-ı Âzâm, İmâm-ı Mâlik şahittir yaşanan İslam’a. Değişik ortamlarda, değişik şartlarda Peygamberimizin uyguladığı İslam’a bunlar şahittir yaşayanlara şahittir. Sıcağı sıcağına olayı biliyor. Şimdi yaşanan hadisler var. Kalemlere, kitaplara sirâyet edemeyenler de var onları da İmâm-ı Âzâm ve İmâm-ı Mâlik kendi ekolü büyük ulemâ o zaman müçtehit kaynıyor tabiîn devri bunlar yaşanan İslam’a şahit. İslam’ın her şeyi sağlamdır dil uzatma! Şimdi ben yanlış gördüğümü söylüyorum. Benim yanlışımı da kim söylerse ben teşekkür ederim.

Dakika 12:03

 

 

(Visited 63 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}