Tefsir 244-01

244- Tefsir Ders 244 hayat veren nurun keşif notları

244- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 244

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Aziz dostlarım, kıymetli izleyenler, sevgili dinleyenler!

Bütün insanlık âlemine hayat veren nurun hayat derslerini takdime devam ediyoruz. İslam hayatın mutluluğunun tam reçetesidir. Önemine binaen şu cümleyi, veciz cümleyi tekrar ediyorum. Âlem ve içindekiler, dikkat et! Hepsi aslî yaratılışları ve varlık nizâmlarıyla İlâhî kudretin birer deliller manzûmesidir ve hikmet kitâbının âyetleridirler. (Âlem ve içindekiler) Kur’an kitâbî âyetler kâinat kevnî âyetlerle doludur. Her şey Levh-i Mahfuz da tamamen açık bir biçimde yazılmıştır. Allah’ın ezelî ve ebedî ilmiyle her şey önceden yazılmıştır. Onun için her şey Levh-i Mahfuz da tamamen açık bir biçimde yazılmıştır. Bu da Allah’ın ezelden, ebede her şeyi bildiğindendir. Onun için Allah’u Teâlâ’nın önceden her şeyi bilmesi kişiyi zorlamaz, özgürlüğünü kısıtlamaz. O’nun neler yapacağını önceden bilmesidir ve yazmasıdır. Birileri burayı anlayamayan birileri Allah öyle yazdıysa işte bende onun için böyle yapıyorum kendini yani icbâr altında zannediyor. Şimdi diyelim ki, astronomi bilginleri ayın tutulacağını bir sene önce, daha önce hesap etmişler. O bilginin ayın tutulmasında, tutulmamasında bir etkisi var mı? Sadece o bir bilgidir tutulacağını biliyor. Ayı tutan bilim adamları değil ki. Ayın tutulmasının hesabını yapıyor. Yüce Allah da hiçbir kuluna özgürlüğüne, hürriyetine, irâdesine dokunmadan ezelden, ebede herkesin ne yapacağını önceden biliyor. Öyle olmasaydı imtihan olmazdı. Özgürlükler Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Her doğan özgür doğar dünyaya insanoğlunun özgürlüğünü kısıtlayan ya kendisidir, ya kötü idarelerdir, dayatmacılardır, zorbacılardır. İnsanlar hür yaratılmıştır. İslam hürriyet yoludur, tam bir hürriyet yoludur. Allah’tan gelen Allah’a giden yoldur İslam tam hürriyet yoludur. İslam’ın tamamını anlayıp dinlemeye çalışmamız gerekiyor. Onun için her şey Levh-i Mahfuz da tamamen açık bir biçimde yazılmıştır. Allah’a kapalı bir şey olmaz, Allah’ın bilmediği de olmaz. Ezel, ebet bize göredir Allah’u Teâlâ’yı Allah zamandan, mekândan, Allah münezzehtir. Şimdi birde ilk yaratılanlar var  “Evvelü mâ halakallahül kalem’’ “Allah’ın ilk yarattığı kalemdir” diyor. Burada da İslam’ın ilme, irfâna bir gör de bil. Ne diyor? “Allah’ın ilk yarattığı kalemdir” diyor. Bu hadisin kaynağında Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Ahmed Bin Hanbel bulunmaktadır.

Yine diyor ki; “(gad ceffel kalemü bima hüve kainün) olacakları kalem yazmış bitirmiştir.” Yani Cenab-ı Hak kaleme emrediyor olacakları yaz diyor kalem de yazıyor. Bunun bu haberin kaynağında da Buhârî Şerif ve Neseî bulunaktadır.

Dakika 5:00

Hak ilim kalplere o kitaptan nâzil olur. Dikkat et! Hak ilim kalplere o kitaptan nâzil olur. Kudret nizâmı, hareket kânûnu ve hayat. Dikkat et! Kudret nizâmı, hareket kânûnu ve hayat, Âsî olana dünya nimeti verilmişse o istidraçtır. Şimdi adam Allah’u Teâlâ’yı ve O’nun ilkelerini kabul etmiyor. Ama birçok imkânlara sahip olmuş bu istidraçtır diyor. Kim? Ahmed Bin Hanbel’in verdiği haber bu o büyük âlimin, büyük müçtehidin o büyük hem de müçtehit hem de büyük hadis âlimi hem de fıkıh âlimidir Ahmed Bin Hanbel. Âsî olana dünya nimeti verilmişse diyor o istidraçtır. Bu şuna benzer istidraçlar, birini yukarı kaldırıp daha aşağıya atmak için kaldırmanın adıdır. Eğer birine dünyada bazı imkânlar verilmiş hak, hukûk tanımıyorsa, gerçeği hakîkati tanımıyorsa bu bir istidraçtır. Bu yukarı kaldırıp çok aşağılara atılacağının alâmetidir. Onun için Hak, hak ve gerçek ilim kalplere o kitaptan nâzil olur. Nereden? Levh-i Mahfuzdan Kur’an-ı Kerim oradan gelmiştir. Kur’an’dan kalbe inen her şey hak ilimdir, Kur’an hak ve hakîkattir. Kudret nizâmı, hareket kânûnu ve hayat. Bunlara dikkat et! Kudret nizâmı İslam nizâmıdır hareket kânûnu ve hayat, kâinatta ki bütün hareketin Muharriki hayatı veren Allah’ın kendisidir. Hem ben hayatımı yaşayacağım diyorsun, hayat vereni tanımıyorsun, gerçek hayat nizâmını tanımıyorsun, hayat veren nuru tanımıyorsun. İslam ’sız hayat olur mu? İslam hayatı, Allah’ın ortaya koyduğu hayat nizâmıdır. Aklını başına al! Hayvânî hayat yaşamak isteyenler vardır bunlardan gâfildirler. Gerçek hayattan bakın insani hayat, İslami hayat, en mutlu hayat, Allah’ın ortaya koyduğu hayat nizâmı gerçek hayatın kendisidir. Bunu tanımayanlar hayvânî hayat yaşamak isteyenler diyor gerçek hayattan bunlardan gâfildirler. Allah’ın kayıp kudretinde, Levh-i Mahfuz da bulunmayan hiçbir âyet yoktur. Her şey Allah’ın kudretinde Levh-i Mahfuz da bulunmayan hiçbir âyet yoktur.

Onun için aziz dostlarımız,

Uçma kânûnlarını, kudretini anla. Uçma kânûnlarını kim yarattı? Şöyle bir bak kâinatta ki bütün kânûnları koyucusu koyan Allah’tır. Uçma kânûnunu da o yaratmış ve uçanları o uçuruyor. Uçanların kendi mârifeti değil uçma kânûnunu yaratmış. Yerde ki kânûnları, gökte ki kânûnları mahlûkata her mahlûkat kendine has kânûnlarla yaratmış. Çünkü yaratmanın her türlüsünü biliyor Cenab-ı Hak. Bu kadar âyetlere aldırmayıp da başka âyet ve mucize aramak, şimdi işte gafletin, körlüğüm biri de buradadır. Bu kadar âyetlere aldırmayıp da başka âyet mucize aramak, küfrün kalınlığını cehâletin, gafletin derinliğini gösteriyor.

Dakika 10:06

Bu kadar âyetleri inkâr ediyor, yok sayıyor ve başka mucize arıyor. Bu da neyi gösteriyor? Kürün kalınlığını, cehâletin, gafletin derinliğini gösteriyor. Allah muhafaza buyursun! Peygamberimiz sık, sık şu duayı yapardı.

Allâhümme innî eûzu bike mine‚l-şekki ve’ş-şirki ve’ş-şikâki ve’n-nifâki ve’ş-şikâki ve suil ahlâki ve suil menzari fil ehli vel mâli vel veled

Yine bir başka duasında;

Allâhümme innî eûzu bike mine‚l gafleti vel gasveti vel zilleti vel meskene ve eûzu bike minel küfrü vel füsuku veş şikâkı ves sümati verriyâ ve eûzu bike minesamani vel bekemi vel cününi vel cizâmi vesseyyiil eskâm” gibi çok, çok dualar yapardı.

 

Bir Peygamberin bu dualarla sürekli bütün varlığı Allah’a yalvarış ve duadır. Allah’a kulluk duadır, her ibadet duadır. Çünkü ebediyyû’l-ebed biz Allah’a muhtacız ve minnettarız. Çünkü bitmez tükenmez nimetlerinin içindeyiz. Allah inkâr edilir mi? İslam inkâr edilir mi? Kur’an, Muhammed inkâr edilir mi? Yapmayın kendinize yazık etmeyin!

Aziz dostlarım!

“Allâhümme âfinî fî bedeni Allâhümme âfinî fî sem’i Allâhümme âfinî fî basarî Lâ ilâhe illâ ent Allahümme inni eûzu bike minel küfrü vel fakri vemin azâbil kabri Lâ ilâhe illâ ent”

Ne diyor burada? Âfiyet istiyor, bedeni âfiyet istiyor, kulaklarına gözlerine âfiyet istiyor, bedenine âfiyet istiyor ve küfürden, fakirlikten ve kabir azâbından da Allah’a sığınıyor. Hiç İslam dini dünya da bir tek fakir bırakmaya gelmiştir. Bütün insanlığın tamamını zengin etmeye gelmiştir. Fakirizm, bunlar uydurma şeylerdir. Fakirizm, sadece bütün insanlığa karşı zengin olmak Allah’a karşı fakir olmaktır fakirizm budur. Allah’a muhtaç olduğunu ebedî itiraf edeceksin. Allah’a karşı fakirsin ama bütün insanlara karşı zengin olmak zorundasın. Çünkü kula muhtaç asla olmayacaksın. Veren olacaksın alan el olmayacaksın İslam budur. İslam veren eldir, haysiyettir, şereftir. Bütün insanlığın haysiyet ve şerefini düşünür. Bir tek fakir bırakmak istemez İslam. Lafla eşitlik olmuyor, lafla hürriyet olmuyor, lafla adâlet olmuyor, lafla sosyal adâlet tecellî etmiyor. Dünyanın bir tarafını fakir bırakacaksın onlar Allah’ın kulları değil mi? Adâleti uygulamayacaksın bir de sosyal devletten bahsedeceksin. Dünyanın bir tarafını sömüreceksin, bir taraftan mal yığacaksın, bir tarafını aç bırakacaksın bunun adını da adâlet koyacaksın. Onun içi kıymetli dostlar, Ümmü’l-Kitab da tüm hayat serüvenleri yazılmıştır. Ümmü’l-Kitab nedir? Ana kitap yani Levh-i Mahfuz. Oraya nereden? Allah’ın ilminden yazılmıştır. Ümmü’l-Kitab da yani ana kitapta tüm hayat serüvenleri yazılmıştır. İşte Kur’an-ı Kerim oradan gelmiştir. Allah’ın ilminden Levh-i Mahfuz’dan gelen bir kitaptır Kur’an-ı Kerim.

Dakika 15:00

Hak Allah’ın kelamıdır. Onun için Kur’an-ı Kerime tam hürmet lazımdır. Abdestiz elinize almayın bizim bazı kendini müçtehit zanneden tembel İlâhîyatçılarımız var. Abdestsiz Kur’an okunur derler onlara aldanmayın gereken hürmeti Kur’an-ı Kerim’e, nazmına da, mânâsına da, hükmüne de, kitâbın kendisine de hattâ yazısına da o yazının içi Allah’ın kelâmıdır. Her ne kadar mürekkep dünya da yazıya mürekkep bize âittir ama bize de Allah vermiştir yine onları fakat onun içeriği Allah kelâmıdır lafzıyla, mânâsıyla hürmet edin göbekten aşağı da Kur’an’ı tutmayın yükseklerde tutun. Kur’an’ın yeri kalplerdir, raflar değildir raflarda Kur’an durur. Niçin? Kalplere alınıncaya kadar, Kur’an-ı Kerim’i kalbinize lafzını mânâsını onun hayatını, onun ruhunu, onun verdiği nuru almaya çalışın. Onun nuruyla nurlanın, onun hayatıyla hayat bulun Kur’an-ı Kerim hayattır ve nurdur ve ruhtur Kur’an-ı Kerim aynı zamanda. Ruh neden ruhtur? Hayat verdiği için, nurlandırdığı için, aydınlattığı için. Kur’an-ı Kerim’in olduğu yerde hayat olmaz.

Her hayvan dahi hakkını yarın mahşer de, büyük mahkeme de, Rûz-i Ceza’da, Mahkeme-i Kübrâ da alacaktır. Her hayvan dahi hakkını alacaktır. “Boynuzludan boynuzsuz hakkını alacaktır” bu da bir hadisi şeriftir. Allah dilemedikçe kimse, kimse kimseye bir şey duyuramaz. Allah kime duyuracağını bilir herkesin kazanımının karlılığını verdiği için bu da. Kimse Allah dilemedikçe kimse kimseye bir şey duyuramaz, söyletemez, gösteremez, yola da getiremez. Bu kulun kötü seçimi ile ilgilidir, istemesinin eseridir. Kul öyle istemiş öyle kazanmış karşılığını da öyle buldu işte. Bunun açık basit misallerinden birisi, sen şimdi tarlaya diken ekersen buğday biçebilir misin? Zehir eken acaba oradan şifa biçebilir mi? Kalbine küfrü yerleştiren îmân biçebilir mi? Küfrün karşılığı cehennemdir cennet bulabilir mi? Îmânın, Amel-i Sâlih’in, itaatin karşılığı Allah’a cennettir, bunu kimse cehenneme götüremez. Allah’ın Vâdi Subhânisi vardır. Cennetliği kimse cehenneme götüremez, cehennemliği de kimse cennete götüremez. Herkes ne kazanıyorsa karşılığını alır.

(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) Herkesin çalıştığının karşılığı vardır. Ne kazandın karşılığını alırsın özgürsün özgürlüğünü İslam kısıtlamaz.

Dakika 19:17

 

 

 

(Visited 76 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}