HadısŞerifKülliyatı 32-01

32-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 32

32 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 32

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin euzu bike rabbi en yahdurun.’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; hadisi şerifler külliyatından keşif notlarımız devam ediyor. Ebu Derda Hazretleri rivayet ediyor sevgili Peygamberimizden, Ebu Davud’da kayda almış kendi eserin de. Sevgili efendimiz buyuruyor; sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın buyurdular. Güzel isimler koyun buyuruyor Müslümanın her işi İslam’a göre olmalıdır. Evet, çok kıymetli efendiler; yine buyuruluyor ki Hz. Ömer’in oğlu İbni Ömer tarafından rivayet edilen hadisi şerifte sevgili efendimiz Hz. Muhammed buyuruyor (A.S.V); Allah’ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman’dır buyurdular, bunu da Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi gibi hadisi şerif kaynakların da görüyoruz. Çünkü Abdullah, Abdurrahman Esma-ül Hüsna’nın en başın da gelen isimlerden Allah’ın en yüce en güzel isimlerinin başın da gelmektedirler. Bundan sonra Abdürrahim, Abdülmelik, Abdülkuddus gibi Cenabı Hakkın (C.C) diğer birçok en güzel isimler Allah’ın isimleridir. Bunların başına Abd kelimesi koyarak konulan isimler en kıymetli isimlerdir. Peygamberlerin isimleri ile isimlenin Allah’ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman’dır. Evet, kıymetliler; en sadık olanları da Haris ve Hemmam isimleridir, en çirkinleri de Harp ve Mürre isimleridir diye rivayetler bulunmaktadır, bunu da Ebu Davud’un eserin de görmekteyiz, Nesai de bunu eserine almıştır. Allah katın da en düşük isim Melikü’l Emlak buna ahna denmektedir, mülklerin maliki ismidir, Allah’tan başka malik yoktur. İşte kıymetleler; Melikü’l Emlak isimlerinin konması doğru değildir, bunu da Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davut gibiler rivayet etmişler kayda almışlardır. Kıyamet günü Allah’ın en ziyade gazaba geleceği en kötü kimse ismi Melikü’l Emlak Şehinşâh olan kimsedir Allah’tan başka malik yoktur.

 

Dakika 5:02

 

Onun için insanlar haddi aşarak Allah’ın isimlerini kendilerine koyarlarsa işte Allah’ın gazabına hışmına çarpılma tehlikesiyle baş başa olurlar. Yine başka bir haber de Yahya İbnu Sait Hazretleri anlatıyor Peygamberimiz (A.S.V); bol sütlü bir deve hakkın da bunu kim sağacak? Diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki Hz. Peygamber (A.S.V) ismin ne? Diye sordu. Mürre dedi yani acı anlamın da. Ona otur dedi. Yine Peygamberimiz (A.S.V) tekrar bunu kim sağıverecek? Diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı ben sağacağım diyecekti. Peygamberimiz (ASV) ona da ismin nedir? Diye sordu. Adam, Harbi yani harp diye cevap verdi ona da otur dedi. Yine Peygamberimiz bu deveyi kim bize sağıverecek? Diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı ona da ismini sordu Yaiş yani yaşıyor anlamın da cevabını alınca sen sağ diyerek müsaade etti. İşte görüyorsunuz Peygamberimiz isim konusunda da ümmetine en güzel yolu göstermiştir anlamına isimlerin anlamına dikkat ederek isim koyulmalıdır. Güzelim İslami isimler varken rastgele isim koymamalıdır. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; Peygamberimiz güzel lakaplar takmıştır bazılarına ama güzel olanlardan takmıştır, güzel olmayan lakaplar da takılmamıştır. Bunun için Müslümanlar her konu da dikkatli olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz ’in eşi Aişe’yi Sıddıka validemiz (R.A), Resulullah (A.S.V) çirkin isimleri değiştirirdi buyurmuştur. İşte görüyorsunuz Peygamberimiz güzel olmayan isimleri değiştirmiştir. Mesela Asram ismini bu kesik anlamındadır, Hazn ismini bu da sert anlamındadır, Asi ismini itaatsiz anlamın da, Atele ismini yani şiddet anlamın da, yine Gurap ismi ki bu da karga anlamın da, Muzdaci yatan anlamın da, Afire çorak anlamın da bu gibi isimler komple değiştirilmiştir. Aziz, kadir bu gibi isimleri de Abdülaziz, Abdülkadir’e çevirmiştir. Çünkü Aziz de, Kadir de Allah’u Teâlâ’dır. Abdülaziz, Abdülkadir olursa Aziz’in kulu Kadir’in kulu anlamı çıkar. Yine sevgili Peygamberimiz’den gelen haber de Ebu Hureyre hazretleri rivayet ediyor; Zeynep Binti Ebu Seleme’nin ismi Berre idi.

 

Dakika 10:00

 

Nefsini tezkiye ediyor denildi, bunun üzerine Hz. Peygamber (A.S.V) onu Zeynep diye isimlendirdi, bunu da Buhari, Müslim gibi muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir eserlerine almışlardır. Yine birinin ismi Hakem idi onu da değiştirdi Hakem olan Allah’tır hüküm de onadır. Öyleyse sen nasıl Ebul Hakem künyesini taşırsın? Dedi. İşte görüyorsunuz efendiler ben açıkladım kavmim bir mesele de anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım her iki tarafta verdiğim hükme razı olurlar. Efendimiz (A.S.V) bu ne güzel şey buyurdu ve çocuklarından neler var? Diye sordu. Ben Şüreyh, Müslim, Abdullah var dedim. Şanlı Peygamber (A.S.V) en büyüğü hangisi? Dedi. Şüreyh dedim. Öyleyse buyurdu sen bu Ebu Şureyh’sin dedi, Ebu Davud, Nesai gibi muhaddislerimiz bunu rivayet etmişlerdir. Evet, kıymetliler; yine birisine sordu onun da ismini beğenmedi Peygamberimiz onu da değiştirdi. Birine sordu. İsmin ne? Hazm deyince bunun anlamı da sert yer demek hayır sen Sehl ’sin dedi yani onun adını değiştirdi yani Sehl koydu, bunu da Buhari, Ebu Davud gibi kıymetli sahih hadis kitapların da görmekteyiz. Asi, Aziz, Atele, Hakem, Ğurap, Habbab, Şihap gibi isimleri hep değiştirdi. Şihab’ı Hişam, Harbi Silim, Muzdaci’yi yatanı Mümbais kalkan yaptı, Afire çorak adını taşıyan bir ismi de Hadire yeşillik diye, Şibud dalaleti sapıklık geçidini de Şib’ül Hüda diye isimlendirdi. Benuz Zinyeyi Benur Rüşt olarak değiştirdi. Evet, Asiye isyankâr itaatsiz anlamındadır onu da Cemile ismine çevirdi Cemile güzel kadın anlamındadır, Tirmizi, Ebu Davud bunu da rivayet etmişlerdir. Ecda şeytandır dedi o ismi de değiştirdi, görüyorsunuz insanlar kulağına böyle bir tuhaf gelen kelimeleri anlamına bakmadan hemen koy veriyorlar, Mesrük anlatıyor; Hz. Ömer ile karşılaştım bana sen kimsin? Diye sordu. Mesrük İbnü’l Ecda dedim, dedi ki ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın Ecda şeytandır dediğini işittim, bunu da Ebu Davud rivayet etmektedir. İşte görüyorsunuz kıymetli efendiler.

 

Dakika 15:00

 

İslam güzelliklerin ta kendisidir, Müslümanın her şeyi de güzel olmak zorundadır. İslam’a Müslümana yakışmayan hiçbir şey Müslüman da görülmemesi lazım. Müslümanın İslam’a göre ismi de güzel olmalıdır. Evet, kıymetliler; ismimi isim olarak koyun diyor Peygamberimiz fakat künyemi kendinize künye yapmayın buyurdu. Yani Ebu’l-Kasım ismini koymayın fakat diğer isimlerimi koyabilirsiniz buyurdular bunu da Buhari, Müslim, Tirmizi eserlerini almışlardır ve Hz. Enes’ten geliyor. Bir gün Resulullah (A.S.V) Baki de idi, kulağına bir ses geldi Ey Ebu’l-Kasım diyordu başını sese doğru çevirdi seslenen adam ey Allah’ın Resulü seni kastetmedim ben falancayı çağırdım dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (ASV) Ebu’l-Kasım ismini koymayın bir daha o benim künyem ‘dir dedi. Benim künyemi künye yapmayın buyurdu, ismimi isim olarak koyun fakat künyemi kendinize künye yapmayın buyurdular. İşte buradan da Peygamberimizin kendine has olan isimleri ki bu künyesidir Ebu’l-Kasım ismini koymamak gerekir. Bunun o günkü devrisaadete ait olanlar olduğunu söyleyenler de vardır. Yine ismini Kasım koydu Hz. Cabir (R.A) anlatıyor; bizden birinin bir oğlu oldu ismini kasım koydu, kendisine sana Ebu’l-Kasım künyesini vermeyiz bu künye ile seni şereflendirip memnun etmeyiz dedik. Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’a gelerek durumu arz etti Resulullah (A.S.V) bunun üzerine oğlunun adı Abdurrahman’dır dedi o Kasım ismini değiştirdi. Bunu da Buhari Şerif, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi kayda almışlardır. İşte görüyorsunuz çünkü çocuğun ismini bilhassa da ilk çocuğun ismini Kasım koyunca onu Ebu’l-Kasım diye babasını anacaklardı Ebu’l-Kasım da Peygamberimizin künyesidir onu müsaade etmedi ve o ismi değiştirdi. Evet, ismimi isim olarak koyun fakat künyemi künye yapmayın zira ben kasım yani taksimi edici kılındım, aranız da taksim ederim buyurdu. Ebu Davud’un da rivayet ettiğine göre kim benim ismimi almışsa künyem ile künyelenmesin, kim de künyem ile künyelenmiş ise ismimle isimlenmesin buyurdular. Kim benim ismimi almışsa künyem ile künyelenmesin, kim de künyem ile künyelenmiş ise ismim ile isimlenmesin buyurdular. İşte bunların hepsini bizim ulemamız güzelim incelemeden geçirmiş ve fıkıh kitapların da daha önce de hatırladığımız gibi gereken hükümler ortaya konmuştur. Evet, kıymetliler; İbni Ömer (R.A) Hazretleri anlatıyor; sevgili Peygamberimiz (A.S.V) çocuğa doğumunun 7. Günün de isim konmasını yıkanarak temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu.

 

Dakika 20:45

 

Ebu Davud, Tirmizi, Nesai gibi zatlar bunu rivayet etmişlerdir yani eserlerine almışlardır. Bu da akika kurbanı diğer adı nesike kurbanı hakkındadır doğan çocuklar hakkın da, Ebu Rafi Hazretleri anlatıyor; Hz. Fatıma (R.A) oğlu Hasan (R.A) doğduğu zaman sevgili Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ı kulağına ezan okurken gördüm, Ebu Davud, Tirmizi bunu rivayet ediyorlar. Yine Tirmizi kulağına ihlas suresini okudu, hurma ile tahnik etti ve ismini koydu diye haber var, yani sağ kulağına ezan sol kulağına kamet ve ihlası şerifin okunduğu rivayetleri vardır ismi ezanlanırken. Evet, kıymetli efendiler; bu da çocuğun akikası hakkındadır. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) nazarın da dua Müminin silahı dinin direği semâvât ve arzın nurudur buyurdular. Yani çocuk hakkın da duacı olmalı ve çocuğu besmele ile kazanmalı, dua etmeli ve duaları yerli yerince yapmalı. Yine sevgili Peygamberimiz (A.S.V) kimin bir çocuğu olur da sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa ona Ümmü Sıbyan denen ve çocuklardan ayrılmayan bir cin zarar vermez veremez şeklin de rivayet vardır. İşte kıymetliler, tahsil ve terbiyenin mevsimi beşikten mezara kadardır. Çocuk dinini tam öğrenmek için beşikten mezara kadar hem çocuğun anne babası yakınları, hem de çocuğun kendisi gayret için de olmalıdır. Akıl baliğ oluncaya kadar anne baba görevini yapmalıdır akıl baliğ olunduktan sonra da çocuk kendi gayretiyle ta mezara kadar dinini tamamlamak için gece gündüz gayret etmelidir. İşte çocuğu semeratül kulüp kalplerin meyvesi ve kurretülayn gözlerin nuru diye çocuklar vasıflanmıştır. Çocuk semeratül kulüp kalplerin meyvesi kurretülayn gözlerin nuru diye vasıflanmıştır. Evet, kıymetli efendiler; yine şöyle bir haber var siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel kılın daha önce de geçtiği gibi.

 

Dakika 25:10

 

Bi’setten yani Peygamberlik geldikten sonra Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ın bizzat kendisi için de akika kurbanı kestiğini rivayet etmişlerdir. Evet, burada da herkesin akika kurbanı kesebileceğine dair bir geniş durum bulunmaktadır. Beş şey fıtrattandır buyruldu; hitan yani sünnet olmak, etek tıraşı, koltuk altının yolunması, tırnakların kesilmesi, bıyıkların da ağza girmeyecek şekil de kesilmesi gibi fıtrattan olan sünnetler vardır. Evet, kıymetliler, yeri geldikçe bunları sizlere hadis külliyatından keşif notları vermeye devam edeceğiz. Hitan erkekler için sünnet kadınlar için mekrüme şeref vericidir buyrulmuştur bu da başka bir hadisi şeriftedir. Şimdi biliyorsunuz kadınlar da sünnet olabilirler onlar için de şeref vericidir denmektedir. Ebu Davud’un rivayeti de şöyledir; Peygamber efendimiz Medine’de bir kadın ki ismi Ümmü Atiyye ’dir kızları sünnet ediyordu, Hz. Peygamber (A.S.V) ona fazla derin kesme böyle yapman hem kadın için ahza en ziyade haz ve lezzet vesilesi, hem de kocası için daha hoştur der. Evet, kıymetliler, burada da Peygamber Efendimiz o kızları sünnet eden kadına bu tembih de bulunmuştur. İbni Hacer gibi kıymetli âlimlerimiz de erkek çocukları sünnet ederken aleni yapın, ishar etmenin kız çocuklarını sünnet ederken gizli yapıp mahfi bırakmanın sünnet olduğunu söylemiştir. Erkek çocukların sünnetini aleni kızlarınkini gizli, Muhammed İsmül Haccel Maliki’den geliyor bu da haber İbni Hacer de kayda aldığını söylüyor. Yine Peygamber efendimiz (A.S.V) Hz. Hasan ve Hüseyin ile bizzat ilgilenip onlar için akika kestiğini kızı Fatıma’ya da başlarını tıraş edip ağırlığınca tasaddukta bulunmasını emrettiğini Hz. Fatıma’nın Hasan Hüseyin Zeynep ve Ümmü Gülsüm (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) her birinin saçlarını tıraş edip ağırlığınca gümüş tasadduk ettiğini hatta Hüseyin’in saçının bir dirhem geldiğini bildirmektedir. Evet, kıymetliler; altın veya gümüş ile saçlar tartılır o altın veya gümüş ve onun değeri bir fakire verilir. Yahya İbnu Sait anlatıyor; Hz. Ömer bir adama ismin nedir? Diye sordu. Adam Cemre dedi, yani anlamı kor ateşin kor demektir. Kimin oğlusun? Diye tekrar sordu. Adam, İbnu Şihab’ın oğluyum dedi ki o da Şihabı da anlamı alev demek.

 

Dakika 30:08

 

Deyince kimlerden dedi? Adam, Hurakalardan. Eviniz nerede? Diye sordu. Harratunnar da cevabını alınca, hangisinde dedi Zatı Leza da cevabını alınca Hz. Ömer (R.A) ailene yetiş yanıyorlar dedi, gerçekten durum aynen Hz. Ömer’in dediği gibiydi. Yani adamlar bütün isimleri ateşle ilgili koymuşlar bak sonunda da evleri ateşte yandı. Bunu da Muvatta gibi kıymetli sahih hadis kaynaklarından Muvatta da görüyoruz Yahya İbni Said anlatıyor Hz. Ömer bu da bir kerametidir. Bütün isimler ateşle ilgili bir mana ifade etmektedir, şu halde bu gibi isimlerden kaçınılması tavsiye edilmiş olmaktadır. Yani zararı dokunacak hiçbir isim konmamalı, isimlerin ruha tesiri vardır kıymetliler, isim müsemma ilişkisi vardır. Sen o ismi koyuyorsun kulağına ezan diyorsun o ismin ruha tesiri vardır onun için güzel isimler konmalıdır. Su testisi suyolun da kırılır, ismin ne ise amelin ne ise ahlakın itikadın ne ise o yolda gidersin. İslam’ın itikadı da, ameli de, ahlakı da, hukuku da, içi de, dışı da her şeyi güzeldir. İslam’ın güzel o unsurlarından faydalan, için dışın İslam’a uygun olsun Hz. Muhammed’e, Hz. Muhammed’e tabi ol (A.S.V), onun sünnetine uy onun sünnetine uymazsan işte bir gün pişman olursun. Öyle an vardır ki pişmanlıkta hiçbir fayda vermez, mesela imansız ölen bir adam ebedi pişmandır ebediyülebet pişmandır. Müslüman olmayan bir adam ebediyülebet pişmandır ama hiç bir faydası da yoktur ebedi de cehennem de kalacaktır. Onun için ey Müslüman ey insanlar Müslüman olun ama doğru Müslüman olun, İslam’ı bilmeye çalışın öğrenmeye çalışın, içiniz dişiniz sözünüz özünüz her şeyiniz İslam’a uygun olsun. Hz. Muhammed’e tabi olmak demek Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu yüce İslam’ı okumak öğrenmek, gereğine amel etmek gereği gibi amel etmek ve iyice bir Müslüman olmak demektir. Hz. Muhammed’e tabi olmadan Allah’ın huzuruna gidilmez, gidemezsin gidersen yüzlerinin kararır ve Allah’ın affına mağfiretine mazhar olamazsın, Hz. Muhammed’e tabii ol.

Niye?

 

استعيذ بالله

 

(قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) buyurdu Cenabı Hak. Allah’ı sevdiğini iddia edenler de ki habibim diyor Cenabı Hak bütün insanlık âlemi bilsin ki diyor Allah’ı sevdiğini iddia edenler Hz. Muhammed’e tabi olarak Allah’ın huzuruna gelirlerse Allah onları sever mağfiret eder.

 

Dakika 35:23

 

İşte o zaman Allah onun kulluğunu kabul ediyor, de ki onlara diyor eğer Allah’ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız (فَاتَّبِعُونِي) bana tabi olun de onlara diyor, (يُحْبِبْكُمُ اللّهُ) o zaman Allah sizi sever, böyle söyle diyor Allah’u Teâlâ söylüyor Peygamberine. Peygamber de Allah’ın emrini kullarına söylemek zorun da, tebliğ etmek zorun da, Peygamberin asil görevi bu, onun için kıymetliler, Allah’la Peygamberi birbirinden ayırmaya çalışanlar Peygambersiz bir din ortaya koymaya çalışanlar var. Peygamberi devre dışı çıkartmaya çalışanlar var aklınızı başınıza alınız, bu Ehlisünnet vel cemaatin dışındaki ehli bidat’a uyumayınız. Çünkü onlar İslam’ı doğru anlamamışlar doğru da anlatmıyorlar. Hatta düşmanla aynı kapıya geliyorlar, İslâm düşmanları ile bir kapı da birleşiyorlar farkın da değiller. Farkın da olanlar tam haindirler alçak ve şerefsizdirler, farkın da olmayan gafil cahil ve sapıktırlar. Cenabı Hak lütfu keremiyle habibine tabii olan, içi dışı gerçek Müslüman olan, imanıyla Ameli Salihleriyle ebediyülebet Allah’a kul Peygambere ümmet olan kullarından eylesin.

 

Dakika 37:37

 

(Visited 79 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}