Tefsir 349-01

349- Tefsir Ders 349 hayat veren nurun keşif notları

349- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 349

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Kıymetli izleyenlerimiz!

Sizlere ‘’Yehova Şahitleri’’ hakkında bize sorulan bir soruya da şöyle bir cevap verelim ki Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay’ın da felsefi terimlerde dile getirdiği gibi doktrinler ve terimler sözlüğü adı altında Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay’ın sekizinci baskısı olan eserinde: “Akça Yayınları’nda” da bulunan bu eserde de mevcut olduğu gibi ‘’Yehova Şahitleri’’ hakkında size kısa özlü bir bilgi sunalım. Bazı özellikleri ile Hristiyanlığın yeni bir mezhebi gibi görünen aslında daha çok Yahûdîliğe ve Yahûdî emellerine bağlı olan milletin ve devletlerin varlığını iktisâdî, içtimâî, siyâsî, hukûkî nizamlarını ve hudutlarını tanımayan Hristiyanlığın bazı esaslarını keyfi olarak yorumlamakla ortaya çıkmış yeni bir mezheptir. Öncüleri ‘’Russel Tarikatı’’ durumunda iken 26 Temmuz 1931 yılında bu isim altında ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın kutsal kitâbının çarpıtarak kendilerine göre tefsir eden bu mezhebin mensupları merkezi ve otoriter bir teşkilatın emrinde birer robot hâlinde faaliyet göstermektedir. Mukaddes kitap olarak Hristiyanlığın Mukaddes kitâbını esas alan ‘’Yehova Şahitleri’’ için ilah ‘’Yehova’’ olmakla beraber onun yanında ilâha âit olmayan fakat onun oğlu olan insanüstü bir varlık yer almaktadır. Buna göre bunlar Hazreti Îsâ’yı ilâh olmaktan çıkarılmış ve Enkarnasyon yani tecessüm tanrının insana “Hululü” bunu kabul etmemiş oluyorlar ki bu sebeple Katolik, Ortodoks ve bazı Protestanları kızdırmıştır. ‘’Yehova Şahitleri’’ Hristiyanlıktaki vaftiz Hz. Îsâ’nın mistik varlığına iştirak ediş, kutsal ruhla yeniden doğuş ve su ayini ile ‘’Evharistiya’’ ekmek şarap akşam yemeği aynı yani bu ‘’Evharistiya’yı’’ kabul ve tasdik ederler. Diğer beş ayini de kendilerine göre yoruma tâbî tutarlar. Bunlar Hristiyanların diğer mezhep ve tarikatları gibi Hz. Âdem’den intikâl ettiğine inanılan aslî suç inancına sımsıkı sarılırlar. Hz. Îsâ’nın aslî suçu olduğuna inanmazlar Hazreti Meryem’e saygılı olmakla beraber onu Katolikler kadar benimsemezler ve onun öldüğüne inanırlar. ‘’Yehova Şahitlerinin’’ kiliselere karşı “Beyt-el Tanrı evi ve Krallık Salonu” vardır. Yani Beyt-el buna tanrı evi ve Krallık Salonu ismini vermişlerdir. Kiliselere karşı bu tanrı evi dedikleri Krallık Salonu vardır hem de Beyt-elleri vardır bunlar özellikle Kur’an’ın ve İslam’ın şiddetle karşısındalar.

Dakika 5:20

İnançlarını Müslümanlara aşılamak için kendi Hristiyan taraflarını gizleyip kiliseye gitmediklerini söylerler ve Yehova yerine Müslümanlara muhlis görünmek için Allah ve diğer İslâmî tâbirleri kullanırlar Müslümanları kandırmak için. Yehova Şahitleri âhirette inanmazlar cennetin yeryüzünde olduğunu iddia ederler. Yeryüzünde kurulacak cennete Hz. Îsâ’nın orada Kral olacağına ve 144.000 seçkin Yahûdî’nin orada yönetileceğine dünya cennetinde maddî ve cismânî bir hayat yaşanılacağına inanırlar. Ruhun varlığını ve rahatlığını kabul etmezler ahlâk prensipleri Hazreti Mûsâ’nın 10 emri ile İncîl’in bazı cümlelerinin karışımıdır üçlemeyi tamamen reddetmezler. Kıyâmeti kabul etmezler millî varlığı, milleti, Milliyet’i, bayrağı, millî marşı, askerlik hizmetini benimsemezler hatta kötülerler. Ayrıca kan nakline ve bağışı aşı ve serumlara da karşıdırlar. ‘’Yehova Şahitleri’ ’Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa’yı Sallallâhu Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimizin yalancılıkla Kur’an-ı Kerimi bâtıl olarak ithâm ederler. Buna karşılık İsrâil’i de Yahûdîliği överler 1960’da Türkiye’de 311 bunların Vaizi 14 öncesi ve 10 cemâat vardı. Kısa zamanda bu rakamlar süratle gelişip gelişmediğine bir bakın şöyle!

Cenab-ı Hak şanlı Kur’an’ı, nurlu İslam’ı bütün insanlığı yanlıştan kurtarmaya, ölümsüz mutlu hayatı nurun için almaya gönderdi ve hem Kur’an’ı hem Hz. Muhammed’i hem de İslam’ı sırf insanlık kurtulsun diye. Hak din sadece İslam’dır, bütün peygamberlerin dini İslam’dır bu gerçeği bütün dünya bilmelidir. Yoksa Azrâil Aleyhisselâm yarın hepimizi bir, bir alıp Allah’ın huzuruna götürecektir, Kur’an-ı Kerim’den hepimizi hesaba çekecektir. Çünkü şimdi Kur’an-ı Kerim’in son kitaptır Allah’u Teâlâ kitapları Âdem’den Muhammed’e kadar hem yeni şeriatlar ortaya koymuş Rasûllerle kitaplar göndermiş Nebîler ile de o şeriatların takibini devamını emretmiştir. En sonda hepsini Kur’an ve Hazreti Muhammed ile İslam şeriatı ile geçmişin tümünü yenilenmiştir ve zaten Cenab-ı Hak tâ Âdem’den Muhammed’e kadar yenileyerek gelmiştir. En sonda bütün âlemlere Kur’an-ı Kerimi ve Hz. Muhammed’i, İslam dinini evrensel bir din olarak kıyâmete kadar son din olmuştur, son kitap olmuştur, Hz. Muhammed de son Peygamber olmuştur. Gerçek bundan ibârettir, hakîkat böyledir. İnanmayanlar özgürdür ister inanır, ister inanmaz ama sonuç mezar ve ötesi büyük mahkeme öyle son pişmanlık fayda vermez. Hepsi bu kadar, Allah’ın rahmeti ve selâmeti tüm inananların üzerine olsun.

Dakika 10:37

(Visited 47 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}