hadisvetasavvuf 35-01

35- Hadis ve Tasavvuf Ders 35 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 35

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed estağfiruke ve etubu ileyke Estağfirullah el azim ve etübü İleyh Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed Allahümmeslih ümmete Muhammed ver ham ümmete Muhammed allahümmağfirli cemian ümmete Muhammed velhamdülillahi rabbil âlemin.’’

 

Muhterem izleyenler; tasavvuf notlarıyla dersimiz devam ediyor. Nefsin mertebelerin de tasavvuf okulun da nefisler bazı mertebeler ile incelenmiştir ve terbiye okulun da nefisler İslam terbiyesinden geçirilmek üzere metot ve sistemler uygulanmıştır. ‘’Nefsi Emmare’’ bu en tehlikeli nefis bu nefistir günahı büyük görmez gurur ve kibirlidir tevhit okur tevhit okur fakat gereğini yapmaz kötülükleri de emreder. ‘’Nefsi Levvame’’ bu ismi celali okur yeşillikler görür pişman da olur boyun da eğer, maksadı Yüce Allah’ın rızasıdır ne yazık ki zaman, zaman bu da yanılır sapar fakat pişmanlığına da devam eder fakat geç kalan pişmanlıklar işe yaramaz. Diğer bir nefis ‘’Nefsi Mülhime’’ bunlar da uçar gibi bahçeler görür aynı zaman da hu telkin olunur. Allah’u Teâlâ’nın ‘’hu’’ diye zikrini okur ‘’hu’’ zikrini okur. (Lâ Mahbûbe İllallâh.) Nasuh tövbesi zikir lezzeti görülür sevilir sayılır kâinatın zikrini duyar esma evsaf tecelli eder bazen uçar da bazen su üstün de yürür de, fakat daha da tehlikeyi atlatmış değildir. Demek ki ‘’Nefsi Emmare’’ la ilahe illallah kelime-i tevhidi okuyor ne yazık ki kötülüğü o nefis yine emretmeye devam ediyor. ‘’Nefsi Levvame’’ ismi celali okuyor Allah diyor pişmanlık duyuyor ama zaman zaman yanılıyor. ‘’Nefsi Mülhime’’ ‘’hu’’ ismini okuyor. Nasuh tövbesi ile tövbe de ediyor (Lâ Mahbûbe İllallâh) diyor yani sevgili sadece sevmek sevilmek hakkı ancak Allah’ındır seveceğimiz tek varlık Allah’tır ancak diyor ama bu da nefsi mutmainneye ulaşmış değil. Dördüncüsü ‘’Nefsi Mutmainne’ ’dir artık bu ‘’el hayyu’’ ismini okur.

 

Dakika 5:14

 

Cenabı Hakka teslim olmuştur. (La mevcûde illallah la ilahe illallah der, la mevcûde illallah) deyip de la ilahe illallah demezsen burada da tehlike vardır. („ilahî ente maksudî ve rizake matlubî“) artık tecelli sıfattır sıfatlar tecelli eder. ‘’Fecr Suresinin 27 ve 30’a kadar ki ayetler de bunlar bu nefis nefsi mutmaine, Radi’ye, Mardiyye anlatılmaktadır. Bazılarına şeytan kürsü üzerinden oturur gökte görünür ateş için de görünür vesaire. Fakat nefsi mutmainne de ki olanlar hakkı batıldan ayırırlar şeytanın tuzaklarını ve vesveselerini de bilirler hilelerini bilirler ve ellerindeki delil şer’i ilimlerdir ilmel yakin kesin ilimlerle şeriata aykırı davranışları fark ederler. Şeytan işi ile rahmet işini ayırırlar, nefsi Raziye bura da kurtuluş ihsanı keremiyle artık Cenabı Hakk’ın kurtuluşu Allah’u Teâlâ’nın ihsanı keremi ile kurtuluş bura da Allah’ın lütfuna ihsanına bağlanmıştır. Buradaki bunun da zikri el hakku ya hak hakkı zikreder. (Lâ Mevcûde İllallâh) Tevhid ‘in anlamı la ilahe illallah, Lâ Mevcûde İllallâh, la ilahe illallah) halim selimdir bu nefse ulaşan kişi halim ve selimdir, sevilir sayılır. Maksudum sensin matlubum senin rızandır der bunu kali ile değil hali ile söyler, fena ve beka zuhur eder artık kötülükler gitmiş güzel ahlak güzel huylar onu kuşatmıştır. Nefs-i Mardiyye bunun zikri ya kayyumdur. ‘’Muhammed Suresinin 19 Ayetin de’’ 19. Ayeti kerimesin de bildirildiği gibi (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) bil ki hak mabut Allah’tır ve artık huzurdadırlar. Bu huzurdan ayrılmazlar makamı vahdettedir, tam vahdet kürsüsüne vahdet makamına kabul edilmişlerdir. Artık bunlar bu mevkiye gelince (Kellimünnase ala kadri ukulihim) İnsanlara ne türlü söyleneceğini insanların durumlarını akıllarının seviyesini ona göre de onları irşat ederler. Akıllarına göre söyleyin diyor Peygamberimiz işte burada ehliyet bunlar da bulunur. (“Yenamu aynani velâ tenamu kalbi.”) Sevgili Peygamberimiz gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyurdular.

 

Dakika 10:05

 

(„Mutu en kalbe temutu„) Ölmeden önce ölüme hazırlanınız ölmeden önce ölmek demek ölüme hazırlanmak demektir. (Fefemü sümme femü) Fani oldular sonra fani oldular. Ne demek? Bunlar da kendilerinin yokluktan yaratılıp yok olmaya mahkûm olduklarını Allah’u Teâlâ’nın kudretine ebedi muhtaç olduklarını bilirler ve Allah’a ebedi minnettardırlar. ‘’Nefsi Safiye’’ her asır da bunların sayısı azdır yakın uzak müsavidir Allah’ın dilemesiyle (“Men arafe nefsehu feqad arafe Rabbehu’’) kim nefsini bildi o Rabbisini de bildi. Emmare kişinin ilk hali, Levvame başlangıç, Mülhime orta hali, Mutmainne son halidir. 4 ila 20 sene arasın da tecellisine göre vuslat hâsıl olur. Salik nakıs olur salik nakıs olursa 60 sene bile gecikebilir, 3 gün de bu işi halleden olduğu gibi 20 sene de halleden olduğu gibi 60 sene de nefsini 1 santim ileri götüremeyen ve terfiye edemeyenler de bulunur kiminin de ömrü bile yetmez. Yani bu Allah’ın hidayetine kişinin gayretine kişi gerçek âlimin dersine devam edip o dersleri uygulayacak ve Allah’a ve hak ilme irfana da teslim olacak, nefsi mutmainneye tahvil olmaz yol da kalır, nefsi mutmainneye kadar gelemeyen dinini tamamlayamaz. Ötesi de ilahi inayet ile olur buraya kadar kulun gayretleri Allah’ın tevfik ve hidayeti ama nefsi mutmainneden ötesi artık lütfu ilahidir, öncekilerde lütuftur ama kulun gayretini de Allah kulundan istemektedir.  Ehlullahın burası bidayetidir çalışmakla olmaz yani nefsi mutmainneden ötesi artık hak vergisidir ama nefsi mutmainneye kadar sıkı çalışacaksın şeriatı bir, bir uygulayacaksın. Çünkü şeriatın tümü Allah’ın kuluna teklifidir bu yerine gelecek kul bura da çok gayret edecek bir âlimin ilmine okula kayıt olup mezara kadar oradan ayrılmayacak bu dersleri kaçırmayacak, Nefsi Raziye hilafet makamıdır Nefsi Mardiyye irşat makamıdır. Cenabı Hak kuluna rüşt ehliyetini bu makam da verir. (لْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ ) Artık kul bu hamdü senayı okumaya başlar bütün nimetlerin Allah’ın lütfu ile hidayeti ile olduğunu görür. Hidayeti ile bizi bu nimete kavuşturan Allah’a hamd olsun Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik bulamazdık buyuruyor.

 

Dakika 15:09

 

Kul aczini itiraf eder Yüce Allah lütuf eder. Tariki ruhaniye, Nakşibendi nefis ruha teslim olur, Nakşibendi okulundaki metot nefis ruha teslim olur, ruh onu esir alır nefsi esir alır. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefis, letaifi kül, ruh aranırsa vücuda şah olur dikkat et ruh arınır temizlenirse vücuda şah olur. („ilahî ente maksudî ve rizake matlubî“) teveccüh artık tamamen Allah’a yönelir. İzin sadık mührü sadık mührü bu basılır kâzip ise def edilir kovulur, yalan gıybet olmayacak daima abdesti ol, eda ve kaza namazlarını yerli yerince kıl ölümü düşün ölüme hazırlık yap ölümü düşünmek ölüme hazırlık yapmaktır. Salatü selama devam et hiç salatü selamı da ihmal etme istiğfara tövbeye devam et zikir lafza-i celali oku, sürekli kalbin Allah desin diz dize alın alına âlime âlimine hocana yaklaş onun derslerini kaçırma nazar eder Muhabbetullah ile kötü huylar sökülür atılır. İşte ne zaman ki irşat tamamlandı kötü huylar sökülüp atılır yıkar atar kötülükleri feyizle dolar taşar meczubi ilahi olur artık Allah sevgisinin şarabını içmiş sarhoş olmuştur ki bu Yüce Allah’ı seven sevgi sarhoşluğudur,  muhabbet sarhoşluğudur muhabbeti ilahi. Letaifin zuhuru ve veledi kalp güneş doğar gibi kalbine ilhamlar gelir kalbine ilhamlar feyizler zuhur eder, ruh zikreder ve peşinden bunun alametleri görülür. (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى.)( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى ﴿٨﴾) O bütün sırları ve ahfayı bilir gizlinin gizlisini Allah’tan başka ilah yok bütün güzel isimler Allah’ındır. İlmel yakin hâsıl olur zikir de sırrına hafiye ahfaya naklolunur artık terakki eder terakki devam eder Subhanallah dediğini kâinatın Subhanallah dediğini duyarsın. Kâinat bir yandan Ettehiyyatü okur bir yandan Subhanallah der ve Sübhane okur, kâinat Subhanallah der Allah’ı tesbih eder. Çünkü ‘’İsra Suresi 44. Ayetin de’’ her şey Allah’ı tesbih eder.

 

Dakika 20:05

 

Ve siz onun durumunu anlayamazsınız nefis ruha esir olur, nefi ispatın alameti ilmel yakin Cenabı Hakkı bilir ilmel yakinin ilmi şeriatın ilmidir. Bu sağlam kaynaktan iyice öğrenilmeli bu okula Müslüman olur olmaz la ilahe illallah der demez gerçek âlimlerin ilmiyle bu okula kaydolmalı buradan ayrılmamalı mezara kadar okumaya devam etmeli, seni kazancına göre Allah’ın lütfu hidayetine göre ulaşacağın nasibin de olan mertebeye ulaştırılır. Ahu emin ile dost cemalini ister, aynel yakın ister, ilmel yakinden aynel yakine terakki eder tecelliler hallolur. Esma efal Esma tecellisi efal tecellisi sıfat tecellisi, matlubum sensin matlubum rızandır maksudum sensin matlubum rızandır. لَا’da ondan başkası yoktur illallah da yalnız o var mevcudatı o tutuyor. Her şey ona muhtaç o kimseye muhtaç değil bütün âlemleri kudretiyle yaratan sadece o. ‘’Fussilet Suresi 53’de’’ mucize ayetlerinden bir ayettir diğer ayetler de olduğu gibi istikbali bir ayettir.  (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤)) (Radıyallahu Anhüm) Muhakkak ki Allah üzerinize gözcülük yapıyor sizi gözetliyor murakabe ediyor. Allah’ın gördüğünü onlar bilmez mi? Allah sürekli görüyor. Allah’ın gördüğünü hiç düşünmüyor mu? Bilmiyor mu? ‘’Beyyine Suresi 8’de’’ (Radıyallahu Anhum) Allah sevdiği kullarından razıdır. Allah onlardan razı onlar da Allah’tan razılar (رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) burada ihsan mertebesi tefekkür himmet hicret Allah’a gidiş kimin hicreti Allah’a ve Resuledir ona ve Resule kavuşmaktır. Cemal arzusu kendini görürse nefsani ve şeytanidir, hak tecellisi resmi mahvolan ismi kaybolan kimlere kimselere tecelli eder, cemal arzusu olup da kendi nefsini görenler nefsani ve şeytani arzularından kurtulamayanlar. Cemal arzusu ile nefsini görürler ve şeytanı arzuya dönüştürürler. Allah muhafaza buyursun hak tecellisi kime af bu cemal tecelli eder? Kimlere resmi mahvolan ismi kaybolan kimselere tecelli eder, kimdir bu resmi mahvolan ismi kaybolan gurur yok nefsani bir arzu yok kibir yok dünya sevgisi mal mevki makam sevgisi yok.

 

Dakika 25:01

 

Bir tek sevgisi var o da Allah sevgisi işte bunlar resmi mahvolan ismi kaybolan kimselere Cenabı Hak lütfu ile cemali tecelliler de bulunur. ‘’Maide Suresi 35. Ayette’’ iman takva bunlar vesiledir. Cihat vesiledir yani kişi cemali tecellilere ulaşmak için imanı makbul İslam imanı takvası İslam takvası bunlar vesile olacak ve cihat mücahit olacak Allah yolun da usul erbabını aramak bunlar vesiledir. Usul erbabı yüce İslam’ı ve onun şeriatını bilen ilmel yakin sahiplerine elbette usul erbabına vusul da bulunmak vesiledir. (لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ). Yani gerçek âlime talebe olmak farzdır onsuz olmaz kıyı da köşe de okuduğun kitaplardan bir şey anlarsın ama irşat olamazsın illa seni canlı bir ilim erbabı onun okulun da talebe olman gerekir. Nefisler oraya gelmek istemez iblis oraya da bırakmak istemez ama artık senin gayretin Allah’ın hidayeti ile o ilim kapısı bulunur. Hidayet tabii edilenlere hidayetten kaçanlara ben bir şey diyemem onu Rab kendi bilir. Kuranı Kerim’den gayri hidayet arayanı delalete sevk eder. Şimdi adam Kuran-ı Kerim dışın da hidayet arıyor irşat arıyor. Kuransız mürşit arıyor bu tam bir dalâlet ve sapıklıktır. Bunlar sapıklığa tamamen meyletmiş kişilerdir. Kuran-ı Kerim’den gayri hidayet arayanı Allah delalete sevk eder. Çünkü hidayet rehberi Kuran-ı Kerim onun önderi Hz. Muhammed’dir, sıratı müstakim Kuran-ı Kerim nurlu İslam, Kerim olan Kur’an İslam’ın kendisidir, sırat-ı müstakim vesile de onun ilmel yakin ilmidir şeriatın ilmidir. Kuran-ı Kerim ve Hazreti Muhammed ve usul erbabı usul erbabı Resule tabii kılar yani gerçek âlim Peygambere seni tabii kılar yani bana uyacaksın bana tabii olacaksın demez. Yalnız kendisi Peygamberimize şeriatın ilmine tabi olduğu için biz de şeriatın ilmini o âlim de gördüğümüz için o âlimin ilmine şeriatın bizzat kendisine Hz. Muhammed’e o tabii kılar bizde ona tabii oluruz. Çünkü onun ilmini irfanını o usul erbabından öğreniyoruz usul erbabı bizim ora da imamımızdır. Resul hakka götürür yani Hz. Muhammed (A.S.V.) direk seni Allah’a götürür fena budur ki hakkı bulup hakka vasıl olmaktır. İşte hakkı bulunca artık hakkın dışın da her şey kaybolur, hakka vuslat da budur tüm varlığınla onun Yüce Allah’ı sevmektir sevdiklerini de sevmek ama onun için sevmektir.

 

Dakika 30:01

 

Teveccühtür tüm varlığınla onu sevmektir tüm varlığınla Allah’a yönelmek teveccüh etmektir. Tecelli esma Yüce Allah’ın isminin tecelli etmesi her şey haktan artık işitilen ne varsa bunların haktan olduğunu görürsün esma tecellisidir. Kâinatta ne duyuyorsun ne işitiyorsan bu esmanın tecellisidir ve haktandır bunun için işte her şey Haktan olduğunu tecelli esma o zaman tecelli esmadan bak tecelli efale fiiller ondan fail odur yaratan çünkü sadece o yaratılmışı görür görmez ne görürsen gör o yaratılmışsın faili yaratıcısı Allah’tır. Bu da tecelli efaldir nerede ne görmüşsen yaratılmış bu onun fiili tecellisidir yaratmış ortaya koymuştur, buna da tecelli efal deniyor bir de tecelli sıfat var nurani tecellilerdir. Fena fillah zuhur eder peşinden beka billah zuhur eder (ارْجِعِي ) hilafet tasarruf verilir. İttihat, imtizaç, hulul yoktur bunlar şirktir sakın ola ki bugünkü yabancı kaynaklardan bazı tarikatların içine karışmış şirke bulaşmış ittihatçılar, imtizatçılar, tenasuhcular, hululcüler reenkarnasyona inananlar bunlar şeriatta reddedildiği için tarikat bunları kovar marifet hiç mi hiç yaklaştırmak çünkü şeriatın kabul etmediğini kimsenin kabul etme şansı yoktur. Bunun için bir (ارْجِعِي)  işte Cenabı Hak bana dön diyor Allah’a dönüş şeriatı ilmel yakın bilmek ve yaşamak ondan sonra da Lütfu ilahi ile de terakki edersin yükseliş devam eder. Tabii gayret senden hidayet lütuf kerem lütfu ihsan Allah’tan yalnız bu tehlikeye dikkat et ittihatçılara dikkat et imtizaçlıra, tenasuhculara hululcülere dikkat et, bunlar büyük tehlike ve şirktir. Cemali tecelliler (el halu La yugefu fil kali) ‘’Rahman Suresi 29’da’’ anlatıldığı gibi fazileti ehli bilir. ‘’Fussilet Suresi 35’de’’ de ‘’Sebe Suresi 13’te’’ de beyan edildiği gibi hayırdan büyük nasibi olanlar fakat şunu da bilmek gerekir ki şükredenler azdır siz şükrederseniz biz artırırız diyor Cenabı Hak. Şükür demek İslam’ı doğru bilmek doğru yaşamanın adıdır yoksa hem batıl bir itikat hem batıl bir amelle Yarabbi şükür demekle şükür olmaz. Müşahede nurunu görmek kıymetli dostlarımız çünkü yerde gökte ne varsa bu nuru yaratan da Allah’u Teâlâ’dır.

 

Dakika 35:05

 

Yerlerin göklerin nuru Allah’tır fakat nuru yaratan odur. Nurun bizzat yaratıcısıdır nurunu görmek sıfat tecellisi ki konuşmak melekût ve ceberut âleminde Muhammed (A.S.V) ve hakikat kapısın da olur, melekût, ceberut Arş’ı Âlâ ve kuşattıkları Muhammed kapısı (A.S.V) arşın ortasıdır. Efendimiz (A.S.V) meclisidir. Sevgili Efendimiz orada müşahede edilir hakikat kapısı lahuti âlemdir keyfiyetsiz sarayla mekân saray lamekân yani mekânsız saray. Cezve refref hakla müşahede bu makama yükselen Hz. Muhammed’dir. Kulluk mertebesinin en zirvesine Hz. Muhammed yükselmiştir Makam-ı Mahmut’a. ‘’İsra Suresi 1. Ayette’’ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى) buyurulmuş. Zamandan mekândan Yüce Allah münezzehtir Makamı Ulya’ya uruc

 

(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾,

 

وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

 

Yüce Allah Sübhanehü ve Teâlâ’dır. O münezzeh varlıktır yücelik tamamen ondadır yüceler yücesidir bütün yükseklik ondadır büyüklük ondadır. Müşriklerin koştukları şirklerin hepsinden münezzehtir. İsra suresindeki 1. Ayet ayetlerimizi gösterenin habibine uruc ve İsra buyurdu, sultan salik çocuk gibidir ilahi feyizle kemale erdirilir şeriattan tamamen sorumludur levvame ve mülhime de nefis ruha teslim olmamıştır. Şeriatta küçük kusur tarikatta büyüktür. Kebair de küfür tehlikesi vardır, bu tarikatta Kebair olan hakikatte daha büyük tehlike arz eder velayet makamı mutmainne ile başlar, buraya gelemeyen hakikatte çocuk sayılır. Bunlar şeriattan tarikattan mesuldür, hakikatten masumdur nefsi mutmainneye kadar nefis ruhla savaşır. ‘’Fetih Suresi 1 ve 2. Ayeti kerimeler de’’ buyurulduğu gibi Radi’ye Mardiyye haktan istizan eder ihsanı görür amelini görmez. El Eman derler el eman imdat Yarabbi imdat beni kurtar diye feryat eder safiye hayret makamıdır.

 

Dakika 40:02

 

Müşahedeleri ruhani miraçtır. ‘’Enfal Suresi 17’de’’ olduğu gibi (رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى).( وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ ). Attığın zaman sen atmadın lakin Allah attı. Bakın bura da Bedir Savaşı’nda diğer savaşlar da Peygamberimizin düşmana bir şey attığı zaman bir avuç kum toprak atınca bu düşmanı mahvediyordu. Cenabı Hak ne diyor Habibim sen attığın zaman sen atmadın ve lakin Allah attı diyor demek ki bir el var başka elin için de, bizim bütün kudretimiz kuvvetimiz Allah’a aittir o veriyor biz de bulunuyor alırsa yok. Onun için Yüce Allah’ın İslam ile ortaya koyduğu güzel ahlak ile ahlaklanmak Allah’ın istediği ahlaktır. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Allah dileme gücünü insanlara vermiştir ve o dilemiş ve vermiş iradeyi cüziye gücünü Cenabı Hak kuluna dilemiş vermiştir. Vermeseydi özgür olamazdık, halk içinde hak ile beraber olmak mesele bu halk içinde hak ile beraber olmak nefsi emmareden sâfiye’ye kadar nefsi emmare hayvan gibidir. Ruhu sultan nefs-i emmareye esirdir, iman tehlikededir azap vardır Münkirin, Münafığın, Müşrikin nefsidir nefsi emmare buna dikkat et. Nefsi emmare Münkirin Münafığın Müşrikin nefsidir celali tecelli bunlaradır. Celali tecelli nedir? Hak ettiği belaların tepesine inmesidir, nasıl ineceğini indireceğini o bilir. Ruhu sultan galip ise cemali tecelli vardır nefsi emmarenin veziri aklın maaş dikkat et nefsi emmarenin veziri aklı maaş fetvacısı da şeytandır. Nefsi emmarenin veziri aklı maaş fetvacısı da şeytandır ruhu sultanın ki aklı meattır şeyhülislamı da melektir ve aynı zaman da şeriatı bilen usul âlimidir onun şeyhülislamı zahir de usul âlimidir kalbin de gizli de bir şeyhülislamı daha vardır şeriatı ve Kur’an’ı sünneti sana ilham eden bir melek vardır. Helalden sevaptan zikirden taattan zevk alır kim ruhu sultanın artık nefse hâkim olup da iman devleti ruh üzerin de kurulduğu zaman. İlahi emirleri yerine getirmiştir nefse de galip gelmiştir vücut ülkesin de İslam devletini kurmuştur nefis ve iblis bu devleti yıkmak kendi sistemini kurmak ister.

 

Dakika 45:00

 

Nefsi emmaredekiler zikirden, fikirden zevk almazlar darlık içindedirler, kürsü önün de bunlar ağlarlar köçek önün de oynarlar öğüt verene yan bakarlar kızarlar vuslat bunlara nasip olmaz. İmansız gitmekle böyle bir tehlikeyle baş başa bir tehlike içindedirler bu tecelliyi celalidir, küfür eken onun karşılığını biçer şirk eken onun karşılığını biçer. Bunların karşılığı Allah’ın çetin gazabı cehennemin ebedi azabıdır. Sâfiy’ye kal ile anlatılmaz safiye, levvame pişmanlık vardır günaha da döner bazen mülhimeye de geçer içi açılır muhabbet duyar ama bazen de günaha döner. Mülhime tövbe de sabittir tam da mutmainne olamamıştır bu da mülhime’dir, mutmainneye gelince tereddüt kuruntu yoktur artık iman imandır ameli Salih’i de ameli Salihtir teslimi külli ile Allah’a teslim olmuştur bu velidir. İhsan tecelli eder şeriattan sorumludurlar. Fatiha çekilince ondan sonra dersi ilerleyince bu şeriatın bir içindeki bir okula bunu kaydederler dersi yükselir, hakikate hakikatte çocuk gibidir ama şeriatta kemale erer. Demek ki üniversite, fakülte, ilkokul gibi şeriatın içinde birçok yükseldikçe kişiyi yükselten şeriatın, hakikatin, marifetin, tamamı İslâm kelimesinin Yüce İslam’ın ilimlerinin içinde bulunmaktadır hepsi hepsinin adı şeriattır bunu yükselten yükseldikçe yükselten seni arşa çıkaran için de dereceleri vardır. La ilahe illallah Muhammedurrasulullah’la bu iş başlar bu başlangıçtır hakikat de demek oluyor ki çocuk gibidir, nefis ruha teslim olmuştur. ‘’Enbiya Suresi 23’de’’ sen meşgulsün o değil. ‘’Yunus 62’de’’ onlara korku üzüntü yok bunlar Allah’ın veli kulları. ‘’İmran Suresi 54’de’’ anlatıldığı gibi ilahi ihsanlara mazhar olur keşifler zuhur eder ruhani miraçta ihsan olunur, zati sıfatların tecellisi ve müşahedesi de ihsan olunur affa da uğrar, emel beslemezler. Emelleri (ilahi ente maksudi ve zalike matlubi) rıza kapısın da darül eman da el eman diye feryat vardır ne varsa ihsandır derler, vuslata ererler zenginleşirler (Ğınayü ehlüllah) bunlar Yüce Allah’ın zengin ettiği ikram da bulunduğu kullardır rıza kapısı açılır.

 

Dakika 50:01

 

Tecelli zat yani zati sıfatlar tecelli eder bunlar sıfat tecellisidir, masumiyet hilâti giydirilir nefisle ruh barışmıştır, radıyye mardiyye sıfatlarıdır. Kiramen kâtibine Yüce Allah ben bu kuldan razıyım affettim der, onlar da bizde kat kat razıyız derler ebedi razıyım siz de şahit olunuz der diğer melekler ve mahlûkat razı olurlar. Müminler yumuşaktırlar ikram edilir ilahi sırlara ererler her an her nefes huzurdadırlar, el aman çağırışı çağrışırlar korku devamlıdır bu Allah korkusudur başka korku yoktur. Taklit levvamenin korkusu korkusudur taklit emniyet korkular üstün olunca tövbe de sabit olmazlar. Eğer emniyet korkudan üstün olunca Allah’a fazla ümit bağlıyor Allah’tan korkmuyor korkusunu Allah korkusunu azaltıyor, bunlar tövbe de sabit olamazlar tövbeleri bozarlar iman tehlikeye gider. Cehennem korkusu mülhimenin korkusudur. Cennet arzusu da yine mülhimenin arzusudur nefis hile yapar tehlike vardır mülhimede de tehlike vardır. Masiyet mutmainnenin korkusudur, velayetin elbisesini lekeleme korkusu nefsini korumadır tam rızai ilahi olmadıkça olmaz tam razı olmaz rıza radiyedekinin korkusudur. Rıza kusur edersen bu da tam Allah korkusu değildir. Allah korkusu mardiyedekinin korkusudur hiçbir murat ve maksutları yoktur sırf Allah korkusudur, yani öyle bir Allah korkusu olacak ki başka katığı katkısı olmayacak. İşte bu mardiyedekinin korkusudur ki işte gerçek kul Rab’dan Rab de kuldan razıdır, bu mertebe artık Allah kulundan razı kul da Rabbisinden razıdır bu mertebe mardiyye mertebesidir.

 

Dakika 53:47

 

(Visited 900 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}