hadisvetasavvuf 37-01

37 – Hadis ve Tasavvuf Ders 37 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 37

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Aziz dostum nefsini bilen Rabbini bilir tevhid nuru hâsıl olur asil nur tevhid nurudur, işte budur hâsıl olur 24 saatte 4 saat pişman olan ruhu sultan devletini kurar, nefsin devletini devirir nefsi levvame ’ye döner nefis ordusu ile yine fırsatını arar, iç huzur da buna bağlıdır. ‘’Araf Suresi 89 ve 99’a’’ bak her gün 4 saat tam kulluk terfiye ’ye devam sağlar. Mülhimeye mutmainneye gelir rahatlık huzur başlar. Çünkü gerçek imanın olduğu yer de huzur güven vardır, iman zaten güven güvendir ve güven ortamıdır nefsi ordusu ile esir alır merdiyye de tam selamet olur bedendeki İslam devleti güvendedir, hak dostun yardımcın ve refikin olur kandan fesat ciğerden hararet kesilmeden harici ilaçlar fayda vermez. Tevhid nuru istifar güzel ahlak şarttır. (La ilahe illallah Muhammedurresulullah Estağfirullah ve etubu ileyh) kötü huy 40 yıllık ibadeti bir anda yok eder ileride patlayan bomba üzerine bina yapmak gibidir. Bombalar üzerine bina yaparsan o patlar o bina havaya uçar, kötü huylar üzerinde de ne yaparsan yap hepsi yıkılır kötü huylardan vazgeç, kıvılcım düşse patlama ya da hazırdır arsa senin bedenin patlayıcılar kötü huylardır. Kendi günahını gör başkasın da kusur arama gemisi batan gibi hakka yalvar nefsine utanmıyor musun de öğüt ver. İhsan kapısın da rızayı dilen kalbin edebiyle olur, eşyada esma görünür esma’dan müsemma görünür. İhlas ve tevhid ile tevfik refik hâsıl olur bunlara muhtaçsın tevfik refik hilatini giydirirler kalp edebini bulur. Tevhid tek vücut ispat olmadıkça ihlas hâsıl olmaz, tevhid ispat olmadıkça ihlas hâsıl olmaz. İhsan kapısına ihsan kapısın da rızayı dilen Yarabbi senin rızanı diliyorum, Allah’ım yakini ve rıza halini diliyorum bunu sürekli dilen kalbini uzat Allah’tan iste, o cömertler cömerdidir. İste edep ve terbiye ile iste tevhid nurunu kalbin de parlaması için iste, tevhid imanı ile kapıya gel ihsan kapısına tevhid imanı ile gel.

 

Dakika 5:05

 

Kalbin de Allah’a bağlılığın dışında kimseye bir bağlılıkla gelme. Şirkle putlarla gelme kalbine başkalarına bağlanıp da Allah’tan istemeye gelirsen Cenabı Hak sana putları kır da gel tevhid imanına ulaş da gel der ve kovar yalnız göz hakkı görür. Müslümanın Müminin bütün varlığıyla hakkı görmek kulakları hakkı duymak gözü hakkı görmek, kalbi hakka bağlanmak dili hakkı söylemek. Keçi otlak su sular sen de her an hakkı görmelisin. (Ütrük nefseke sümme teal) Nefsini bırak sonra gel nefsinin emrin de kul olarak değil nefsi Allah’a itaat etmek şartıyla gel. Mecnun devenin üstün de uyurmuş Leyla için uykuyu terk etmiş, geldiği yer de devenin yavrusu varmış deve bunca yoldan sonra ilk çıktıkları yere gelirmiş geri dönermiş tekrarlar da hep böyle olmuş netice deveyi terk edip yaya gitmiş Leyla’ya. İşte Mecnun Leyla’ya böyle kavuşmuş. Devenin gözü yavrusun da eğer sen de nefsini dünya sevgisini mevki makamı servet sevgileri şehvet eğer bunlarla bunlara bağlı olarak Allah’ın huzuruna gelirsen kalbin de tevhid imanı ile gel diye sana tembih edilir. Tek Allah sevgisi ile gel tek Allah korkusu ile gel tevhid imanı ile gel, Allah’ın ihsan kapısına öyle iste. ( Nefsüke makıyyetüke fefruk biha) bir hadisi şerif olarak rivayet edilen bu haber de nefsine bin o sana binmesin. („Selamet ül-insan fi hıfz il-lisani’’) dilini tut şeriat için de şeriatın için de tarikat, hakikat, marifet, sünnet, usul erbabı, Resulümüz, Rabbimiz, zaruri ihtiyaçlar ve mütalaa et bunların hepsini şeriatla Allah Teâlâ’ya sıkıca sığın ve teslim ol. Hakkı batıldan ayır yerin de konuş. (“Men samete necâ.”) yerin de sus yerin de susan kurtulursun susarsan kurtulursun. Efendimiz (A.S.V) („Eddebenî rabbî fe ahsene tedibi„) Yüce Rabbim beni en güzeli ile terbiye etti diyor çünkü Peygamberimiz ilahi okul da okudu. Hz. Muhammed’i okutan Allah’tır vahyi getiren Cebrail (A.S)’dır. Gemiyi tam hazırla inciler ve neler var hikmet marifet hazineleri var yükü hafif pahası pek ağır kıymetli çok kıymetli değerler var. Rızayı ilahi onun yaptığının her yaptığını beğenmek gönül yapmak kırmamak kalp kırmak zahirini perişan eder.

 

Dakika 10:19

 

Gönül yıkmak batanını helak eder gönül için de bir de sır vardır. Bu da kalpte bulunur şereflidir ilahi tecelli ile gönül titrer hak ona hediye verir hususidir içi nurdur yumurta gibidir gönül yap yıkma hak razı olur, kırılan parçalar kıranın kalbine saplanır hastalanır zehirdir helakine sebep olur. Gönül hakkın ulu dergâhıdır sakın ona dokunma yani kalpleri kırma gönülleri sakın ola ki parçalama, kalp kırmak dış dünyanı perişan eder gönül yıkmak iç dünyanı perişan eder. Paslı demir zeytinyağı sirke veya limonla ıslatır kil toprakla siler tebeşir çuha ile parlatır beyaz tülbent ile temizler tozunu alır. En şiddetli bela nebilere ve velilere ve benzerlerinedir. Yalanı gıybeti terk et helal ye söyleyenler güneşten zerre söylenenler güneşten zerre denizden bir damladır. (Ya Settar) ayıplarımızı ört nefesler dizili ve sayılıdır her nefes son nefestir ikinci nefes başka nefesti–r, her nefeste melek mühürler ne halde isen öyle mühürler her nefesten 15 kere sual eder ve sorarlar. Marifet eman imdat kapısın da sabretmekle sabretmektir marifet. İlahi ihsanlarını bir anda ihsan eder aç açık uyuz sokakta kalmış birine sultan saray yaptırmış illeti sivilcesi bile olmayanı içeri alıyorlarmış. Sana merhem vereyim hiç yaran beren kalmaz dese ne dersin? Cevherden yapılmış tarife sığmayan güzellikteki saraya girip o zelil halden kurtulmaz mısın? O merhem Yüce Allah’ın korkusudur Allah korkusu her derdin merhemidir, Allah sevgisi itaat var isyan yok. (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) hükmüne sabırdır hepsi haktandır sebeplere bakıp hakkı hakka şeriat tutmamak, hakka şerik tutmamak gizli şirkten kurtulmaktır günahlar nefsindendir dikkat et insan ve tüm eşya Malikü’l mülkün mülküdür. İlahi korkuya dünyalık karışmamalıdır. Dünya ehli dünyanın değeri kadar korkar, ahiret ehli ahiret nimetlerinin değeri kadar korkar, ehlullah korkusu velayet makamından gerileme korkusudur, evliya korkusu sırf Allah, Allah olduğu için azamet ve Kibriya korkusudur vacibül vücudun ulûhiyet korkusudur.

 

Dakika 15:04

 

İşte korku budur sevgi de budur hakkın kudretini azametini görmelidir, sırf onu sevmelidir onun için o olduğu için sevmelidir katıksız katkısız sevgi tevhid sevgisi işte budur tevhid korkusu budur. Merhem bun da bunlardır saraya alırlar saray cennet ve cemal sarayıdır bunları kalp kabul edip yerine getirirse merhemi kullanmış tedavi olmuş olur. İlmi ile amil olmayanların durumu şeker satana benzer şekeri tatlıyı satar evine zehir taşır acı şeyler taşıyana benzer. Be adam şekerlerini kendin ye evine acı taşıma kali var hali yok, cevher satan tellalı dinle 999 kere dinledim 1000 olacak deme, can kulağıyla dinle al yerine getir amel etmezse dinlememiştir duymamış gibidir, söyletene bak. (Lisanül hali eklamül hakkı) Mahlûkatın sözü hakkın kalemleridir denmiştir. Arş’a tecelli tecellisine şöyle bir bak arşı tecelli neyse zerreye de tecelli odur. 120 yıl yaşayan 12 saat durdum diyor neler çektim diyor hemen ölenler ucuz kurtulduk diyorlar. Kıymetli izleyenler; berzah ruhani cennettir öbürü cismani cennettir. Fazlı keremi ile kazanılır feyizler bakidir, herkese kâfidir cismani cennet baş gözle ruhani ise kalp gözüyle görülür, cismani cennet baş gözle ruhani ise kalp gözle görülür. Huzur hak ile olmaktadır sen de sabır teslim hilim edep hayâ arzu teşebbüs olsun, tevfik iste her gün üç İhlas bir Fatiha oku bağışla şaşırıp kalınca Yüce Allah’tan yardım iste iyilikler sana döner insan vücudu büyük âlemdir. Her an yardımını Allah’tan iste Yüce Allah sana yardımcıları ya doğrudan yardım eder ya sebepler yaratır kabir ehlini de sana dilerse yardımcı olarak verir, kabir ehlinden yardım isterken bunu da Cenabı Haktan isteyeceksin yardımcıları sana sebepleri o yaratır o verir âlemler insan da toplanmıştır, altın kalem ile yazsın bunu yazan kendi düşer eller için kuyu kazan. (Arşullahi kalbül mümini beytullahi hazainüllahi) Müminin kalbi Beytullah ’tır Arşullah’tır hazineleridir hadisi şerif olarak rivayet edilmiştir.

 

Dakika 20:00

 

Bunun için kalpler cemal aynasıdır insanı kâmilin kalbi hakkın aynasıdır. Hak hakikat görülür (Elmüminü miratül mümini) mevcut vacibül vücuttur, öbürleri nefidir fanidir hiçbiri kalbe girmesin fanileri kalbe koyma sadece Allah’ın sevdiklerini Allah için sev. ‘’İsra 44’’ her şey onu hamd ile tesbih eder. O gönülle onlar tanır o gönülle onları tanır tesbih eder. ‘’Kasas Suresi 88’’ ancak onun zatı bakidir her şey fanidir arif içeri gel cana bak dışta kalma diyor, arif içeri gel cana bak dışta kalma diyor. Firavun ne dedi? (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) dedi siccine gitti cehennemin dibini boyladı her şey de kendini gördü Hüseyin’i Mansur (Enel hak) dedi her şey de hakkı gördü kendini yâri kıldı her şey hak ile kaim dedi. Mir ’atı Habib’den hak görünür daim, Mir ’atı Habib’den hak görünür daim. (Habibullah buzu fillah hubbu lillah hubbu lillah buzu fillah) araya nefsi koyma bulgurdan Tosya’ya pirince giderken bulgurdan olursun kalbine gönlüne tecelli zuhur eder, ihsan oradan yayılır hislerin azaların nasibini alır ümmete dua et velilerimi ben bilirim diyor Yüce Rab. (Evliyai tahte kubabi) onlar bilgim altındadır. (La yarifühüm ğayri) onu benden başkası onları bilemez diyor, onun bildirdikleri bilir kulumu sevince diyor onun eli dili olurum. (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى) Rahmetim gazabımı geçti, affetmeniz takvaya daha yakındır. (Sebakat rahmeti ala kazabi ve in tafu ekrabu littakva) ‘’Enfal Suresi 17’yi’’ daha önce açıkladığımız için bura da sadece hatırlama yapıyoruz hatırlatma. Kutsi hadisler hidayet ver bilmiyorlar kalp huzuru kalp selameti elde edilir şeriatı, şeriatı Kuran-ı Kerimi tamı tamına yerine getir. ‘’Zümer Suresi 53’ü’’ iyi anla Allah’ın rahmetinden katiyen ümit kesme azabından emin olma onun azabından emin oldular. ‘’Araf suresi 99’’ Allah’ım rızanı yakini sevgini dilerim kâmil ve daim olarak sevginin Hilmi’n Sıddık’ın alameti züht sabır sılayı rahim vermeyene vermek zulmedeni kendine zulmedeni affetmek.

 

Dakika 25:04

 

Dostluk, felaket, felaket zamanı gıybet zamanı seni müdafaa etmesi ölünce hayırla anmak Hz. Ali’den (R.A) mürşit Hz. Habibin yolunu öğreten ona tabii kılandır. Kendine çağıranlar değil Hz. Muhammed’in şeriatına Hz. Muhammed’e tabi kılan kişiler mürşittir usul âlimidir. Sırat-ı Müstakim, Kuran-ı Kerim, İslam’dır, önderi Efendimiz (ASV) Hz. Muhammed’dir. Her insanın içinden nefesler kadar yolları vardır Allah’a Hz. Muhammed’in şeriatı ile ulaşılır öbürleri kapalıdır kabul de değildir. Gayret istikametle teslimi külli ile teslim ol. (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) ‘’Hud Suresi 112’’ şeriat şan hal ibadet ibadetler keşifler vuslatlar Allah’ım tevfik selamet medet inayet ihsan buyur, sevgini rızanı yakini, yakini de diliyorum ve isteyemediğim iyilikleri de senden diliyorum. Her nefes ruhani cennettir bu âlem de iken ruhani cennete girer her nefeste vuslata erer kalp ve kalıp birleşir bir olur kalpler Müminin onun hazinesidir. ‘’Enfal Suresi 58’’ hainleri Allah sevmez. ‘’Fatiha 4. Ayet’’ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) Ancak sana ibadet ederiz ancak senden yardım dileriz. Nefi ispat cem fark irfanını da ihsan eyle Allah’ım (C.C) âlemlerin sütü kitaptır kelimeler memesi gibidir bu feyizler âlemlerin fahrinden gelir. Kendi kuzusu değil ise süt vermez, kitapta ihlasla tevhitle samimiyetle kitabı oku anla ve bunun dersini kaçırma onun okulun da oku sakın ola ki bu okuldan hiç ayrılma, yemek çeşitlerini saysın döksün yemedikçe karnı açtır. Kitabın hükmünce iman ve amel olmadıkça mana nefse ulaşmadıkça ilim amel hâsıl olmaz. Bunlar erkek kılıklı o mana da uzaklar İslam’ı yaşamayan karşı çıkanlar var ya erkek kılıklı avratlardır ki gerçek avratlara bunlar zarar verirler çünkü erkek kılıklıdırlar. Avrat, avrat gerek erkek, erkek gerektir, erkek sanırlar sonra meydana çıkacaktır ilahi hakikate marifete ulaştır ilahi hakikate marifete ulaştır, rızana sevgine vasıl eyle, nefisle iblisle cihad eyle vücudun günah dolu sevgi ateşi ile yak yık günahları sevgi sevapla doldur. Hüzün mihnet tokmağını vur zikir kılıcını çal istiğfar salavatı şerife tevhid ismi celal ve ilhamlar sadık rüyalar.

 

Dakika 30:03

 

Bunlar ihtar şeklinde tembih şeklin de gelir. Eline eman kılıcını rıza kalkanını al tam teslim ol, mütevekkil ol, yalnız ve yalnız rızasına talip ol. İlim iman amel bunlarla şeriata sarıl ihlasla hakikat tarikat marifet şeriata tabidirler bunlar, teslim istikamet talebi rıza bunlar tarikat (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) Ehlisünnet itikadını fıkhını uygula ilim öğren. İşte bu irşat notları keşif notları Kur’an sünnet ve tasavvuf okulundan verdiğimiz bu dersleri ve dünyanın her tarafın da usul erbabı ile işbirliği yap Ehlisünnet yoluna bağlan. (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) Sevdiğine hidayet edemezsin hidayet Allah’tandır hakka hizmet et sevgi hâsıl olur hak razı olmazsa seni dünya sevse ne işe yarar ne faydası olur. (اتّق شرّ مَنْ احسنت اليه) iyilik ettiğin kimsenin şerrinden korun yalnız hakkı sev kork utan ondan iste dost odur Resulüdür gerçek Müminlerdir. Kendi nefsine zulmeden sana nasıl dost olur? Ümmete dua et, ümmeti icabet ümmeti davet ümmet 2 kısım ümmeti icabet Müslüman olanlar, bir de ümmeti davet onları da İslam’a çağır hepsi ümmettir bunların. Vuslata erenlerin kalbi gönülleri hacet kapısının anahtarlarıdır. O gönülleri hoş edenin üzerine hacet kapısı açılır hakka uçmak için iki kanat bu da hak sevgisi hak korkusudur. Her geceyi Kadir gecesi bilenler kalabalıkta uyurlar o gece 72 fırkanın ateşte birisi bir fırka, Fırka ’yı Naciye ki o da benim ve ashabımın yolundakilerdir, mumlu hadistir denir buna. (ashabi kennücümi bieyyihim igtedeytüm igtedeytüm. ”Men teşebbehe bi kavmin, fehüve minhüm”) Bu bunlara dikkat et hadisi şerif’te şeriata sarıl haktan iste kalbini eline alır gibi dilenci kabı gibi ondan dilen tam edeple Allah’ım Efendimiz (A.S.V) ve Ashabının şefaatini kolaylaştır zatı ilahinin hakikatini o bilir. Sahte âlimler yanlış aşı yaparlar ayvaya meşe güle diken aşısı gibi bazı kalpler leşler ile doludur mezbele gibi dünya ve dünyalık bu kalbe Allah bakmaz içi sıkılır dertlenir dert yandığı da ondan daha dertlidir, o da bunalım içinde işte bugünkü çağ da buna stres diyorlar ya.

 

Dakika 34:44

 

(Visited 577 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}