hadisvetasavvuf 40-01

40- Hadis ve Tasavvuf Ders 40 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERSİ 40

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammed ve alâ âlihî ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain, rabbiğfirli cemiıma meda min zünübi fasımni fi ma bekiye min umri verzukni amelen zakiyen terza bihi anni allahümmaslih ümmete Muhammed verham ümmete Muhammed allahümmeğfirli cemian ümmete Muhammed ya mukallibel kulub ya mutasarrıfel kulub vel ebsar sarrif kulubena ala taatike ve ala cihadil İslam’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) Emir olunduğunuz gibi dosdoğru olmayı yüce Allah’ın lütfundan,  kereminden, fazlından diliyorum. ‘’Eselüke kalben selime’’ Selim bir kalp ‘’ve lisanen sadika’’  Hakkı, hakikati söyleyen bir lisan, ameli salih, güzel ahlak, her konu da mutedil olmayı her an her halin de yüce Allah’ın haşyetini, muhabbetini yakin ve rızasını diliyoruz. Tükenmez nimetler, eksilmez göz aydınlığı diliyoruz, her an hak söz söyletmesini diliyor, her sözü hak her işinin hak ve nur olan kullarından eylesin. Sevgili dostlarımız; Müslümanlar içerisin de bazı fikir adamlarının yanıldığını görüyoruz. Bunlar fetva ehli ne müfessir, bunlar ne muhaddis, ne bunlar fakih, ne müçtehit yalnız belirli cemaatlerin önüne geçmişler bunlar belirli cemaatler tarafından göklere çıkarılmış ve kendilerini gökler de zanneden kendi hayal ve kuruntularına kapılmış evham ile vesvese ile ilhamı da birbirine karıştırmış Kuran-ı Kerim’in yerine kendi hevasını, kuruntularını koymuş, yanılmış fikir adamlarını görüyoruz. Ama bu fikir adamlarını yani din adamı zanneden müftü zannedenler var. Bu açıdan da birbirimizin yanlışlarını doğrularla ortaya koymamız gerekiyor. Eğer yanlışın yerine doğru konmazsa yine orası açık kalır. Yine o boşluğu birisi bir başka yanlışla doldurmaya çalışır. Şimdi şunu görüyoruz ki; buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşıldığı gibi din temelli nehyi Kur ‘aniyi terk edip medeniyet, terakki ve dünya temelli, dünya temelli dostluğu velayi, Yahudi ve Nasara öğütleniyor. İnkılabı, acîb-i medeni ve dünyevinin inkılabı azim-i dinin yerini aldığı tarihsel bakışın kalesi tahkim mi ediliyor?

 

Dakika 5:12

 

Burada korkunç bir tehlike var. Kuran-ı Kerim’in yerine bu bir başkasını koymaya çalışıyor birileri. Bu bilinçli bilerek mi yapıyor? Yoksa bunlar vesvese ile ilhamları karıştırmışlar, hatta ilham dahi Kur’an’ın yerine konamaz. Gece gündüz ilham alabilirsin. Kuran-ı Kerim Kelamullah ’tır, ilham seni bağlar. Ümmeti bağlamaz. Medeniyet çağı mukteza-i nas. Ümmeti davetten medeni dünya çıkması varken, ümmeti davetten medeni dünya çıkması varken prestij ve öykünmek, muhabbet ilişkisi çıkarmak nedir? Kuran-ı Kerim’in zahirine bunu bozmak, tahrife yönelmek gibi bir tehlike neyin nesidir?  Bunlar bozulmuş, ateist olmuşken, İslam’ın hükmü değişmezken, zamanla sınırlanamazken bunlar ne yapıyorlar? Batı medeniyetini ve tarihselliği Kur’an’ın önüne veya Kur’an’ın yerine koymak mı istiyorlar? Bundan daha büyük İslam’a yapılacak bir ihanet düşünülebilir mi?  Mehdi Resulün kutsi cemaatinin bak üç vazifesinden bahsediyor bu fikir adamı ama bunu din adamı zannedenler var. Mehdi Resul’ün Kutsi cemaatinin 3 vazifesi var diyor bak kendini bu adam mehdi ilan ediyor. Kimse kendini mehdi ilan edemez. Birincisi imanı kurtarmak diyor.  Hilafet ahkâmın tadile uğraması bak, bak dikkat et! Hilafet ahkâmın tadile uğraması,  İnkılabat-ı Zamaniye ile Risaleyi Nuru mehdi telakki ediyorlar.  İki nokta da bir iltibas var,  örtülü yani bir durum var ki buna tevil lazımdır diyor. Hilafet ve İttihad-ı İslam bak şimdi.  Hilafet ve İttihad-ı İslam avamda ve siyasette birinciden 1000 kat büyük görünür. İşte büyük bir sapıtma var burada. Neden?  Hilafeti insanlar avam mı emrediyor, yoksa Allah mı emrediyor, Kuranı Kerim mi emrediyor? Ve İttihad-ı İslam, İslam’ı avam mı emrediyor, İslam mı emrediyor?  Bunları Allah emrediyor, İslam emrediyor. Sen hilafeti Kuran da İttihad-ı İslam’ı avama mal edersen ve siyasette birinciden 1000 kat büyük görünür. Allah’ın büyüklüğünü senin küçültmene, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’e koyduğunu senin oradan almana acaba hangi yetkiyle bunu yapma şansın var, sen kendini ne zannediyorsun? Bu deliler bile bunu yapmaz. 2. durum mehdi ehlibeytten olur. Bakın kendini şimdi bu sefer de ehlibeytten göstermeye çalışıyor.

 

Dakika 10:03

 

Mehdi ehlibeytten olur. Şeytan bile bu kadarını yapmamıştır. Şeytan da içtihadın da rasyonel davrandı. Nassa karşı, nas varken ortada ilahi emir açıkken iblis içtihat etti. Nas karşısın da içtihat nasıl iblis içtihadı ise birçok Kuran-ı Kerim’de emir ve Kur’ ani emirleri yok sayanda iblisin ne türlü bir generali olma tehlikesi görülmektedir. Şimdi mehdi ehlibeytten olur diyor bu fikir adamı. Dediğim gibi bunu din adamı olarak hatta gökler de uçan birisi gibi göstermeye çalışanlar var. Mehdi ehlibeytten olur, ben de Hz. Ali’nin veledi manevisiyim diyor. Ondan hakikat dersi aldım. Ben de alibeyt ’ten sayılırım. Şualar on dördüncü Şua, ‘’AG D C  2  sayfa 1064’’. Açın bakın adam böyle diyor. Mehdinin vazifesi,  bak şimdi; Hilafeti ve İttihad-ı İslam’ı yok sayan ve bunu avama indirgeyen bu kimse, şimdi bak mehdinin vazifesi diyor. Ehli imanı delaletten kurtarmak, İmamı Ali ve Gavsu’l Azam Osman’ı Halid-i gibiler, Mehdi’nin programı Risaleyi Nuru neşir ve tatbik edecek. Mehdiye görevi bu veriyor ve kendini de Mehdi ilan ediyor. Ne diyor: ehli imanı delaletten kurtarmak, imamı Ali ve Gavsu’l Azam Osman’ı Halid-i gibiler Mehdi’nin programı Risaleyi Nur’u Neşir ve tatbik edecek. Şimdi Risaleyi Nuru da Kuran-ı Kerim’in yerine, İslam’ın yerine koyuyor ve müçtehitlerin yerine de kendini artık koyduktan sonra kendini mehdi ilan ediyor ve bunları da nerede söylüyor,  sikkeyi tasdiki gaybi, ‘’A G E cilt 2 sayfa 2061’’. İşte bu özellikleri taşıyan kendi kitabın da kendi yazısın da söylüyor. Feyiz ve ilham ile gizli hakikatleri ve bunları bize Risaleyi Nur ile bize iniyor. Dikkat edin! Kuran-ı Kerim geldi şeriat tamam, İslam tastamam sen neyin indiğinden bahsediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun, sana vahiy mi geliyor Kur’an dışında?  Nüzul ediyor diyor bakın. Feyiz ve ilham ile gizli hakikatleri ve burhanları bize Risaleyi nur ile bize iniyor, Nüzul ediyor. Kur’an’ın gizli hakikatleri diyor. Kuran-ı Kerim’in bilinmeyen gizli hakikatleri diye bir şey uydurmak Bâtıniye yakışır. Bunu da nerede söylüyor? Şualarda birinci Şua.  24. ayet 3. nokta cilt 1 sayfa 842 numaralı eserin de söylüyor.  Kıymetliler; Hz. Muhammed’e İslam indi, inzal edilmiş, İslam tamamlanmış. Yüce İslam her şeyi ile ortadadır.

 

Dakika 15:06

 

Başka kimseye artık ne Kur’an iner ne kitap iner. Bana şu iniyor bu iniyor demek, dört mezhebin bütün müçtehitlerini, ekollerini de dışlamak ve bilinen İslam’ı bilinmiyormuş gibi göstermek ve Kur’an’ın gizli hakikatleri diye Kuran-ı Kerim’de keşfedilmeyen, bilinmeyen hiçbir tarafı yok. Kuran-ı Kerim biliniyor ama Kur’an’ın dediği dünya da Kur’an’ın amir hükümleri uygulanmıyor. Bu adam da zaten bura da hilafeti ve İttihad-ı İslam’ı da ortadan kaldırmaya çalıştığına göre bunu avama indirgediğine göre esas İslam’ın önünde engel bu zihniyettir. Yine yakın emareler ile bakın Risaleyi Nur’un makbuliyetine imza basılıyor. Bak kendisi yazıyor kendi onaylıyor ve peşinden de bakın ne diyor: Yine yakın emareler ile Risaleyi Nur’un makbuliyetine imza basılıyor. İlmel, aynel, hakkal yakin derecesin de ispat eder diyor.  Bunu da ‘’Kastamonu lahikasın da A G E cilt 2 sayfa 1651 numaralı kitabın da bunları böyle yazıyor’’ Şimdi burada Kuran-ı Kerim tasdik edilmiş, Allah’tan gelmiş Mütevatır derece de bir kitap. Bunun yerine kimse kitap koyamaz, müçtehitlerimizin yerine de kimse geçemez.  Ancak müçtehit derecesin de biri gelir, Kuran-ı Kerimi o müçtehitlerin o çağ da keşfedip bu çağda keşfe ihtiyaç duyulan zamanın yeni çıkan problemlerine var olan Kuran-ı Kerim’de var olan hükümlerin ne yapar bugünkü şartlara, problemlere çözüm getirir Kuran-ı Kerim çağların kitabı.  Şimdi burada kesin olarak evham ve vesvese âlemine bir yürüyüş görüyoruz. Amma bilinçli amma bilinçsiz bir yanlış bir, saplanış bir tehlike görüyoruz bu yazılarda. Risalenin tekrarı Kur’an’ın tekrarı gibidir diyor. Kimsenin sözü Kur’an olmaz. Ne risale Kur’an olur ne başkası. Kuran’ı Kerim Allah’ın kitabıdır. Bunun birçok dillere doğru tercümeleri yapılmaya çalışılır. Hiçbir yorum Kur’an değildir. Ancak Kur’an’ın anlaşılması için orada fikir yürütülmüştür. Kur’an’ın kendisi Kur’an’dır. Onun ötesindekiler Kur’an’ı anlamaya çalışmanın bir çabası gayretidir. Kuran-ı Kerim’in kendisi değildir. Kuran-ı Kerim’in kendisi Allah’tan gelen Fatiha ile başlayan nasla sona eren kitabın kelime, kelime cümle, cümle ayet, ayet sure, sure tam bir ilahi olarak ortaya konan Allah’ın kelimelerinden meydana gelen, Allah kitabının adıdır Kur’an. Kuran-ı Kerim’in yerine şu da Kur’an’dır diye ikinci bir kitap konamaz. Bak ne diyor risalenin tekrarı Kur’an’ın tekrarı gibidir. Bir defa Risale de Kuran-ı Kerim’in tamamı hiç yok bir de izahların da tefsir niteliği özelliği taşıyacak ilmi bir içerik de yok, bir fikir yürütüyor adam. Bu adam bir fikir adamıdır. Ne müfessirdir, ne muhaddistir, ne müçtehittir,  ne fakihtir ne de muhaddistir. Hiçbir şey değil fikir adamı. Kıymetli dostlarım; işte bunu da risalenin tekrarı Kur’an’ın tekrarı gibidir dediği de yine ‘’Kastamonu Lahikaları 20. mektup cilt 2 sayfa 1589 Sitteyi Tasdiki Gaybi yine sayfa 33’’

 

Dakika 20:36

 

Bakın bu numaralı yazdığı kitapta da böyle söylüyor. 15 senede okunanları İzhar’dan sonra üç ayda okumuş. 3 ayda diyor okudum diyor. Bakın ulema karşım da duramadı diyor. Bakın bunu da ulema karşımda duramadı kelimesi de tam nefsani bir abartma kelimesidir. Hazret-i Mevlânâ Zülcenâheyn Hâlid Ziyâeddin kendi cübbesini sarığını gönderdiğine diyor bak, bak emareler ile bana kanaat geldi diyor. Emareler ile bana kanaat geldi. Bunu nur talebesi Asiye hanımın eliyle aldım. Yani Asiye’den başka bunu getirecek dünyada kimse bulunmamış, bunu da bak Hazret-i Mevlânâ Zülcenâheyn Hâlid Ziyâeddin kendi cübbesini, sarığını gönderdiğine emareler ile diyor bana kanaat geldi, bunu nur talebesi Asiye hanımın eliyle aldım diyor. Bakın bu kelimelerin içerisinde yine bulanık kelimelerdir. Bunu da Kastamonu lahikasın da 27. Mektubun da cilt 2 sayfa 1609 ora da söylüyor bunları da. Şimdi rüya âlemini, Kuran-ı Kerim’in yerine koyuyor rüyasını, kendi rüyası. Bu da dört mezhebin dördünde de itikadi âlemde de kelam ekolün de de fıkıh ekolünde de bunun bu sözlerinin şeriatta yeri yoktur kabul edilemez. Bunlar sadece kendini bağlar. Ümmete yansıyacak bir tarafı yoktur. Ehli kitaba dinsiz, münkiri, Sânî, yaratanı inkâr eden demeyin, bak, bak Ehli kitaba dinsiz,  münkiri Sânî, inkâr eden demeyin. Şimdi Kur’an hakkında bakın kendi evhamları ile neler söyledi ehli kitaba. Ehli kitap onun nazarın da kimse ki gerçek ehli kitap var mı yok mu? Ona bir bakmak gerekiyor. Ehli kitaba dinsiz, münkiri Sânî bu adam dedirttirmiyor. Yaratanı inkâr eden demeyin diyor. Bakın Peygamberi İslam’ı inkârdır. 2. küfür şekli ki diyor lakin bu da onları tahkir olur. Yani bunu da demeyin diyor. Yani siz Peygamberi İslam’ı inkâr ediyorsunuz, bu da 2. küfür şekli ki diyor lakin bu da onları tahkir olur, bunlara bunu da demeyin diyor. ‘’Münazarat da bunu söylüyor sayfa 27 ve 28’’

 

Dakika 25:03

 

Şimdi dikkat edin! Ehli kitap bugün Peygamberi inkâr ediyor, buna siz diyor inkârcısınız demeyin diyor. İslam’ı inkâr ediyor, inkârcısınız demeyin diyor. Allah’ı üçlüyor, Allah’ı birlemiyor. “sâlisü selâse” ye inanıyor, yine buna Münkiri Sânî demeyin diyor. Bunlara dinsiz demeyin diyor. O zaman Hz. Muhammed ve Kuran-ı Kerim ehli kitabı imana, İslam’a çağırıyor. O ayetleri ne yapacaksın yok mu sayacaksın? Dikkat edin bura da tehlikeli bir durum ortaya çıkmıştır dünya Müslümanlarının dikkatine özellikle de Risale okuyanların dikkatine! İmamı Rabbani, Gavsu’l Azam, Gazali, Zeynel Abidin (Rahmetullahi Aleyhim Ecmain) cevşeni bunlardan aldım diyor, Dikkat edin! Ben diyor İmamı Rabbani, Gavsu’l Azam, Gazali, Zeynel Abidin (Rahmetullahi Aleyhim Ecmain) bunlardan cevşeni aldım diyor. Ali ve Hüseyin’den aldığım ders cevşenle ve risaleyi nur meşrebini onlardan aldım. Dikkat edin! Burada da yine tehlike var. Kuran-ı Kerim’in yerine Hz. Ali kendini hiçbir zaman koymamıştır, Kur’an’a hizmet etmiştir ve Kur’an’ın müfessiri, yüksek âlimi, büyük bir halife, Aşere-i Mübeşşere, Hülefa’i Raşidin. Kur’an-ı Kerim’e hizmet etmiş Kuran-ı Kerim’in yerine kendini koymamıştır. Burada bakın yine İmamı Rabbani, Gavsu’l Azam, Gazali,  Zeynel Abidin ve Hazreti Ali ve Hüseyin gibi (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) bunlar burada ismi kullanılarak sanki Kuran-ı Kerim’de cevşenden yani cevşenin üstün de ayet dua yokmuş gibi. Şimdi Kur’an dışında bir şey gösterilmeye çalışılıyor burada da yine bu adı geçen zati muhteremler adı altın da yapılıyor. Bunları nereden söylüyor, nereden. ‘’Emirdağ Lahikası cilt 2 sayfa 1 yine 1768’’ Bu özelliği taşıyan yazdığı kitapta söylüyor bunları da. Şimdi cihan savaşın da Ermeniler ve diğerleri bizimle savaşmış da olsa bakın ne diyor yine,  bizimle o Ermeniler ve diğerleri bizimle savaşmış da olsa Hıristiyanlar diyor şehit sayılır.  Bunu da ‘’Kastamonu Lahikası sayfa 45’de söylüyor’’ Ne dinde olursa olsun bir nevi şehit hükmündedir diyor bu adam. İsevilerin mazlumları bir nevi şehit sayılır diyor. ‘’Yine Kastamonu Lahikası sayfa 75’de diyor bunları da’’ Mazlumlar kâfir de olsa tezahürü rahmet var onların şükrünü bildim kanaat getirdim diyor. Bakın senin kanaatin mi önemli Kuran-ı Kerim’in emrimi önemli? Burada da yine kendi fikrini Kur’an’ın önüne koyuyor. Bunu nerede söylüyor? ‘’Kastamonu Lahikası sayfa 45 İstanbul 1960’’ Kâfire kâfir denmez diyor dikkat edin!

 

Dakika 30:02

 

Şimdi Kuran-ı Kerim’de kâfire kâfir diyor birçok ayetler, birçok sureler. Şimdi zimmiye eziyet edenin hasmıyım, Keşfül Hafa ikinci sure 1341. Şimdi bu zihniyet bura da kendini gösteriyor.  Zimmiye eziyet edenler ile öbürlerini birbirine karıştırma. Zimmi Müslüman’ın himayesindeki kişidir. Ona zaten eziyet etmemeyi Peygamberimiz bu hadisi şerif’le anlatmış fakat Kuran-ı Kerim’de de emanete ihanet yok zaten. Ama Kuran-ı Kerim’in yerine kendi fikrini koyanlar Kuran-ı Kerimi devre dışı bırakmaya çalışanlar ve tarihselliği ile batı medeniyetini Kuran-ı Kerim’in yerine koymaya çalışanlar,  bunların yaptığı nedir – İslam’a karşı bunlar dindar mıdır, yoksa dine büyük bir darbeyi birileriyle işbirliği içinde atılmak mı isteniyor?  Bilerek bilmeyerek. Ve vesveseye aldanarak, kuruntulara kapılarak, hayallerini Kur’an’ın yerine koyarak, hevasına uyarak bu da başka bir korkunç hevadır. Vesveseler ile kuruntularla dolu bir hevadır. Şimdi Fethullah Gülen’de bu yoldadır diye yazıyor yazanlar. Ermenileri şehit sayan, bizimle savaşanları bile şehit sayan,  kendi keşfini Kur’an yerine koyan, delil gösteren, mesih olduğunu söyleyen, 80 farklı beden de 80 farklı şahıs olarak bugüne kadar geldiğini, Peygamberimizin özelliği ile ilgili ayetin kendisi ile de ilgili olduğunu söyleyen,  Kur’an-ı Kerim’e Ebcet ve cifir katan camiyi ve cumayı ciddiye almayan Müslüman,  misyoner ittifakını tavsiye eden, Müslüman misyoner ittifakını tavsiye eden,  İslami kaynaklara muhalefet eden böylesi hiç geldi mi? Ey Aziz dinleyenler, izleyenler; dikkat edin! İşte bugün göklere çıkarılan bir zihniyetin size ortaya konan az bir kısmı, bilinen kısmı, bir de bunun bilinmeyen tarafına bakın. Şimdi ‘’Kastamonu Lahikası 27. Mektup A G E 2601’’ Şimdi bu adam burada da bunları söylerken yine diyor ki ben bu an da 80 sahiften telhis ile tezahür etmişim. Onlar müselsel şahsi kıymetler, şahsi kıyametler ve müteselsil istinsahlar, nüsha zail olmak gibi anlamlara geliyor. Müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana beni fırlatmışlar.  Şu Sahit 79 meyyit bir hayyi natıkın fihristesidir diyor. Bakın, Şimdi bunu da işarat isimli eserinde cilt 2 sayfa 2340.

 

Dakika 35:02

 

Şimdi yine şöyle diyor bakın. Asrın minaresinin ucundan mürşidi azam, Müceddidi Ekber konuşuyor diyor. Bir insan kendini böyle bu şekilde acaba kendini gösterirse nedir? Affedersiniz burada korkunç bir gurur, kibiri de açmış, gurur kibir bile aşmış, şeytanı bile aşmış tehlikeler var. Asrın minaresinin ucundan mürşidi azam Müceddidi Ekber konuşuyor diyor kendisini bir insan böyle abartır mı? Tarihçi hayat, ‘’Barla hayatı sayfa 2144’’ Bunları da orada söylüyor. Şimdi diyor ki kendim nurlanıp âlim oldum diyor. Bir insan kendine bunları da söyleyemez. Ateşsiz yanarım. Bakın ‘’Şualar 1, Şua 3 ve nokta’’  Yani üçüncü nokta.  Cumaya iştirak etmeseniz de diyor bakın cumaya iştirak etmeseniz de cuma senin babanın emrimi de etmeseniz de diyorsun. Cuma Allah’ın emri. Nasıl hafife alırsın bunu. Bakın cumaya iştirak etmeseniz de tenkit etmeyin. ‘’Kastamonu Lahikası 27. mektup yine 2667. İmamı Rabbani’’  yani o mektuptan alarak konuşuyor. Bidat olan yere girmeyiniz. Bidatin büyüğünü kendi işliyor haberi yok. Onun sevabı olmaz namaz battal da olmaz diyor. Hâlbuki ancak Mümin ve Müslüman şehit olur. Bunun dışın da kimse şehit olamaz. Mümin Müslüman’ın dışın da imanı şart bir de Allah yolun da (فی سبیل االله)fisebilillah cihat etmiş savaşmış olacak. Şehitliğin şartı bu iman ve Allah yolun da olması, sırf Allah için olması. Keşifler,  kerametler delil getirilmez Kuran-ı Kerim’in yerine keşifler konmaz, kerametler de Kuran-ı Kerim’in yerine konmaz. Bunlar delil olarak getirilmez, Kur’an’ın önüne konmaz. Delil İslam’ın kaynaklarıdır, yani Kur’an, sünnet, icma, kıyastır. Onlar kendini bağlar. Ne bir insan ben de keşif var diyorsa onu bağlar ümmeti bağlamaz. Bir adam benim kerametin var o onu bağlar ümmeti bağlamaz. Senin kerametin sana ait keşiflerin de sana ait. Bize ait olan Kuran-ı Kerim, sünnet, icmai ümmet, kıyası fukaha ve müçtehit ekolde ki değerli şahsiyetler ki İmamı Azamlar o ekolde ki okuyan büyük ulema,  Malikiler, o okulda ki okuyan büyük âlimler,  Şafii ve Hanbeli ekolünde ki büyük müçtehitler. Müçtehit olmayana bir defa intisap edilmez onun verdiği fetva geçerli değildir. Kıymetli dostlarımız; işte bu duruma bakın onlar kendini kendine bağlayacak şeyleri millete böyle lanse ediyorlar ve kendilerini gök kubbeden bağıran mürşit olarak gösteriyorlar. 3. Surenin 45. Ayetinde.  Mesih İsa’dır. O ayet ise Efendimiz (ASV)’e hastır.

 

Dakika 40:04

 

Kuran-ı Kerim’in hurafecilikle bâtınilikle, ebcet ve cifir ile alakası yoktur. Cuma ve diğer ilahi emirler kimsenin keyfine göre de değildir. Ulemalar 3, 141. Misyonerler, ruhaniler, hem nurcular dikkat etsinler. Şimal cereyanı bu ittifakı bozmak isterler. Şimdi bakın, lamalar da 3 ve 141’de ne diyor yine bu fikir adamı; Misyonerler, ruhaniler, hem de nurcular dikkat etsinler Şimal Cereyanı bu ittifakı bozmak isterler. Şimdi kesinlikle misyonerler ile bu adam işbirliği için de ve nurcuları da misyonerler ile işbirliği için de olmasını açıkça tavsiye ediyor,  ruhanilerle diyor işbirliği yapın, misyonerlerle diyor. Şimal cereyanı bu ittifakı bozmak isterler diyor. Tenasüh, reenkarnasyon, bunlar İslam’a aykırıdır. 80 defa bedenden bedene geçen Sait yeni Sait olarak ortaya çıktım diyor. Bu da nedir reenkarnasyondur ki bu da İslam’a aykırıdır.  Hıristiyanlar Nüzul-i İsa ile Dünya’ya 1000 yıl hakim olacaklarına inanırlar. İslam’da ise İsa beklemek ölüm ve kıyamet istemektir. İslam’da İsa beklemek, bir Mehdi beklemek diye bir olay yoktur. İslam her Müslüman görevini İslam’ı değerlere göre yapar, kimseyi beklemez ama Mehdi gelir, İsa gelirse Allah yolun da işbirliği yapar o başka. Çünkü İsa Muhammed’in ümmeti olarak gelecek, Kur’an’ın şeriatını uygulayacak. Batı düzeni doğu düzeni diye bir olay yok İslam’ın kendini nizamını uygulanacak. Mehdi de aynıdır kim gelirse gelsin Muhammed’i şeriata uymak zorundadır ve onun için gelecek zaten. Muhammed’i şeriatı yeryüzüne uygulamak için gelecek. Evet, kıymetliler; onlar da İsa vahidir. Hıristiyanlar da İsa vahidir yani kelamdır. Onlarda İncil vahi değildir. Dikkat edin! Hıristiyan âlemin de vahiy İsa’dır.  Onlarda vahi İncil değildir. Daniel Miefre’nin Tanrılar bir değil, bak onun da itiraf ettiği gibi Daniel’in şimdi bir defa Hıristiyan inancın da Allah inancı tamamen İslam inancının dışında, haktan uzak bir inanç, şirke dayalı. İsa onlarda Rab’dır. Bu da nedir, küfürdür. İsa Hıristiyan âleminde Rab’dır. Bu ise İslam’da küfürdür, şirkin ve küfrün en büyüklerindendir. Üstat ehli kitaba, ehli mektep diyor dikkat edin. ‘’Sözler 25. söz de bunu böyle naklediyor kendi sözleri kendi yazdığı kitabı’’ Yine Rum ve Ermenilerin idareci, vali, kaymakam olabilir diyor.

 

Dakika 45:07

 

Mazarrat 1945 ve diğerlerin de fetvaya ehil de değildir bu zat bunları söyleyen kişi bu üstat fetvaya ehil değil çünkü ne müçtehittir kendisi ne müfessirdir, ne muhaddistir, ne fakihtir bu bir fikir adamıdır fetva veremez. Öğrencilerine askerlik yapmayın diyor. ‘’Bunu da Şualar isimli 14. Şua da 354 Lemanlar 28 Lema 100’’ Bordo bereliler, Kurra’lar Müseylemeye darbe vuranlar, batının Risaleyi Nur aşkı, dikkat edin şimdi batıda Hıristiyan âlemin de Risaleyi Nur aşkı neye benziyor, tilkinin horoza aşkı gibi görünmektedir. Çare nedir? Kuran-ı Kerim öne çıkmalı ve öndedir kimse Kur’an’ı arkaya alamaz. Kendisini Kur’an’ın yerine koyamaz.  Başka kimse değil. Kur’an öndedir, Hz. Muhammed öndedir, müçtehit âlimler, Ehlisünnet vel Cemaat yolu bellidir. Bunların yerine kimse kendini koyamaz. Hangi üstat olursa olsun. Üstat izhara kadar okumuş. 15 yıllık ilmi üç ayda okuduğunu söylüyor. Hocalarının diploma vermediğini söylüyor. Kendi fikirlerini ilim sanmıştır. Din adamı kimliği yoktur. Olsa olsa bu adam fikir adamı olabilir. Tenkit edilecek tarafları vardır. Onun için tenkit edenin elini öpün diyor. Bu da ‘’Kastamonu lahikaları yine No 121’’ Dünya cennet mi ahır mı, üstat ne zannediyor burada da kafası karışmış. Ve evhamları da ilham zannetmiş ilhamları da ayet zannetmiş ve bunları da ayetlerin yerine koymaya kalkmış. Burada yanlış bir durum görülmektedir. Bütün Dünya Müslümanları, başta Risale okuyanların dikkatine. 49. Sure 13. Ayet 30. sure 22. Ayet 3. sure 28 ayet. 4. Sure 59. Ayet İslam marufa dayalı ilahi idari sistemdir. Onun için İslam’ı başka türlü göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Kendini sapıtır bir de aldattıkları vardır,  aldananlar. İyi niyeti ile de aldananlar az değildir. Kıbrıs’ın gençliğine bir bakın, Türkiye’nin haline bir bakın ve bunları nereye götürmek istiyorlar ona da bakın. Üstat batıyı Hıristiyan’ı Mümin sayıyor. 3. Ayet 3 sure 18. Ayet, 4 sure 150- 171- 151 bu ayetlere bak. 25. sure 37. Ayet, 5. sure 177. Ayet, 42. sure 13. ve 15. ayetler de.

 

Dakika 50:00

 

Bilindiği gibi Asım’ın, Asım Efendi’nin kamusunu kısa sürede ezberlediği bakın söylenir.  2500 sayfayı kısa sürede ezberliyor da dikkat et buraya, 6000 sayfalık Kuran’ı Kerim’i ki 600 sayfalık 6000 değil. 600 sayfalık Kuran’ı Kerim’i ezberleyemiyor.  Başlıyor bırakıyor. Burada da şeytan işi var. Zaten şuraya kadar anlatılanların içeriğin de evham, kuruntu, vesvese ve şeytan işi karışmış. Kendini ilham zannetmiş, ilhamları da Kur’an’ın yerine koymaya çalışmış.  Bu çok tehlikeli. Kendisi için de ona inananlar için de çok tehlikeli. Evet, kıymetliler orta da ciddi olmayan çelişkiler var. Kadip, bak biz tek kanatlı melekleriz. Şimdi bakın bu kendini melek gören kişi biz tek kanatlı melekleriz birbirimize sarılmadıkça uçamayız, dininizi tamamladım diyor yüce Allah Şari Allah’u Teâlâ’dır. Kur’an’ın tersi savunuluyor dikkat edin.  Şimdi kiminle uçmak istiyor bu zat bu fikir adamı? Misyonerler ile uçmak istiyor. Bir kanadı varmış bir kanatta misyonerlerden takacakmış ve böyle uçacakmış. Ey bu zihniyete tabi olan insanlar. Yüce Allah Yüce İslam’ı tamamladım diyor Allah’u Teâlâ. Şari Teâlâ Kur’an’ın, İslam’ın tamamlandığını söylüyor ama bu fikir adamı bu sözlerin tersini savunuyor. Kuran-ı Kerim’in tersi savunuluyor dikkat edin. Fasık, kâfir, müşrik, dinsizi melek sayanlar dikkat et fasıkların, inkârcıları, müşrikleri ve dinsizleri melek sayanlar, çan ve ezan o güzeller güzeli diyenler, onlara güzeller güzeli deyip de çanla ezanı bir göstermeye çalışanlar. Bu güzeller güzeli hangisi? Buradan kiliseye servis mi yapılıyor ve yapılmak mı isteniyor? Bunlara da dikkatinizi çekiyoruz. Ahmet Tekin bunlara dikkat çekmiş. Bu aldığımız notlar Ahmet Tekin’in de eserin de bulduğumuz notlardır. Thomas Michael yüzde 1’den yüzde 12’ye çıkardık Hıristiyanlığı diyor ve bu cevşen taşıyor. Bakın cevşen taşıyanlar Hıristiyanlığın sayısını arttırıyor. Müslüman’ı Hıristiyan yapmaya çalışıyor bütün gece gündüz. Şimdi bu fikir adamı Risale okuyanlar ne yapmak istiyorlar bir de buna bak. Onlarla işbirliği ve onlarla uçmak istiyorlar. Kimin çıkarına çalışılıyor bir de bakın. Şimdi yüzde 12’ye çıkardıkları Hıristiyanlığı yüzde 1’den yüzde 12’ye çıkardıkları ülkeler İslam ülkeleridir ki Endonezya’da bunlardan biridir. Türklere İslam’a zarar için yumuşak karın, acaba nurculuk mudur, batı misyoner âlemi nurcuları kendileri için yumuşak karın olarak mı seçtiler?

 

Dakika 55:15

 

Dikkat edin güçlerine güvenenler, eşkıyalığa soyunmuşlardır. İdareciler onlardan olunca durumu da sen bir düşün, o zaman neler olacak. Şu anda batı âlemin de Hıristiyanlıktan uzaklaşanın sayısı %55beştir  %55 kayıpları var. Gerçek ehli kitap kiliseler tarafından aforoz edilmişlerdir. Gerçek ehli kitap bırakmadı o kiliseler bugün batı Hıristiyan âlemi, ehlî-i kitabı yok etmeye çalıştı. Çünkü ehli kitabın içindekiler İsa Allah’ın kuludur, Meryem’in oğludur. İsa Peygamberdir, Rab değildir, ilah değildir. Allah birdir dediler, bunlar aforoz etti Hıristiyan âlemi. 57. sure 28. Ayet ve diğerlerine şöyle bir bak. Bu ayetlerden alacağın dersini al. Şu an da hâkimiyet, güç onlardadır. Onların kızları ile evlenilmez. İyi Müslüman olanlar müstesnadır, onlar hariç. Dinler bahçesi, cahil Müslümanları erozyona uğratıyor şahit oluyoruz bu duruma. Mümtehine Suresi ayet 10’u okuyuverin. Size bir defa rastgele her ben Müslüman oldum diyenle her Müslüman’ım diyenle de evlenemezsin. Gerçek Müslüman olup olmadığına bakacaksın. Yüce Allah Mümtehine suresi ayet on’ da bunu ve emsali ayetler de açıklamış ama bu ayette daha açık olarak ortadadır. Hukuk cambazlarına da dikkat edin. Toprak satılmasına da dikkat edin. Gerdan kırıtan devlet adamlarına da dikkat edin. İbişe,  zenneye de dikkat edin. 200 milyar dolar misyonerlik bütçesi var. İslam için böyle bir kuruş var. Paralı ile güçlü ile boynuzlu ile oynaşırsan boynuzu batar, kızım bunlarla oynama diye bir atasözü vardır. Batı emperyalizmine dikkat et. Emperyalizme ve madrabazlara dikkat et,  üçkâğıtçılara, kurtlar sofrasına dikkat. Yine Ahmet Tekin kitabın da bunlara dikkat çekmiş.  İslam Kuran-ı Kerim ile kendi kaynağı ile tebliğ edilmelidir. Din evrensel bir olgudur. Allah’a boyun eğmedir, kutsal bir kurumdur. Vicdanına hükmeden ilahi düzendir, güç verir. Gelişmelerin aslı din ve Peygamberdir. Sosyal realite dindir. Bu da İslam’dır. Şeriatları Allah yeniler, Yüce Allah yeniler, geliştirir. Peygamber onu uygular, tebliğ eder, âlem şümul evrensel din sadece İslam’dır. Bütün Peygamberlerin dini de İslam idi.

 

Dakika 1:00:01

 

Bugün de yeryüzünün bütün milletlerin dini İslam’dır. Öbürleri Peygamberlerin yolundan sapma sonucudur. Kuran-ı Kerim ve Hz. Muhammed’dir gerçek din İslam’dır, gerçek dinin kitabı Kuran’dır, gerçek din İslam’ın Peygamberi Hazreti Muhammed’dir. Muhatabı tüm insanlar ve cinlerdir. İnsanlığın tek dini İslam’dır. Öbürleri ilahi değildir beşeridir yani insanın uydurmasıdır. Bazı üstünlükler efendimiz (ASV) üstünlüğün de az söz çok mana, düşmana korku, ganimetler, yeryüzünün mescit kılınması, tüm insanlığa ve mahlûkata Peygamber gönderildim diyor ve gönderilmesi. Peygamberlik benimle son buldu buyuruyor ve Yüce Allah onu son Peygamber, bütün Peygamberlerin sonuncusu olarak bildiriyor. Bunlar da Efendimizin diğer Peygamberlere üstün kılınmasını açıkça gösteriyor ki üstün kılınmıştır.  İlahi kitaplar, sayfalar, broşürler, kitapçıklar, kitaba, şanlı Kur’an’da tamamen kitap şanlı Kur’an’ı Kerimdir, hepsi Kuran-ı Kerim’de toplanmıştır. Öbürleri Kuran-ı Kerim’in yanında her birisi birer sayfa, kitapçık gibi  broşür gibi bir durum vardır. Tamamen kitap ise en büyük kitap geçmişi yenileyen geleceğin delillerini içinde toplayan sadece Kur’an’ı Kerim’dir.  Kuranı Kerim öncekiler de öncekileri de kontrol eder. İnsanlığın yegâne kitabı Şanlı Kuran’dır, Muhammed’i şeriattır, kitap, sünnet, icmai ümmet, kıyası fukaha İslam’ın kaynağıdır. Bunun retti felakettir. Tevhit değişmez. İslam Kamil bir şeriattır. İçtihat ve örf önemlidir. İhlas Suresi, Yunus Suresi 100. ayete baktığın zaman bu gerçekleri de ayrıca görürsün ve açıkça görülmektedir. Hz. Muhammed’i inkâr tüm Peygamberlerin hepsini inkârdır. 3. Ayet 3 sure 84. ayette, 26. sure 105 ayet ve diğerlerin de Allah’a iman tek olsa da tüm iman esaslarını şahsın da toplar. La İlahe İllallah diyen kişi Muhammedurresulullah demek zorundadır ve bütün Peygamberlere bütün ilahi kitaplara da inanmak zorundadır. Çünkü Allah öyle istemiştir. Allah’ı tanıyıp da Allah’ın emirlerini tanımazsan ne olur o zaman,  ortaya inkâr küfür çıkmaz mı? Lut (AS.) eşcinsellerle, ahlaksızlar ile mücadele etmiş, nikâhı teşvik etmiş, putlara, diktatörlere karşı mücadele, idareciye hesap sormak,  temsili sistem, işi ehline tevdi, yardımcı ordu,  komutan, yardımcı ordu, komutan, ibadetler, fazilet, sığınma, kısas gibiler Tevrat’la başlar gelir İncil Kur’an’la teyit edilir. Kuran-ı Kerim’de ise onlar kemale erdirilmiştir.

 

Dakika 1:05:25

 

Zinanın cezası Tevrat’ta ağırdır. 2. Surenin 113. ayetine 5. Surenin 68. ayetine 15. ayetine bak. Kuran-ı Kerim öncekileri nesh etmiştir. Geçmişi yeniledi Kuran-ı Kerim yani Allah’u Teâlâ yeniledi. Önceki kitapların hem metinleri değiştirilmiş, hem aksi manalar yüklenmiştir. Yine 4. surenin 46. Ayetin de anlatıldığı gibi İsa’nın (AS.) Hz. Muhammedi müjdelemesi 61. sure 6. ayete bak, 5. Sure 43 ve 47. ayetlere bak, kendi kitaplarına da iman etmiyor bunlar. Kendi kitaplarına inansalardı Hz. Muhammed’e ve onun şeriatını inkâr etmezlerdi. Çünkü Tevrat’ta, İncil’de Hz. Muhammed hatırlatılmış, haber verilmiş, Musa’da haber vermiş, İsa’da özel müjdeyle gelmiştir. İslam cihan şümuldür. Peygamberimiz de evrensel Peygamberdir. Şöyle bir düşün Irak’ın işgali dünya da insanlığı büyük savaşa hazırlıyor. Her Peygamber ümmetine Hz. Muhammed’e iman edin demiş ve söz almıştır ümmetinden her Peygamber. İsa özel olarak müjdelemeye gelmiş ve birçok ayeti kerimeler de bakın 61. Sure 6. Ayete bak. İsmi Peygamberin Hz. Muhammed’in ismi İncil’de Ahmet’tir ve öz oğullarını bilir gibi Peygamberimizi Tevrat’ta İncil’de biliyorlardı. Sonra inkâr ettiler. Oğlumun benden olduğunu bilemem fakat Hz Muhammed’in Peygamberliğini İncil’de, Tevrat’ta kesin biliyorum diyen yüksek bir Yahudi âlimi Abdullah Bin Selam’dır ve onun gibiler Hıristiyan âlimleri de Yahudi âlimleri de bunun gerçek âlimler itiraf ettiler,  Müslüman oldular. İsrail 7 defa dinden dönmüş Tevrat’ı unutmuşlardır. 7 asır sonra milattan önce 5. yüzyıl da ilahi ruhla reenkarne olduğuna inandıkları Ezra rafından ilhamla yeniden yazılmıştır. Yunanca Samirice, İbranice metinler birbirini tutmaz. İftira ve tahrif doludur. Hz. İsa (AS.) Aranca konuşur olduğu halde yeni ahit Yunancadır. Bunlara geçmiş vahyin izleyicileri diyenler ya deli veya maksatlıdır. Statü bağlayıcılık ilgili ayetlere bak 22. sure 67’de ve diğerlerin de Mümin olma şartı nedir? 2. sure 137 ve diğerlerine bak. Müslüman olmaya bağlıdır kişi, Müslüman olacak.

 

Dakika 1:10:02

 

Ve kalbi İslam’ın tümünü tasdik edecek dili ikrar edecek. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kelam anabilim dalın da doktora yapan ve misyonerlere rehber kitaplar hazırlayan misyoner papaz Daniel Vire Kur’an ile öbür kitapların karşılaştırmasını yapan, kitabın da Müslümanların ilahı ile Hıristiyan’ın ki aynı değil diyor. Bakın bir misyoner papaz bunu açıkça doğru söylüyor. Diyor ki Müslüman’ın ilahi ile Hıristiyan ilahı aynı değil diyor.  Müslüman, Allah birdir eşi, benzeri, şeriki, naziri, dengi olmadı olmayacaktır der. Hıristiyan ne der? Baba, oğul, Ruhul Kudüs Allah 3’tür der İsa’yı da Rab ilan eder ve bunun gibi tamamen gerçek İslam imanına, inancına aykırı orta da birbirini tutmayan durum var. Yüce İslam geçmişin bütün yanlışlarını ortadan kaldırmış, gerçek imanı, inancı, gerçek ilahi şeriatı ortaya koymuştur. Şimdi bizim marjinaller ise meşruiyet çıkarıyor. Kuran-ı Kerim’in amentüsüne iman şarttır başka iman şekli yoktur. Abdullah Bin Ömer Allah’ın dediği gibi İsa (AS.) Rab kabul eden kiliseleri put haneye çevirenlerin kızlarını almayın evlenmeyin kestiklerini yemeyin. 5. Sure 82. ayette bakın oradakiler ise İsa’yı Peygamber tanıyan, şimdi tanıyanlardır ki orada Hıristiyan’ın hangi Hıristiyan’ın kestiği yenir hangi Hıristiyan’ın kızı alınır. Orada İsa’yı Peygamber tanıyanlar ve Hz. Muhammed’in Peygamberliğini İncil’de görenler inkâr etmeyenler, İncili Tevrat’ı inkâr etmeyenler, Musa’nın İsa’nın yolundan sapmayanlar, bunlar ehli kitaptırlar. Bunlar ne oldular, bu İsa’yı Allah’ın kulu Peygamberi tanıyanları aforoz edildiler Hıristiyanlar tarafından. Ehli kitap bunlardır, ehli kitabı aforoz ettiler. İsa Allah’ın kulu Peygamberidir, Rab değildir dedikleri için. Bak Kuran-ı Kerim’in yolun da kalem oynatanlar 5. Sure 82. ayette Efendimiz (ASV) ne diyor: İbrahim’in duası, İsa’nın müjdesi, annemin rüyasıyım diyor Hz. Muhammed. Hz Muhammed’i İbrahim (AS) duası ile Allah’tan istemiş, ezeldeki takdire uygun bir dua yapılmış. İsa Hz. Muhammed’i müjdelemiş. Annesi ve onu rüyasın da Peygamberimizin dünyayı şereflendireceğini görmüş rüyasın da.  (Eş şifa bi tarihi hukukun Mustafa.  Eşşifa bir tarihi bi tarifi hukukun Mustafa).

 

Dakika 1:15:01

 

İbrahim (AS.) Musa (AS.)’den 800 İsa (AS.)’den 2000 sene önce yaşamış. 3. Ayet 3. sure 68. ayete bak. Öncekiler ey kavmim derken Hz. Muhammed (S.A.V) Ey insanlar diyor dikkat et. Çünkü Hz. Muhammed tüm insanlara Peygamber gönderildi. Ey iman edenler diye hitap eder.  Teveffi ruhunu almak, 19 yerde geçer. 3. Sure 59, 5. Sure 117’ye bak. İlahi kudret sınırsızdır. Onların İsa’yı onların öldürmediğini, ölmediğini değil öldürmediğini yine üçüncü sure 55’te ilahi mahkemeye yükseltildi. Buradaki ‘’kef kaf’’ zamiri Hz. Muhammed’e aittir. Kurtubi böyle diyor, Bağdadi böyle diyor. 3. Sure 55, 5. Sure 73 ve diğerlerin de başta Efendimiz Hz. Muhammed (A.S.V) olmakla tüm Peygamberlere iman esastır. Marjinal anlayışa dikkat edin.  İsa (AS) 30 yaşında Peygamberlik verilmiş kıyamete kadar çağlar Hz. Muhammed’in çağlarıdır. Hayat devam ederken ölüm ve kıyamet kopar. Su ile genetik şifreleri harekete geçiş gibi bitkiler de olduğu gibi İsa’nın nüzulü kıyamete çok yakın on alametten biridir.  İslam’a tabii olarak gelir. Güneş batıdan doğmaya başlar her şey tersine döner. Ebu Davud, Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Müsnedi Ahmet böyle rivayet edilmiştir bu kaynaklarda. İslam Camii, devleti,  kışlayı bir ara da dengelenmiş bu dengeyi kurmuştur. İsa’nın (A.S.)  İslam’ı bozulmuş sisteme yamanmış, adı aşkı kalmış. İslam’ı da bu hale getirmek istiyorlar. Aşk ve ahlaktan ibaret yapmaktır. Kuran-ı Kerim bölgesel, tarihsel, tarihte bırakan, Kuran’ı Kerim’i tarihte bırakan paganist, hermönetikçiler yorumlarıyla zarar veriyorlar. Âmânın direksiyon kullanması gibi değerlere tosluyorlar. Gençliği İslam’dan uzaklaştırmaktır. Halkının yarısı ateist olanlara bakınız, dini kuşa çevirme hareketleridir bu. Haçlı seferleri, misyoner faaliyetleri, sömürü ve baskı, kin, nefret, tilki horoza sabah namazı kıldırıyor. Tilki horoza sabah namazı kıldırıyor. Ne ile? Diyalogla. Katolik, Ortodoks, Protestanlar kendi için de bir değilken İslam’a karşı bir olalım diyorlar, dikkat et. İşte diyalogla bunu yapmak istiyorlar.  Antipatiyi kaldırmaktır.

 

Dakika 1:20:01

 

İkinci Vatikan Konseyi’nin misyonerlik kararı çifte standart kokuyor. Diyorlar ki; Hıristiyan’ca yaşayarak ihtiyat, şefkat, diyalogla işbirliği diğer dinleri tanımaya himaye etmeye, ruhi, ahlaki sosyal kültürel değerleri geliştirmeye teşvik eder. Hıristiyanlık dışı dinler sekretaryası ve İslam bölümü, Roma’da, İslam ülkelerin de Türkiye’ye yönelik olan ise 1987’den itibaren hız kazanmıştır. Vatikan haberlerin de 2004’te evangelişlere ayrılan para 1 milyar dolardır. Örtülü ödenek ise belli değ il üstü kapalıdır. Afet bölgesin de 3 bine yakın kişi Hıristiyanlaştığı kilise seks ticaretinin %33’üne sahiptir deniliyor. ABD Anglikan papazları oy çoğunluğu, eşcinsellik, eşcinsel evlilik kabul edilmiştir. İkinci Vatikan Konsey’i, milyar dolarları dibi delik testiye su dolduracak kadar ahmak mı sanıyorsunuz?  Diyalog misyonerliğin kılıfıdır, yeni şeklidir. Basını ve aydınları kullanmakla medeniyet, Hıristiyanlık diye gösteriyorlar. Türkiye’de 40.000 İslam âleminde de öldürülenlere bakın. Türkiye’de 40.000 İslam âlemin de öldürülenlere şöyle bir bakın. Bunlarla beraber kilise ne yapıyor kan kaybediyor. Terk edenler %50’yi geçmiştir.

 

Dakika 1:22:55

 

(Visited 1192 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}