hadisvetasavvuf 42-01

42- Hadis ve Tasavvuf Ders 42 hayat veren nurun keşif notları

HAYAT VEREN TASAVVUF DERS 42

 

Kıymetli izleyenler; 20. Yüz yıl medeniyetler ittifakı Hıristiyanlığa meşruiyet, medeniyet, Hıristiyanlık, sosyolojik olarak yeryüzünde 140 inanç var yani 140 din inancı var ki batı medeniyeti ile de bunların alakası yoktur. Teorisi de müessesi de yoktur Hıristiyanlığa tepki olarak doğmuştur ruhban sınıfı kendini korumak gayretindedir. Atina’da 150 bin Müslüman’ın stadyum da bayram namazı kılıyor camiye izin verilmiyor yıllardır verilenler aldatmacadır 6 Kasım milliyet gazetesi bunu böyle yazıyordu. Çan kulelerine seviye sınırı yok çanlar susmazken camilerde minare ve dışarıda ezan yasaktır bizimkilerin aklı tatile mi çıkmış yolgeçen hanı mıdır yolgeçen han mıdır bunların yaptığı Suriye’de ki Hıristiyanlık merkezini Antakya’ya taşımasına izin verilmiştir. Hatay 2. Vatikan olursa şaşmayın Fransız Katolikleri Paris merkezli dünyada 950 Katolik üniversitesi açmışlar 4 milyon öğrenci okutuyor her üniversite ilahiyat bölümü açmış bunun 200’ü Paris’ten bunları yönetiyor 120’side ilahiyatın organizesini yapıyor. Türkiye’de ise imam hatipler ilahiyatlar tırpanlanmıştır papazlar camilere imam olursa şaşmayın ülke kaydırılmak isteniyor. NATO İslam’ı tehdit olarak karşısına almıştır. Kominiz im’in çöküşü ile bunu başlatmışlardır ve 14 asırlık kinini unutmayanlar var. Avrupa İslam’ı, ılımlı İslam, diyalog, medeniyetler ittifakı bunlar birer zımparalama taktiği eritme ve tavsiye sessiz çoğunluk Washington’un güdümünde dikleşen ise terörle suçlanırlar. AB içinde öksürükler tutuluyor tarihi tekerrür eblehlerin ahmaklarındır güdülen bir millet düşün yarı meflûç din adamlarına dikkat’ çare İslam’dır ve yetişmiş din adamıdır. Formasyon sahibi serbest dolaşım olmalıdır batı arayış içindedir İslam’ı sunmalıyız, kültür merkezleri açmalı dünya ile ağ ve bağ kurulmalı, tebliğ İslam hakkıyla dünyaya tebliğ edilmeli.

Dakika 5: 00

Heybeli adada Helen devleti, Vatikan benzeri fenerde yapamadığını patrikhane heybeli adada yapmak isteyeceklerdir. Diyalog tevhidi, diyalogdan maksat tevhidi konuş putlardan, ikonlardan temizle kiliseye gerçek İsa’ya yakışan hüviyet kazandır. İslam’a davet İslam tek din semavi ilahi nesli korumak, tam hürriyet onlar sorgulanmalıdır. Peygamberlik envay sistemine ceza verilmeli, Peygamberlik ortaya çıkarılmalı ve Peygamberlik müessesini kuran Allah tır, Peygamberi görevlendiren Allah’tır. Envay sistemine şöyle bir göz at ne yapmak istiyorlar? Kreş İsa’nın doğduğu yıkık, dökük harabeyi kutsal sayarlar, çocuk yuvasına isim koymuşlardır. Hâlbuki İsa (AS) onların dediği yerde değil hurmanın dibinde su kenarında doğmuştur 19. Sure 22. Ayete şöyle bir bak! Ve dünyaya bir göz at insanlık ne yapıyor? İslam âleminde hangi oyunlar oynanıyor? Kıbrıslı gençlerin durumunun da içler acısı olduğunu unutma. Veda haccından bazı notlar verelim; Allah’a sığınmanızı Peygamberimiz öyle diyor Allaha sığınmanızı yüce Allah’ın emirlerine yapışmanızı, dünyadan arınmanızı, günahlardan arınmanızı, Allah’ın azabından korunmanızı, tekrar ona itaati tavsiye ederim vasiyet ediyorum diyor Peygamber efendimiz (a.s.v). Toplanın topyekûn birleşin, bunu yüce Allah söylüyor Peygamberimiz tebliğ ediyor. Esas hicret günahları, kötülükleri terk etmektir mücahit Allah’a itaat eden nefsiyle mücadele edendir. Yeryüzü Allah ve Resulüne aittir ondan başka ilah yoktur benim Allahın Resulü olduğumu kabul edinceye kadar insanlara cihada bana emir verildi mücahede etmem ve benim cihat etmem emredildi. Bu barışın savaşıdır ve sosyal adaletin hukukun üstünlüğünün savaşıdır, dünyanın tümünün huzur ve kurtuluş savaşıdır. İnsanlar Kelime-i Tevhidi söyleyinceye kadar kanlarını, mallarını, canlarını korumuş olurlar suçlar cezalar müstesnadır kimse, kimseye haksızlık etmesin. Yakubi, Vesaik, Buhari, Müslim bunları rivayet etmektedir. Size Kuran-ı Kerimi, sünneti, ehlibeyt’imi bıraktım onun hükmüyle hükmedene itaat ediniz Nesei, Müsnedi Ebu Avâne bu haberi de bunlar nakletmişlerdir. Her Peygamberin görevi sona erdi benim görevim kıyamete kadar devam etmektedir.

Dakika 10:04

Bunu da Taberani, Vesait bu haberi nakletmektedir. Ebu Leheb ’in cariyesi Süveybe efendimizi emzirmiştir annesi sancısız doğurmuştur melekler yıkamışlar mührü vurmuşlardır. Halime’nin bir memesinden emmiştir öbürünü sütkardeşine bırakmıştır her çeşit mahlûka tanıtılmıştır yüzmeyi öğrenmiş Üneyse ile oynamış Medine de Ümmü Eymen ve annesiyle Mekke’ye dönerken annesi Ekva da vefat etmiştir. Oradan geçerken mezara uğrar ağlardı kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum derdi. Tevazu her tarafında merhamet ve tevazu görülüyordu dedesiyle toplantılara katılırdı büyük adam rolü küçüklüğünde vardı. Hz. Ali’nin annesi Fatıma ölünce o benim annem gibiydi dedi. Şölene katılması ilahi tecelliyle nasip olmamış rahip Bahira’nın uyarısı görünmeyen kimseler bayrama katılmasına engel olmuşlar. Putlara kesilenden asla yememiş putlara kesilen kurbanlardan asla yemezdi. Ebu Leheb ’ten Ebu Talibi bir gün kurtarmıştı sahiple dükkân ortaklığı yaptığı söylenir. Mekke’nin Hz. Hatice 3 yaş ki 28 yaşında iken efendimiz (a.s.v)la evlenmiştir bazı haberlerde de 40 yaşında demektedir bu haberde de 28 denmektedir. Hilfü’l-Fudûl erdemliler meclisine katılmıştır gençliğinde şehide Türk kızı, Sümeyye, pamuk Yasir’in eşidir. Ebu Cehil’in yakasını toplamıştır mızrakla parçalanmış ve şehit edilmiştir. Bu şehide Türk kızı Sümeyye, pamuk geçmişte bir mümini mezara koyarlar dininden dön derler dönmezse testere ile başında biçer ikiye ayırırlardı. Ültimatomlar, ambargolar, açlık, sefalet, zülüm yayılırken nedenine şöyle bir bak! Medeniyetten şöyle bir göz at dünyaya bunların nedeni medeniyeti nedir 7milyon km.ye hükmeden devletin çekirdeği atıldı konfederasyonla başladı. Musab öğretmen idi Medine de 2 yiğit kadın Nesibe, Esma her komplonun hedefinde Hz. Muhammedi öldürmek vardı. Bir tek Hz. Muhammed 6 Müslüman’a ulaştı.

Dakika 15: 05

Bu 12 Müslüman oldu 73 oldu ve ondan sonra şöyle bir bak! 7 milyon km.ye hükmeden bir duruma geldi. Hz. Muhammedi öldürmek isteyen ödül avcıları Süraka ve 75 atlı ile Büreyde-tül Es Sehmi Müslüman oluyor bunlar. Yahudi gençlerini dağıtıyor üstelik Medine’ye rahat girmesine Peygamberimizin Medine’ye gelmesine de yardımcı oluyor. Medine’de baskı altında tutulmak isteniyordu dayanışma kardeşlik konfedere devletin başına seçimle geçiyor nüfus 10.050 kişi. Medine’de 500 kişilik bir güç ve Peygamberimiz başta bulunuyor hicret ve birlik devam ediyor öbürleri birlikte hareket edemiyor. Mekke’den geldiniz kolayca Medine’ye hâkim oldunuz diyene bir Sahabe (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) şöyle cevap veriyor; karılarımızın koynunda yatarak değil kılıçlarla yatarak hâkim olduk diyor. Efendimizin bile uyuması için Saad Bin Ebi Vakkas nöbet tutmuştur. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına Medinelilerin reyini almış referandum uygulanmıştır. İlk İslam ordusu Bedir de 313 kişi, düşman ordusu karşısında bakın! 950 düşman ordusu ise 950’ye karşı 305 kişi Müslüman ordusu. Uhud da ise 3000 kişiye karşılık 700 kişiyle, Hendekte ise 12000 kişilik düşman ordusuna karşı 1500 kişiyle karşı koymuş bütün zaferler kazanılmıştır. Uhud da Peygamber efendimiz ve komutan sözü unutulunca sıkıntı başlamıştır Nesibe-tül Maziniye 2 oğlu ve kocasıyla efendimizin etrafında halka olmuştur kılıcıyla bire bir savaşmış efendimizin dişi kırılmış alnı yaralanmıştı efendimiz (a.s.v.) hangi tarafa dönsem Nesibe’nin beni korumak için savaştığını görüyordum demiştir. Ubey Bin Halef efendimizi (a.s.v) görünce atını sürmüş engel olmak isteyen sahabelere bırakın gelsin demiş. Haris Bin Samma’den kargısını almış doludizgin gelen Ubey’e gerilerek Peygamberimiz fırlatmış Ubey’i zırhının boyun kökünden vurmuş. Muhammed beni öldürdü demiş bir şeyin yok diyenlere bendeki yara bütün insanlarda olsaydı hepsini öldürürdü o bana tükürse yine öldürürdü önceden inşaAllah seni öldüreceğim demişti.

Dakika 20: 06

Ubey şöyle bir dönüşte Übey dönüşte serif denilen yerde öldü Mekkeli yoksullara efendimiz (a.s.v) 500 dinar göndermiş yiyecek göndermiştir. Onurlu uzlaşma eliydi 48. Surenin 1. Ayeti kerimesinde. Mekke’de Süheyl Bin Amr işkence görüyordu hapse atılmıştı Mekke temsilcisiydi oğlu Ebu Cender de hapisten kaçmış gelmişti. Ebu Busayr da hapisten kaçmıştı anlaşma gereği geri verileceklerinden zulmedileceklerinden elis ormanlarına çekildi zulmevdeki elis ormanlarına çekildi efendimiz (a.s.v) ne cesur, insan demiştir Ebu Busayr için. Birçoğu da Busayr’a katılmış ordu olmuşlar müşrik kervanlarını vuruyorlardı müşrikler artık Müslüman’ı geri verme maddesini elleriyle kalkmasını teklif ettiler ve o madde kalktı. Müslümanlar Medine’de toplandı davet mektupları gitti her tarafa bütün dünya Müslümanlığa çağrılıyor Hz. Muhammed Mustafa tüm cihanı İslam’a çağırıyordu. Bizans başpiskoposu Müslüman oldu adamı linç ettiler, Filistin Maan valisi Müslüman olmuş Bizans imparatoru tarafında öldürülmüştür haça gerilmiştir bir elçimiz şehit edilmiştir Mute savaşının nedenidir. Müşrikler Hudeybiye anlaşmasını bozunca efendimiz (a.s.v)10.000 kişilik orduyla Mekke’yi teslim almıştır dosdoğru eve bile gitmedi akil bize ev mi bıraktı demiştir. Her şeye sahipken Türk çadırında otağda kaldı. Af ilan etti Attab Müslüman oldu onu da vali bıraktı Mekke’ye. Tebliğe giden müfreze köpeklerin kaplarını kırdığı için tazminatı hazineden ödenmiştir o kadar savaşlarda 250 insan ölmüş bizden şehit olarak ölen sayısı da daha azdır. İnanç özgürlüğü verildi özerklik tanındı adli ve hukuki konfederal devamlı bir kon federal yapıya tabi olan Hıristiyanlar başkanları rahip Ebu Amil müşriklerle bir oldu Uhud da bizimle savaştı kaçtı adamlarına Mescidi Dırar’ı kurdurdu Müslümanları parçalamak bölmek istediler fırsat verilmedi.

Dakika 25:00

Yahudileri de bir Müslüman hanımın elbisesini düşürdüler bölgeyi terk edin dendi Beni Nadirde davet bahanesiyle suikast düzenlediler Peygamberimizi öldürmek için fırsat arıyorlardı bunlara da şehri terk edin dendi. Beni Kureyzalılar de ayaklanmak istediler hakem tayin edildi kendi hakem’leri de kendilerinin aleyhine hükmünü verdi Peygamberimizin hakemliğini kabul etselerdi onlarda kurtulacaklardı. Kendi hakemleri onların aleyhine verdiği hükümle kendi elleriyle kendi kazdıkları kuyuya bir, bir düştüler. Din hayatın hem aslı hem esası İslam ile olur milletin ihyası din hayatın hem aslı hem esası İslam ile olur. Milletin ihyası.

( Elhamdü lillahillezi et amenaa ve segana ve cealena minel müslimiyn, Allahummelekel hamdü küllü velekel mülki küllü vebi yedikelhayri küllü veileyke yürceül emri küllü ala niyetihü vesirrü feahlen ente entühmede inneke ala küllü şey-in kadir)

Bu anlatılanların durumuna bak. Yüce İslam’ın bugün bütün âlemlere rahmet olarak tecelli kılındığına bak! Dünya İslam’a yanlış bakıyor ama İslam bütün cihanı ve milletleri kurtarmak istiyor. Cihanı kurtarmaya, evrensel barışı sağlamaya, merhamet kanatlarıyla cihanı kucaklamaya geldi tabiatı ekosistemi her şeyi korumaya geldi. Yaratılış kanunlarını bozma koru dünyada da ukbada da Allah’ın mülkünde yıkıcı olma yapıcı ol fıtratı koru sende rahat edersin tüm insanlıkta rahat eder ve işte gördüğün ekosistemde bozulmamış korunmuş olur. Yüce İslam her yönüyle insanlığı diyor kâinatı korumaya gelmiştir gerçeği anlayan kullarından eylesin.

Dakika 28:10

 

(Visited 153 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}