hadisvetasavvuf 45-01

45- Hadis ve Tasavvuf Ders 45 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 45

 

Kıymetli izleyenlerimiz; devamlı olan keramet ikram ihsanın devamıdır geçici olan istidraçtır. İmanında devamlı amelinde ahlakında devamlı ise keramet burada devamlı demektir. Ruh mahlûktur yakinin işareti imanın hakikati ve lütfu, lütfu ilahi ile vuslat olur yakinin işareti imanın hakikati ve lütfu ilahi ile vuslat olur latifin lütfu ile birleşmek vuslattır. Buraya dikkat et yakinin işareti imanın hakikati ve lütfu ilahi ile vuslat olur. Latifin lütfu ile birleşmek işte vuslattır. Latifin lütfu ile birleşmek vuslattır bizde ki nimetler hep onundur o latif olan Allah’ın lütfudur bizde bütün nimetler inkâr edenler ise bu nimetleri göre, göre ne yapıyorlar nankörlükte bulunuyorlar küfre gidiyorlar şirke nifakın içine girip orda yüzüyorlar. Taha suresi 46’da ilimle ihata ile tüm halka ve tüm halkla Allah beraberdir ilmiyle onun kuşatmadığı kimse yok ki yardıma ve himayesi ile herkes kim beraberdir peygamberler müminlerde yüce Allah’ın yardımı ve himayesiyle beraberdirler. 3 fısıldayanın yanında 4. Kimdir? Odur diyor kim o?  4. Cenabı haktır 3 kişi burada konuşuyorsunuz orda bir 4. Var. Kim o? Allah’u Teâlâ 2 kişisiniz 3. Allah’u Teâlâ 1 kişisin 2. Allah’u Teâlâ o hazır ve nazır aklını kullan aklını başına al. Evet, Allah ezelidir aşk ise hadistir şimdi cenabı hak 5. Ayette Taha’da ne diyor? İnsanlar fanidir geçicidir Allah bakidir Allah ezelidir Arş-ı Âlâ bile sonradan yaratılmış oda hadistir sonradan yaratılmadır. Onun için yüce Allahın başta oturuyor diye Cenabı Hakka zaman, mekân, hudut tayin etmek Allah’a iftiradır şirktir Arş-ı Âlâ yokken de Allah vardı. Onun için yüce Allahın bir yerde oturması söz konusu olmaz birde bugünkü bir ilimi yayın olarak yaygın olarak bakıyoruz ki insanlar ilmine göre her şeye eşit mesafededir. Yüce Allah’a uzak diye bir şey olmaz her şey ezelle ebet Allah’a eşit bir mesafededir. Caferi Sadık şöyle diyor (K.S) bir şeydedir Allah bir şeydedir diyorsa biri bir şeydendir diyorsa bir şeyin üzerindedir diyorsa böyle diyenler Allah’a şirk koşmuştur diyor Caferi Sadık (Rahmetullahi Aleyhim) o da zatı bir muhteremdir. Ehli Beyti’n en güzide âlimlerinden ve tasavvuf ehlidir kendisi evliya okulunun baş hocalarından biride odur.

Dakika 5:30

Cenabı Hakka taşınan hadis sonradan olan mahdut gibi bunları Allaha yakıştırmak iftiradır şirktir. Tevekkül kalbin amelidir, tevhit ise kalbin sözüdür dikkat et tevekkül kalbin amelidir tevhit ise kalbin sözüdür sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır. ‘’Tövbe Suresi 33’’ müşrikler hoşlanmasalar da kendi dini olan yüce İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak için Habibi Muhammed’i hak din ve hidayetle gönderen Allah Teâlâ’dadır. (c.c) Muhakkak kılan başarılı kılan sadece Allah Teâlâ’dır. Şimdi Ricali Kuşeyri’ye; Bunlardan size bazı öz notlar vereyim tasavvuf notları ile irşat dersimiz devam etmektedir. Cenabı Hak rüşte ve olgunluğun zirvesine çıkman Rabi’sinin razı olduğu rabbinden razı olan kullarından eylesin. Çok kıymetli izleyenler; şuanda sizlere Bağdat ekolü Nişabur Horasan ve oralarda yetişen kıymetli bir ricalden bahsedeceğiz ki bunlar yeryüzünün önde gelen zatı muhteremleridir (Kaddesallahu Esrarehüm). Birçok zatı muhterem o ekollerde yetişmişler ve bunların aynı zamanda Ricali Kuşeyri’ye şöyle koluna şöyle bir bakalım bunlardan birisi İbrahim Ethem (K.S)  Hicri 161 ve Miladi 777. Kendisi prens idi avda Gayb’dan bunun için mi yaratıldın? Diye ses geldi ava gitmişti. Bir ses duydu bunun için mi yaratıldın? Ey İbrahim Ethem diye bir ses duydu. İşte ondan sonra yüce Allahın rızasını kazanmak cemaline ulaşmak için yollara düştü. Bağ bekçiliği yaptı ve orak biçti. Bak ne diyor – helal ye, taatte bulun, yokuşu tırman, çalış, uyanık ol, ölüme hazırlan diyor. İşte İbrahim Ethem’in tavsiyesi kendisinden sonrakilere ne diyor?

Dakika 10: 03

Helal ye, taatte bulun, yokuşu tırman, çalış, uyanık ol, ölüme hazırlan. Şimdi bu sözlerin hepsini Kuran-ı Kerime götür hadisi şeriflere götür icmaya kıyasa götür kaynağını bulursun. Şimdi bunlardan hep birer keşif notu veriyoruz zaten dersimizin adı keşif notları irşat notları ki bu derslerde tasavvuf notlarıdır tasavvufi irşat notları tasavvufi keşif notlarıdır. Zünnûn-ı Mısrî oda 245 hicri yılında ölümü 245 hicri yılında miladi de 859 yılında. Bunun babası kızıl deriliydi. Buda bakın ne diyor Zünnûn-ı Mısrî hepsinden birer keşif notu veriyoruz. Allah’ı sev, Kuran-ı Kerime uy tabi ol sıkı sarıl dünyanın azından bile nefret et havf-i tahvil ne olurum korkusunu taşı bu Allah korkusuna bağlı bir korkudur. Dünyanın azından bile nefret et demesi kalbine girdirme sen dünyaya hükmet dünya sana değil. Şimdi dolu mide de hikmet durmaz Zünnûn-ı Mısrî öyle diyor (Kaddesallahu Esrarehüm) dolu mide de hikmet durmaz diyor. Nefsini besleyen kalbini, ruhunu aç bırakır kalbi ruhu beslersen nefsi aç bırakırsan hikmet işte o zaman gelir. Nefsi aç bırakmak demek yeme içme demek değildir doğru yemeyi bil doğru içmeyi bil demektir ölçüyü iyi bil demektir yanlışta anlamayalım.  Fudayl Bin İyaz onunda ölümü Hicri 187 Miladi 802 Hadid Suresinin 16. Ayetini hatırlatıyor.  Allah’ı anma ve Kur’an sebebiyle kalplerin titreme zamanı gelmedi mi? Yani kalplerin ürperme titreme zamanı gelmedi mi? Ehli kitaptan kalpleri katılaşanlar gibi olmayın bak buda bunu temel alarak işte tavsiyesini yapmaktadır. Aziz dostlarımız; yüce Allah’ı hakkıyla anmak ona iman ve kulluktur ve Kur’an sebebiyle demekte Kuran-ı Kerimin emirlerine uymak inanmaktır. Ve Allah’u Teâlâ’yı anma ve Kuran-ı Kerim sebebiyle kalplerinin diyor titreme ürperme zamanı gelmedi mi? Ehli kitaptan kalbi katılaşanlar gibi olmayın bakın nicelerin elinde kitap var ama kitabın değerini bilmediler. İncil’in Tevrat’ın Musa’nın İsa’nın yolundan sapanlar ne hale geldi.

Dakika 15: 00

Ey dünya Müslümanları Kuran-ı Kerimi anlayın gereğini yerine getirin Kuran-ı Kerimi anlarsınız Allahtan korkmayı bilir Allaha kulluk etmeyi öğrenir işte o zaman kalpleriniz dünyadan ve başka mahlûkattan titremez sırf Allah sevgisinde Allah korkusundan ürperir ve titrer. İşte böyle kul olun Hıristiyanlar gibi Yahudiler gibi kalbi katılaşanlar gibi olmayın Fudayl Bin İyaz mahzun idi. Halk için ameli terk etmek riyadır der halk için amel etmek şirktir der dünya leş gibidir der. Kusurumu karşının bana kötülük yapmasından anlardım derdi yani biri ona kötülük yaparsa hemen kendi günahlarını araştırıyor bir kusurum var galiba diyor karşı tarafa değil kendi günahlarına bakıyordu. Maruf’u Kerhi buda o kıymetli ricaldendir evliyalar okulundan mezun olmuş büyük âlimlerimizden evliyalarımızdan birisidir onunda ölümü 816 ve hicri 201 tarihlerinde dünyada bulunmuş ahirete ondan sonra bu tarihlerde göç etmiş. Maruf’u Kerhinin duası makbuldür. Marufun hürmetine diye tavsiye olunmuş. Ana babası Hıristiyan idi öğretmen ona Allah 3 dedikçe o tek demiş öğretmen onu iyice dövmüş Hıristiyan öğretmen iyice dövmüş öğretmen 3 diyor o 1 diyor. Bunun anası babası Hıristiyan Marufu Kerhinin iyice öğretmen bunu Hıristiyan öğretmen dövüyor netice Allah hidayet ediyor anası da babası da Müslüman olmuşlar ve Marufu Kerhi büyük evliyalardan olmuştur. Bir Hıristiyan çocuğudur ama ana baba hep komple Müslüman olmuşlardır. Davudu Tai’nin sohbetinde bulunmuş yani Marufu Kerhi Davudu Tai’nin sohbetinde yetişmiş Davudu Tai İmam-ı Azam ekolünde yetişmiş hem fakih hem büyük bir evliya itaate, hizmete, nasihate devam et bak öyle diyor. Maruf’u Kerhi itaate, hizmete, nasihate devam et, fukarayı sev, kalbinde Allah’a kalbin ile Allah’a yönel Allah rahmeti ile sana yönelir. Gömleğimi sadaka olarak verin çıplak geldim çıplak giderim diyor. Yani dünya namına bir şey bile biriktirmemiş neyi varsa hepsini harcamış tek gömleği kalmış işte tek gömleği ile dünyadan göçüyor onu da sadaka olarak ben ölünce verin diyor çıplak geldim çıplak giderim diyor. Seriyyüs Sakati buda bu ricalin büyüklerindendir evliya okulunun büyüklerindendir  (Kaddesallahu Esrarehüm) Marufun duasını almış.

Dakika 20: 00

Bir yetim giydirince maruf ona dua etmiş. Marifet vera nurlarını söndürme irfanın artmasıyla amelin artması şeriata bağlılık keramet sır saklamaya rivayet et. Bu konuda sırrını kaçırma ve ehil olmayana sakın sır verme yine endişeli ol sonum ne olur diye Allah’a Allah korkusuna dayalı korku taşı bunları artır eksiltecek bir şey yapma kendini onun cemalini temaşadan mahrum etme. Bak dikkat et! Marufun Seriyyüs Sakati ne diyor? Marifet vera nurlarını irfanın artmasıyla bunları diyor amelin artması şeriata bağlılık keramet ve sır saklamaya rivayet et marifet ve vera nurlarını söndürme. Ne olurum korkusuyla Allah’ın korkusuna dayalı korku taşı bunları artır eksiltecek bir şey yapma kendini onun cemalini temaşadan mahrum etme 96 yaşında idi ölüm döşeği hariç uzanıp yattığı görülmemiştir.  Cüneydi Bağdadi söylüyor bunu hak aşığı idi Cüneydi Bağdadi söylüyor bunu (K.S) Kuşeyri de bunu risalesinde bildiriyor. Seriyyüs Sakati’nin yüzü parlardı kendi dükkânı yangınında kurtulunca Elhamdülillah dediğim için istiğfar ediyorum Müslüman’ın başına felaket geldiği anda kendimi düşündüğüm için 30 senedir istiğfar ediyorum diyor hiç kimseden bir şey isteme diyor cennetin yolu kısalır diyor. İşte Marufu Kerhi böyle diyor ve Seriyyüs Sakati’yi anlatıyor. Bişr-i Hâfî oda 227 hicri 841 yıllarında dünyadan ukbaya yürümüş. İsmi ilahi yazılı bir kâğıdı yerden alıp güzel koku ile kokulandırmış yüksek bir yere koymuş. İşte Bişr-i Hâfî bu nedenle Allah’ın hidayetine mazhar olmuş efendimiz rüyasında sünnetime tabi oldum ey Bişr-i Hâfî Salihlere hizmet ettin nasihat ettim ashabımı ehli beytimi sevdim de emsaline üstün kılındım dedi. Buradaki habere şöyle bir bak Peygamberimizi Bişr-i Hâfî rüyasında görünce Peygamberimizden şunları aldığını söylüyor ey Bişr-i Hâfî sünnetime tabi oldun Salihlere hizmet ettin nasihat ettin ashabımı ehlibeytimi sevdin de emsaline üstün kılındın dedi. Hızır (AS.) İmam-ı Şafi’yi evtattan Ahmet bin Hanbelî Sıddık’tır. Bişr-i Hâfî yüksek bir şahsiyettir dedi sende annene iyilik ettin beni yani Hızır’ı gördün dedi Bilal Havvâs anlatıyor bunu da. Afiyet sözü ekmeğimin katığıdır der.

Dakika 25;23

(Visited 151 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}