HadısŞerifKülliyatı 51-01

51-Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 51

51 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 51

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun Allahümme eslıhli şe’ni vela tekinni ila nefsi terfete ayn rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; dersimiz hadisi şerifler külliyatından keşif notlarıyla devam ediyor, konumuz Kuran-ı Kerim’in faziletine dair dersimiz devam ediyor. İnşallahu Teâlâ bugünkü dersimiz şu hadisi şerif ile başlıyor. Enes Hazretleri sevgili Peygamberimizden naklediyor; o Peygamber (A.S.V) efendimiz buyurdular ki ümmetime verilen mükâfatlar ücretler bana arz edildi, bunlar arasın da bir kimsenin mescitten kaldırıp attığı bir çöp için verilmiş olan da vardı. Keza ümmetimin işlediği günahlar da bana arz edildi bunlar arasın da bir kimsenin lütfu ilahi olarak öğrenip de sonradan unuttuğu bir sure veya ayeti kerime sebebiyle kazandığından daha büyüğünü görmedim. İşte bura da gereken anlamak lazım ki kasti olarak terk ve unutmalar dinin yıkımına ve küfre götüreceği için elbette ki büyük günahlar arasına, sınıfına girecektir. Bura da dikkat et bu hadisi şerife de Ebu Davud, Tirmizi rivayet ediyor. Keza ümmetimin işlediği günahları da bana arz edildi bunlar arasın da bir kimsenin lütfu ilahi olarak öğrenip de sonradan unuttuğu bir sure buraya dikkat et, bir ayet öğrenmişsin sure öğrenmişsin ve unutmuşsun, sonradan unuttuğu bir sure veya ayet sebebiyle kazandığından daha büyüğünü görmedim. Yani günahların en büyüklerinden olarak Kur’an’ı unutmak ister sureyi şerife ister ayeti kerime olsun Kuran-ı Kerim unutulmaz, unutmamak için gayret sarf eyle. Kasti olan terk, yani hiç aldırış etmedin okumadın okuduğunu da öğrendiğini de unuttun bu bir kasıttır, kasti olan terk ve unutmalar dini İslam’ın yıkımına ve küfre götüreceği için elbette ki büyük günahlar sınıfına girecektir demiş ulama. Evet, kıymetliler; herkes ayağını denk alsın Kuran-ı Kerim Allah kelamıdır, eğer onu okumaya, onunla iman ve amel etmeye devam edersen unutmazsın. Yine başka bir hadisi şerifte İmran İbni Husayn Hazretlerinin anlattığına göre İmran; Kuran-ı Kerim okuyan arkasından da buna mukabil halktan dünyalık talep eden birisine rastlamıştı.

 

Dakika 5:23

 

(اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَۜ) deyip arkasından şu açıklamayı yaptı; Hz. Peygamber (A.S.V)’in şöyle söylediğini duydum, kim Kuran’ı Kerim’i okursa isteyeceğini Allah’tan istesin zira birtakım insanlar zuhur edecek, onlar Kuran-ı Kerimi okuyup okudukları mukabilin de insanlardan halktan dünyalık isteyecekler, bunu da Tirmizi haber vermektedir. Zikir ve ibadetin ihlas ile yapılması yani sırf Allah rızası için yapılması gerekir. Hepimiz yüce Allah’ın kullarıyız, ondan geldik ona döneceğiz ayeti kerimenin anlamı da bu (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَۜ)

Âlimler kim Kur’an okursa Kuran’ı Kerim rahmet ayetine rastlayınca yüce Allah’tan rahmet talep etsin, ukubet ayetine rastlayınca da ukubetten yüce Allah’a sığınsın yani azap ayetlerine rastlayınca Allah’a sığınsın, kıraatin sonun da ise mesur ayet ve hadiste gelen dualarla dua etsin. Evet, kıymetliler, bu duaların da ahirete müteallik olması Müslümanların dünyevi ve uhrevi hayırları ile ilgili olması gerekir. Evet, insanlar işin aslını esasını öğrenince nerede ne yapacağını da öğrenmiş olur, ona göre de güzel ameller işlemeye gayret eder. Sevgili dostlarımız işte sizlere Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinden keşif notları vermeye devam ediyoruz. Süheyb hazretleri (R.A.) anlatıyor, Resulullah (S.A.V. buyurdular ki; Kuran-ı Kerim’in haram kıldığı şeyleri helal addeden kimse Kur’an-ı Kerim’e inanmamıştır, bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. Bir şeye Kuran-ı Kerim haram diyorsa sende ona helal diyorsan haramlara helal diyen kâfir olur. Onun için Peygamber efendimiz bu tehlikeyi de ümmetine gösteriyor, bu gibi tehlikelere kimse düşmesin imansız ölmesin, herkes imanla İslam’la yaşasın. İbni Ömer hazretleri anlatıyor (Radıyallahu anhü ve ardahüm ecmain); sevgili Peygamberimiz (A.S.V) düşman arazisine Kuran-ı Kerim ile birlikte askeri seferi yasakladı Buhari, Müslim ve diğerleri rivayet etmektedir bu hadis-i şerifi de. Evet, kıymetliler, Kur’an’ı Kerim’e düşman topraklarına girdiğin zaman Kuran-ı Kerim onların eline geçince düşman ona hakaret edeceğinden dolayı veyahut da Kuran-ı Kerim’in sayısının az olduğu zamanlarda Kuran-ı Kerim’in o nüshasının kaybolacağı gibi yüce kitaba hakaret olacağı gibi birçok şeyler akla gelebilir ama Peygamberimiz böyle buyurmuşlardır.

 

Dakika 10:30

 

Ve hemen, hemen bütün muhaddisler de bunu rivayet etmişlerdir. Evet, efendiler; şimdi sizlere Kuranı Kerim’in fazileti hakkın da bilgi verirken, şimdi de esbabı nüzulle dair derslerimiz devam ediyor. Esbabı nüzul yani gelen ayetlerin surelerin hangi sebeple inzal edildiğine dair rivayetlerdir ki hadisi şeriflerdir, bunlara esbabı nüzul denmektedir. Fatiha’yı Şerif ile başlayalım. Ebu Said İbnül Mualla hazretleri anlatıyor; ben diyorum mescidi nebevi de namaz kılıyordum sevgili Peygamberimiz (A.S.V) beni çağırdı fakat namaz da olduğum için icabet edemedim. Sonra yanına gelerek ey Allah’ın Resulü namaz kılıyordum bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim. Bana Allah ‘u Teâlâ kitabın da; ey iman edenler Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin buyurmuyor mu? Enfal Suresi 24. Ayeti Kerimenin meali bu, Peygamberimiz bu ayeti okudu anlamı da işte bu şekil de böyle dedi ve arkasından ilave etti sen mescitten çıkmazdan önce sana Kuran-ı Kerim’in sevapça en büyük suresini öğreteyim mi? Dedi ve elimden tuttu mescitten çıkacağı sırada ben, sana en büyük sureyi öğreteceğim dememiş miydiniz? Dedim bana o sure (Elhamdülillahi rabbil âlemin)’dir yani Fatiha’yı Şerifedir ki namazlar da tekrar tekrar okunan 7 ayet Es Seb ‘ül Mesânî ve bana verilen yüce Kur’an’dır buyurdu. Buhari ve Nesai, Ebu Davut bunu rivayet etmişlerdir. Seb ‘ül Mesânî Kuran-ı Kerim’de Fatiha’nın bir ismi de Seb ‘ül Mesâni’dir. İki çift mukarrer demektir. Zannolunan sure ile çiftelendiği için mesânî denilmiştir. ‘’Hicr Suresinin 87. ayeti kerimesin de Cenabı hak Habibim biz sana mükerrer okunup katlanan 7 ayetli Fatiha ile büyük bir Kuran’ı verdik buyrulmuştur. İşte bura da Kuranı Kerim’in kendisi ayrı Fatiha da ayrı zikredilmektedir. İbni Abbas’tan gelen bir rivayete göre Seb ’ül Mesânî ile 7 uzun sure de ayrıca kastedildiği rivayeti vardır, bu 7 sure Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf ve Yunus sureleri olduğu rivayeti vardır.

 

Dakika 15:13

 

Evet, kıymetliler; yine Peygamber efendimizin Ubey İbni Kââb (R.A)’a uğradığı ona namaz kılıyordu o namaz kılıyordu, devamını yukarıdaki gibi aynen kaydetti ancak şu ziyadeyi zikir eyledi. Nefsimi kudret elin de tutan Zatı Zülcelal’e yemin ederim ki yüce Allah Fatiha’nın bir mislini ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur da, ne de Furkan da indirmemiştir. O namazlar da tekrarla okunan 7 ayeti kerime ve bana ihsan edilen yüce bir Kur’an’dır. Bunu da Tirmizi rivayet etmektedir Ebu Hureyre’den. Nesâi’nin yine Ebu Hureyre’den yaptığı rivayette o Fatiha suresi benimle kulum arasın da taksim edilmiştir, kuluma istediği verilmiştir ziyadesi vardır. Evet, kıymetli dostlar; Kuran-ı Kerim’in ne kadar eşsiz bir yüce kitap olduğunu Fatiha’nın ne kadar büyük faziletler ile dolu olduğunu herkese iyi anlaması lazım. İbni Abbas hazretlerinden gelen rivayette Cibril (A.S) Hz. Peygamber (A.S.V)’in yanın da otururken yukarı da kapı sesine benzer bir ses işitti, başını göğe doğru kaldırdı, Cibril (AS.) dedi ki işte gökten bir kapı açıldı bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı. Derken oradan bir melek indi Cibril (AS.) tekrar konuştu; işte arza bir melek indi yeryüzüne şimdiye kadar bu melek hiç inmemişti. Melek selam verdi ve Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’a sana verilen iki nuru müjdeliyorum; bunlar senden önce başka hiçbir Peygambere verilmemişlerdi, onların biri ‘’Fatiha Suresi’’ diğeri de ‘’Bakara Suresinin’’ son kısmı, onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir dedi, bunu da Müslimi Şerif ve Nesai rivayet etmişlerdir. İşte görüyorsunuz bu Bakara suresinin sonu dediği Amenerrasulü’dür kıymetli dostlar. Yine Adi İbnu Hatim Hazretleri anlatıyor; Hz. Peygamber (A.S.V) buyurdular ki Fatiha da geçen (المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ) ora da (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ) Allah’ın gazabına uğrayanlar, o (المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ) Allah’ın gazabına uğrayanlar Yahudilerdir.

 

Dakika 20:12

 

(الضَّالِّينَ) de sapıtanlar da Hıristiyanlardır diye rivayet eyledi Peygamberimizden bunu da Tirmizi rivayet etmektedir. (المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ) Allah’ın gazabına uğrayanlardır. ‘’Bakara Suresi 61 ayetlerde de’’ görülebilir ki Ali İmran 112, Bakara 90, Araf 152, Maide 60, Mücadele 14, şu ayette açık olarak Yahudilerin Allah’ın gazabına uğradıklarını ifade eder. Buzağıyı ilâh ittihaz edenler rablerinin gazabına ve dünya hayatın da alçaklığa uğrayacaklar, iftira edenleri böylece cezalandırırız Araf suresi 152. ayeti kerime. İsrail oğullarından inkâr edenler Davud’un (AS.) ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bu başkaldırmaları ve aşırıya gitmelerindendi, bu da ‘’Maide Suresi Ayeti Kerime 78’’ Hıristiyanların sapıtmalara kitaplarını tahrif ederek Hz. İsa’ya ulûhiyet isnat etmeleri, Allah’ın oğlu demeleri, ruhbanlara kendilerine Rab tayin etmeleri gibi sebeplerle haktan ayrılarak sapıtmışlardır ve sapmışlardır. Evet, onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu. Kim bunlar? Yahudiler Allah’ın gazabına uğradılar, bu Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere Peygamberleri öldürmelerindendi. Bu karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandı. ‘’Bakara Suresi 61. Ayeti Kerime’’ Bu milletin domuza, maymuna, fareye çevrildiği rivayetleri de var Kuran-ı Kerim’de ve yine Hıristiyanların da Yahudilerin de bu şekil de Allah’ın azabına çarpıldıklarını görmekteyiz. Ey Müslümanlar, bu Yahudilerin Hıristiyanların bu hale gelmelerinin sebebi açık meydan da, Tevrat’a iman etmediler ve onu bozmaya çalıştılar tahrif ettiler. Müslümanlar da aynı suçu Hıristiyanlar da birilerini ilahlaştırdılar. Allah’tan başka ilah olmadığı halde Müslümanlar da aynı suçları işlerlerse onlar da maymun ve domuz olurlar bu konuda da rivayetler var. Ey Müslümanlar aklınızı başınıza alın Kur’an-ı Kerim’e, sahih sünnete, icmaya, kıyasa sıkı sarılın. Bozuk sapmışların, sapanların, sapıtanların yoluna sakın gitmeyin. Ehlisünnet vel cemaate sıkı bağlanın, dört mezhebin İslam anlayışı sapasağlamdır doğrudur. Dört mezhebin müçtehitlerine dikkat edin, o günü müçtehitlerin devrini bugüne taşımayı bilen kökü gövdeyi bugüne uzantılarını doğru getirebilen gerçek Ehlisünnet âlimleri ile hareket edin.

 

Dakika 25:14

 

Sakın ola ki bidat yollarına sapmayın, kafası bozuk toplumun için de çeşitli insanlar türedi, bunlara dikkat edin, batıl mezhepler hak mezhepleri dışlamaya çalışan batıl zihniyetlere dikkat edin. Kur’an’ı kabul ettiğini söylüyor sahih sünneti kabul etmiyor. Kimisi de sahih sünneti kabul ettiğini söylüyor Kuran’ı Kerim’i kafasına göre kendi keyfine göre yorumlamaya çalışıyor, bu sapıkların hepsine dikkat edin Ehlisünnet vel cemaat yoluna sıkı bağlanın. Onun için müçtehitten başkasına tabii olunmaz. Müçtehitler de Kur’an-ı Kerim’e, sahih sünnete, icmaya, kıyasa sıkıca bağlı olan âlimler orayı iyi bilenler demektir. Mezhepte budur zaten. Şimdi bazıları Peygamber devrin de mezhep yoktu diyorlar mezhep nedir bunu bilmiyorlar, müçtehit nedir bunu bilmiyorlar, fakih nedir bunu bilmiyorlar. Peygamberimizin devrinde de sahabeler kendi Kuran-ı Kerimi anlama şekillerine göre neleri vardı içtihatları vardı ama sonuçta ne oluyordu Peygamberimize götürülüyordu olaylar o da onların durumunu hükmünü açıklıyordu. Sonra da ne oldu? Ashabı Güzin Peygamberimizden sonra bu içtihatlar devam etti, icma’nın oluştuğu konular oluyordu ama müçtehitlerin kendine göre Kuran-ı Kerim’den sahih sünnetten hüküm çıkartmaları değişik ve farklı da oluyordu, şartların durumuna göre. Onun için insanın gerçek âlimlerin olduğu yer de içtihat olur. Bu bir ilmi yarışmadır cahilin bu işe aklı ermez. Cahilin yapacağı doğru bir şey vardır müçtehide tabi olacaktır, bilmeyen bilenden öğrenecek işte mesele bu, bilmeyen bilenden soracak Allah’ın bu kesin emri. İşte mezhepte bu müçtehit de bu, bilmeyenin bilenden gerçeği öğrenmesidir. Müçtehit derecesin de dünya da âlimler fazla değil ki, onun için dört mezhebin ve onlara yakın müçtehitlerin değeri çok büyüktür. Kökü inkâr ederek kurumuş dallara yarı kurumuş yarı koruyacak dallara sarılmanın akla zarar verdiğini vereceğini düşünün. Evet, kıymetliler; biz doğruları ortaya koymaya çalışıyoruz hadisi şerifler külliyatından sizlere keşif notları veriyoruz, konumuz esbabı nüzul olarak devam etmektedir. Sizlere şu hadisi şerifi de hatırlatayım. Ebu Ümame Hazretleri (R.A) buyurdular ki; sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam’ı dinledim diyordu ki Kuran’ı Kerim’i okuyun zira yüce Kur’an kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Zehrevayni yani Bakara Suresini ve Ali İmran Surelerini okuyan.

 

Dakika 30:05

 

Çünkü onlar kıyamet günü iki bulut veya iki gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını müdafaa edeceklerdir. Bakara Suresini okuyun zira onu okumak berekettir terki ise pişmanlıktır. Onu tahsil etmeye sihirbazlar muktedir olamazlar. Bunu da Müslim’in Şerif rivayet etmektedir. Bir rekâtta secdeden önce bir kul onu okur sonra da yüce Allah’tan bir şey isterse Allah istediğini mutlaka verir. İşte bunlar büyük büyük faziletlerin haber verilmesidir. Kuran-ı Kerim’in her ayeti her suresi faziletlidir ama Zakir olan ayetler mezkûr olanlar vardır. Mezkûr olanlar birbirinden daha faziletli olanlardır. Onun için faziletler ile dolup taşmaktadır Kuran-ı Kerim, nurun ala nur, nur üstüne nur, Cenabı Hak imanları kâmil amelleri salih olan ve imanın İslam’ın nuruyla nurun ala nur, içi dışı nur olan kullarından eylesin.

 

Dakika 32:13

 

(Visited 124 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}