HadısŞerifKülliyatı 56-01

56- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 56

56 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 56

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaihi ve ıtratihi ecmain euzü bikelimâtillahittammâti min ğazabih ve elimi ikabih ve şerri ibadih ve min şerri hemezatişşeyatiyn ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Sevgili dostlarımız; derslerimiz esbabı nüzul hakkın da devam etmektedir. Cihan Peygamberi (A.S.V) geceleri hiç uyumadan ibadet edeceğim, bütün gündüzleri oruç tutacağım, işte hanımlara hanımına yaklaşmayacağım gibi durumları Peygamberimize ulaştırılan bazı kimseler hakkın da Peygamberimiz ne buyurdular? Yüce Allah’a kasem ederim ki buyurdu Peygamberimiz. (A.S.V) Bu Hz. Ali, Abdullah İbni Amir İbnü’l As ve Osman İbnu Mezun gibi zatı muhteremlere karşı bakın Peygamberimiz ne buyurdular; Allah’tan en çok korkanınız ve onun yolun da en muttaki olanınız benim buyurdu. Bana rağmen yani buna rağmen hem oruç tutar hem iftar ederim, yani tutmadığım günler de olur, namaz da kılar istirahatte ederim, kadınlarla da evlenirim benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurdu sevgili Peygamberimiz. (A.S.V) Abdullah İbni Amir İbnü’l Asım gündüz oruç gece namazla meşgul olan ailesini ihmal ettiği haberi kulağına gelince kayıtsız kalmayıp kendisini görerek duyduğunun doğru olup olmadığını sordu ona. Evet, doğrudur cevabını alınca öyle yapma bazen oruç tut bazen oruç tutma, gece namaz da kıl uyu da, zira cesedine karşı vazifen var, gözlerine karşı vazifen var, zevcene hanımına karşı vazifen var buyurdu Peygamberimiz. İşte görüyorsunuz yine aynı şu özeti sunmaktadır, kadının kocası üzerindeki haklarından biri kendisi ile cima etmesidir, ancak miktarın da ihtilaf edilmiştir. Bazısı bir defası vaciptir dedi İmamı Şafii gibi, bazısı her 4 gece de 1 defa, bazısı da ayda 1 defa vaciptir der. İbni Hazm kişiye karısı ile cima farzdır, gücü yeterse her temizlik evresin de en az 1 sefer olmalıdır, aksi takdir de Allah’a asi olur demiştir.

 

Dakika :02

 

Ahmet İbni Hanbel’in Malikten rivayetine göre kişi hanımıyla cimayı özürsüz olarak terk edecek olursa istese de istemese de cima edinceye kadar kendi haline bırakılmaz yahut da boşandırılır, zira onun davranışı kadın için zararlıdır Ahmet de bu görüştedir, Ebu Hanife beraber gecelemeleri emredilir gerisine karışılmaz der. Sevi kadın kocasından bu hususta şikâyetçi ise 3 gün kocaya bir gün ve gece de kadına tahsis edilir der. İmamı Şafii ise biraz farkla cima hususun da herhangi bir vecibe konmaz, hanımın nafakası kisvesi ve hanımı ile beraber kalması farz olur demiştir. İşte kıymetli efendiler; görüyorsunuz ki ne kadın kocasını ihmal edebilir ne koca da karısını ihmal edemez. Bir kısım rivayetler Hz. Ömer (R.A) Hazretlerinin etbaının cinsi hayatları ile yakinen ilgilenip bazı tedbirler aldığını göstermektedir. Abdurrezzak’ın tahricine göre Hz. Ömer (R.A) Hazretlerine bir kadın gelerek ey Müminlerin emiri kocam gündüzleri oruç tutar geceleri de namaz kılar der. Hz. Ömer de kocan hakkın da iyi sena da bulundun cevabını verir, fakat orada bulunan Kââb İbni Sevir söze karışarak bugünkü kadar dehşetli bir şikâyet böylesine hoş bir düşmanlık görmedim deyince, Hz. Ömer de sen böyle anladıysan araların da hükmet der. Sevir ey müminlerin emiri Allah dörde kadar kadınla evlenmeyi helal kıldığına göre her birine 4 gün de bir gün tahsis edip o gün onunla yiyip içecek ve onunla geceleyecek demektir, şu halde bunun kocası da her 4 gün de bir sefer bunun yanın da kalmalıdır der. Fakat İbnü’l Kayyımın Ahbarun Nisa da zikrettiği bir rivayete göre karısının kendisine az temas ettiğine dair şikâyeti üzerine Hz. Ömer’in hükmüne müracaat eden bir erkek için de bir kimse her temizlik vaktin de bir temasta bulunsa hakkını eda eder hükmünü verir. İşte kıymetliler; Hz. Ömer’le ilgili diğer bir rivayete göre kızı Hafsa ’ya uğrayarak kızım söyle bakalım bir kadın kocasından ne kadar müddet ayrı kalmaya tahammül edebilir? Diye sorar. Hz. Hafsa (Radıyallahu Anha) utanarak babacığım Allah sana mağfiret etsin senin gibi birisi bu meseleyi benim durumum da olan birisinden sorar mı? Der. Babası da bu ra’yetimle ilgili almak istediğim bir tedbiri ilgilendirmeseydi senden sormazdım der.

 

Dakika 10:08

 

Hz. Hafsa şu cevabı verir; 4, 5 veya 6 ay der Hafsa annemiz bu cevap üzerine Hz. Ömer gazve için çıkanlar bir ayda yerlerine varırlar, 4 ay harp ederler, bir ayda da geri dönerler diye düşünerek askerlik müddetini 6 ay olarak tehdit eder. Diğer bir rivayette de kocamı bir yıl benden uzak tutmak Allah’tan reva mıdır ben de kadınım kadınların arzu ettiği şeyi bende arzu ederim diye tarizde bulunan bir kadının gazveye çıkmış bulunan kocasını haber salarak derhal geri getirtir Hz. Ömer. Ey dünya dersinizi alın yüce İslam’dan kadının bakın o hali üzerine Hz. Ömer cepheden 6 ayını dolduran askeri geri çağırıyor ki hanımına karşı görevini yapsın da gitsin diye. Nitekim İncil’de Hz. İsa Allah’ın melekûtü uğruna ev ya kadın ya kardeşler ya ana baba ya çocukları bırakmayı emreder. 590- 604 yılların da papalık makamını işgal eden papa Grant bu konudaki Hıristiyanlık görüşünü daha vazıh olarak şöyle demektedir; zevci muameleden hâsıl olan zevk insanı kaçınılmaz bir tarzda kirletmektedir, hatta karı ve koca sadece nesil elde etmek için birleşmiş bile olsalar. Evet, kıymetliler; neslin muhafazası ve nevin bekası yüce İslam’da cimadan maksat neslin muhafazası ve nevin bekası vücutta hapsedilmesi bütün beden için zararlı olan bir maddenin dışarı atılması, ihtiyacın giderilerek lezzet elde edilmesi ve nimetten istifade. Büyük tabiplerin cimayı sıhhatin bir şartı olarak kabul ettiğini belirtir, bir kısım selefin de kişi üç şey de azimli olmalıdır der. Yürümeyi terk etmemek, çünkü bir gün muhtaç olur demişlerdir yürümeyi terk etmeme, yemeği terk etmeme de aksi takdir de midesi küçülür, cimayı terk etmeme de zira kuyu boşaltılmazsa suyu çekilir dediğini Muhammed İbni Zekeriya’nın da kim uzun müddet cimayı terk ederse asaplarının kuvvetleri zayıflar, mecraları tıkanır, zekeri takallüs eder. Bir nevi kurutma için cimayı terk edenleri gördüm, derhal bedenleri soğudu hareketleri zorlaştı, sebepsiz olarak üzerlerine bir bitkinlik çöktü.

 

Dakika 15:14

 

Arzuları söndü ve yediklerini de hazmedemez oldular dediğini rivayet etmektedir. Evet, Süfyan Es Servi’nin de İbni Abbas’ın bu ümmetin en hayırlısı kadınca çok olanıdır dediği rivayet edilir, Suyuti diğer birçokları gibi cimanın Allah’a daha hulusla ibadet için kalbin dünyevi arzularından temizleme vasıtası olduğunu da zikreder. Evlilikte hayır vardır, bazı fukaha da cuma günü cenabetten temizlenme guslü ile gusül eder de sonradan camiye giderse burada da cimaya teşvik manası çıkarmışlardır. Böylece göz harama bakmaz, nefis sükûnet bulur demişlerdir bunu da İbni Ömer Hazretlerinden geliyor bu haber de. İfrata gitmemesi tavsiye edilir, aksi takdir de aklını zayıflayacağı belirtilir ve sonra da itidalin 4 gün de bir olduğu kaydedilir. Yani bunun normali 4 gün de birdir, daha normali hafta da birdir, ondan sonra da her temizlik 15 gün de veya her kadının aybaşı âdeti temizliğinden sonra ayda bir keredir ve sonuçta da güçleri nispetin de iki tarafın istekleri nispetin de iki taraf karı koca birbirlerinden helali olarak faydalanırlar. Cinsiyetle ilgili bazı meseleler, oruç ve edviye sünnet onu zapturapt altına almayı emreder. Yani nefsini zapturapt altına almayı emreder sünneti seniyye, evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun, zira savm ona husseleri hurma gibidir, yani ona husseleri vurma gibidir, oruç nefsi teskin etmek de en müessir amirdir. Peygamberimiz tavsiye ediyor evlenmeye gücü yetmeyenlerin oruç tutmasını Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Şehvet kırıcı vasfı galebe çalar, oruçtan bahsediyoruz. Oruçla şehvet kesilmezse kâfur vesaire kullanmak yoluyla şehveti kırmak caiz değildir demiştir Nevevi, yani mutlaka evlenmelidir diyor. Nevevi de bir güzelim İslam âlimidir kendisi Şafii mezhebindedir. Osman İbnu Mazun Hazretleri de ya Resulallah ben bekârlığın beni günaha sevk edeceğinden korkan bir kimseyim müsaade buyurun hadımlaşayım diyerek izin ister, bu da oruç tut cevabını alır Peygamberimizden hadımlığa Peygamberimiz müsaade etmez. Hayvana temas konusunda da bir kimse hayvana temas edecek olursa temas edeni de hayvanı da öldürün.

 

Dakika 20:19

 

Fukaha bu meyan da Ebu Hanife, Şafii, Malik ve Ahmet bu konuda hat bulunmadığını bulunmadığı ve hadiste geçen öldürün emri ile zecirde şiddet kastedildiği hususun da ittifak etmişlerdir. Bu kabih bir ameldir, çirkin kabih olan takbih edin demiştir. Yani bunu bu çirkin işinden dolayı kınayın tabii tazir cezası da vardır. İstimna konusunda da eliyle nikâh yapan melundur, 7 kişi vardır kıyamet günü Allah onların yüzüne bakmaz, ne onları günahlarından temizler ne de ameli salih ehliyle bir araya getirir. Ateşe ilk girenler olarak onları cehenneme atar, ancak tövbe edenler müstesna. Bunları eliyle nikâh eden Lut kavminin ameliyle amel eden homoseksüel içki müptelası kimselerdir diye Peygamberimizden böyle bir haber rivayet edilmiştir. Evet, eliyle nikâhtan maksat eliyle zekeri ile oynayıp kendini boşanmasına sebep olmasıdır ki bu da zaruret hallerin de üzerin de ihtilaf edilmiştir, üzerin de daha çok konuşulmuştur. Said İbni Cübeyr yüce Allah istimna yapan bir ümmete azap indirdi diye de buyurmuştur evet bu da Said İbni Cübeyr ’den gelen bir haberdir, iki şerden ehven olanı tercih şeklindedir. İbni Abbas hazretleri bu hususta soran cariye ile temas istimnadan istimna da zinadan ehvendir der. Yine Hanefilerin ile bir kısım Hanbeliler de aynı şekil de bazı kayıtlarla buna cevaz vermişlerdir bu da tabii ki zaruret hallerin de. Tahtavi şöyle demiştir; istimnaya cevaz iki haramdan hafif olanı tercih etmektir. Ancak İbni Abidin’in Miracud Dirayede yaptığı şekil de istimnanın şartlar tahakkuk ettiği takdir de evli için de cevazına hükmedenlerin olduğu anlaşılmaktadır bu da zinaya düşmemek için. Kuran-ı Kerim; ey Resul’üm Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını namuslarını korusunlar bu da ayeti kerime Kuran-ı Kerim’de bakması bile pek çok ulema haram kabul etmiştir.

 

Dakika 25:03

 

Şehvetle bakmak bakın haram olduğuna göre ötesini düşünmek lazım zinanın her türlüsünden kaçınmak da lazım. Zinaya giden yolun nazardan geçtiği ifade edilmekte ve yani nazar bakış demektir nazar iblisin zehirli oklarından bir oktur buyrulmuştur. Hz. İsa’nın gözünü kapadığın müddetçe fercin zina etmez dediği kaydedilmektedir. Zinaya götüren göz zinasıdır öteki zinaya götürür, Hz. Ali ile ilgilidir ki Peygamberimiz ey Ali ihtiyarsız olarak kaymış olan nazarına ihtiyari olarak müteakip nazarlar ekleme, zira sana 1. helal ise de diğerleri değildir. Yani gözün istemeyerek bir kadına takıldı ama gözünü çevirdin, bu nedir? Elin de olmayarak olmuştur bun da af vardır ama tekrar tekrar döndün döndün baktın, işte o zaman göz zinası ortaya çıkar dedi Peygamberimiz Hz. Ali’nin şahsın da dünyaya mesaj verdi. Sevgili Peygamberimiz (ASV) fazlın yüzünü aksi istikamete çevirerek kadınla fazıl arasın da vaki olan bakışmaya mani olduğunu görüyoruz. Fazıl o zaman Peygamberimizin terkisin de daha delikanlı olmaya yakın bir durum da bir kadına bakmak istemiş ama Peygamberimiz o onun yüzünü başka tarafa çevirmiş eliyle hem de, memnu nazar fitneye bahis olacak şehvetle olan nazardır, yani bakışlar kötü bakışlar şehvetle bakışlardır. Evet, kıymetli ve muhterem izleyenler; işte görüyorsunuz yüce İslam hayat dini olduğu için helale helal düzene ayarlı bir İslam hayatı vardır. Evlen, evlen, evlen karı kocanın kıymetini koca da hanımının kıymetini bilmeli ama İslami kurallara da iki tarafta tabii olmalıdır. Peygamberine tabi ol, o eşsiz bir önder ve örnektir. Peygamberine tabii ol, İslami ilimleri iyi öğren Hz. Aişe validemizden gelen haber de (Radıyallahu Anha) Kuran-ı Kerim’deki Allah sizi dil alışkanlığı olarak maksatsız yapılan lağv yeminleriniz için muaheze etmez ayeti kişinin sözün de sıkça kullandığı vallahi evet billahi hayır gibi yeminleri için nazil oldu. Yani bu ayeti kerimeden bahsediliyor esbabı nüzul de, İmamı Malik Hazretleri lağv bir kimsenin öyle bildiği için bir şey hakkın da yaptığı yemindir ancak sonradan o şeyin bildiği gibi olmadığını anlar, bu durum da yaptığı yemin için gerekmez. Ancak bir kimse de çıkıp günahkâr ve yalancı olduğunu bile bile birilerini memnun etmek veya bir malı elde etmek için yemin ederse bu öylesine büyük bir günahtır ki bunun kefareti yoktur.

 

Dakika 30:22

 

İşte görüyorsunuz burada yeminleri ağız alışkanlığı olan yeminler var, bir de yalan yere yapılan yeminler var bu ikisini de burada açıklamış olmaktadır birini Hz. Ayşe öbürünü İmamı Malik açıklıyor. Yeri geldikçe daha da açıklanacaktır, fıkıh amel de fıkhı bölümün de bunların hepsi açıklandı şimdi esbabı-ı nüzul ile hadis külliyatından sizlere ne yapıyoruz keşif notları vermeye çalışıyoruz. İbni Abbas Hazretleri (R.A) Kuranı Kerim’de ki kocaları bekleme müddeti için de barışmak isterlerse onları geri almaya herkesten çok layıktırlar. Karı koca arasında ki durum bu da, ayeti kerimesi hakkın da ‘’Bakara Suresi 228. Ayeti Kerime hakkın da şunu söyledi; erkek hanımını üç talakla da boşasa hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibi idi, ancak bu hüküm Cenabı Hakk’ın şu sözü ile nesh edildi, nasih mensûh olayı var. Burada dikkat edin, boşanma iki defadır ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmasıdır yani boşamasıdır. Üç talâk boşadıktan sonra artık iş işten geçmiş olur, o kadın başkası ile evlenmek mecburiyetin de kalır başkası ile evlenmedikçe birbiriyle cinsi temasta bulunmadıkça ve evlendiği kocası da boşamadıkça eski kocasına gidemez bu bir cezadır. Rastgele karı boşanmaz boşarsan işte sonuçta böyle olur, evet cahiliye devrin de kişi hanımını boşar 1000 kere boşayıp geri dönebilirdi putperest devrin de, yüce İslam cahiliye devri’nin bütün adetlerini alıp attı ayağının altına aldı. Cenabı Hak şu ayeti inzal buyurdu; boşama iki defadır ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmaktır ‘’Bakara Suresi 229’’ bunu da muhaddislerimiz Tirmizi, Muvatta gibi kıymetli muhaddislerimiz rivayet ettiğini görmekteyiz. Üç talakı da bir defa da vermeyi caiz kabul edenlere göredir İmamı Şafii gibi, bunlar üç talâkın beraber verilmesini haram kabul ederler. Ebu Hanife üçü beraber verilecek olsa haram da olsa talak vaki olur demiştir. Haram yoldan karı boşamaktır 3 talakı birden vermek haram yoldan boşamak demektir ama yine de boşanmış olur İmamı Azama göre. İyilik yaparak bırakmaya gelince Rabbimiz Allah’u Teâlâ hazretleri (C.C) burada erkeğe boşadığı kadına bütün mali hukukunu ödemesini arkadan gıybet etmemesini karalamamasını kötü şekilde yâd etmemesini işte şöyleydi de böyleydi de demeden iyilikle boşanmalarını halkı ondan nefret ettirmemesini emretmektedir.

 

Dakika 35:19

 

İyilikle bırakmadan iddeti bitinceye kadar kadını tutması da anlaşılmıştır. Boşanan çiftler birbirlerine iftira atarak karalayarak boşanmasınlar, geçinemiyorsan varsa bir illetin iyilikle boşan diyor karıya da kocaya da. Birisi onu karalıyor iftira üstüne iftira atıyor, öbürü onu karalıyor bunlar İslam ahlakı İslam’a göre boşanma değil bunlar. Bunlar ancak düşmanın yapacağı şeylerdir, yüce İslam da evlilik meşrudur boşanmakta eğer başka çare kalmadıysa o da meşhurdur. Son çare de boşanmaktır, niye birbirine kötülük ederek boşanıyorsun ki tamam geçinemiyoruz iyilikle ayrılalım deyip ayrılın. Cenabı Hak tüm kötülüklerden ve kötülerin tüm şerlerinden bilhassa da iftiracıların şerlerinden de Cenabı Hak bizleri ümmeti Muhammed’i muhafaza eylesin.

 

Dakika 36:59

 

(Visited 104 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}