HadısŞerifKülliyatı 59-01

59- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 59

59- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 59

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefkıhi ve nefsih rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihin birahmetike ya erhamerrahimin bi lutfikel kerim ve ihsanikel kadim’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Ey kıymetli ve muhterem izleyenler, hadisi şerifler külliyatından keşif notlarımız devam ederken konumuz dersimiz esbabı nüzul olarak devam ediyor. Bakara suresinin sonuna geldik esbabı nüzul hakkın da inşaAllahu Teâlâ ‘’Ali İmran Suresi’’ ile dersimiz devam edecektir, Ebu Hureyre Hazretleri (R.A) anlatıyor; sevgili Peygamberimiz buyurdular ki yüce Allah Teâlâ Vetekaddes Hazretleri ümmetim içinden geçen fena şeylerle amel etmedikçe veya onu o konuşmadıkça o şey yüzünden ümmetimi hesaba çekmeyecektir buyurdu. İşte Amenerrasulü’den bir önceki ayeti kerime ve Amenerrasulü’nün inzal sebeplerinden biri bununla ilgili idi bu konu da özetli bilgiler vermeye çalıştık. Tefsir bölümünde de ayrı izahımız olmuştu burada da esbabı nüzul hakkın da bilgiler verdikten sonra şimdi ‘’Ali İmran Suresi’’ ile dersimiz devam ediyor. Kıymetli dostlarımız, Ayşe’yi Sıddıka validemiz (Radıyallahu Anha) anlatıyor; sevgili Peygamberimiz (A.S.V) şu mealdeki ayeti kerimeyi okudu; Habibim sana kitabı indiren odur, ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın annesi temelidir diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerin de eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak ötekini berikini saptırmak ve kendi arzularına göre onun teviline yeltenmek için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Hâlbuki onun tevilini yüce Allah’tan başkası bilmez, ilim de yüksek gayeye erenler ise biz ona inandık hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunları salim akıllılardan başkası iyice düşünmezler. İşte Kuran-ı Kerim’in müteşabih ayetlerine tabii olanları gördüğünüz vakit bilin ki onlar yüce Allah’ın ayette haber verdiği kimselerdir onlardan sakının buyuruyor. Bu ayeti kerime mealini verdiğimiz ayeti kerimeler ‘’Ali İmran Suresinin’’ baş sayfasındaki baş sayfasının orta kısmından itibaren bulunan ayeti kerimelerdir.

 

Dakika 5:05

 

Peygamberimiz de bunu haber verdiler, ne buyurdu Peygamberimiz (A.S.V) Kuran-ı Kerim’in müteşabih ayetlerine tabi olanları gördüğünüz vakit bilin ki onlar yüce Allah’ın ayette haber verdiği kimselerdir onlardan sakının buyurdu bunu Buhari, Müslim, Ebu Davut gibi Tirmizi gibilerin rivayet ettiğini görmekteyiz. Şimdi ilahiyat adına ehlisünnetin dışın da sapıkların pek çok olduğu bir dönem de yaşıyoruz. Çünkü İslâm düşmanları İslam’ı yasakladılar İslam’ın dışın da bütün sapık akımları serbest bıraktılar. İslam’a hücum etsinler diye, sahte ilahiyatçıları desteklediler, ehlisünnetin dışındaki ne kadar ehli bidat akımları varsa bunlara düşman her cepheden destekliyor İslam’a hücum edin diyor. İşte tarih boyunca bunlar yaşandı, Hariciler, Vahhabiler, Şia’nın bazı kolları durmadan düşmanın ve şeytanın emrin de çalışarak geldiler.

 

(Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni euzu bike min cehdil bela ve terküş şeba ve suil gaza ve şematetil ada) bu duaları da çok okumamız gerekiyor.

 

Kıymetliler, muhkem ayetler ki bunlar manaları izah gerektirmeyecek kadar açık ve kesin olan ayetler muhkem ayetler. Bu çeşit ayeti kerimelere nas da denmektedir. Müteşabih ayetler bunlar muhkemin zıttıdır, usulü fıkha göre bunlardan ne kast edildiğini ümmet bilemez. Bunlar iki çeşittir, Hurufu Mukattaa denilen ve hiçbir mana anlaşılmayan lafızlar mesela Elif lam mim, Taha, Yasin gibi. Rahman arşı istiva etmiştir ayeti ile ‘’Fetih Suresinin’’ sonuncu ayetin de geçen Allah’ın eli onların ellerinin üstündedir ayeti gibi. Manası akla ve iman esaslarına aykırı olduğu için ifade ettiği lafzı mana kabul edilemeyen ayetler onun için bunlar da müteşabih cinsindendir. Gerçek İslam âlimleri önceki âlimlerimiz onların mahiyetini Allah bilir demişlerdir. Bunların keyfiyeti Allah’a bırakılmıştır, müteahhir ulema ise bu ayetleri tevil ederler. Ayeti kerime de kastedilen işarı manaya manayı ararlar bunlar müteşabihleri akla ve şeriatın zahirine uygun şekil de tevil etmenin cevazına ve hatta gereğine hükmederler. Buna göre istivadan maksat hükümranlık hâkimiyettir. Rahman’ın arşa istivası Cenabı Hakk’ın ilim ve kudreti ile kâinatı kuşatan arşı azama hükmetmesi, tasarrufu altına alması demektir diye mana vermiştir ulema-i müteahhirin sonraki ulema.

 

Dakika 10:21

 

Allah’ın elinden maksat da Allah’ın kudretidir demişlerdir. Evet, bu manalar verilse dahi bunun aslını yüce Allah’u Teâlâ’ya bırakmak en doğrusudur. Bu manalar dine zarar vermez, imana zarar vermez, ama aslını tam bilmek için de Allah’a Allah daha iyisini bilir. Allah katındaki hüküm ne ise biz ona iman ediyoruz dediğin zaman iman orada tamamlanır, bu konudaki durum. Evet, sevgili dostlarımız, Sait İbni Cübeyr Hazretleri anlatıyor; bir adam gelerek İbni Abbas hazretlerine ben Kuran-ı Kerim’de bazı ayetler görüyorum onlar bana araların da ihtilaflı geliyor dedi. İbni Abbas (R.A) Hazretleri neymiş onlar diye sorunca adam şu ayetleri okudu; sura üflendiği zaman araların da o gün böbürlenecekleri soyları sopları olmadığı gibi birbirlerinin halini de soramazlar. ‘’Müminun Suresi Ayeti Kerime 101’’ Hâlbuki şu ayette var birbirlerine dönüp soruşurlar. ‘’Saffat Suresi 27’’ bu ayette şöyle denir o gün inkâr edip Peygambere başkaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah’tan bir söz gizleyemezler. ‘’Nisa Suresi 42’’ Hâlbuki şu ayeti kerime var; sonra Rabbimiz Allah’a andolsun ki bizler puta tapanlar değildik demekten başka çare bulamazlar. ‘’Enam Suresi 23. Naziat Suresin de’’ Ey inkârcılar sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir. Gecesini karanlık yapmış gündüzünü aydınlatmıştır, ardından yeri düzenlemiştir. Evet, kıymetliler, bu da ‘’Naziat Suresinin 27- 30. Ayeti Kerimeleri’’ bura da göğün yaratılışı yerin yaratılışından öncedir, hâlbuki şu ayette yerin yaratılışı göğün yaratılışından öncedir. Ey Muhammed onlara de ki siz yeri iki gün de yaratanı mı inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz o alemlerin Rabbidir o yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi, onu bereketli kıldı arayanlar için yeryüzün de gıdalarını normal olarak dört gün dört mevsim için de yetiştirmesi kanununu koydu. Sonra duman halin de bulunan göğe yöneldi ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi ikisi de isteyerek geldik dediler. ‘’Fussilet Suresi 9- 11 Ayeti Kerimeleri’’ Kuran-ı Kerim’de Allah affedici merhametli oldu, Allah aziz ve hâkim oldu Allah işitici ve görücü oldu denmektedir, sanki Allah eskiden böyle olmuş bitmiş gibi ifade edilmektedir.

 

Dakika 15:01

 

Bunları bu ayet-i kerimelerin arasındaki sıralamayı o soran kişi bilemediği için İbni Abbas’a soruyor? İbni Abbas Hazretleri (R.A) bak cevap veriyor; sahabenin büyük âlimlerinden biri İbni Abbas ve İbni Abbas şu cevabı verdi sura ilk üflemekle onların araların da hiçbir bağ olamaz. Allah’ın diledikleri dışın da herkes gökte olsun yerde olsun bu ilk üfleme de baygın düşer işte bu baygınlık anın da bağ da yok hal hatır sorma da yok, sonra ikinci üfleme var, bu üfleme de birbirlerine gelip soruşurlar. İbni Abbas devam etti Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz puta tapanlar değildik ayeti ile Allah’tan bir şey gizleyemezler ayetine gelince yüce Allah’u Teâlâ ihlas sahiplerinin günahlarını affeder. Bunun üzerine müşrikler, gelin biz de müşrik değildik diyelim derler, yüce Allah da onların ağızlarını mühürler vücutlarındaki her bir uzuv yaptığı işi söyler, o sırada Allah’ın hiçbir sözü gizlemediği bilinir. Onun yanın da inkâr edenler keşke Müslüman olsaydık temennisin de bulunacaklardır. ‘’Hicr Suresi Ayeti Kerime 2’de’’ de böyle buyruldu. Diğer soruna gelince İbni Abbas cevap vermeye devam ediyor; yüce Allah yeri iki gün de yarattı, sonra göğe yöneldi, başka iki günde de onu 7 kat olmak üzere tanzim etti, sonra diğer iki gün de arzı düzenledi yaydı, arzdan su ve otlar çıkardı. Arz da dağlar ağaçlar tepeler ve arzda arzla sema arasın da bulunan şeyleri yarattı. Bunu Cenabı hak ardından yeri düzenlemiştir. ‘’Naziat Suresi 30’daki’’ durum budur kelamı şerifleri ile ifade buyurmaktadır. Böylece arz ve içindekiler 4 gün de yaratılmış olmaktadır. Semâvât da iki günde yaratılmış olmaktadır. Yüce Allah affedici merhametli oldu kelamına gelince, Allah kendisini bu şekil de isimlemiştir yani o hep böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Allah’u Teâlâ her ne irade buyurdu ise irade buyurduğu şey mutlaka olmuştur. Yazık sana Kuran-ı Kerim ayetleri sana ihtilaflı gelmemeli çünkü onun tamamı aziz ve celil olan Allah’tandır işte Buhari Şerif bunu bu şekil de izahını yaptığı haberini de İbni Abbas aracılığı ile verdi. Şimdi bakıyoruz İbni Abbas Hazretleri (R.A) soru soran kimsenin Nafi İbnü’l Ezrak olduğunu İbni Hacer kaydeder, bu zat Haricilerin Ezarika fırkasına reis olmuştur, bu zat İbni Abbas Radıyallahu Anh’ın Mekke’de meclislerine katılır onu dinler sorular sorar itirazlar da bulunurdu. Onun İbni Abbas’a sordukları ile ilgili rivayetleri Hâkim, Taberi, Abdurrezzak ve kitapların da rivayet etmişlerdir.

 

Dakika 20:02

 

Evet, İbn-i Ezrak denilen kişi işte bu Haricilerin reisi dikkat edin, Haricilerin kafası Kuranı Kerim’i doğru anlamayan kafadır. Bunun için de doğru cevaplar sürekli verile gelmiştir. Ogün Ashabı Güzin, Tabiin, Tebei Tabiin, müçtehit âlimlerimiz, fakihlerimiz, gerçek müfessirlerimiz, muhaddislerimiz ve ehlisünnet vel cemaat yolundaki hakiki âlimler hiçbir zaman dünya da cahile meydan bırakmamışlar ilimle dünyayı doldurarak gelmişlerdir. Ama şu anda dünya da dikkat edin ehlisünnete saldırı Kur’an-ı Kerim’e yanlış mana verenlerin haddi hesabı yok. Sahih sünneti yok sayanlar ortaya türedi, bunlar bir tarafı gizli kitapsız ve sünnetsizler gibi davranıyorlar. Ama görünüşte de Müslüman görünüyorlar ehli bidat ve dalalet fırkalarının içerisin de kol geziyorlar dikkat edin bunları düşman İslâm düşmanları kullanıyorlar. Evet, kıymetliler, 514. hadisi şerife geldik burada da İbni Abbas Hazretleri bakın anlatıyor; sevgili Peygamberimiz (A.S.V) Bedir savaşın da Kureyş’i yendikten sonra Medine’ye döndüğü zaman Yahudileri toplayarak onlara Kureyş’in başına gelen musibet size de gelmeden gelin Müslüman olun dedi Yahudilere. Onlar cevaben ey Muhammed                   Kureyş ’ten savaşmasını bilmeyen toy bir grubu mağlup etmen sakın seni aldatmasın şayet bizimle savaşacak olursan bizim kimler olduğumuzu öğrenecek ve bizim gibisi ile hiç karşılaşmadığını anlayacaksın dediler. Bunun üzerine Cenabı hak yüce Allah şu ayeti inzal eyledi; Habibim o Yahudi kâfirlerine de ki yakın da mağlup olacaksınız ve toptan cehenneme sürüleceksiniz. O ne kötü yataktır o cehennem, Bedir muharebesin de karşılaşan iki grup hakkın da sizin için muhakkak bir ibret vardır onlardan bir grup Allah yolun da savaşıyorlardı, diğeri ise kâfirler idi. ‘’Ali İmran suresi 12 ve 13. Ayeti Kerimeler’’ inzal edildi bunu da Ebu Davut eserin de kayda aldığını görüyoruz. İşte kıymetliler, iman da nasibi olmayan insanlar bu ister Yahudi olsun, ister Nasranî, isterse başkası olsun hiç fark etmez karşısındaki kişinin Peygamber olduğunu Allah’ın emrin de bir Resul elçi olduğunu Allah’tan ona sürekli vahiylerin geldiğini göremeyecek kadar kör sağır dilsiz ahraz zihniyet bakın o günün Yahudi’sinde de vardı, putperestlerinde de vardı vardı da vardı, sonuç ne oldu sonuç Allah’ın dediği oldu. Yahudiler de hak ettiği cezayı buldu putperestler de putları ile beraber ne yapıldılar yıkılıp atıldılar.

 

Dakika 25:04

 

Allah’ın karşısın da kimsenin zafer şansı var mı? Ey Müslüman Allah’a kitabıyla sünnetiyle İslami ilimlerle Allah’a sarıl. Allah’a sarılmak demek Kur’an-ı Kerim’e sahih sünnete Hz. Muhammed’e indirilen şeriata tabii olmak demek, Yahudi şair Kabul Eşrefi öldürtecek olan şimdi netice de ne oldu Resulullah (A.S.V) Beni Kaynuka ya mensup Yahudi kuyumcudan alışveriş yapan bir Müslüman kadının başörtüsü sebebiyle çıkan hadisenin sulh yoluyla kapatılması için yapılan teklifi Yahudilerin reddetmesi üzerine sevgili Peygamberimiz (A.S.V) harekete geçerek ve Yahudi Beni Kaynuka kabilesinin Medine’den sürülmesine müncel olacak savaşı ilan edecektir. Arkadan Hz. Peygamber (A.S.V)’e damdan değirmen taşı atarak öldürmek üzere suikast hazırlayan Beni Nadir Yahudileri Hayber’e sürülecek, bunları takiben Beni Kureyza Yahudilerinin Hendek savaşı sırasındaki ihanetleri sebebiyle kendi kitaplarının hükmüne uygun olarak eli silah tutan erkekleri kılıçtan geçirilecektir. Bu meyan da Müslümanlara karşı müşrikleri organize etme faaliyetlerine girişen Hayber’li Yahudi liderlerinden Sellam İbni Abdil Hukaykım evin de fedailer tarafından geceleyin öldürülmesi, keza onun yerine liderliği elde ele alınca aynı fitneye devam etmeye yeltenen Useyr İbni Zarar’ın aynı suretle öldürtülmesi Hz. Peygamber (A.S.V)’in Bedir savaşından sonra Yahudilere karşı takip ettiği enerjik ve amansız siyaseti anlamakta zikretmeye değmektedir. Beni Kureyza gazvesi ile Beni Kureyza yani Yahudi kabilesi onlar da Medine’yi Yahudilerden temizlemiş bulunan Hz. Peygamber (A.S.V) Hudeybiye sulhundan sonra Hayber üzerine yürüyerek oradaki Yahudileri de halledecek böylece İslam’ın kalbi durumun da olan hicaz bölgesin de Yahudi varlığını İslami inkişafa mani olacak siyasi bir güç olmaktan çıkaracaktır ve çıkarmıştır. Resulullah (A.S.V) en son vasiyetlerinden biri olarak ifade ettiği belirtilen şu cümlesin de görürüz, bakın Peygamberimiz en son vasiyetinden biri nedir? Yahudileri Arap yarımadasından çıkarın, burada 2 din beraber olamaz İslam’dan başka din yok ki. Öbürleri tamamen bozulmuş sapmışlar sapılmışlar saptırılmışlar.

 

Dakika 30:01

 

Allah’ın gazabına çarpılmışlar İsa’nın Musa’nın Tevrat’ın İncilin yolundan sapmışlar. Sapmasalardı Tevrat onlara Hz. Muhammed’i haber verdi, İncil, Musa, İsa haber verdi (AS.). Derhal Müslüman olmaları gerekiyordu, Hz. Muhammed İbrahim (as)’in İsmail’in soyundan geliyor. Yahudiler de ishak ve Yakup soyundan geliyorlar, bunların kökü İbrahim Aleyhisselamın iki oğlundan geliyor iki kol, kendi soylarından bakın Yahudi Siyonizm’i işte bu hak yoldan sapmışlar iman İslam yolundan sapmışlar, ırkçılığı kendilerine haşa ne yapmışlar tabu haline getirmişler. Kur’an’ın yolundan sapan herkeste böyle İncil’in Tevrat’ın yolundan sapanlar nasıl din diye bir şey kalmamış kendi keyiflerine göre Tevrat’ı bozmuşlar tahrif etmişler İncil’de böyle. Cenabı Hak onların bu tahribatından sonra bütün yüce İslam’ı geçmişiyle geleceğiyle yenilemek üzere Kuran-ı Kerimi ve Hz. Muhammed’i gönderdi dünyaya. Ey dünya gözünüzü açınız Müslüman olunuz biz hatırlatıyoruz bu senin bileceğin bir iş, ister inan ister inanma. Yarın Azrail Aleyhisselama sende can vereceksin hesaba çekileceksin Müslümanlar da can verecek hesaba çekilecek ama sonuç aynı olmayacak. Gerçek iman gerçek İslam için de iman İslam ile bu dünyadan göçenler kurtulacak. İmansız İslamsızlar da hak ettiğini bulacak, biz duyuruyoruz tebliğ görevimiz var, bizim gerçek İncil’e gerçek Tevrat’a gerçek Musa’ya gerçek İsa’ya hiç itirazımız yok ve onlara itiraz edenin de karşısındayız onlar hak Peygamberdir. Onlar hak kitaptır onlar bozulduğu için Yahudiler Tevrat’ı İncili bozdular. Musa’nın insanın yolundan saptılar, onun için Müslüman olmasın dünya diye ne yaptılar Muhammed’i (A.S.V) haber veren İncil ve Tevrat ayetlerini tahrif ettiler gizlediler. Hem gizlediler hem tahrif ettiler ki dünya Müslüman olmasın diye, Allah’ın katın da din sadece İslam’dır bu Âdem (AS.) ile başladı diğer Peygamberlerle devam ederek Hz. Muhammed’e geldi, İslam’dan başka ki dinlerin hepsi din değil uydurmadır. Tahrife uğramış kimisi, kimisi tamamen uydurulmuştur. Dünyanın Allah bir tane bir tek Allah, din iki olur mu? Aklını başına al. Evet, sevgili dostlarımız, sizlere gerçekleri duyurmaya devam ediyoruz. Cenabı Hak gerçek iman ile gerçek İslam ile içi dışı Mümin ve Müslüman olan, dünyasında da berzahta da mahşerde de mutlu olan beratını sağ eline alan iki cihan da kurtulan bahtiyar zümreye ilhak eylesin. Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ve diğer Peygamberlerle Sıddıklarla şehitlerle Salihlerle beraber olan kullarından eylesin.

 

Dakika 35:08

 

Geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızı mağfiret eylesin. Ümmeti Muhammed’in tamamına birlik ve beraberlik nasip eylesin, dünyayı da kendisini de kurtaran bir kurtarıcı ümmet eylesin.

Muhammed ümmetini Cenabı Hak amin, amin, amin, velhamdü leke ya rabbel alemin, Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed bi adedi ilmih elhamdülillah sübhanallah Allahu ekber bi adedi halkıh ve minel mizan ve münteha ilim ve mebleğar rıza ve zinetel arş velhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü lil müttakin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

 

Dakika 36:21

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}