hadisvetasavvuf 6-01

6- Hadis ve Tasavvuf Ders 6 hayat veren nurun keşif notları

HADİS TASAVVUF DERS 6

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli dostlarımız; sizlere hadisi şerif notları hakkında hadisi şeriflerden bazı irşat notları vermeye çalışacağız. Kuran’ı Kerim’i baştan sona onun tefsirini keşif ve irşat notlarını verirken o ayetlerle ilgili hadisi şeriflere değindik. Şimdi de özel olarak hadisi şeriflerin kendisine onlardan özel irşat notları ile ilgili sizlere bizzat hadisi şerif kaynaklı bir irşat notları vermeye çalışacağız. Çünkü hayat veren nurun kaynağında Kuran-ı Kerim ile beraber hadisi şerifler vardır. Onlar ameli sünnet ve kavli sünnet olarak bize kadar gelmiş kıyamete kadar gidecektir korunarak gelmiştir korunarak gidecektir. Bunların içinden Mütevatırlerı meşhurları Ahat olanları bulunmaktadır. Mütevatır olanlar itikadi konuda bağlayıcıdır. Öbürleri de amel ve ahlaki konularda bağlayıcıdır. Kıymetli dostlarımız; Cenabı Hak, Kur’an’a, sünnete tam bağlı Hz. Muhammed’e tabii olarak yeryüzünde onun, İslam’ın birliğini onun idaresini dünyaya yüce İslam’ın evrensel barışının, adaletinin, merhametinin, kardeşliğinin ve hukukun üstünlüğünün, evrensel sevginin Cihan’a hâkim olması dileğiyle dersimize başlıyoruz.

 

Sevgili Peygamberimiz bir gün camide Buhari ve Müslimin de rivayet ettiği bir hadisi şerifte bakın şöyle bir olayı Peygamberimizden bize naklediliyor. Ebi Vakid-el Haris’den rivayet ediyor Buhari Müslim (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm ecmain)

 

‘’Beynehüma hüve calisün fil mescidi vennasü meahü iza ekbale selatü neferin’’.

 

Sevgili Peygamberimiz (ASV) ashabına cemaate Kuran’ı Kerim sohbeti yaparken kapıdan 3 kişi geliyor, biri orayı terk ediyor bakın Peygamberin sohbet ettiği Kur’an sohbeti yaptığı bir ortamda 3 kişi geliyor birisi orayı terk ediyor. O terk edenin o terk eden için Peygamberimiz şöyle diyor; Allah onu terk etti diyor ve ondan yüz çevirdi diyor. Demek ki Kuran-ı Kerim’den Kur’an sohbetinden yüz çeviren orayı terk edeni Allah terk etti diyor Peygamberimiz ve ondan yüz çevirdi diyor, öbür ikisi ise sohbete katılıyor bak üç kişi giriyor kapıdan birisi orayı terk ediyor 3 kişi katılıyor, Peygamberimizin sohbetini dinliyor, onlar mükâfatını aldılar diyor Peygamberimiz. Birisi Allah’a sığınıyor bakın sığınak diyor ona lütfetti, ilim halkasına oturan öbürü sıkıntı vermekten hayâ etti ilim halkasının arkasına oturdu, hayâsı mükâfatlandırıldı. Çünkü oradaki ilim halkasını sıkıştırmayım diye arkaya oturdu orada dinledi.

 

Dakika 5:04

 

Bunların her ikisi de diyor mükâfatını aldılar ama o Kur’an sohbeti yapılan yeri terk eden kişiyi Allah terk etti diyor. Onun ondan yüz çevirdi diyor. Şimdi buradan alınacak ders Kuran-ı Kerim sohbetlerinden bilhassa gerçek ilim irfan gerçek ilim irfan gerçek âlimin Kuran-ı Kerimi eğer topluma güzelce anlatabilecek yapıda var da anlatıyorsa o meclisi terk edilmez. Şimdi ‘’Zuhruf Suresi 36. Ayetinde’’ bu konuda gereken bilgi verildi Kuran-ı Kerim’den yüz çevirene Allah şeytan musallat ediyor, ona bir şeytan musallat oluyor artık o şeytan ondan ayrılmıyor. Bu da Kuran-ı Kerim’den yüz çevirmenin cezasıdır ve belasıdır hem de korkunç bir belasıdır. ‘’Bakara suresinin 214. Ayetinde’’ öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah yolunda Kuran-ı Kerim’in Muhammed’i şeriatın emrettiği yolda Müslüman emek sarf etmeli ömrünü maddi manevi bu yolda tüketmelidir. Allah yolunda tüketilmeyen ömür başına bela olur, başına dünyada musibetler gelir ama imtihanı kazanamazsın. Çünkü Kuran-ı Kerim’den Muhammed’i şeriattan yüz çevirenleri zaten başı belaya girmiş şeytanlar onu kuşatmıştır. Ebu Cabir bakın ne diyor (R.A) yine Buhari Şerif’in rivayetinde yarın şehit olacağım borçlarımı ver diye oğluna vasiyet ediyor. Uhud Savaşı’nda ve şehit oluyor. İşte kahraman bu, yarın şehit olacağım diyor Uhud Savaşı’nda kahramanca savaşıyor ve cennetin kokusunu alıyor ve en yüksek mevkiine, makama Şehitlik mertebesine ulaşıyor. Kıymetli dostlarım; bunu da Buhari Şerif rivayet ettiği bir hadisi şeriftir bu da. Bu  tür kahramanlar nedeniyle Cenabı Hak ne yapmıştır – üç kıtaya İslam 14 asır dünyaya hükmeden yüce İslam üç kıtaya da hâkim olmuş ve tevhit sancağını ve dünya kıtalarında sallandırmıştır. Hilal tevhit sancağı sallanmış bunlar mücahitlerin sayesinde olmuştur. Allah’ın lütfu Kerem’i ile. Kudüs fethedilmiş 1517’de Yavuz Sultan Selim tarafından. Selahaddin’i Eyyubi biliyorsunuz takribi 1200 yıllarında haçlılara karşı amansız savaşlar vermiştir ve kahramanca ne yapmış – İslam tevhit cephesini o şirke haçlı ordularına karşı savunmuştur ve Kudüs’ü amansızca savunmuştur ve şu güne kadar işte görüyorsunuz bu günlerde kan akıyor. Oluk, oluk 50 seneden beri Kudüs’te kan akıyor. Dünya hangi medeniyetten bahsediyor? Buhari Şerif yine diyor ki zifiri karanlıkta Efendimizin yanından çıkınca önlerinde iki kandil yanıyordu.

 

Dakika 10:11

 

Bu da Müminlerin kerametidir. Peygamberimizin yanında sohbeti dinlediler, zifiri karanlıkta yola çıktılar ama önlerinde 2 kandil yanmaya başladı. Ne diyor? O işte yüreklerde iman yerleşince dışarıda kandiller yanmaya başlar kerametler zuhur etmeye başlar. Hz. Ömer bir şey için şöyle sanıyorum derse o öyle tecelli ederdi Buhari Şerif’in rivayetinde oğlu rivayet ediyor. Niçin Hz Ömer böyle sanınca bir şey de ki neden acaba öyle tecelli ediyordu o? Çünkü kalbinde firaset nurları parlıyordu Hazreti Ömer’in de. Müslümanların gönlüne İslam iman yerleşince artık nur parlar gözler gerçekleri görür kerametler zuhur eder. Buhari ve Müslimin rivayetinde İbn Abbas’tan ‘’Ellezi yeudu fi heyetihi hibetihil kelbi yercu fi gayrihi’’ hibeden dönen kusmuğuna dönen kelb’e benzer diyor, Allah yolunda bir şey harcamışsın sakın onda gözün olmasın. Eğer onda gözün olursa bir kelb kusar kusmuğunu tekrar yemeye başlar buna benzer dedi bakın Peygamberimizden rivayet bu, hem de Buhari Müslim İbni Abbas’tan rivayet ediyor. ‘’Ali İmran Suresi 104. Ayetinde’’ hayra çağıran iyiliği emreden kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun, işte kurtulanlar onlardır, kurtuluşa erenler onlardır. ‘’Maide Suresi 32’de bir insanı haksız yere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir buyurulmuştur. Kıymetli ve muhterem efendiler; lika-ül ihvan cela-ül ihsan. Hz. Ömer dostla karşılaşmak hüznü giderir diyor bakın Hz. Ömer dostla karşılaşmak hüznü kederi giderir diyor. Tabi dostluk iman kardeşliğine Allah sevgisine dayanan dostluk. Bunlar ne yaparlar iki dost yan yana gelince Allah için görüşür Allah için konuşurlar. ‘’Araf suresi 204’’ de Kuran-ı Kerimi tamamen susun ve gerçek anlamda dinleyin. Kuran-ı Kerimi dinle ve sus diyor, yine ‘’Hicr Suresi 46’’ da İblis ve insanların durumu anlatılıyor, refahtan şımaranların memleketini helal ettik diyor. ‘’Kasas Suresi 58’’de.  Yani insanlar nimeti bulunca katiyen şımarmamalı, şımarırsa bela yakındır Allah muhafaza buyursun. Nimet arttıkça şükrü arttırmalı, tövbeyi istiğfarı artırmalı, hayır hasenatı çoğaltmalı hayır yarışında bulunmalıdır.

 

Dakika 15:03

 

Onun için eğer bir insan refahı arttıkça azıyorsa bunun sonu helaktır. Helak olur buna dikkat etmelidir İslam ezeli dindir ölümsüz gerçektir, fikre vicdanı hayata feyiz ve sermayedir. Yüce İslam’ı Müslümanlar iyi kavrasınlar iyi anlasınlar. Sevgili dostlarımız; namazlarda tabii ki Peygamberimizin kılık ve kıyafetine uyarak namaz kılmaya gayret etmelidir. Tabii ki içinde bulunduğun ortamda olmayan şeyler senden istenmez ama her şey var da sen sünnete, ameli sünnetlere, farzlara, vaciplere dikkat etmiyorsan amellerin dikkat etmediğin kadar eksik olur. Peygamberimizin dikkat ettiği gibi biz de onu ve Ehlisünnet müçtehitlerinin Kuran-ı Kerim’den, sünnetten Peygamberimizin uyguladığı yüce İslam’ı bizim de doğru öğrenip doğru yapmamız gerekiyor. Ebu Rimse saç ve sakal tellerini kırmızımtırak gördüm kına kullanmışlardı dedi. Bunu Tirmizi Ebu Davud rivayet ettiler. Osman bin Merheb Ebu Hureyre’den; ‘’hel hadaba rasulullahi gale neam’’ Allah’ın Resulü kına kına yakarlar mıydı? Diye sordu. O da ‘’gale neam’’ evet dedi. Beşir Bin Hasasiye’nin zevcesi Cehzeme (R.A) Resulullah Allah’ın Resulü başını yıkamış başında kınadan eser vardı. Enes Bin Malik de bu rivayeti yapmaktadır. ‘’Gale radiun min hınain’’ yani başında kınadan eser vardı diyor. Enes Bin Malik (R.A) ‘’Makluben raeytü şara rasulullahü lirasulillahi’’ (S.A.V) Allah’ın Resul’ünün saçlarını kına ile boyanmış gördüm diyor, Buhari Müslim Nesai Ebu Hureyre’den yahut Nasara ya muhalefet edin kınalayın dediler, yani Peygamberimiz kına yakmayı burada da tavsiye ediyor Buhari Müslim Nesai rivayet ediyor. Hasan Hüseyin ashabın büyükleri saç sakalı kınadılar diye rivayet edilmiştir. Kıymetli dostlarımız; biliyorsunuz ki saç sakal kına yakmak sarık kullanmak bunlar Peygamberimiz de ve bütün Peygamberler de görülmüştür. Onun için mümkün mertebe imkânlar dâhilinde namaz kılarken sarık sarmak bu da Peygamberimiz ‘in yaptığı ameli sünnetlerdendir. Mümkün mertebe bunları da yapmaya çalışmamız, olmadığı zaman zararı yok ama olduğu zaman olması için bunlara gayret gösterirsek bu faziletleri almış oluruz. Peygamberimizi sevmek her yönüyle sevmektir. İfrat ve tefrite kaçmadan sünneti farzın yerine koymadan, vacibi sünnetin yerine koymadan farzı farz sünneti sünnet vacibi vacip müstehapları da müstehap mubahları da mübah tanıyarak birbirine karıştırmadan fazilet yarışı içinde olmalıyız.

 

Dakika 20:20

 

Bak Hasan Basri Çantay Sevgili Peygamberimize sevgisini şöyle dile getirmiş;

 

Sevdim Seni hep canlara canan diye sevdim
Bir ben değil âlem Sana kurban diye sevdim

Ecram-ı felek levh u kalem mest-i nigâhın
Didarına âşık ulu Yezdan diye sevdim

Mahşerde nebîler bile senden meded ister
Gül yüzlü melekler Sana hayran diye sevdim

Aşkından buhurdan gibi tütmede bu kalbim
Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim

Ta arşa çıkar her gece âşıkların ahı
Asilere lütfün yüce ferman diye sevdim

Doğ kalbime bir lahzacık ey nur-u dilara
Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim

Bülbül de Senin bağrı yanık âşık-ı zarın
Feryadı bütün ateş-i suzan diye sevdim

Huriler ezelden beri şeyda-yı cemalin
Yanmıştı Sana Yusuf-u Kenan diye sevdim

Evlad ü iyalden geçerek Ravza’na geldim
Evsafını methetmede Kur’ân diye sevdim

Kıtmir’inim ey Şah-ı Resûl kovma kapından
Âlemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim

Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle
Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim

Hasan Basri ÇANTAY

Sevgisini böyle dile getiriyor ve bir kahraman da bak ne diyor mücahit bir kahraman Peygamber yolunda. Her Müslüman kahraman olmak zorundadır ve kahramanlık ruhundan coşan bakın bir kahramanlık destanı, bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bu tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. ‘’Orhan Şaik Gökyay’’ bu da bizim kahramanlarımızın ruhundan böyle bir kahramanlık şiiri ile bakın tarihinden aldığı ilhamla bunu seslendirmektedir. Müslümanların ruhları Kur’an ve sünnetle hadisi şeriflerden aldığı ilhamlarla dolup taştığı zaman artık ortaya ilim, irfan, kahramanlık, şecaat, gerçek ahlak, Allah sevgisi ve hukukun üstünlüğü dünyaya barışı getiren sosyal evrensel bir ruh sahibi olacak kişi Müslümanlardır. Bunun için bakın Mustafa Necati Bursalı da burada şöyle dile getirmiş;

 

Sonsuz rahmet ehli vefa, Ahmet Muhammed Mustafa, verir gönüllere safa, Ahmet Muhammed Mustafa, erdi en yüce murada, âlem bu yüzden var oldu, hak nuruna mazhar oldu, arza semaya yar oldu, Ahmet Muhammed Mustafa, o da böyle sevgisini dile getirmiştir.

 

Kıymetli dostlarımız; sıcak gözyaşı döken İbrahim’dir, Âdemdir ve bir berat ver, bağış ver, nur ver safa bize, ver gönüller dolusu âşık-ı Mustafa bize.

 

25:03

 

İşte bunlar neyi gösteriyor? Peygamber sevgisini hadisi şerifler hadis sevgisini sünnet sevgisini bize göstermektedir. Şanlı Kur’an’ın yanında ameli ve fiili sünnetler, kavli sünnetler yani hadisi şerifler biz de çok büyük önem taşır. Ulema bunun üzerinde asırlardır titizlikle çalışmışlar çalışarak geldiler ve hadisi şeriflerde korunarak gelmiştir. Onun için Kuran-ı Kerim’den gafil olana şeytan musallat olunur. ‘’Tevbe Suresi 24’’ de yakınlarınız ticaretiniz mallarınız Allah’tan Resulünden cihattan sevimli ise başınıza gelecek ilahi buyruğu bekleyin, fasıklara hidayet yoktur, burada da ültimatom vardır. Aklını başına al hiçbir şey Allah’tan Peygamberden ve o yoldaki cihattan sevimli olamaz. Kuran-ı Kerim, yüce İslam, hadisi şerifler biliyorsunuz ki Peygamberimiz ameli ve kavli sünnetle Yüce İslam’ı Şanlı Kur’an’ı açıklamış, Yüce Allah’ta Peygamberimize Kur’an’ı beyan etmiştir (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ). Müminlerin göğüslerine süduruna şifa verir Kuran-ı Kerim Yüce İslam, yine (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾) Ey insanlar size diyor Allah’tan bir mevıza vaazı nasihat geldi. Bu size Rabbinizden geldi bu şifadır bütün göğüslere ama hangi göğüslere hidayettir, kime (وَرَحْمَةٌ) rahmettir, kime bil Müminin Müminlere. ‘’Nahl suresi 69’’ da (خْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ) buyrulmuştur. (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾). ‘’Şuara Suresi 80’’ Ben hasta olduğum zaman o bana şifa verendir diyor. (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء). Deki o iman edenler için hidayettir şifadır Fussilet Suresi 44. Kıymetli dostlarımız Allah (cc) Yüce İslam A’dan Z’ye şifa olarak âlemi kuşatmıştır. Yüce İslam evrensel şifa evrensel merhamet ve sevgidir. Yüce İslam’ı iyi anlamak iyi kavramaktır, hem de ezeli rahmettir. Kutsi hadisi Şerif’te vücutta bir kırgınlık kendinde bıkkınlık hissediyorsan bil ki gıybet etmişsindir, bakın bunu Hz Ömer söylüyor. Gıybet hastalıktır diyor zikir şifadır yani Kuran-ı Kerim İslam şifadır, ibadetler taatler şifadır, sevaplar şifadır, hayır hasenatlar şifadır, başta Kuran-ı Kerim ve onun yanında sünneti şerif şifadır. Gıybet ise bakın hastalıktır dedi.

 

Dakika 30:05

 

Gıybet en büyük günahlardandır ölmüş kardeşinin etini yiyen gibidir. Bunun yanında bir de hastalık yapması vardır. Nebe suresi 18 de يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. O gün diyor sura üfürülür fevc fevc, alay alay, ordu ordu diyor onlar gelirler, yani siz gelirsiniz mahşere gelirsiniz gelmem deme şansı kimsede yok, kim olursan ol mahşere geleceksin. Allah’a hesap vereceksin Kuranı Kerim’in, İslam’ın, Muhammed’i şeriatın kanunlarından sorulacaksın başka sistem yok orada başka kanun nizam da yok. Şanlı Kur’an nurlu İslam Muhammed’i şeriat ona göre hesaba çekileceksin. Allah’ın kanunları İslam kanunlarıdır, mahşerde bunun hesabını herkes verecektir. Muaz Bin Cebel’den şöyle bir rivayet var bunlar hadisi şerifler mahşere insanlar gruplar halinde gelir ameline göre gruplara ayrılırlar. Birinci grup komşuya kötülük edenler, ikincisi oruç tutmayanlar, üçüncüsü zekât vermeyenler, dördüncüsü yalancılar, beşincisi halktan korkan ama Allah’tan korkmayanlar gizli günah işleyenler, altıncısı yalan şahitlik yapanlar, yedincisi zina edenler, sekizincisi yetim malı yiyenler, dokuzuncusu ana babaya asi olanlar, onuncusu içki içenler, on birincisi şahitliği gizleyenler, on ikincisi parıl, parıl ayın 14’ü gibi olanlar iman ve ameli salih işler bunlar, bakın bunlar Müslümanım diyen kişiler ki burada kaça ayrıldılar 12 gruba ayrıldılar. Bunun içinden bir tanesi parlıyor öbürleri hep suçlu hepsi suçlu cehennemlik bunlar hep Müslüman doğru Müslüman ol ey kıymetli dostum bu hadisi şerif. İman ve ameli salih işleyenler parıl, parıl geldiler mahşere aklını başına al komşuna kötülük eden, oruç tutmayan, zekât vermeyen, yalancı, sahtekâr Allah’tan korkmayan ama insanlardan korkan gizli günah işliyor çünkü Allah’tan korkmuyor. Yalan şahitlik, yapıyor yetim malı yiyor, zina ediyor bunlar hep Müslümanım diyen haydutlar bunlar, bunlar sahte Müslümanlar ana babaya asi olanlar içki içenler haram olan madde Kuran-ı Kerim haram olan içkileri ortaya koymuş. Şahitliği gizleyenler şahitlik yapması gerek dosdoğru yapmıyor parıl, parıl birde mahşere gelenler bak 12 sınıftan bir tanesi kurtuluyor Müslüman bunların hepsi Müslüman gruplar. Onlarda da iman ve ameli salih işleyenler ki Muhammed’i şeriata tıpı tıpına uymuş Hz. Muhammed’e tabii olmuş İslam’ı İtikatta amelde ahlakta hukukta yaşamış, dosdoğru inanmış dosdoğru yaşamaya bakmış. İşte bu hadisi de Muaz Bin Cebel’den rivayet edilmiştir. Kıymetli dostlarımız; şöyle bir bakalım hamd her türlü övme ve övülme Allah’a mahsustur.

 

Dakika 35:10

 

Allah’ım salat, selam, rahmet, bereket Hz. Muhammed’in üzerine olsun âlinin ashabının da üzerine olsun. Kıymetli dostlarımız Cenabı Hak her işte İhsan’ı farz kıldı. İhsan nedir? İhsan her konuda Allah’ın seni gördüğünü unutma işte her konu da Allah’ın seni gördüğünü sen de onu görüyor gibi ibadet ediyorsan işte bu ihsan derecesidir bu kişiye muhsin denir. İbadet 70 nevidir, en önemlilerinden biri helal rızıktır. Keşfül Hafa bunu naklediyor bak helal rızık, bu çok önemli helal yemek kimsenin hakkını yemediğin gibi haram ve günahlardan da ayrıca uzak kalmaktır, imanın en üstün derecesi Allahu Teâlâ’yı (cc) seninle beraber bilmendir Allah bize bizden yakın. Eğer Allah’ı kendine kendinden daha yakın seni kuşatma altında neyi hak ediyorsan ona göre kuşatıyor ya kahrı gazabı ile kuşatır ya rahmeti ile kuşatır, senin kazanımlarına bağlı bunun için ne yapacaksın imanın en üstün derecesi Allah’ı seninle beraber bilmendir, bunu da Camiu’s-sağır rivayet etmiştir.

 

‘’Allahümmecal efideten minennasi tehvi ileyye ve ila eseri bi Hayrike ya Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin ve ilatebli verzukhum bi hayri eseri ve bi hayri tebliği ve irşadi ve hitabeti bi hayrike ya Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin’’

 

Cenabı Hak her sözümüzü her işimizi her fiilimizi hak ve nur eylesin, bütün insanlığı da Cenabı Hak hakka nura yöneltsin ve bütün insanlığın kurtuluşu için bizleri çalışmak nasibi müyesser eylesin muvaffak eylesin bütün insanlığı da bu hak ve nura bütün teveccühü ile yönelmeyi Allah nasip eylesin. Peygamber ağacından meyve yesene, ziyafet veriyor koşup gitsene, bu sofra ölümsüz hayat sofrası, bâkiye sarılıp murada ersene, sen fanisin, fanisin ona sarılıp bekaya ermelisin, Allah’ım şaşırtma doğruyu söylet, neşeni duyur hakikati öğret ya Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin ya Erhamerrahimin. İhsan iyilik etmek Allah’ı görür gibi Allah’a ibadet etmek. Çünkü Allah bizi sürekli görüyor, görmediği görmeyeceği bir an düşünmek küfürdür, şirktir her an bizi görüyor görmediği göremeyeceği bir an düşünmek küfür olur, şirk olur, inkâr olur. Aklını başına al bunları nefsime söylüyorum. Nefsime söylerken beraber dinleyelim diyorum, sizlere hadisi şerif notlarını irşat notları olarak veriyorum, tüm doğrular Allah’a ve Resulüne aittir.

 

Dakika 40:03

 

Yanlışlar kullara aittir ki bu aciz, gafil, cahil kuluna işte acizlik aynı zamanda bana aittir. Allah’ım hatalarımı sevaba çevir, tüm günahlarımı mağfiret et. Kıymetli dostlarımız biz hakka sarılırız bakiye sarılırız kudret ve kuvvetliye sığınırız, o zaman kuvvet kazanırız, Kur’an-ı Kerim’e sarılacaksın doğru, sünnete sarılacaksın dosdoğru, o zaman kuvvetlenirsin ama doğru anlamak doğru anlatmak için de sığınacaksın. Art düşüncelerden kötü niyetlerden tamamen arınmış olacaksın, bu hadisi şeriflerin kaynaklarını size kısaca anlatayım. Kütübü Sitte bu anlatılan hadisi şerifin kaynağında Kütüb-i Sitte bulunuyor, Taberani, İbn Ebi’d-Dünya, Isfahani, Hâkim, Beyhâkî, İbni Huzeyme, İbni Hibban, Ebu Şeyh, Bezzar, Ruziyn gibi kaynaklar bulunmaktadır, Et Terğib ve’t Terhib bulunmaktadır. Hadislerin hadisi şeriflerin içinden alınan notlar hastaya ilaç, zayıfa kuvvet, karanlığa nurlar, cehalete ilim irfan, imanlı kalplerin keşfi feraseti gerçek âlemin seyahati, Rabbani memleketin vatandaşı olmak için bu kitabı bu hitabeti hem yazıyor hem de sözlü olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Cenabı Hak rızasına uygun çalışmalardan eylesin. Bunlar hem yazılı notlarımız hem sözlü olarak tebliğ notlarımız. Yarın biz bu fani âlemden öbür âleme gidince hak ve nura dayalı bir eserimiz dünyada olmalıdır. Bunun için insanlığa hayırlı olmak faydalı olmak amacıyla Yüce Allah’ın lütfuyla, keremiyle tevfik ve hidayeti ile bizi Cenabı Hak kendisi istihdam edip bizi kendi yolunda çalışan kullarından eylesin. Kıymetli dostlarım bu kaynaklara dayanan hadisi şerifleri size irşat notu olarak vermeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım duası kabul olan üç kişiden bahsediyor bir hadisi şerifimiz de, bu anne babasına hizmet edenin duası kabul ediliyor en darda kaldıkları bir anda zinadan korunan namuslunun duası kabul ediliyor, işçi ücretlerini bakın kul hakkından korunanın ve işçinin ve kimsenin hakkını yemek istemeyen zatı muhtereminde duası kabul ediliyor. Burada şöyle bir bakalım cömertlik namusluluk ve aynı zamanda anaya babaya tam anlamıyla hürmet etmek ve asi isyan etmemek en güzel iyilikte bulunmak, gücünün yettiği iyilikleri esirgememek, onlara öf bile dememektir. Şimdi bunları da not olarak veriyorum. Bunlar birer uzun kıssadır.

 

Dakika 45:02

 

Şimdi kıssaları uzun uzadıya anlatmıyoruz not olarak veriyoruz. Bunlar birer irşat notlarıdır. İnsanlar paranın peşine düşer ivme yapar, veresiye pahalı satar, peşin ucuza alır ve bunlar Allah yolunda cihadı terk ederler. Eğer terk ederlerse cihadı onlara bela indirir dinlerine dönünceye kadar Allah belayı başlarından kaldırmaz, bunu da sünen-i Ebu Davud rivayet etmiştir. şu anda Müslümanların başına gelenlere bakın başlarında bir musibet bulunuyor, bu musibetten kurtulmanın yolu Şanlı Kur’an’a sarılmak, Allah yolunda Cihad etmektir. Cihad 1. derecede İslam’ı bilmek, yaşamak, cihana onun yayılması için çalışmak ki İslam’ın cihana yayılması barışın dünyaya hâkim olması insanlığın hayrına evrensel bir hayır yarışıdır. İman Allah’a (CC) samimiyet ve ihlas ister, yakin ister, ihlas her iyiliği Allah için yapmak her kötülükten Allah için korunmaktır, bunu da Beyhâkî rivayet etmiştir. Kalbi haksızlıktan kötülükten korumanın çaresi samimi amel ihlaslı amel işle, bütün ibadetlerini ihlasla yap, önderlere öğüt ver, devlet adamlarına öğüt ver, yağcılık yapma, ilim ve amel meclisine devam et ki dualar kabul olur, günahlar affolur, bunu da Bezzar rivayet etmiştir. Yine fakir ve zayıfların duası namaz ve samimiyetleri sebebiyle Ümmeti Muhammed’e (ASV) Allah’tan yardım gelir. Bak dikkat et fakir ve zayıfların duası namaz ve samimiyetleri sebebiyle Ümmeti Muhammed’e (ASV) Allah’tan yardım gelir bunu da Nesai rivayet ediyor. İzah, samimiyet ve ihlâs esastır. Niçin Ümmeti Muhammed’e fakir ve zayıfların duası namaz ve samimiyetleri sebebiyle ümmete Allah’tan yardım geliyor? Fakirlere Ümmeti Muhammed yardım etmesi zayıflara yardım etmesi yardım elini uzatması merhamet kanadıyla kucaklaması gerekiyor onun için. Allah Teâlâ buyuruyor ki hadisi Kutsi de; ben ortak kabul etmem diyor, amelini ikramını benim için yap ki kabul edeyim kimin için yapmışsan ona git diyor. savaşta ölene bile diyor savaşta ölene bile kimin için savaşmış isen ona git diyor, yani ister savaşta ol cephede Allah için savaşacaksın. Allah yolunda şehit olacaksın. Âlim ol ilmini sırf Allah için Allah yolunda sarf edeceksin. Zengin ol malını sırf Allah yolunda harcayacaksın, yoksa yandın, izam Allah için olmayan ameller şirktir boşunadır. Allah’a ahirete iman eden hayır söylesin, komşuya, misafire ikram etsin, kötü söz cehenneme düşürür düştüğü yer şark ve garpten geniştir cehennemde öyle bir cehenneme düşer ki diyor.

 

Dakika 50:05

 

Şark ve garp genişliğinde işte bir cehenneme düşer. Ateşten ateşe kan irinden kan irine, kaynar sudan kaynar suya, ateş dağlarının fırladığını görürsün bunu da sahihi Müslim rivayet etmektedir. Kıyamette Allah için olmayan ameller ateşe atılır. Allah (cc) kalbe niyete bakar kalbine bakıyor, niyetine bakıyor, bütün işlerin Allah için olmalı. Bütün kötülükleri Allah için terk etmeli, haram ve günahları nefret etmeli, Kâbe-i Şerif ki onu fethe gelen düşmanın önü de sonu da Beyda denen yerde yere batar. Evet, bu haber nakledilmiştir Et-Terğib ve’t Terhib’de. Riyadan sakınan gece gizlice imkânı ile sadaka veriyor gece gizlice ve sadakası hayrı kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz (ASV) yemin etmiş şöyle demiş; sadaka malı azaltmaz sabırla cihad edenin gücü şerefi artar dilenciye fakirlik kapısı açılır, bunları yemin ederek söylemiş Peygamberimiz. Uykulu insan uyusun öyle namaz kılsın, öyle dua etsin eğer uykulu yaparsa uykulu namaz kılarsa dua yerine beddua edersiniz ne konuştuğunu ne okuduğunu bilmezsin. Nisa Suresi 105 de Kuranı Kerimi hak olarak indirdik, insanlar arasında hükmedesin diye hainlere taraf olma. İsra suresi 71 de insanları imamları ile çağıracağız mahşere kime mensup olduğuna kimi taklit ettiğine dikkat et. İşte bugün müçtehit olmayan insanların gerçek ehlisünnet yolunda müçtehitlere tabi olması onların İslam’ı iyi bilmesinden kaynaklanıyor. Riyakâr olan kim olursa olsun ister savaşta ölsün ister âlim olsun ister zengin olsun riyakâr insanlar ateşe atılırlar çünkü riyakâr insan Allah için yapmaz desinlere yapar. Dünyalık için dinlerini alet ederler, koyun postuna bürünürler, konuşmaları baldan tatlı, kalpleri kurtların kalbi gibidir. Cenabı Hak yeminle bunlara zalimleri musallat ederim akıllıyı şaşırır. İşte kıymetli dostlarımız şu anda dünyamızda bunlarda görülmektedir. micazcılar, dalkavuklar Allah’ın gazabına çarpılarak haşr olurlar. Hüzün kuyusuna riyakârlar, riyakâr hafızlar, zalim idarecileri ziyaret eden ilim adamları, gösteriş için amel edenler cehennemin hüzün kuyusuna hüzün deresine atılır, Cehennem günde 400 defa hüzün kuyusundan Allah’a sığınır, bu hüzün kuyusuna Cehennem bile dayanamaz. İşte buraya riyakârlar girecek hafız da olsa âlimde olsa devlet adamı da olsa bunlar bakın riyakârlar, dalkavuklar buraya girecek. Peygamber Efendimiz (ASV) Müslümanlar bir gün gelecek İsa’nın, Musa’nın yolundan sapan, Tevrat’ın yolundan sapan, Musa’nın yolundan sapan bir kitleyle bunlar savaşacaklar, bunlar bunlarla savaşmadan kıyamet kopmaz. Her taş ve ağaç Ey Müslüman Ey Allah’ın kulu arkamda bir Musa’nın Tevrat’ın yolundan sapan bir Yahudi var onunla savaş diyecek, yalnız gargat ağacı demeyecek, bu Yahudi ağacındandır. İşte bu da kıyametin alametlerinden ki Filistin’de bugün 50 seneye yakındır kan akıyor ve sonuç Allah’ın dediği gibi olacaktır. Allahu Teâlâ hiçbir zaman zalime zafer vermez, o zafer gibi görünenler çok geçici an meselesidir ve zalim zulmü ile helak olur gider. Kıymetli dostlarım İslam yeryüzünün bayramıdır, ruhlar âleminin bayramıdır, gönüller âleminin bayramıdır, yetimlere elini uzatır yetimleri sevindiren yetimler âleminin garipler âleminin yoksullar âleminin İslam bayramıdır. Çünkü bütün yetimlere, yoksullara, garibanlara Yüce İslam merhametiyle kucaklar onların da İslam bayramıdır. Yerde gökte ne varsa âlemlerin İslam evrensel bayramıdır. göklerde bayram gecesine leyletül caize mükâfat gecesi denir. Melekler bayram sabahı ordular halinde inerler. Bunlar da özel bayramda özel oluyor İslam genel Evrensel bayram bir de özel bayram içinde bayramlar var. Yol ve sokak başlarını tutarlar, haydin bayram namazına diye nida ederler. Allah Teâlâ bayram namazını kılınca işçiye ücreti tam ödenir, meleklere şahit olun onlara rıza mı mağfireti mi verdim der, emirlerimi gözetin yeter ki hatalarınızı öğreteceğim izzetine yemin ederek inkârcılara karşı sizi rezil rüsva etmeyeceğim, bağışlanmış olarak evinize dönün, sizden razıyım der. Bayram gecelerini ibadetle geçirenin kalbi ölmez diğerleri öldüğü zaman. Allah dostlarıyla harp edenler Allah’a da harp ilan etmiş olurlar, Allah’a harp ilan edenin halini düşünün. ‘’Veli tüketbirullahe ala ma hedaküm fiza kanetil kanet gadatül fıtrı beasallahu azze ve celle el melaikete fi külli biladin ila ahir’’ Mevzuatu’l Ulum ’de bu haber verilmiştir İbn Abbas’tan gelen bir haberdir. Beyhâkî İbni Hibban, Terğib’te bunun nakli yapılmıştır. Nahl Suresi 98’de de istiâze bize emredilmektedir. ‘’Rabbi eûzü bike min hemezatişşeyatiyn ve Euzu Bike Rabbi en yahdurun’’ Kıymetli dostlar; en çok korkulan gizli şirktir, hardal tanesi kadar riya bulunan ameli Allah kabul etmez, gece gündüz şirkten Allah’a sığınmamız gerekiyor.

 

Dakika 1:00:02

 

‘’Allahümme innî eûzü bike Mineş şirki ve şekki vel küfri ven nifakı veş şikakı ve suil ahlaki ve süil menzari fil ehli vel mali i vel Belet’’

 

Yine Sevgili Peygamberimizden rivayet edilen hadisi şerifleri irşat notu olarak vermeye devam ediyoruz. İbadetini söyle diye yani İfşa et açığa vur diye şeytan musallat olur riyakârca söylerse işte ifşa ederse ameli zayi olur boşa gider. Riyadan uzak durmalı şeytanın tuzaklarına karşı dikkatli olmalıdır. Münafığın alametlerindendir şunlar; yalan konuşmak emanete ihanet etmek, sözünden dönmek, öfkelenince haddi aşmak, hakkı adaleti gözetmemek, İslam şeriatının dışına çıkmak. Bunlar Münafıklar da bulunur. İyiliği emretmek kötülükten sakındırmazsanız diyor bunları yapmazsanız Kuran’ı Kerim’i dini anlatmazsanız bu görevlerinizi terk ederseniz Allah size gazap gönderir, azap gönderir dualarınız kabul olmaz. Bunu da hadisi Tirmizi rivayet etmiştir, Tirmizi’nin haberidir. ‘’Men femesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehü ecruhü mieti şehidin’’ İbni Abbas’tan gelen bu haber Efendimiz (ASV) den İbni Abbas rivayet ediyor. Ne diyor? Dikkat et! Ümmet gösteriş için amel işler, mal toplamak için amel işler, doğru dürüst davranır bunları ateşe sürerler, amelini yalnız Allah için yapan kurtulur. Kıymetli dostlar; şirk karıncanın yürümesinden daha gizlidir, izah şirkten riyadan Allah’a sığınmak gerekiyor. Ali İmran Suresi 102-105’de anlatıldığı gibi Kuran-ı Kerime ve sünnetime sarıldığınız müddetçe yıkılmayacaksınız birbirinizi küçük görmeyin, şeytana tapmayın şeytana itaat etmeyin. Yine Beyhâkî ve Taberani’nin rivayetinde Et Terğib ve Terhib’de Ümmetin bozulduğu zaman sünnetime sarılan 100 şehit sevabı alır, işte metnini az önce okumuş olduğum hadisi şerif bu. Kuran’ı Kerim Allah’ın (CC) kopmak bilmeyen ipidir. Bunun bir ucu Allah’ın elinde (CC) bir ucu da iman ve amel ile ona sarılanın elindedir, sımsıkı yapışıp sarılın. (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ). Kuran-ı Kerim şefaat eder inanıp amel eden cennete girer onu terk eden tepetaklak cehenneme gider. Kendine güvenilmeyenin imanı yoktur. Sözünde durmayanın dini imanı olmaz. Allah ve Resulüne verdiği sözü bozanı Allah yakalar, sözlerin en yücesi Kur’an’ı Kerimdir. Yolun en iyisi Hz. Muhammed’in yoludur. (ASV) Ben ümmetime canımdan ileriyim, Peygamberimiz diyor kim mal bırakırsa o mal varislerindir. Kim Allah yolunda çalışırken ölür de fakir çoluk çocuk bırakırsa onlara bakmak bana aittir.

 

Dakika 1:05:06

 

Bakın burada da Cenabı Hak kefil oluyor o fakir Allah yolunda ölenin yetim kalan çocuklarına Allah kefil oluyor. Onlara bakmak bana aittir diyor. Öncekilerden İsa’nın dini üzere olanlardan şunlar kurtuldular; bir zalim hükümdarlar ile savaşanlar bunlar şehit oldular. İkincisi savaş güçleri olmayıp dini tebliğ ettiler, bunları da bıçkı ile biçtiler bunlar da şehit oldu. 3. grupta kavimleri arasında ikamet edemediler savaşamadılar, tebliğde edemediler, çöllere dağlara çekilip rahip oldular kendilerini ibadete ilme verdiler, bu 3 sınıf kurtuldular. Kıymetli dostlar; yine kendilerine kitap indirilenler 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetimde 73 fırkaya bölünecek, 72’si ateşte cehennem de bir fırka cennete girer, o cennete gidenler Şanlı Kur’an’a sünnete sarılanlardır. Yani Ehlisünnet vel Cemaat Müslümanlardır. 73 fırkadan işte bir fırka cennete gidiyor. Ümmetimden öyleleri olur ki kuduz mikrobu kişinin iliğine kemiğine girdiği gibi onlarında kötülükler içlerine işleyecektir, dikkat et Ümmetimden dedi, Allah korusun Allah bunlardan eylemesin. Şunlara Allah ve tüm Peygamberler lanet ederler. Bunlar kim? Kuran’ı Kerim’e ekleyenler, Kuran-ı Kerim’de olmayanı var gösterenler, lafzında veya manasında onu azaltan veya eksilten veya ilave edenler. Aslın veya doğrunun dışına çıkanlar, Ehlisünnet anlayışından ayrılanlar, takdire inanmayanlar, ümmete musallat olup azize zelil, zelile aziz diyenler, harama helal diyenler, ehlibeytim de olsa haramı helal sayanlar bunlara lanet vardır. Şunlara da lanet vardır; Ehlibeytim de olsa haramı helal sayanlar, sünneti terk edenler, Ehlisünnet vel Cemaat yolundan ayrılanlar, bidat yollarında sapanlar, bunlara tüm Peygamberler başta eşi bulunmayan Allah ve bütün Peygamberler lanet ediyor. Bu adı geçen sayılan vasıftaki olanlara, Allah muhafaza buyursun.                                    (وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ) ‘’Mücadele Suresi ayet 11’’ Gök kubbenin altında ki en büyük günah hevai arzularının peşinden gidip onu ilahlaştırmaktır. Şeriat-ı Muhammediye ye tabi olmuyor kendi keyfine tabi oluyor, hevai arzularının peşinden gidiyor. Gök kubbenin altında en büyük günah budur diyor. Kim? Sevgili Peygamberimizden gelen haber bu. Ümmet için şunlar büyük tehlikedir; cimrilik, haram yemek, zina, âlemin hatası, dini doğru tebliğ etmemesi, sözü ile işinin birbirini tutmaması, isyan, ilahi emirleri terk etmek, zalimin fetva vermesi ümmet için tehlikedir. Unutulan terk edilen bir sünnetimi kim uygularsa onu işleyenlerin sayısı kadar sevap verilir, kim bidat yolu açarsa bidatı işleyenlerin sayısı kadar günah kazanır. Bidatçıya gerçek tövbe nasip olmaz. İlim irfan iyi bir çığır açmak dikkat et, ilim, irfan yollarında çalışmak, iyi bir çığır açmak bunla da fazilet üstüne fazilettir.

 

Dakika 1:11:00

 

(Visited 277 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}