HadısŞerifKülliyatı 60-01

60- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 60

 

60 Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 60

 

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah bi adedi zünubina hatta tuğfer Allahu ekber hatta tuğfer euzu bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka ve zerea ve berea rabbi euzu bike min hemezatişşeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; 515. hadisi şerife gelmiş bulunmaktayız. İbni Mesut Hazretleri anlatıyor; sevgili Peygamberimiz (A.S.V) buyurdular ki her Peygamberin Peygamberlerden dostları vardır, benim dostum ceddim ve Rabbimin Halil’i olan İbrahim Aleyhisselam’dır. Resulullah (A.S.V) sonra şu ayeti kerimeyi tilavet buyurdular. Gerçekten insanlardan İbrahim’e en yakın olan en yakın olanı herhalde zamanın da ona tâbi olanlarla şu Peygamber ve şu iman edenlerdir. Yüce Allah da o iman edenlerin dostudur iyalidir, bunu Tirmizi eserin de rivayet ettiğini görmekteyiz. Yine ey kitap ehli İbrahim hakkın da (AS.) için tartışıyorsunuz? Tevrat’ta, İncil’de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir akıl etmiyor musunuz? İbrahim Yahudi ve Hıristiyan da değildi, ama doğruya yönelen bir Müslim’di. Puta tapanlardan değildi doğrusu İbrahim’e en yakın olanlar ona uyanlar bu Peygamber Muhammed ve inananlardır. Yani ümmeti Muhammed’in mümin ve Müslüman olanlarıdır. ‘’Ali İmran Suresi Ayeti Kerime 65 ve 68’’ İşte kıymetliler; bura da bu haberlerin ortaya koyduğu gerçekler orta da, Hz. İbrahim (AS.) put kıran Peygamber oluşudur put kıran Peygamberdir. Balta boynun da olduğuna göre belki onu şu büyüklükleri büyük put kırmıştır bu işi o yapmıştır konuşabiliyorsa onlara sorun demiştir putperestlere. Putperestler de ey İbrahim, bunların konuşamayacağını andolsun ki sen de bilirsin deyince o halde yüce Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye tapıyorsunuz? Size de Allah’ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun ak l etmiyor musunuz? Diye inzal etmiş cevap vermeyecek hale getirmiştir putperestleri. Enbiya Suresi 21- 52 ve 70. Ayetlere baktığımız zaman bunları görmekteyiz.

 

Dakika 5:07

 

Bir şey yapacaksanız şunu yakın da tanrılarınıza yardım edin dediler, yani bir şey yapacaksanız şunu yakın yani İbrahim’i ateşe vurun yakın dediler putperestler. Yakın da tanrılarınıza yardım edin dediler. ‘’Enbiya Suresi 68’’ İşte doğru söyleyeni dokuz devletten değil ateşe vurup yakmak istiyor bu putperestler. Nihai zafer müminlerindir. Ey dünya şunu bilin, ‘’Araf Suresi 28. Ayeti Kerime’’ gerçek Müslüman mümin ve Müslümanındır zafer nihai zafer Müminlerindir. Ey dünya bunu kulağına küpe et, boşa katillik yapma terör estirme, belin bıkkının kırılacak bunu bil cehenneme girmeden önce Allah’a teslim ol, Allah’ın emri olan yüce İslam’a Hz. Muhammed’e inzal edilen şeriatın bütün kurallarına tabii ol. Araf Suresi (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) bunu hiç unutma 128. ayeti kerime de nihai zafer Müminlerindir Rabbil âlemin şöyle noktalar; biz ey ateş İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol dedik, ona düzen kurmak istediler fakat biz onları hüsrana uğrattık buyuruyor. ‘’Enbiya suresi 69. Ayeti Kerime.                         (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَا مًا ) Cenabı Hak böyle dedikten sonra o ateşin yakma şansı kalmamıştır gül gülistan olmuştur. İman küfür kavgası ile imtihan edecektir, Cenabı Hak kullarını iman küfür kavgası ile imtihan edecektir. Bu kavga da hapis zulüm kan ateş küfrün elin de yegâne silahtır. Kâfirlerin silahları nedir? Seni hapse atmak zulmetmek kan dökmek ateşe vurup yakmak, küfrün elin de yegâne bunlar silahtır. İmanın silahı ise haktır hakikattir. (El-Hakku Ya’l Vela Yu’la Aleyh ) hak daima galebe çalar, kanunca ehli hak hapse de atılsa ateşte de yakılsa yine galiptir yine galiptir. Tarık Suresi 14-15, Enfal Suresi 18-30, Yusuf Suresi 52, Ğafir Suresi 25, Saffat Suresi 98, Neml Suresi 50, Ali İmran Suresi 54. Ayeti Kerimeler ’in tamamına bakıldığı zaman işte gerçekler bütün Kuran-ı Kerim’de sahih sünnette görülür bu ayetler de olduğu gibi. Sevgili dostlarımız; İbni Abbas Hazretleri (R.A) İbrahim’in ailesi İmran’ın ailesi ‘’Ali İmran Suresi Ayeti Kerime 33’’ de bu ayet hakkın da onlar İbrahim’in neslinden, İmran’ın neslinden, Yasin’in neslinden ve Muhammed’in neslinden iman eden kimselerdir.

 

Dakika 10:11

 

Allah’u Teâlâ Hazretleri şöyle buyuruyor; gerçekten insanlardan İbrahim’e en yakın olanı herhalde zamanın da ona tabii olanlarla şu Peygamber yani Hz. Muhammed’i buyuruyor ve şu iman edenlerdir bunlar da Muhammed’in ümmetidir. Yüce Allah da o iman edenlerin iyalidir dostudur yardımcısıdır demiştir. Kim? İbni Abbas Hazretleri bu hadisi şerifi de Buhari’nin  kaleme aldığını görüyoruz. Yine İbni Abbas Hazretleri yüce Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak âlemlere tercih etti. Gerçekten İbrahim’e insanlardan en yakın olanı herhalde zamanın da ona tâbi olanlarla şu Peygamber yani Hz. Muhammed Mustafa ve şu iman edenlerdir yani Hz. Muhammed’in ümmetidir mümin ümmetidir. ‘’Ali İmran Suresi 68’’ Yine İbni Abbas Hazretleri saliha kadının Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. İşte görüyorsunuz ‘’Ali İmran Suresi Ayet 35’’ Bu da Meryem annemizin annesi Meryem annemiz de ona hamile karnın da iken ne yaptı onu oraya adadı. Mescidi temizleyen kimsenin siyah bir kadın mı siyah bir erkek mi olduğun da şüphe etmişlerdir cevabı da camilere hizmet etmenin bakın karnındaki çocuğu camiye Mescidi Aksaya ne yapıyor adıyor bu çocuk buranın hizmetçisi olsun diye, Meryem annemizin annesi yapıyor bunu. Buhari dışındaki bazı rivayetler de siyahi bir kadının olduğu isminin de Ümmü Mihcen olduğu belirtilmiştir ki Medine-i Münevvere’de de bir kadın camiye hizmet ediyordu. Kadın vefat edince Peygamberimiz gitti onun mezarın da cenazesini ayrıca kıldı çünkü geç duymuştu. Hatta bana niye haber vermediniz keşke haber etseydiniz bari kabrini gösterin buyurur ve mescide hizmet etmenin fazileti ortaya çıkar. Hz. Peygamber (A.S.V) mübarek elleri ile bizzat mescidi süpürdüğü rivayet edilmiştir. Peygamberimizin bizzat kendisi de mescidi camiyi süpürdüğü rivayeti vardır. Bir aya kadar cesedi çürümedikçe ebediyen kılınabilir diyenler de olmuştur. İmamı Azam kışın üç gün, mezardakinin yazın da 4 gün mezardakinin cenazesi kılınabilir demiştir ama bazı haberler de böyledir hepsinin de ilimde yeri vardır bazı cenaze geç bozulur bazıları erken bozulur bu da içinde bulunduğu maddi manevi duruma bağlıdır. Ebu Hureyre hazretleri bakın anlatıyor (R.A) sevgili Peygamberimiz (A.S.V) buyurdular yeni doğan her insan yavrusuna doğduğu anda şeytan mutlaka bir dürter.

 

Dakika 15:04

 

Yavru onun dürtülmesinin verdiği rahatsızlık sebebiyle bağırarak ağlar ve Hz. Meryem ve onun oğlu İsa bundan hariçtir. Ebu Hureyre sözüne devamla isterseniz şu ayeti de okuyun dedi, Meryem ben onu da soyunu da kovulmuş şeytan’dan sana sığındırırım dedi. ‘’Ali İmran Suresi Ayeti Kerime 36’’ Buhari şerif ve Müslim bunu rivayet ediyor. Tefsir bölümlerin de bunların anlamı üzerin de geniş malumat verdiğimiz için buralar da konuyla ilgili kısa geçiyoruz. Kadı İyaz bu imtiyazın bütün Peygamberlere şamil olduğunu oldu kanaatindedir. Evet, İbni Abbas hazretleri (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) Meryem’i hangisi himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarken sen yanların da değildin, geçmişin en güzel en doğru haberlerini Kuranı Kerim verdiğinden dolayı Cenabı Hak böyle buyuruyor. Kuran-ı Kerim geçmişi de geleceği de sana haber veriyor. ‘’Ali İmran Suresi Ayeti Kerime 44’’ Bu ayeti kerime ile ilgili olarak buyurdu ki kura çekmek üzere kalemlerini suya attılar, kalemler akıntıyla beraber gitti sadece Zekeriya Aleyhisselamın kalemi suyun üstüne çıktı hadisi Buhari rivayet ettiğini görmekteyiz. İslam uleması çoğunluk itibariyle ihtilaflı meseleler de kuraya başvurmanın caiz olduğunu hüküm etmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V) de zaman zaman kuraya başvurmuştur mesela sefere çıktığı zaman beraberin de götüreceği hanımını zevcesini yani annemizi kura çekerek tespit ederdi. Yine İbni Abbas Hazretleri (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) ey İsa şüphesiz ki seni vefat ettirecek olan onlar değil benim ayetindeki Ali İmran suresi 55. Ayeti Kerimesini vefat ettirecek olan müteveffike ibaresini seni öldürecek olan diye açıklanmıştır bu rivayeti de yine Buhari yapmaktadır. Evet, müteveffike kelimesin de teveffi katledip almak, ruhunu kabzetmek manasına gelir, onun onu öldürmediler ve asmadılar fakat onlara öyle göründü buda ‘’Nisa Suresi 157. Ayeti Kerime’’ Cenabı Hak böyle buyurmuştur. Onu yakinen katil etmediler doğrusu Allah onu kendisine doğru ref eyledi yükseltti. Hz. Peygamber (A.S.V) İsa ölmedi kıyametten önce size dönecektir sözü ile bunu teyit eden başka kaynakları da nazarı dikkate alan İslam âlimleri Hz. İsa hakkın da şu inançtadırlar Hz. İsa öldürülmemiş ve ölmemiştir kendisine tertiplenen suikast sırasın da bir lütfu ilahi olarak semaya çekilmiş suikastçılar öldürdük zannetmişlerdir. İsa (AS.) kıyametten önce yeryüzüne inecektir Müslümanlar cenazesini İsa’nın cenazesini Müslümanlar kılıp defin edeceklerini vesaire haber vermektedir.

 

Dakika 20:26

 

Onun yeryüzün de göreceği işler vardır, bu işleri gördükten sonra eceli gelecek ve ruhu kabz edilecektir. Nitekim hadisi şerifler onun yeryüzün de adaleti tesis edeceğini deccalı öldüreceğini bir müddet icraatta kaldıktan sonra öleceğini namazını Müslümanlar kılıp defin edeceklerini haber verir. İşte Hz. Muhammed’in şeriatını yeryüzün de İsa (AS.), Mehdi (AS.) bunlar uygulayacaklardır Muhammed’in şeriatını yeryüzün de ve domuzu haçı kıracak domuzu ve şarabı da kaldıracaktır ve Hıristiyanların ve Yahudilerin düştükleri bu dalaletten ve sapıklıktan bütün dünyanın kurtulmasına vesile olacak yüce İslam inancı ve onun ilkeleri dünyaya uygulanmaya çalışılacaktır. Yine İbni Abbas Hazretleri bakın buyurdular ki Ensar’dan bir zat Müslüman olmuştu. Sonra tekrar irtidal edip müşriklerin yanına gitti bilahare yaptığından pişman olup kabilesine Resulullah (ASV)’a sorun benim için tövbe imkânı var mı? Diye haber saldı. Kavmi de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’a gelerek onun için tövbe etme şansı var mı? Diye sordular. Bunun üzerine şu ayeti kerime inzal edildi; inandıktan Peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten kendilerine belgeler geldikten sonra inkâr eden bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Yüce Allah zalimleri doğru yola eriştirmez işte bunların cezası Allah’ın meleklerin insanların hepsinin lanetine uğramalarıdır, orada temellidirler. Yani cehennem de ebedi kalırlar onlardan azap hafifletilmez, onların azabı geciktirilmez, ancak bunun ardından tövbe edip düzelenler müstesnadır doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. ‘’Ali İmran Suresi 86-89 Ayeti kelimelerin de’’ bu ayeti kerimeleri o kişiye gönderdi o da Müslüman oldu, tekrar bunu da Nesai rivayet etmektedir. Evet kıymetliler, Behil İbni Hakim babası ve ceddi tariki ile anlattığına göre sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın’ siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz bu ayeti kerime Ali İmran Suresinin 110. Ayeti Kerimesi’dir, bu ayeti kerime hakkın da şunu söylediğini işitti, siz 70 ümmeti yetmişe tamamlayan sonuncu ümmetsiniz. Siz onların en hayırlısı ve Allah yanın da en değerli olanısınız. Ey Muhammed ümmeti kıymetini bil işte bak seni Cenabı Hak en hayırlı ümmet olarak bildiriyor Peygamberimiz de bunu sana tebliğ ediyor, şanlı Kur’an’da kıyamete kadar bunu cihan’a haykırıyor Tirmizi ve İbni Mace bunu rivayet etmektedirler.

 

Dakika 25:08

 

Ümmet meselesi kendisine has dine sahip kişi demektir. Hakikaten İbrahim başlı başına bir ümmetti Allah’a itaatkârdı ‘’Nahl Suresi 120. Ayeti Kerime’’ Kuss İbni Sâide kıyamet günü tek bir ümmet olarak diriltilecektir buyrulmuştur. Köpekler tesbih eden bir ümmet olmasalardı hepsinin öldürülmesini emrederdim buyurmuştur. Görüyorsunuz karıncalar âlemi diğer böcekler âlemi, balıklar âlemi, çeşitli canlılar kendi araların da bir toplum oluşturdukları için, köpeklerin de kendi araların da bir toplum olduklarını bildirdiği bildiriliyor bura da. Antlaşma yapmış müttefik olmuş Beni Avf Yahudileri müminlerden bir ümmettir, bakın müttefik olmuş manasın da kullanılmıştır. Yani burada da çeşitli anlamları vardır ümmetin, ümmet millet yerine de mana taşımaktadır. Evet, yani ümmet millet anlamına da gelmektedir, biz ümmi bir milletiz ne yazı ne de hesap biliriz, bu da Arapların durumunu anlatan bir sözdür. Aynı inanca mensup insanların teşkil ettiği cemaati ifade eder esası da budur. Aynı inancı taşıyorsa bir toplum bunlar bir ümmettir aynı inanca mensup insanlara teşkil ettiği cemaati ifade eder. İbni Abbas Hazretleri yine (R.A) Kâbe Allah’ın beytidir, Rabbe kul olun (كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ) Allah’a kul olun. ‘’Ali İmran Suresi 79. Ayeti Kerimesin de’’ hâkimler fakihler olun denmek istenmiştir buyurmuştur. Bakın buradaki (كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ)’in anlamı hâkimler fakihler olun denmek istenmiştir bunu da Buhari Şerif kaydetmiştir. Rabbaniden maksat insanlara ilmin küçüğünü büyüğünden önce öğretendir, önce kolayı önce kolay basit ve açık olanların öğretilmesi ondan sonra zor bahislere geçilmesi tavsiye edilmiş olmaktadır. Rabbani kelimesi el Esmai ve El İsmailiye göre Rab kelimesinden elde edilen bir nispettir yani ilim ve amel de Rab Teâlâ’nın emrettiği şeyi kasteden arayan kimse demektir. Bazı şairler ilmi yetiştiren yani ayakta tutan ulema olduğu için onlara Rabbaniyyun dendiğini söylemişlerdir. Yetiştirmek artırmak terbiye etmek manalarına da gelmektedir. Evet, kıymetliler; işte sahih sünnetin Kuran-ı Kerim üzerin de nasıl müessir olduğunu görmekteyiz bunu açıklığa kavuştururken onun anlamlarını açıklarken ne kadar ayrıca önem taşıdığını da görmekteyiz. Esbabı nüzulün de ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Dakika 30:19

 

Yine Cabir Hazretleri anlatıyor (R.A) şu ayeti kerime bizim hakkımız da inzal edildi o zaman içinizden 2 zümre zaaf göstermek istemişti, hâlbuki onların yardımcısı yüce Allah idi Müminler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdırlar. ‘’Ali İmran Suresi 122. Ayeti Kerime’’ bunu da Buhari Şerif rivayet ediyor Müslim rivayet ediyor. Hz. Cabir devamla şu açıklamayı yaptı biz 2 zümre idik bir zümre Beni Harise diğeri Beni Seleme ayette Allah onların yardımcısıdır dendiği için bu ayet hakkımız da inmişti. Eğer hakkımız da inmemiş olsa idi sevinemezdim diyor. Çünkü münafıklar bunları da kandırmaya çalıştılar da Allah’ın hidayeti ile bunlar sapmadılar. Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey daha savaş başlamadan Muhammed gençleri dinledi bizi dinlemedi diye bahane ederek adamları ile birlikte orduyu terk etti Uhud Savaşı’nda, ayeti kerime münafıkların Medine’ye dönmesi sırasın da Ensar’ın durumunu anlatmaktadır. Cenabı Hak, Ey Ensar Peygamberi aracılığı ile bakın Peygamberimiz ey Ensar münafıklar döndüğü sıra da sizden 2 bölük halk korkarak geri dönmeyi tasarlamıştı, fakat Allah onların yardımcısı idi geri dönmekten korudu, bu sebeple Müminler Allah’a güvenip dayanmalıdırlar. İşte hem ayeti kerime hem Peygamberimiz bunları uyardı ve bunları da Cenabı Hak uyanmalarına vesile olan hidayetini nasip eyledi. İşte kıymetliler, Ensar’ın için de münafıkların kandırmaya çalıştıkları kimseler hakkın da bu ayeti kerimeler inzal edildiğini görmekteyiz. Cenabı Hak her türlü tehlikeden ümmeti Muhammedi korusun.

 

‘’ Allahümme inni euzü bike mineşşirki veş şekki vel küfri ven nifakı veş şikak ve süil ahlaki ve süil menzali fil ehli vel mali vel veled’’

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain amin amin amin elhamdüleke ya rabbel alemin’’ sevgili dostlarımız bu gibi duaları da sık okumamız gerekmektedir.

 

Dakika 34:04

 

(Visited 152 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}