hadisvetasavvuf 65-01

65- Hadis ve Tasavvuf Ders 65 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 65

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Kıymetli izleyenler; dersimiz Tasavvuf okulunda rüya nedir? Rüya müminin gördüğü güzel rüyalar elbette bunlar mübeşşirattandır Buhari Şerif’in İbni Mace ve Hanbel’in rivayet ettiği bunlar müjde içerirler Allah’tan olanlar vazi sahihtir ikaz ve işaretlerdir. Dikkat et ikaz ve işaretlerdir ve vazih ve sahihtirler. Melekten gelen tevhitle tevile muhtaçtır melekten gelen rüya tevile muhtaçtır şeytandan olan ise korkutma ve sapıtma ile ilgilidir. Nefisten gelenler onlara da düş deniyor ki karışıktır bunlara da ‘’adgâsu ahlâm’’ denmektedir. ‘’Yusuf suresi 44’’ de anlatıldığı gibi. Buhari Müslim’in rivayetinde rüya haktan olur hulüm ise karışık biyolojik nefis ve şeytandandır hoş olmayanı gören sağ tarafa dönsün hakka sığınsın zarar veremez. Buhari ve Müslim’in rivayetinde yine rüyada beni gören hakikaten beni görmüştür. Çünkü şeytani lâin benim suretime tenezzül edemez sadık Salih rüya tevili tabiri haktır. Müslim’in ve Tirmizi’nin rivayetinde en doğru rüya göreniniz en doğru söz söyleyeninizdir. İşte doğru rüya doğru olmaya gerçek Müslüman olmaya bağlı ki buda doğru dürüst istikamet ehli olacaksın. ‘’Enam Suresi 60. Ayeti Kerime’’ de gece sizi vefat ettiren gündüz ne kazandığınızı bilen odur Cenabı hak böyle buyurmuştur o ayeti kerimede de. ‘’Zümer Suresi 42’’ de vakti gelen veya uykusunda ölmeyen nefisleri vefat ettirir cennette uyku yoktur. Ehli muhabbet bugünkü deyimle âşıklar müritler uyumaz yemez konuşmaz zarurette bunlar olur hakkı sever ehli muhabbet ölmezler. Ruh niyaz mahallinde cesedi kulluk sergisindedir Kuşeyri bunu ifade ediyor (Kuddise Sırruh). Müslüman’ın veli kulun ruhu niyaz mahallindedir cesedi kulluk sergisindedir abdestli yatanın ruhu arşı tavaf eder hakka secde eder ve böyle yap diye de nida gelir. Kettani Efendimizden (a.s.v) her gün 40 defa (ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ent) bunu oku söyle dilin kalbimle birlikte söylesin anlamını kalbine götür oradan nefsini kuşat o mana ile bu şekilde söylemeye çalış.

Dakika 5;06

Eğer bunu söylersen kalbini ihya eder( ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ent, ya hayyu ya kayyum la ilehe illa ent). Hz. Hasan şöyle diyor; İbni Ali (la ilahe illallahul melikül hakkul mübin ) bunu yüzüğüne yaz diye ona kıymetli bir taraftan bu haber geliyor oda onun rüyada ki kerametidir Hz. Hasan’ın.

(la ilahe illahul melikül hakkul mübin muhammedün rasüllüllahi sadikul vadil emin sadikul vadil emin). Evet, kıymetliler;

(la ilahe illahul melikül hakkul mübin muhammedün rasüllüllahi sadikul vadil emin sadikul vadil emin) (la ilahe illahul melikül hakkul mübin muhammedün rasüllüllahi sadikul vadil emin).

Beyazıd-i Bestami şöyle diyor; (Kuddise Sırruh) Rabbimi gördüm rüyada sana nasıl vasıl olabilirim dedim nefsini bırak da gel buyurdu. Yine Kettan’dan şöyle haber var ki duamı neden kabul etmiyorsun? Diye Cenabı Hakka yalvarıyor da o da; ey Yahya diyor ben seni dinlemeyi arzu ediyorum seviyorum da ondan. Yine Malik Bin Enes’ten gelen haberde de        (Subhanel hayyillezî lâ yemût) sayesinde beni affetti diyor bak! Malik Bin (Subhanel hayyillezî lâ yemût, Subhanel hayyillezî lâ yemût). İbni Cella da şöyle diyor (Kuddise Sırruh); Medine’ye gelmiş çok acıkmış Ravza ’ya gelmiş ey Allah’ın Resulü senin misafirinim dedim birazcık uyudum rüyamda Resulullah’ın bana bir çörek verdiğini gördüm çöreğin yarısını yiyince uyandım kalan yarısı ise elimdeydi diyor. İşte buda sadık bir rüyadır İbni Cella’nın ayrıca kerametidir. ( Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain). Cenabı Hak Peygamberimizin ashabının hepsinden razı olsun onun yolunda yürüyen evliyalarda onlarında hepsinin ruhlarının şad olsun Allah’ın rahmetine ebediyülebet mahzar olsunlar ve marifetine mazhar olsunlar. ‘’İsra Suresi 100. Ayet’’ Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenecek korkusuyla onu harcamaktan kaçınırdınız. Günahkârın cenazesine gitmeyen bir veliye sufi yoluyla rüya da bildiriliyor. Davud’u Tai’nin ölümünde gök ve yeryüzü melekleri harekete geçiyor cennet süsleniyor buda Sufi’nin rüyasıdır.

Dakika 10:06

Yine pedagog terbiyeci işte evliya okulları ruh terbiyesi nefis terbiyesi üzerinde uygulamalı ders verirler teoriden pratiğe geçerler. ‘’Araf Suresinde’’ de geçtiği gibi şimdi ara sopası yiyen Sofi’nin birisi suçlu zannıyla zindana atılmış orada rüyasında rızık istedim afiyet istemedim diyince hemen afiyet isterim diyerek uyandım ve kurtuldum diyor. Buda Sufi’nin kurtuluşuna vesile olan bir hak rüyadır. Hakka yaklaştıran ilahi tevfike muvafık bir kelam ölçülü gizli güzel amel işte hakka yaklaştıran ilahi tevfike muvafık bir kelam ölçülü gizli bir amel Cüneydi bağdadi söylüyor. Mahzunların derecesi, ‘’Nisa Suresi 69’’ Nebi ve Sıddıklarla beraberlik ulema mahzunlar kimdir? Diye sorunca Erzai onlar ulemadır dedi. (Rahmetullahi Aleyh) Harun Nur Reşit’in hanımı Zübeyde hanım Mekke yollarına çok para harcamış bunun sevabı sahiplerine amele ve para sahiplerine gitti iyi niyetimden de ben affa uğradım diyor. Buda velilerin rüyası. Cüneydi Bağdadi 2 melek geldiler sıdk nedir? Sordular bunu Cüneydi Bağdadi anlatıyor ahde vefadır dedim. Doğru dediler. Ali Bin Muvaffak rızık endişem vardı diyor kendisi anlatıyor; rüyada bir pusula besmele ile ben senin rabbin olacağım sen fakirlikten korkacaksın öyle mi? Diyor. Seher vakti dikkat et! Buda başka bir rüya ve keramet. Seher vakti birisi 5 bin dinar getiriyor al şunu ey yakini zayıf olan adam diyor bakın! Hem veriyorlar hem uyarıyorlar. Yine Ebu Bekir Kettani güzel bir genç gördüm sen kimsin? Dedim. Ben takvayım dedi. Nerede bulunursun? Diye sordum. Hüzünlü gönüllerde bulunurum dedi. Buda rüyanın başka türlü hem ders veriyor hem uyarıyor hem de takvaya sevk ediyor. Yine Harras rüyada iblisi gördüm sopamı aldım iblis dedi ki ben ondan korkmam ve yine dediler ki iblis sopadan korkmaz kalpteki marifet nurundan korkar dediler. İşte burada da rüyada ders verilmektedir buda güzelim bir rüyadır bunu da Harras anlatıyor (Kaddesallahu Esrarehüm). Yine Semmak diyor ki; gözlerim görmez hale gelmişti rüyamda gözümü tatlı suya batır denildi yaptım gözlerim görür oldu. Buda yine Cenabı hakkın lütfuyla gösterilen bir rüyadır ki şifa afiyetle gelmiş.

Dakika 15:07

Tatlı su burada gözünün açılmasını Cenabı Hak vesile yaratmış daha önceden o tatlı sularla çok abdest almıştır ama şifa o saatte geldi. Halk için kaybolan onlar için ayan beyandır Sufiler diyor bunu. Şimdi de kıymetli dostlar bu evliya okulunun öğrencilerine tavsiyeler. Sıdkı samimiyeti usule riayeti zayi edenler vuslattan mahrum olmuşlardır. Bir defa bu tasavvuf okuluna yazılanlar usule riayet etmelidir vuslattan mahrum kalırlar samimi ve ihlaslı olmalıdırlar. Sıdk ve samimiyet üzere ol mürit itikadını burhan ve hüccete istinat ettirmesi vaciptir. Dikkat et buradaki vücup ifadeden farz anlamındadır yani itikadını burhan ve hüccete istinat ettirmesi vaciptir. Ne demek bu? Kur’an’a, sünnete müçtehitlerin ortaya koyduğu İslam’ı delillere göre hareket etmelidir hem itikat yönüyle hem de burhan ve hüccet yönüyle tam manasıyla gerçeğe İslam’ı esaslara dayanmalıdır. Badat’tan uzak olmalıdır. Hoca talebe münasebetlere dikkat edilmeli hocasına son derece saygılı olmalı yine bu Tasavvuf okulunun erkânını ve usulünü bilmek. İşte baştan sona bunlar bu derslerimizde anlatılmaktadır usul burada anlatılmaktadır. Bu dersleri kaçırmayanlar baştan sona iyi dinleyenler bunları anlarlar usulünü tasavvuf okulunun usulünü öğrenirler. Naklin, eserin, aklın, fikrin, bu istikametin yükseğini evliya okulunun üstatları geçmişler ve daha ileri mertebelere ulaşmışlardır. Halk istiklal ehliyken Sufi vuslat ehlidir bu istiklali elde etmiştir istiklali elde etmeden vuslata ulaşmış değildir. İstiklal şeriatın bir, bir emirleri Kur’an, sünnet, icma ve kıyasa dayalı olmalı dayalı olması ve müçtehidin usul âleminin ilmi ile bunları bilmesi gerekiyor. Tasavvufi mezhebin dışında hakka, burhana, İslam’ı esaslara dayanmayan hiçbir kimsenin mezhebine intisap edemez her asırda Sufilerin imamı vardır. Zahir ulema ona boyun eğer teberrük ederler. Yine âlimler nakil sahiplerini eser sahiplerinin ve akıl sahiplerinin üstünde bulunurlar çünkü bunlar hem şeriatı hem hakikati marifeti bunlar o okulları okumuşlardır daha biri yoldayken onlar o yola gidip gelmeyi bilmişlerdir. Halk karanlıktayken onlar aydınlıktadırlar deniyor.

Dakika 20:02

Yine öğrenci mürit veya Sufi ya delili bilir veya taklit eder yani müçtehide usul âlemine bağlanır kendi bilmiyorsa her 2 halde de usul erbabına vusul hakka vuslat sayılır. Rabbisini seven maşukuna kavuşmaktır. Vuslat Rabbisine kavuşmak onun rızasına ulaşmaktır amaç gaye budur buda şeriatı iyi bilmek ve o şeriatın katmanlarında bu dersleri iyi okumaktır. Yine mürit veya sofi veya talebe veya Tirmiz itikada uygun olanla amel eder sağlam akide ilmi ile şeriatla ilgili ilimleri tahsil etmesi vaciptir buradaki vacip yine vücub hükmü gibi farzdır. Mürit Sufilere eşit olmayı düşünmez kısmetine razı olur üstünlük takvadadır dereceyi Allah verir hiçbir Sofi kendi nefsini başkasından üstün görmez. Derviş, şeriat, hakikat, azimet derecesini yaşar. Ruhsatlarla değil ruhsat zayıflar iş güç sahipleri içindir ahdi bozmuş olur yani derviş fazilet yarışı içinde olmalıdır fazileti yaşamalıdır Hak ile kendi arasında akdi katiyen bozmamalıdır. Üstadı olmayan felah bulmaz eğer iyi bir âlimle hareket etmiyorsan felah bulamasın Beyazid’i Bistâmî üstadı olmayanın onun üstadı şeytandır demiştir. Bakın iyi bir âlimle hareket etmiyorsan kendi nefsinle baş başa kalmış veya ehli bidatla hareket ediyorsa senin üstadın şeytandır diyor Beyazid’i Bistâmî (Kuddise Sırruh) mürit heva ve hevesine tapar. Bunu da Ebu Ali Dekkak söylüyor. Kuşeyri’nin hocası. Tarikatın adabını öğrenip seyri sülük yoluna girip tam bir tövbe etmeli hasımlarını razı etmelidir yoksa bir şey fetih olunmaz bu yolda ilerleyemez. Ferahı kalp dünyadan hali olması mal hubbu mal tuli emel hubbu cah hubbu riyaset bunlar öldürücü zehirdir. İtibar ile ret itibar ile ret reşit olmalıdır. Kimse nefsini övmesin övenle seni yenen eşit olmalıdır. Çünkü nefis övmekten hoşlanır ve yenilmekten tenkit edilmekten muhalefet edilmekten hoşlanmaz. Nefsini sakın övme övdürme yoksa hayır gelmez yani nefsini övüyorsa biri övdürüyorsa ondan hayır gelmez. Teberrük edilmekten kalben bile Şeyhan muhalefetten yani gerçek âlime muhalefet etmekten kaçınmalıdır. Sırrını sadece üstadına açması nefsini bile gizleyemez yani nefesini bile gizleyemez.

Dakika 25:02

Üstadına açmalıdır mürşidine cezasına rıza göstermeli sana üstadın ceza da verebilir katlanman gerekiyor teslim olması gerekiyor. Dünyevi alakadan tecerrüt etmedikçe zikir verilmez yani zikir telkin edilmez ahit alınır elem, hastalık, fakir, zillet, zarar gibi durumlarda yolundan dönmeyeceğine dair söz alır. Evet, masivasız Allah’a dönmek kalpte Allah’tan başkası olmayacak. Kolayı ruhsatı tembelliği de tercih edemez başlangıcı duraklama olanın işi zordur duraklaması gerilemeden daha şerlidir. Müridi tercüme eder başındaki hocası üstadı uygunsa ona ders verir ve vermesi vacip olur. Önce dili ile zikir sonra dilini kalbi ile eşit hale getirir devamlı olarak kalbinle Rabbin huzurundaymış gibi bu zikre devam et der sebat eder sürekli abdestli bulunur. Mümin mümkün mertebe bu ismi dilinden bırakmaz. Zaruret olmadıkça uyumaz yavaş, yavaş gıdayı azaltır az götüren çok götürür yani çok yüklenme azar, azar götür ama yoluna, yoluna devam et. Sonra halveti uzleti tercih etmesini zihnini kalbini nefsanî arzu ve heveslerden korunması için gayret sarf edecek başlangıçta vesvese olabilir bunlar imtihanlardır. Vesveseden şeriat ilmi ile kurtulabilir istiklal ve kıyas görülen müritler Acluni bu din sağlamdır yavaş rıfk ile yürü yani yumuşak yürü yavaş yürü rıfk ile yürü ibadeti sev hiç ölmeyecekmiş gibi çalış yarın ölecekmiş gibi tedbirli ol. Fazla yük vuran mesafe alamaz deveyi de öldürür yani vasıta da yolda sakat kalır. İstidat, kiyaset, kabiliyetli kıyas eden kalbinde kabul nurları sırrında vuslat güneşi doğana kadar zikre devam ve sabır tavsiye edilir. Akait ve ayet üzerinde düşünmeleri temin edilir yani müridin evliya okulundaki talebenin görevi ayetler üzerinde düşünmek akait ilmini çok sağlam bilmek müride bela musibet, zikir, halvet, sema yerlerinde ve başka yerde vesvese kapısından gelir. Hakkın münezzeh olduğunu bilirler yine de en çirkin kötü şeyler hatırına gelir bunlar nefsin hevacisi ve desiseleridir ilgi gösterme sakın kayıtsız kal kesilir. Evet, her bu terbiye sistemi seçkinlere uygulanır bunlarında sayısı azdır.

Dakika 30:00

Zikre devam ile hakka iltica eden irade inabeden halvetten ayrılma iradeni hakka bağla inabeden halvetten ayrılma kalbinle hakka vasıl olmadan sefere çıkma vakitsiz çıkmak öldürücü zehirdir kalbinle hakka vasıl olmadan genç mürit dervişlere hizmet eder senin. 1. Vazifen içinde bulunduğun ortamda hayırlı hizmetlerde bulunmak bilhassa hocana üstadına gereken hizmeti yapmalısın hac ziyareti, âlim ziyareti ve bunun emsali ziyaretler yapar. Zahiri halleri müşahede eder bu gibi seferler vaciptir. Genç mürit yorulmalıdır mürit nefsine hâsıl olması dervişler haklıdır demesi gerekir. Eğer evliya okulunda bir öğrenci nefsini haklı göremez arkadaşlarını haklı görmelidir haklı ise kendisi sukut eder neticeyi bekler. Çünkü hakkın olduğu yerde hak galiptir yalnız sukut ve sabır gerekir. Güler, kahkaha atar, öfkelenir, cebelleşirse hayır gelmez yanlışa kalp ile muhalefet et kalbinle hakkın huzurunda ol kalbi havatırdan maveradan boşalt mavera nedir? Allah’tan başka her şey Kalp ile zikri devam ettir. Nafileden eftaldir el emeği alın terini tercih et ve alın terini tercih etmeli cedeli terk etmelidir şey hın telkin ettiği ismi zikreder devamlı O hocası mürşidi ne yapar? Müridi idare eder etmesi vaciptir. Mürit imtihandadır müritten maksat evliya okulunun talebesi demektir. Edep tasavvuf öğreneceği biri yoksa hocasının bulunduğu yere hicret eder eşiğinden dergâhtan ayrılamaz ona hizmet eder. Evden evvel ev sahibini ziyaret et Kâbe’den evvel Kâbe’nin sahibini ziyaret et. Şimdi eğer Kâbe’ye gidenler Kâbe’nin sahibi ile daha tanışmamışsa bu ziyaret tam kusurlu bir ziyarettir. Kâbe’nin sahibi ile tanış kalbinle ona yönel onun evine işte o zaman git ziyaret et. Nefsinden ayrılıp bir adım sefer yapmak bin seferden hayırlıdır yani nefsini Allah’ın emrine bağlı sen nefsin emrine sakın girme sefer der vatan şeyhine hürmet etmelidir şeyh den maksat senin başındaki âlim hocandır. İşte o mürşit şeriat dışı bir şey görürse mürşidinde onu haliyle baş başa bırakır kendisi şeriatla amel eder mürşidin hata ederse sen şeriata dön. Yani burada senin mürşidin âlim olan kişi de layuhti değildir hatasız günahsız değildir gayet çok amel değil kalbi tavsiyedir kalitenin yükseltilmesidir.

Dakika 35:02

Bir kimse ki şeriatı ret ediyor işte o zaman âlimin kalbi onu ret eder üstadına hürmet etmeyende şekavet alameti vardır yani kötülük ve membalık vardır bu böyledir şaşmaz. Sohbet-ül Ahdas afetlerdendir. ‘’Nur Suresi 15’’ de onu basit ve önemsiz görüyorsunuz hâlbuki o Allah’ın neslimde büyük bir şeydir. Yine kutupla yani en büyük âlimle sohbette bulundum 30 büyük âlimle sohbette bulundum bu dersi hepsi bana hatırlattılar Sohbet-ül Ahdas afettir dediler. Hicran ve kovulmadır mürit hasetten uzak olsun (la havleyi iyi anla ve havle vela kuvveti) iyi oku iyi anla içeriğini anla. İhvanı kendine tercih etsin iyinin atının çulunu bile taşı vuslat için sema halinde iradesi ile tevacüdü hareketi mahsurludur. Gayri ihtiyari deverana tevacüt denir. Tarz hül hırka tevacüt halinde hırka atma olur bir daha almazlar. Kavval yani göyyendeye ilahiciye verirler. Aziz dostlar yine evliya okulunun talebesi makam kadın gibi bir tehlikeden kurtulmak için sefere çıkmak mekân değiştirmek helal olur. İlminin makam ve menzilini geçmemesini ulaşmadığın makamdan bahsetme bunlar marifet ve ilim değil makam ve menzillerden nakli bilgidir Görmediği ve yaşamadığı menzillerden nakli bilgidir. İşte bunlardan ibarettir menzilleri makamları geçenler ilim sahibidir sülük sahibi değil. Baş olma sevdası da afattır dervişlerin kalbinden gelen hizmet fikrini hemen yapmalı hizmet etmelidir. Sufi’den gelen cezaya katlan. Çekice sabretmeyeceksen neden örs oldun? Derler. Bu söz darbı meseldir bunu da söyleyen Ebu Bekir Bin Fürek’dir (Kuddise Sırruh) Hizmete ehil ve laik olmadığımı itiraf ederim de tasavvufun temeli esası şeriata riayet et esası budur. Haramdan şüpheliden sakın haram ve şüpheli ise susam tanesini bile helal sayma. Her nefesinde gafletten sakın mubahtan bile sakın ahdine tam riayet et şehevi arzularına sakın geri dönme. Evet, kıymetli dostlar; işte evliya okulunun derslerini beraber okuyor beraber okutuyoruz. Yine evliya okulun talebesi ki bunun adına Mürit, Sufi, ihvan, Tirmiz, talebe gibi isimler verilmektedir. Burada bu talebe ‘’İbni Vakt’’ ibni vakittir her anını yani içinde bulunduğu anı değerlendirir hiçbir vaktini israf etmez.

Dakika 40:04

Hediye fuhuşa kadar götürebilir kimden hediye aldığına da dikkat herkesin hediyesi de alınmaz. Dünya uşağı ile sohbet öldürücü olabilir zehirdir. Allah’a hakkıyla hamd olsun onun salatı selamı bereketi rahmeti efendimiz ümmi Peygamber Hz. Muhammed’e tertemiz ailesi mensuplarına seçkin ashabı kiramına olsun hepsine pek çok selam eylesin. ‘’Hadid Suresinin 28. Ayetinde’’ kendilerine farz kılmadığımız bir ruhbanlık icat ettiler sırf Allah rızası için icat ettikleri bu ruhbanlığa hakkıyla riayet etmediler kâinat ehli kasri amel olmalı maddeye değil Allah’a güven malumun zulmeti vaktin nurunu söndürür malum nedir? Maddeye denir hanımlardan hediye alma dünya uşağından uzak ol. ‘’Kehf Suresi 28’’ de kalbiniz zikrinizden uzaklaştırarak gaflete düşürülenler gaflete düşürdüğümüz kimselere itaat etme. Zahitler hakka yaklaşmak için bunlar keseden çıkarır harcarlar arifler ise ilahi hakikati yaşamak için maverayı kalpten çıkarırlar ve değer vermezler. Mavera nedir? Maddi olan Allah’ın rızasından başka Allah’tan başka her şey maveradır. Kerem sahibi Allah’tan terfihi hidayet dilerim. Aleyhime vebal ve delil kılma Allah’ım (C.C) imam-ı Şafi Hazretleri ile Ahmet Bin Hanbelî’n Şeyban Rai’yi denemeleri Şeyban Rai ümmi idi ama gerçek bir sufi idi. 2 müçtehit büyük âlim bakın Şeyban Rai’yi denediler Ahmet Bin Hanbelî’n bayılması. Onun sordukları sorunundan sonra aldıkları cevap Ahmet Bin Hanbelî’n bayılmasına sebep oldu. Bir vakit namazı unutanın halini sordu bu 2 müçtehit Şeyban Rai’ye bir vakit namazı unutanın halini bak! Ne cevap verdi? Kalbi gafletten kurtarmalı kalbini edep ve terbiye etmekle işe başlanır dedi. İşte fıkıh âliminin Şibli’yi takdiri ve Cüneydi de Cüneydi Bağdadi diye takdir etmişler İbni Kullabın Cüneydi takdiri. Tasavvufu Sufi’den öğren marifetin zararı büyüktür Mürit ya sülük ehlidir denilenden anlar kısmetine razı olur veya ittiba ehlidir. Yani taklit sahasından hakikat makamına doğru selefin yolundan yürür onları taklit eder yani müçtehidin izninden gider müçtehit onun için hak mezhepler lazımdır. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbelî gibi hak mezhepleri oradaki müçtehitleri takip eder mutlaka bilmeyen bilene tabi olacaktır mezhep bunun için şarttır.

Dakika 45:02

Mezhep İslam’ı bilen müçtehitlerin yolu demektir ve onların ilmi irfanıdır her 2’side sülük taklit usul erbabına usul hakka vuslat sayılır. Cahili sakın ehli Bidat-ı taklit etme Şibli bu ilmi maiyetine vakıf olmayan itam eder. Cüneyt gök kubbede en şerefli ilim budur. Ahir bil ahret ihtiyatı tercih eder mal ve dünyadan kalbini kopar buna ferağı kalp denir. hubbu mal, tuli emel, hubbu car, hubbu riyaset, mevki, makam hırsından çık bunlar öldürücü zehirdir bunlar yol kesen gibidir. Nefsine hiçbir değer verme onu birinden üstünde sayma Rabbini tanı rızasını iste sırrını hocana aç başkasına değil. Sarığından dümenden de sakla ama hocandan Mürşidinden saklama her şeyden Mürit kaderin her nevi cilvelerine razı olmalıdır. Gerileyen duraklayan Müritten hayır gelmez demişler Müritlerin çoğu delille akait ilmi ayet üzerinde düşünme ile terbiye edilir. İptila musibet murat ederse gurbete sürgüne gönderir nefsinin arzularına döner. Yine talebe gafleti kovmalıdır rıza halinde olmalıdır kadere hayatın imtihanlarına tahammüllü olup el emeği alın teri tercih edilmelidir. Harika görür duyarsa onunla ilgilenme şeyhine bunu açabilirsin ve açması şarttır sana hocan, üstadın gereğini yapar onu ayarlar. Deneme bir imtihandır üstün kılındığın gibi duygulara sakın kapılma. Nefsinden ayrılarak bir adım sefer bin seferden faydalıdır hocana üstadına saygı ve heybet duymak verdiği görevi nimet ganimet şeref saymak gerekir. İlletli ile sıhhatli olanı şeriat ilmi gösterir dünyadan alaka ve bağları koparıp dünyadan çıkmalı kalbi tavsiyedir. Buda kalbine koymayacaksın dünyaya sen hükmet dünya seni hükmetmesin bende ne güç var ne kuvvet hepsi Allah’ın der la havle vela kuvvete illa billâh lutfu ihsanı ile ulaşılır mertebelerin tümüne. Bir arif marifetinden bahsederse cahil olduğuna hükmediniz büyükler böyle söylediler. Beşeri varlığı sönmeden nefsanî afetleri zail olmadan murat haline gelirse önüne perde çekilir başkası faydalanamaz. Kanaat kasri emel Rabbisine tam güvenmelidir dünya uşağından uzak ol öldürücü zehirdir onların sohbeti korkunçtur. ‘’Kehf suresi 28’’ de unutma! Arifler halkı bilgiyi kalpten çıkarırlar ilahi hakikati yaşamak için ilahi tahakkuk için rabbime hakkıyla hamd olsun, Habibine salatü selam olsun.

50: 12

Sahif halindeki veli hakka sadık samimi halka rıfk, şefkat, merhamet kanatlarını yaymak eza cefaya tahammül ihsanı öne almak ihsanı önce halka isteyip halktan hiçbir şeyi rica talep etmemek kin, tamah, hasım olmamak halkın kötülüğünü anlatırken dilini salıvermemek heybet ve tecessüsten sakınmaktır. Keramet bölümüne bunlar ek olarak buraya bu ders burada işlendi. Kuran-ı Kerimin tümü hadis-i şerifler Makalat yine kıymetli müfessirlerimiz ilmi kelam yine mezhepler hakkında tasavvuf Nakşi ve Kuşeyri ’den tüm bunlar hayat veren nurun dersleri keşif ve irşat notları adı altında kameraya bunlar verildiler. Takriben bu derslerin tamamı 6 ay içerisinde verilmektedir. Bunlarda kudret ve kuvvet tamamen Allah’ın kendine aittir onun lütfuyla olmaktadır e inşaAllah fıkıh tarih dersleriyle derslerimiz devam edecektir inşaAllahu Teâlâ.

‘’Velhamdülillahi rabbil âlemin vesselamü alel Mürsel’in Allahümme Salli ve barik ala Muhammed estağfiruke veetubu ileyke la havle vela kuvvete illa billah vema tevfiki illa billah subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun veselamun alel murseliyn velhamdulillahi rabbil alemiyn’’ El Fatiha.

Dakika 50;40

 

(Visited 210 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}