hadisvetasavvuf 9-01

9- Hadis ve Tasavvuf Ders 9 hayat veren nurun keşif notları

TASAVVUF HADİS DERS 9

 Kıymetli dostlarımız; İslam’ın amacı iki cihanda bütün insanlığın mutluluğudur. İslam’ın amacı budur ve bu da takva ile mümkündür. Enbiya, Yunus, Ankebut, Hucûrat 13’de, İsra 70’de bildirildiği gibi. Yine Bakara 41, Nisa 25, Nahl 90’da geçen derslerimizde bunlar anlatıldığı gibi. Yüce İslam tamamen maslahat dinidir. Maslahatlar dini muhafaza, canı muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, malı muhafazadır. ‘’Nur Suresi 31’de de anlatıldığı gibi. Şimdi Yüce İslam iki cihanda tam anlamıyla tüm insanlığın güvencesidir, huzuru refahıdır mutluluğudur. Şimdi bir de İçtihat yeni hükümler çıkartmak Arap dilini, Kuran-ı Kerim’i, sünneti, icmayı, ihtilafı, kıyası hükmün amacını tam anlayışa takdir gücüne sahip olmak, iyi niyet iyi itikat sahibi olmak, şeriatta müçtehit müntesipler, mezhepte müçtehitler ve tercihte müçtehitler İstiklal de müçtehit olanlar, hafızlar, bir de mukallitler bulunmaktadır. Bu en başta gelen şeriatta müçtehit olmaktır ki İmamı Azam, imamı Malik, İmamı Şafii, Hanbeli şeriatta müçtehit olan yüksek şahsiyetlerdir. Tabii diğerleri de yüksek müçtehitlerimiz diğerleri içerisinde de bulunmaktadır. Onun için bunların içinde müntesipler var mezhepte müçtehit olanlar var, tercihte müçtehit olanlar var, İstiklalde müçtehit olanlar hafızlar mukallitler var. Mukallitler ise o gerçek müçtehitleri yolunu takip edenlerdir yanlışı taklit etmezler doğruyu takip ederler. İfta, müfti, iyi niyet, hilm, ilim, vakar, ciddiyet, kendinden emin, otoriter insanları tanıyan olmak. İşte müftü olmak için bu özellikler olması lazım bu müftü tarifini Ahmet Bin Hanbel yapmaktadır. İmamı Zeyd, Zeyd Bin Zeynel Abidin Bin Hazreti Hüseyin, Hicri 122 doğumu 42 yaşında öldü öldürüldü şehit edildi. Şam Bin Abdülmelik zamanında yapıldı ve astılar hatta hurma kütüğüne astılar şehit ettiler. Zeyd Bin Zeynel Abidin kıymetli bir mücahit kıymetli bir kahraman ve âlimdir kendisi müçtehittir. Bugün Şia içerisinde kitap yazan sadece Şiilikte kaynağı bulunan tek eser bu zatı muhtereme aittir. Bunun fıkıh anlayışı mezhep anlayışı Zeydiye’lerin, çoğunlukla Ebu Hanife kalan kısmı da ya Malikidir, ya Şafii, Hanbeli’dir.

 

Dakika 5:09

 

Ve ayrıldığı noktalar çok azdır yani Zeydi’yeler Şia’nın içinde Ehlisünnete en yakın en çok da Hanefilere yakın olan bir Ehli Beyt âlimidir, Ehlibeyt anlayışıdır. Onun için diğer Şiilerin ortaya attıkları kaynakların hiçbirisi Ehlibeyt âlimlerine dayanmış değildir. Sonradan Ehlibeyt adına yazılmıştır, bunun içinde doğrular vardır yanlışlar vardır Ehlibeyte on iki imamlara bu yanlış isnatları yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Ehlibeytin âlimleri mükemmel âlimlerdir. 12 imam denilen zatı muhteremler âlimdir ama bunların demediğini diyenler söylemediğini söyleyenler, bunların adına sahte kitap yazanlar yanlış yapmışlardır onlara iftira etmişlerdir ve bugün Kur’an’a sünnete uymayan bir Ehli Beyt anlayışı varsa bir Alevilik ve Şia anlayışı varsa bu ehlibeyte iftiranın neticesindedir. Ehlibeyt âlimleri o konuda kitap yazan Zeyd hazretleridir. Zeyd Bin Zeynel Abidin’dir. Mükemmel fıkıh kitabı yazmıştır diğerleri ise böyle bir kaynakları görülmüş değildir yazılanların çoğu da ehlibeyte uymaz Ehlisünnete, Kur’an’a, sünnete aykırı olan bir şey ehlibeyte mal edilemez. Hanefilerle Zeydiler iç içedirler. Muhammed Bakır, Caferi Sadık bunların Hicri 114 ölümü Muhammed Bakır’ın, yine 83 doğum Caferi Sadık 148 ölümü cefir ilmi, keçi ve koç derisine yazılan kitaplar, geçmişin ilimleri, harfler ve remizlerle istikbali bilgiler, El Kuleyni Caferi Sadığa yanlış şeyler nispet etmiştir bunu yapan El Kuleyni’dir. Caferi Sadık’ın yapmadığını yapmış gibi göstermiştir. Cefir ve Kuran hakkında vesaire Hattabiler de Hurafeler isnat etmişlerdir. Caferi Sadık’ın yapmadığını, birçok yanlışları Caferi Sadık’a isnat etmişlerdir. Caferi Sadık çok değerli çok kıymetli bir Ehlibeyt âlimidir ve Seyitlerden, şeriflerdendir. Caferi Sadık için bakın bu Hattabiler Tanrı bile demişlerdir, bunu Caferi Sadık’ın bundan zerre haberi olsa bunları idamına hükmederdi, yine haramları helal saymışlar ve Caferi Sadık’a mal etmişler, Caferi Sadık bunları duyunca bunlar kâfirdir demiş. Dikkat edin! Caferi Sadık hakkında Muhammed Bakır hakkında neler uydurulmuş ve vatandaşa bu haplar yutturulmuş. Fasıkla cimri yalancı, Fasıkla, cimri, yalancı, ahmak, tekli sıla, bunlarla arkadaşlık etme Muhammed Bakır, Caferi Sadık, İbrahim suresi 7. Ayete istinaden bu beyanda bulunmuşlar. Nuh suresi 10 ve 12 (La havle vela kuvvete illa billah) bunu çok söyle.

 

Dakika 10:13

 

İlim denizine dalan sahil aramaz hakikatin doruğuna çıkan düşmekten korkmaz. Allah’la dost olan insanlardan uzaklaşır. Allah dostu olmayanı şeytan peşinden getirir. ‘’Al İmran suresi 28’’ oraya da bak. Caferi Sadık’a iftira edene ey adam bak Caferi Sadık diyor ey adam Ben Allah’ın güç ve kuvvetinden kendisine sığınarak doğru olduğumu söylüyorum de dedi. Adam söylemek istemedi. Halife söyletti adam karardı ve geberdi öldü. Bu da Caferi Sadık’ın kerametidir Allah’ın lütfu ile. Halife ürperdi ve titredi Cafer El-Mansur o zaman halife idi. Halifeye sinek musallat olmuş Caferi Sadık’a sormuş sineği niçin yarattı diye sormuş. Ululuk satanları küçültmek için demiş Caferi Sadık (R.A). Caferi Sadık kıymetli bir âlimdir. Ama onun adına çok şey uydurulmuştur. İhlaslı şüphelilere basireti şehvete aklı kullananı Allah sever. İhlaslı dikkat et şüphelilere karşı basiretli davran. Şüpheliyi bırak ihlaslı davran. Şehvete karşı da aklını kullan böyle yaparsan Allah sever. Bu Peygamberimizden nakledilen bir haberdir. Sevdiğini Allah için sev ki iman etmiş olasın. İsrafsız, gurursuz giyinin yiyin için basiret ve ilim sahibi idi. Kim? Caferi Sadık. Cömertti ‘’İnsan Dehr Suresi 8’’. ‘’Bakara Suresi 177’’ de geçtiği gibi. Hilm müsamahalı olmak affetmek şeref’i sadakada arayın. Affetmek şerefi de sadakada ve malı azaltmaz demiş. Affetmek şerefine zarar getirmez. Çok hayır işlemek de malı azaltmaz bu da hadisi şeriftir. Affedici ol nefsinle ilgili konularda hep affet bu şerefini artırır şerefini azaltmaz. Cömert ol çok sadaka ver bu da malı azaltmaz Peygamberimiz de istinat ediyor bu hadisi şerif. Yine Caferi Sadık yiğitti ferasetli idi heybetli idi. Kıymetli dostlar ve Caferi Sadık Ehlisünnettir ve cemaattir. Şimdi Ebu Hanife’den bahsedelim biraz da. Doğumu 80 Hicri ölümü 150’dir (Rahmetullahi Aleyhim ve Erdahüm Ecmain). Maslahat, istimbat, tahriç, Kura-ı Kerim’in ilmi bunların tamamın da mükemmel âlimdi.

 

Dakika 15:16

 

Ve büyük bir müçtehitti Ebu Hanife İmamı Azam. Hz. Ömer, Hz Ali, İbni Mesud, Abdullah Bin Abbâs a dayanıyor onun mezhebi. Oradan da Peygamberimize dayanıyor. 28 yıl Hammat Hazretlerine talebe olmuş. 4000 âlimden ders almış. Dikkat et! 28 yıl Hammat Hazretlerine talebe olmuş 4000 âlimden de ayrıca ders almış. Meseleyi ortaya koyar talebeleriyle incelerdi. O bir dünya çapında büyük bir Filozoftu ve hâkim bir müçtehittir. Yani yüce İslam’ı onun içindeki hikmetleri. Yüce Allah’ın lütfu ile iyi okumuş iyi de okutmuştur. Çok müçtehit yetiştirmiş. İmamı Azam’ın derin tefekkürü vardı kendine hakaret edenlere onlar bende yok der onlar için af dilerdi. Faydalı celb zararı def metodu İmamı Azam da meşhurdur. Değişen şartlara yeni içtihatlar gerekir derdi. Adamın biri Ebu Hanife’yi gıyaben vasi tayin eder. Ve adam ölür. Kadı o zamanki baş kadı hâkim İbni Şükrime İmamı Azama yemin teklif eder. İmamı Azam der ki; bana yemin düşmez der kadıya hâkime. Kadı itiraz eder. İmam kadıya iki gözü kör birine vurup başını yarsalar şahitleri veya vuranı gördün mü? Diye köre yemin teklif edilir mi? Diye Kadıya sordu İmamı Azam. Şimdi Körün başına vurmuşlar ondan sonra köre yemin teklif edilir mi? Demiş kadıya. Kadı cevap veremez İmam haklı çıkar İmamı Azam. Çünkü İmamı Azam hâkimlerin de üzerinde kıymetli bir hâkimdir. Allah’ın kıymetli bir kuludur. Büyük bir hukukçudur kendisi hem de hukuk filozofudur. Harici İmamı haricinin birisi İmamı Azama gelir tövbe ettiler bak, bak hariciler bu kadar aşırı İmamı Azama geliyor.

Elinde kılıç tövbe et diyor. O da neden tövbe edeyim der. Sen hakem tayinini kabul ettin der. Yani Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki hakem meselesine sen bunu kabul ettin der. İmam ona tartışmaya mı beni öldürmeye mi geldin? Der İmamı Azam bu hariciye. Oda önce tartışalım der. İmam hangimizin haklı olduğunu kim bildirecek oda kimi istersen demiş harici. Bak, bak şimdi İmamı Azam kişiyi alt etmeyi çok iyi bilir. O zaman harici der ki kimi istersen aramızda hangimizin haklı olduğunu o söylesin der.

 

Dakika 20:09

 

İmam Dahhak’ın adam imam Dahhak’ın adamlarından birine sen kim haklı ise hükmet der. Dahhak’a bu adamın aramıza girmesine razı mısın der. O da evet deyince hakem kararını sen de işte caiz gördün der İmamı Azam. Eli kanlı harici şaşırır belinden kılıç düşer. İmamı Azam’ın derin bir feraseti vardır. Irak fakihlerinin üstadı idi. Devlet adamlarından hediye almazdı. Ehli Takva idi yüz dirheme al denileni 400 dirheme almıştır. Para düşkün olsa idi bakın değeri 400 dirhem olan bir şeyi biri yüz dirheme satıyordu. Hayır dedi onun değeri 100 dirhem değil 400 dirhem dedi 400 dirhemi İmamı Azam verdi. Bu da Hak hukuk anlayışına ne kadar sıkı bağlı olduğunu görüyoruz. Siyasi durum 52 yılı Emeviler 18 yılı Abbasiler dönemidir. Dikkat et siyasi durumu İmamı Azam’ın 52 yılı Emevilerle geçmiş. 18 yılı da Abbasiler döneminde geçmiştir. İmam Emeviler’e ve Abbasilere karşı hep Ehlibeyti desteklemiştir İmamı Azam ehlibeyti desteklemiştir. İmam Zeyd 10 bin dirhem yardım etmiştir. İmamı Zeyd’e Ehlibeyt imamlarından. Emanetler ve Hz. Hüseyin’i Kerbelâ da yalnız bıraktıkları gibi bu İmamı da yalnız bırakma tehlikesi olmasa idi savaşa katılırdım demiştir. Dikkat edin yani Kerbelâ da Hz Hüseyin tarafında İmamı Azam ve Emeviler karşısında yine Zeydi’n tarafında Ehlibeyt imamlarının yanında durmuş onları desteklemiştir İmamı Azam. Özrünü İmamı Zeyd’e bu şekil iletmiştir. Nitekim Kerbelâ da hem Hazreti Hüseyin hem de İmamı Zeyd yalnız bırakılmıştır. İmamı Zeyd ve evlatları feci şekilde öldürülmüştür Emeviler tarafından. Hicri 130 da İbni Hübeyre İmamı Azamı kadı yapmak istemiş. İmamı Azam şiddetle reddetmiş. İmam zindanlara atılmış işkenceler yapılmış işkenceler devam etmiş. İmam ölüme razı olmuş Emevi ve Abbasi Devleti’ne onların zulmüne boyun eğmemiş kadılığı dahi reddetmiştir. Emevi zulmünden kurtulunca Mekke’ye gitmiş. Abbasiler hilafeti alınca Küfeye dönmüş biat etmiş. İlk halife Ebul Abbas Es Seffah’tır. Hz Ali soyuna kötülükler başlayınca El-Mansur zamanı Hz Ali’nin torunlarından İbrahim Irak’ta kardeşi Muhammed Ennefs’üz Zekiyye de Medine’de yakalandılar.

 

Dakika 25:06

 

İmamı Azam İmamı Malik Hz. Ali’nin evlatlarının tarafını tutuyorlardı. Bu iki müçtehit El-Mansur tarafından takibe alındı. Baskı zulüm başladı. Abbasiler ve bakın zulmettiler istisnalar hariç. Çağın Kadısı İbni Ebi Leyla Errebi hariç Et-Tusi gibi Ebu Hanife’yi çekemeyenler halifeye onu karalıyorlardı. El Mansur da İmama kadılık teklif etti. Fırat’ta boğulmayı kabul ve tercih ederim, Kadılığı kabul etmem dedi. İşkence ile öldürüldü İmamı Azam yeryüzünün en büyük Mücahitlerinden ve yeryüzünün en büyük âlimlerindendir. ‘’İmamı Azam (Rahmetullahi Aleyh ve Mağfireti)’’ Fıkıhta Ebu Hanife’nin bakın dünya ehli iyalidir. Dünya Ebu Hanife’nin talebesidir diyor. İmam Şafiî bakın böyle diyor. Ahmet Bin Mübarek İbni Mübarek de o ilmin beynidir diyor İmamı Azam için. İmamı Malik de diyor ki o İmamı Azam için o gerçek bir fakihtir diyor İmam Malik İmamı Azama o gerçek bir fakihtir diyor. O isabetli hür düşüncenin sahibidir. İmamı Azam hür düşüncenin sahibidir. Metodu kitap yani Kuran-ı Kerim, sünnet, sahabi sözü, kıyas, istihsan yani açık kıyasın hükmünü bırakıp başka hükmü kabul etmek istihsan. Nas bulunmazsa kıyasla amel edilir. Kıyas İcmaya örfe ters düşerse İcma ve örf ile amel edilir. Kıyas İcma ya örfe ters düşerse İcma ve örf ile amel edilir. İcma müçtehitlerin fikir birliği örf Müslümanların teamülü bulunanlar nassa aykırı düşmezse Sahih örf fasit örf geçerli değil. Sahih örf geçerlidir. Ticari Ruha ve hürriyete sahiptir İmamı Azam. Bir dirhemlik faiz 33 zinadan daha kötüdür. Haramla beslenen vücut ateşte yanmaya lâyıktır. El Mebsut da böyle yazılıdır. Selem para peşin mal veresiye. Murabaha malın yüzde 5 10 karla satılması. Tevriye alış fiyatına satılması Vadia yine alış fiyatından aşağı satılması. Akile kendini evlendirir. İmamı Azam’ın kendi görüşü tabii istinadı güçlüdür. Hacir delilik çocukluk nedeni ile akit sözleşmeden men edilmesi.

 

Dakika 30:00

 

Sefih yerli yersiz davranan. Matuh bunak bunları hacir etmez. Medin borçlu borçluyu da hacir etmez ve Tedvin İmamı Ebu Yusuf Kitab ül Asar, İhtilafı Ebu Hanife, Ebu Leyla, Erreddül Ala, Siyeri’l Evzai, Kitabu’l Haraç, İmamı Muhammed El Mebsut, Camiu’s Sağir, Camiul Kebir,  Siyerüs sağır ve Siyerül Kebir, Kitabürret Ala Ehlil Medine, Kitab-ül Asar, Keysaniyat, Haruniyat, Cürcaniyat, Rakkiyat ve Ziyadat bunlar mezhebinin Tedvin ile ilgili çalışmalarıdır. Dünya Müslümanlarının üçte ikisi arasında en az yayılmıştır Hanefi mezhebi. Yayılışı çeşitli ülkelere talebeleri tarafından yayılmıştır. Irak, Maveraünnehir, Türkistan, Şam, Mısır gibi yerlere yayılmıştır. Nurettin Eş şehit 569 zamanı Mısıra da Hanefi mezhebi yayılmıştır. Selahattin’i Eyyub’u Şirkuh onun kumandanlarıdır. Mehmet Ali Paşa’da Hanefi mezhebini resmen Mısır’da ilan etmiştir. Osmanlı’nın hâkim olduğu yerlere Hanefi mezhebi yayılmıştır. Tüm Müslümanların üçte ikisi Hanefi’dir. Horasan, Sicistan, Kafkasya, Azerbaycan, Kırım, Kazan, Çin, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Suriye, Yemen, Habeşistan, Anadolu, Balkanlar. Bunların çoğu Hanefi’dir. Şimdi İmamı Malikin bir de durumuna kısaca göz atalım (Rahmetullahi Aleyhim Ecmain) .

 

Dakika 33:22

 

(Visited 184 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}