Tefsir 1-01

1- Açılış Dua Tefsir Ders 1 hayat veren nurun keşif notları

1- Kur’an-ı Kerim Tefsîr Dersi 1

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselâtü vesselâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn’’

‘’Sübhâneke lâ-ilme-lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel Alîmül-Hakîm’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Ey Yüceler Yücesi olan kemâl sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan âlemlerin eşsiz, muktedir hükümdarı olan, bütün mahlûkat âlemine yoktan yaratıp vücut veren âlemleri yegâne hükümdar olarak idare eden… Emir senden, İlâhî yaratmak senden, hükümranlık senden her şey senden sadece günahlar ve irâdemizi Senin verdiğin nîmetleri kötüye kullanmak ise âsî insanlardandır.

Allah‘ım! kalbimi Kur’an‘ın nûruyla nûrlandır, tüm Ümmet-i Muhammed‘in kalplerini de nûrlandır Allah’ım… Âmin

Senin kitâbın nûrdur İslam ebediyyen sönmeyen nûrdur. Şanlı Kur‘an Senin kitâbındır. Eşi yok benzeri yok Senin dinin hak dindir eşsiz bir dindir. Bu din ile dünyâda insanlar hayat bulurlar, işte hayat veren nûrun hayatı ve saâdetin hayatı İslam’ın verdiği hayat tarzıdır. Diğer hayat tarzlarını Allah kabûl etmemiştir, hayat tarzı olarak İslam’ı seçmiştir. Allah‘ım! Kur’an-ı Kerim‘i aydınlık ve nûr kıldığın gibi onunla kalplerimizi de nûrlandır Yârabbi âmin.

İlahi! Hamdini sözüme sertâç ettim,

Zikrini kalbime mi’raç ettim,

Kitâbını kendime minhâc ettim.

Ben yoktum var ettin,

Varlığından haberdar ettin,

Şevkinle, muhabbetinle gönlümü bîkarar ettin.

İnâyetine sığındım, kapına geldim,

Hidâyetine sığındım lütfuna geldim,

Kulluk edemedim affına geldim.

Şaşırtma beni doğruyu söylet neşeni duyur, hakikati öğret.

Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem,

Sen sevdirmezsen ben sevdiremem.

Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini,

Yâr et bize erdirdiklerini.

Sevdin Habîbini, kâinata sevdirdin; Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin

Makâm-ı İbrahim’den makâm-ı Mahmuda erdirdin.

İlâhî Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın.

Salât-ü selâm, Tahiyyât-ü ikram, her türlü ihtiram ona,

Onun âl-ü Ashab-u etbaına ya Rabbi ahbabına

Kabûl eyle Allahım!

 

 “Gafrallahu lehum velil mü’minine, ve haşerahum meannebiyyine, vesseddigîne veşşühedâi vessâlihîn) âmîn, âmîn, âmîn …”

‘’Allahummehşurnâ meallezine en amte aleyhim minen nebiyyîne vessiddîgîne veşşuhedâi vessâlihîn ve hasune ulâike rafîga‘‘

Dakika 5:10

‘’Yârabbi! Kur’an-ı Kerim’i bize hâkim eyle, nefsimize göre hareket edenlerden eyleme! Başkalarının hevâsına uyanlardan eyleme! Allah‘ım! Bütün varlığıyla sana bağlanan kullarından eyle, Kur’an-ı Kerim’i İslam’ı kendine uyduranlardan eyleme! Senin bütün emirlerine sıkı sıkıya bağlanan İslam‘a, Hz. Muhammed‘in şerîatına tâbî olanlardan eyle Allah‘ım. Dinlerini karıştıranlardan eyleme, başkalarının kafasında şüphe uyandıranlardan eyleme! O şüphecilerin şerrinden, inkârcıların şerrinden, münâfıkların şerrinden, tüm müşriklerin şerrinden sana sığınıyoruz. Allah‘ım! Şerîatı ortaya koyan Şârî Sensin. Senin kânûnların karşısına çıkıp da Senin kânûnlarını reddedip başka kânûnlar koyan müşriklerin şirkinden önce Ümmet-i Muhammed‘i ve bütün insanlık âlemini bunların şerrinden emin eyle Yârâb. Âmin!  Şirkin düzeninden, şirkin hükümlerinden, şirkin zulmünden, şirkin insanlığa yaptığı bu tahribattan bu kötülüklerin tümünden insanlık âlemini Ümmet-i Muhammed‘i kurtar Yârabbi‘‘.

‘’Yârabbi realiteyi özünden kavramak, evrensel çekim kânûnlarını iyi anlamak kâinatın otomatik hareketini Senin emrinle olduğunu iyi anlamak iyi kavramak, bilimle uğraşan bütün dünyâda bilim adamlarına da Senin hâkimiyetini iyi anlamayı sana inanmayı, Muhammedin şerîatına bağlanmayı öncelikle dünyânın bilim adamlarına nasîb eyle Yârabbi. Ve Ümmet-i Muhammedi de Senin safında cihâd eden hak erlerinden eyle Yârabbi. Allah‘ım! Sen Şanlı Kur’an‘da nûrlu İslam’ da Hz. Muhammed’in şahsında insanlık âlemine rahmetinle tecellî eden Sensin âlemlere rahmetiyle tecellî eden Sensin‘‘.

‘‘Yârabbel âlemin, Kur’an‘ın nazm-ı celili bilimsel düzen ile estetik düzenin kucaklaşıp bütünleştiği bir alandır ki güneş sisteminde galaksilerde ilmi bir düzenle kânûnlar işlemektedir. Bu yaratma bu düzeni Kur’an Sensin emir veren Sensin, bu düzeni yaratan Sensin, bu düzeni işleten Sensin. Yârabbel âlemin Allah‘ım! Hakkın zevkini duymayan hayâl etmeye mahkûmdur ne olur Allah‘ım hakkın zevkini bizlere ruhumuzda kalbimizde, maddî ve manevî yapımızda hakkın zevkini bizlere tattır bu zevkten ayırma Yârabbi. Âmin. Gerçeği bilmeyen taklit etmeye mecburdur. Ümmet-i Muhammed’i taklitten kurtar tahkîke ulaştır Yârabbi‘‘.

‘’Allah’ım! Bilmeyen dünyâya sarılır ne olur kendini tanıt, hidâyetinle tanıt lütfunla tanıt. İslam ile eserlerin ile esmân ile her şeyi ortaya koydun ama kulaklar sağır oldu duymuyor, gözler görmez oldu görmüyor. Senin hidâyet nûrun gönüllerde parlamadıkça, insanların hakkı görmesi Yârabbi mümkün değil gibi görünüyor rahmet, merhamet, hidâyet senden.‘‘.

Dakika 10:25

Dünyâyı bilmeyen kuruntuya kapılır. Allah’ım dünyâyı bilen ukbâyı bilen Hakk’a sarılan fânîyi fânî olarak bilen bâkiye sarılan akıllı, îmânlı, muttakî muhsin kullarından eyle! Kuruntuya kapılan gerçeğe darılanlardan eyleme! Yiğidi görmeyen ismine bayılanlardan eyleme, gerçek yiğitlik, kahramanlık, gerçek cihâd Senin emrinde kul olmaktır. Bu hidâyet sendendir. Yârabbi gerçek güzel, Hak güzel Sensin.  Eşsiz güzel Sensin güzellikleri yaratan Sensin, gerçek güzeli görmeyen resim arıyor resmine bayılıyor işte o taklitçilerden de eyleme Yârabbi. Gerçek güzel Sensin seni görenlerden eyle. Önünü görmeyen sonunda ayılır, Yârabbi Hakk‘ı görenlerden eyle. Kânûn tanımayan onunla ayılır, Senin kânûnlarını tanıyanlardan eyle. Kitâbı tanımayan mahşerde Rûz-i Cezâ da uyanır, kitâbını hakkıyla tanıyanlardan eyle. Kur’an’ı anlamayan tercümelere dolanır, Kur’an-ı Kerim’i hakkıyla anlayan kullarından eyle.

‘’İlim senden, irfan senden, nîmetin tamamı senden Yârabbi’’.

(Allâhümme eğneni bil eyni ve zeyyinnî bil hılmi ve ekrimni bittakvâ ve cemminni bil âfiyeh.)

‘’Yârabbel âlemin, dinlerini bozanlar var paramparça olanlar var.  Dinlerini bozanların şerrinden emin eyle! Dinlerini parçalayanların şerlerinden emin eyle, sen birliği emrediyorsun, şerîatında kânûn ve hükümlerinde eşsiz İslam nizâmında birleşmeyi emrediyorsun. Bugün insanlık yanılmış gaflete, delâlete saplanmış paramparça olmaktadırlar. Kalpleri birleştirecek kuvvet hidâyet sende. Allah’ım! Kalpleri birleştir Senin dinin bir sen birsin. O Tevhîd îmânında Ümmet-i Muhammed‘i birleştir, güçlerini birleştir, gâyelerini birleştir. O birlik içinde dünyâya İslam sulhtur barıştır, sosyal adalettir. Bu dünyâya İslam barışını İslam’ın sosyal adâletini dünyâya hâkim eyle. Allah‘ım! Kuvvetleri bir araya getir îmânları bir araya getir. Millî îmân, millî ruhları bir araya getir. Bunları birleştirecek Sensin ne olur kabûl eyle‘‘. (Âmin)

‘’Allah‘ım! Kitâbı açıklamayan Kur’an-ı Kerim hiçbir dille hakkıyla tercüme edilemeyip dini ve bunun karşısında da âcizlik içinde bulunduk. Onun için Hz. Muhammed‘e Senin açıkladığın Kur’an‘ı bilmeyi de insanlığa nasip eyle.  Çünkü Senin açıkladığın Kur’an-ı o İslam‘ı Hz. Muhammed uyguladı Ehl-i Sünnet Ve‘l-Cemâat ‘ta bunu koruyarak geldi ve kıyâmete kadar Ehl-i Sünnet Ve‘l-Cemaat anlayışıyla İslam‘ı doğru anlamayı, Kur’an-ı Kerim’i doğru açıklamayı da insanlığın tümüne, başta Ümmet-i Muhammed‘in tüm âlimlerine nasîb eyle Yârabbi. Câhillerin şerrinden emin eyle Yârabbi.  İleri geri konuşan, bilmeden konuşanların şerrinden de emin eyle Yârabbi. Yanlışı destekleyen sistemlerin o sistemin uşaklarının da şerlerinden emin eyle Yârabbi. Bâtıl sistemden beslenen, ilâhiyatçı görünen sahte din adamlarının da şerlerinden emin eyle Yârabbi. (Âmin) Allah‘ım insanlığın tamamının kurtuluşu Senin rahmet tecellîn olan Muhammed‘in bağrından parlayan âlemlere rahmet Peygamberi olarak gönderdiğin Hz. Muhammed‘in önderliğinde dünyâya hakkı yerleştirdin, bu hak İslam‘dır bu hakîkat Kur’an-ı Kerim’in ilkeleridir. Bunu insanlığın tümüne nasîb eyle Yârabbi.

Dakika 16:29

 

 

 

 

 

(Visited 5908 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}