İslam Tarihi Ders 7

İslam Tarihi Ders 7

İslamTarihi Ders 7

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler,

Tarih külliyatından keşif notlarımız devam ediyor. İslamTarihi ki; Yüce İslamın kendisi hayatveren nurun ta kendisidir. İşte hayatveren nurun keşif notlarından.

Şimdi de dersimiz inşaAllahuTeala Hz. Adem’in oğlu Şit (a.s) hakkında dersimiz devam ediyor. Şit (a.s)ın diğer bu Şit kelimesi ‘Şis’ diyede okunmaktadır. Daha önce Hz. Şis’in bazı hallerini, babası Hz. Adem’in yerine geçip, onun yolundan yürüdüğünü ve babası Hz. Adem’in vasisi olduğunu kendisine saifeler indirildiğini bildirmeye çalışmıştık. Rivayet edildiğine göre Mekke’de ikamet eden Hz. Şis ölünceye kadar Hac ve Umreyle meşgul olmuştu. Kendisine ve babası Hz. Adem’ e indirilen saifeleri bir araya getirip bu saifelerle amel etmiş, Kabe-i Şerif’ide (efendim) ogünkü şartlere göre taş ve çamurdan inşaa etmişti. Bizden önce gelen islam Alimleri ki; bunlara Selef deniyor. Bu Selef Alimleri, Allah tarafından şimdiki Kabe-i Şerifin yerine Adem(a.s)a tahsis edilen Kubbenin Tufan hadisesine kadar yerinde kaldığını, ancak tufandan önce Yüce Allah’ın bu Kubbeyi semaya kaldırdığını söylüyorlar.

Rivayete göre Şis (a.s) hastalanınca oğlu Enuş’a vasiyetini yapmış ve hemen sonra vefat etmiştir.Cesedi ise anne ve babasının bulunduğu Ebu Kubeys dağındaki mağaraya defnedilmiştir. Hz.Şit (a.s) doğduğu zaman Adem (a.s) 235 yaşında bulunuyordu. Yukarıda da geçtiği üzere bu hususta başka rivayetler de vardır. Hz.Şis vefat ettiği zaman 912 yaşındaydı. Enuş babası Şis (a.s) öldükten sonra devletin idare ve siyasetinde emri altında bulunan tebaasını idarede onun yolundan ayrılmadı. İdare ve siyasettede herhangi bir değişiklik yapmadı.

(Efendim) Diğer kaynaklarda da bu bu şekilde teyit edilmektedir. Fakat tabii farklı kaynaklarda bulunmaktadır. Biz size İslam Alimlerinden gelen daha güçlü delillere dayalı olanları bildirmeye çalışıyoruz. (4:25)

İbn-i Abbas bu hususta şunları söylüyor (r.a. ve herdaimecmain): ‘ Şit (a.s)ın Enuş’tan başkada çocukları evlatları vardı. Şit (a.s) Enuş’u kendisine vasi tayin etti. Sonra Enuş tam 90 yaşında iken Şis (a.s)ın (efendim) kızıda vardı. Kaynun ve başka çocukları dünyaya geldi. Enuş’ta oğlu Kaynan’ı kendisine vasi tayin etti. Kayna’nın da Mehlail adında bir oğlu ve daha pekçok evladı dünyaya geldi. Kayna oğlu Mehlail’i kendine vasi tayin etti. Mehlailden Yet yani; Yad diyede okunmaktadır ki ve pekçok evladı dünyaya geldi. Mehlail de oğlu Yad’i kendisine  vasi seçti. Ve Yek’ten Hanuh yani; İdris(a.s) ile pekçok evladı dünyaya geldi. Yek’te oğlu İdris (a.s)ı kendisine vasi tayin etti. Hanuh’tan ise Metu’Şalah ve pekçok evladı meydana geldi ve oğlu Metu’Şalahı kendisine vasi tayin etti. Hanuh’un diğer adı İdris (a.s)ın İdris’tir, İdris (a.s)ın diğer adı da Hanuhtur.

Evet Sevgili Dostlarımız, Hz. Şis (a.s) ile Yer’din hükümranlıkları sırasında meydana gelen hadiselerden kısa notlar vermeye çalışacağız. Anlatıldığına göre Kabil kardeşi Habil’i öldürüp babası Adem (a.s)ın yanından kaçarak Yemen’e geldiği zaman iblis yanına geldi ve ona: ‘Habilin kurbanının kabul edilip ateş tarafından yakılması, onun ateşe saygı gösterip ona tapmasından ileri gelmektedir. Ohalde sende hemen kendin ve kendinden sonra gelecek olan neslin için bir ateşgede yap dedi. Bunun üzerine Kabil bir ateşgede yaptı. Yeryüzünde ilk ateşgedeyi yapıp ateşe tapanda Kabil oldu diye bir rivayet bulunmaktadır. Ki; mecusiliğinde,ateşperesliğinde orda temeli atılmış oldu.

İbn-i İshak anlatıyor(efendim) :‘Bunlardan Buğlis ilk defa yeryüzünde kubbeli meskende veya çadırda oturan mal mülk edinen kimse olmuştur. Tublim’de yeryüzünde ilk defa zil ve musıki aleti kullanan kimsedir. Tubeddim ise ilk defa yeryüzünde demir ve bakır istizya edip işleyen kişidir.Bunlardan doğan çocuklar ise iri yarı kimseler olup; zalim,cebbar ve Firavun kişiler olmuşlardır. Sonra Kay’ının yani Kabil’in nesli imtiraza uğramış, gerisinde az miktarda bir nesil kendisini takip etmiştir. Hz. Adem’in bütün zürriyetinin nesebleri karışmış ve aralarındaki neseb bağları kopmuş, ancak Şis (a.s)dan gelen nesillerin nesebleri korunmuş ve aralarındaki bağları kopmamıştır. Bugünkü nesil Hz. Şit (a.s)dan gelmektedir. Hatta bugünkü bütün insanların nesebleri  Adem (a.s)dan sonra Hz. Şit (a.s)a dayanmakdatır. (10:00)

Evet Sevgili Dostlarımız, Hişam bin El-Kelvi bu hususta şunları söylüyor: ‘İlk önce yeryüzünde bina yapan madenler çıkaran ve zamanının insanlarına mescidler yapmalarını emreden Mehlaildir. Yine o yeryüzünde ilk iki şehri kurmuştur. Bu şehirlerden birisi Irak’ta bulunan ‘Babil’, diğeri ise Hucistan’da bulunan ‘Sus’ şehirleridir. Mehlail’in hükümranlığı ise 40 yıl sürmüştür.  Hişam Bin El-Kelviden başkaları ise bu konuda şunları söylüyorlar: ‘ Yeryüzünde ilk defa demir istishal eden ve bundan zanaatte kullanmak üzere aletler yapan, suları faydanılacak yerlere akıtmayı planlayan, halkı ziraate ve çalışmaya teşvik eden, zararlı hayvanlardan (efendim) faydalanmayı  sağlayan derilerinden elbise ve yataklar yapmasını emreden, sığır koyun vahşi hayvanları kesip etlerini  yemeleri emreden Mehlail’dir. Rey şehrinideoinşaa etmiştir. Evet sevgili dostlarımız, görüyorsunuz bu şehirlerin hepsi ya Türkistan’dadır veyahut oralara yakındır. Ravilerin anlattıklarına  göre ; Dünbavent’de Kelimevsin yerleşip iskan ettiği şehir hariç yeryüzünde ilk inşaa edilen şehir Rey şehridir. Yine ravilerin anlattıklarına  göre ilk önce hükümler ve kanunlar yani hudut koyan odur. Bu sebepten o ‘Piştad’ lakabını almıştır. Farsça olan bu kelimenin manası, adaletle ilk hükmeden kimse demektir. ‘Piş’ve ‘dat’ kelimelerinden mürekkeb olan bu kelimenin birinci cüzü olan ‘piş’ ilk demektir, diğer cüzü olan ‘dat’ adaletli hareket etmek ve hüküm vermek manalarına gelir. İlk defa cariyeler edinip hizmetinde çalıştıran ve ağaçları kesip binalarda kullanan kişi yine O’dur. Ravilerin anlatığına göre; Hit ülkesine inen Mehlail, beldeleri dolaşıp eline geçirdikten sonra başına taç giymiş iblisi ve ordusunu mağlup ederek onların inatlarını, onların insanların arasına karışmalarını önlemiş bu hususta onları tehdit etmiş onların asi ve azgınlarınıda öldürmüştür. Bunun üzerine onlar korkularından dağlara ve çöllere kaçmışlar. Fakat onun ölümünden sonra tekrar geri dönmüşlerdir. Rivayete göre; Mehlail diğer adı Üşhenç şerli kötü insanlara şeytan adı vermiş ve onları hizmetinde kullanmış, bütün iklimlere,ülkelere hakim olmuştur. Üşhenç yani Mehlail’in doğumu ile Kelimevs’in ölümü arasında 223 yıllık bir fark vardır. (15:00)

Evet Sevgili Dostlarımız, şimdi de Mehlail’in oğlu olan Yelt’ten bahsedeceğiz. Bu zat ki; yani Mehlail’in oğlu olan bu zata Yert’de denir Yart’da denir.Onun annesi ise, Berakil bin Magbil bin Hanuh bin Kazın bin Adem’in kıyı Seman’dır. Mehlail kendi teyzesi yakınlarındandır ki..Yet oğlu İdris (a.s)ın doğumundan sonra 800 yıl yaşamış birçok erkek ve kız çoçuğu olmuş 962 yıl yaşamıştır.

Evet Sevgili dostlarımız, eski insanların uzun yaşadıklarını görüyoruz. Rivayete göre Hz.İdris (a.s)a 30 saife indirilmiştir. Allah yolunda ilk cihad yapan kumaş biçip elbise diken ve Kabil’in çocuklarını esir alıp onları köle olarak kullanan kişi yine Hz. İdris’tir. Atalarının Yerd’e Hz. İdris’i kendisine vasi tayin etmesini tavsiye etmeleri ve bu tavsiyeyi kendi aralarında müteselsilen sürdürmeleri üzerine Hz. İdris (a.s)babası  Yerd’in vasisi oldu. Hz.İdris (a.s) 308 yaşında iken Adem (a.s) vefat etmiştir. İdris (a.s) kavmini hakka davet etmiş, vaaz ve nasihatte bulunmuş onlara Allah’a itaat etmelerini, şeytana karşı gelmelerini ve Kabil’in çocuklarıyla münasebetlerde bulunmamalarını emretmiş, fakat onlar onun bu sözlerine kulak asmamışlardır. İşte kulak asmayanlar hakettikleri kuyularada düşmüşlerdir.  Hz. Peygamber (a.s.v) EbuZer (r.a) Hz.lerine hitaben: ‘ Ey EbuZer dört elçi,Peygamber Süryanidir. Bunlar Adem(a.s), Şit(a.s), Nuh ve Hanuh (a.s) yani İdris (a.s)dır. Kalemle ilk yazı yazan Hanuh yaniİdris(a.s)dır. AllahuTeala ve Tegaddes Hz.(c.c) İdris(a.s)a 30 saife göndermiştir buyurdular.

Evet Sevgili Dostlarımız, buarada Tahmüresin’de hükümdarlığından bahsedilmektedir fakat bunlar Faslıların kaynaklarına dayandığı için pek fazla bir güvenilir kaynakta olmadığı için bu konuda fazla bilgi vermeyeceğiz.

İdris (a.s) la ilgili inşaAllahuTeala dersimiz devam ediyor. Sonra Yerd’in oğlu yani İdris(a.s) ki diğer adı Hanuh; 65 yaşında iken Babil bin Mahbir bin Hanuh bin Kay’ın bin Adem’in kızı Hedane ona Hezane de denir ile evlenmiş. Bu evlilikten Metu’Şalah adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Metu’Şalah doğduktan sonra Hanuh yani İdris (a.s) 300 yıl daha yaşamış sonra Allah’ın katına kaldırılmıştır. İdris (a.s) henüz Allah katına kaldırılmazdan önce oğlu Metu’Şalah’ı Allah’ın emrini yerine getirmek ve çocuklarının durumu ile ilgilenmek üzere kendisine Halef seçerek kendisini ve ailesini vasi tayin etti. Ayrıca onlara yakında Allah’ın Kabil’in çocuklarını ve onlarla münasebet kuranları cezalandırıp azaba çarptıracağını bildirerek ailesini onlarla düşüp kalkmaktan men etti. Cihadda babası İdris (a.s)ın yolunu tutan Metu’Şalah ilk defa ata binen kişi olmuştur.

Bundan sonra 137 yaşındaiken Azazil bin Enuşil bin Hanuh bin Kayı’nın kızı Arba ile evlendi. Bu evlilikten Lemek adında bir oğlu dünyaya geldi.Lemek doğduktan sonra Metu’Şalah 700 yıl daha yaşadı ve pekçok kız ve erkek çocukları oldu. Metu’Şalah’ın bütün ömrü 927 yıl sürmüş ve ondan sonra dünyadan göçmüştür. Yerine oğlu Lemek’i vasi tayin etti. Lemek ise kavmine öğütler verdi ve onları Kabil’in çocuklarıyla düşüp kalkmaktan men etti. Fakat onlar Lemek’in sözlerini dinlemediler. Dağlık bölgede yaşayan bu kimseler topluca bulundukları yerde Kabil’in çocukları arasına katıldılar. Rivayet edildiğine göre; Metu’Şalah’ın Lemek’ten başka Sabii adında bir oğlu daha vardı. Sabiiler bu adı ondan almışlardır.(22:50)

Metu’Şalah’ın oğlu Lemek, Berakil bin Mahbil bin Hanuh bin Kayı’nın kızı Kınuşi diğer adı Finuş ile 187 yaşında evlendi. Bu evlilikten aynı zamanda bir Peygamber olan Hz. Nuh (a.s) dünyaya geldi. Hz. Nuh’un doğumundan sonra babası Lemek 595 yıl daha yaşadı. Birçok erkek ve kız evladı dünyaya geldikten sonra öldü. Lemek’in oğlu Hz. Nuh ise 500 yaşında iken Berakil bin Mahbil bin Hanuh bin Kayı’nın kızı Azre ile evlendi. Bu evlilikten Hz. Nuh (a.s) ın Sam, Ham, Yafez adlarında üç oğlu dünyaya geldi. Hz. Nuh (a.s) büyüdükten sonra babası Lemek ona : ‘ Bu dağda bizden başka kimsenin kalmadığını öğrendin, sakın yalnızlık hissetme ve bu hatalı ümmetin yolundan gitme’ dedi. Hz.Nuh durmadan kavmini hakka hakikata davet edip, onlara öğütler verdiysede onlar onu alaya alıp istihzalarına, dalga geçmelerine alay etmelerine devam ettiler. Rivayet edildiğine göre; Hz.Nuh hükümdar Bi-Veresebin zamanında yaşamış onun tebası olan halk Nuh (a.s)ın kavmi olmuş ve onları 950 sene Allah’ın yoluna davet etmiş fakat yeni gelen her nesil küfür yolunda tek bir millet halinde kendilerinden önce gelen nesli takip etmiş, neticede onların üzerine Allah azabını indirmiştir işte Nuh Tufanı o kavmin helaki ile sonuçlanmıştır. İbn-i Abbas’tan rivayette bulunan Ebu Salih’ten naklen İbn-i El-Kelvi bu husuta şöyle diyor: ‘ Lemek’in Nuh adında bir oğlu oldu ve Nuh (a.s) doğduğu zaman Lemek 82 yaşındaydı. Ozaman halkı kötülükten men edecek hiçbir kimse yoktu. Bunun üzerine AllahuTeala ve Tegaddes Hz. (c.c) 480 yaşındayken Hz. Nuh (a.s)ı onlara Peygamber olarak gönderdi. O kavmini 120 yıl Hakka davet etti. Sonra Allah Ona bir gemi yapmasını emretti, O da bir gemi yaptı ve 600 yaşında iken gemisine bindi. Nuh Tufanında boğulanlar boğuldu ve bu hadiseden sonra Hz.Nuh (a.s) 350 yıl daha yaşadı. İlk gelen alimlerden bir grubun rivayetine göre Hz. Adem ve Hz. Nuh’un arasından 10 asırlık bir zaman geçmiş ve bu asırlar içinde yaşayanların hepside hak yolda bulunmuşlardır. Allah’a karşı isyan ve küfür devri Hz. Nuh’un Peygamber olarak kavmine gönderildiği çağda başlamıştır. Allah (c.c) tarafından kavmine elçi olarak yani Peygamber olarak gönderilen Hz. Nuh tevhide davet edici ve uyarıcı olarak gönderilen ilk Peygamberdir. Bu görüş aynı zamanda İbn-i Abbas ve Katade’ninde görüşüdürler.

Evet Sevgili Dostlarımız,yine Faslıların (efendim) iddialarına göre Cemşit’in hükümdarlığından bahsetmektedirler. Fakat bu konuda da elimizde sağlam kaynak olmadığı için Cemşit’tende fazla bir bilgi vermeyeceğiz. Efendim, İnşaAllahuTeala Hz.Nuh’un zamanında meydana gelen hadiselerle bir sonraki dersimiz İnşaAllah devamedecektir.(29:02)

(Visited 105 times, 1 visits today)