HadısŞerifKülliyatı 112-01

112- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 112

112- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 112

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselatü vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Sevgili ve muhterem izleyenler, dersimiz Kadir ve Berat geceleri hakkındadır. Bazılarına göre ‘’Berat Gecesi’’ emirlerin Levhi mahfuzdan istinsahına başlanır. Kâtipler bu geceden gelecek seneye müsadif aynı geceye kadar olan vakaları yazar ve bu ‘’Kadir Gecesi’’ bitirilir de rızıklara ait nüsha, Mikail Aleyhisselama harplere, zelzelelere, saikalara çöküntülere ait nüsha Cebrail Aleyhisselama, amellere müteallik nüsha dünya gününün sahibi ve büyük melek olan İsrafil Aleyhisselama, musibetlere ait nüsha da Azrail Aleyhisselama teslim olunur. Denildi ki Berâet gecesinde o geceye has 5 tane özellik vardır. Her mühim iş o gece tefrik edilir o geceki ibadetin fazileti büyüktür rahmeti ilahiye fezeyan eder mağfiret gecesidir, o gece Resulullah Aleyhisselatu Vesselama şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü Resulü Ekrem (A.S.V) Şaban’ın 13. gecesi ümmeti hakkın da şefaat istemiş o şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş üçte biri daha verilmiş, on beşinci gecesi talep etmiş bu gece şefaatin tamamı ihsan buyrulmuştur. Bu şefaatten mahrum olanlar yüce Allah’tan devenin ürküp kaçtığı gibi kaçanlardır. Adabı ilahiyedendir ki bu gece zemzem kuyusunun suyu artar, Şaban’ın nısıf gecesine mübarek Berâet, saak, ferman, rahmet isimleri verilmiştir. Şehzade Razi Ebussuut bunlar bu konulara değinmişlerdir. Evet, sevgili efendiler, namaz tilaveti Kuran’ı Kerim, tilaveti Kur’an dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir, yani Kadir gecesinin ihyası. Namazla tilaveti Kur’an ile dua gibi istiğfarlar gibi ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Dua etmek mesnundur. Bu dua da tavsiye edilen dua (Allahümme inneke afuvvun tuhibbül afve fa’fu anni ) Bu dua tavsiye edilmiştir. İlk üçte birin de farzlar yani gecenin ilk üçte birin de farzlar, akşam ve yatsı namazları ortasın da nafileler eda edilir ve dua da seher vaktin de yapılır.

 

Dakika 5:06

 

Evet, kıymetliler nafileler tabi kaza namazı olmayanlar içindir, kaza namazı olanlar nafileler yerine kaza namazı kılmalıdırlar. Müstehap olan budur bazı âlimler geceleri ihya da en iyi yolun namaz dua kıraat ve tefekkür gibi ibadet çeşitlerinin hepsine yer vermek olduğunu belirtmiştirler. Kılınacak namazlar nafile olacağı gibi borcu olanlar kazaya da niyet edebilirler. Evet, sevgili dostlarımız, ömrünü bütün geceleri Kadir Gecesi imiş gibi ölümlü dünya da gafletle geçirme, her geceyi Kadir Gecesi bilerek yaşa, Rabbinin huzurun da ol, Rabbinden bunu iste, yakini ve rıza halin de iste. O zaman tükenmez nimetler eksilmez göz aydınlığı senindir. Ey Müslüman Rabbinle baş başa ol, huzurun da ol ona tam bir saygı kulluk ve tazim için de bulun her an, aczini de itiraf et, insanoğlu Rabbisine karşı öyle acizdir ki beşikteki bebek gibidir, ne yaparsan yap senin kudretin gücün kudretin bir yere kadardır. Seni yaratan kudreti her şeye kadirdir, Teheccüd ve nafileye teşvik eden sahih rivayetler çoktur, bunların mübarek geceler de yapılması elbette daha faziletlidir. Ramazan’ı Şerif ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile kılarsa Kadir gecesinden fazla 1 hisse alır, Peygamberimizden gelen haberdir bu. Kadir gecesin de yatsı namazın da Cemaatte hazır bulunan, ondan hissesini almış olur buyurmuştur yine sevgili Peygamberimizden gelen haberin biri de budur. Rabbi onu tekzip etmez mahcup etmez bir hadisi Kutsi; kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim buyurmaktadır. İşte bir hadisi kutsidir bu da, Resulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselam’ın hakkın da hulfül’ vaad muhal olan, Erhamürrahimin adına konuşmuştur. Peygamber efendimiz yüce Rabbisi adına ondan gelen emirlere göre konuşmaktadır. Rabbi onu tekzip eder mi ve habibini yalanlar mı? Mahcup eder mi? Rabbi onu tekzip etmez mahcup de etmez. Onun için kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim buyuruyor Cenabı Hak hadisi kutsi de. Şimdi de sevgili dostlarımız Zilzal Suresine gelmiş bulunmaktayız. Abdullah İbni Amir İbnül As (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) anlatıyor; bir adam Resulullah Aleyhisselatu Vesselama gelerek bana cami özlü bir sure öğret talebin de bulundu.

 

Dakika 10:01

 

Peygamberimiz (A.S.V) de ona (إِذَا زُلْزِلَتِ) ‘’İza zülzilet Suresini’’ öğretti, talim işi bitince adam şunu söyledi; Seni hak ve hakikat ile gönderen zata yüce Allah’a yemin olsun buradaki ameller bana yeter buna asla başka bir amel ilave etmeyeceğim. Adam ayrılır ayrılmaz Resulullah (A.S.V) adamcağız kurtuldu dedi ve bu sözü iki defa tekrar etti, bu haberi de Ebu Davut vermektedir. Ey kıymetli Müslümanlar yüce İslam’ı iyi anla iyi kavra, işte İslam’ın tümünü tasdik eden dili ile ikrar edecek bütün gücü nispetinde de Allah’a kulluk eden ameli salih sahibi olan kullar müjdelenmiştir. Bakın 6 ve 8. ayeti kerimeler o gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için dağınık dağınık döneceklerdir, işte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor idiyse onun sevabını görecek, kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor idiyse onun cezasını görecek işte Zilzal Suresinin 8 ve 6. Ayetleri. Hz. Enes’ten gelen Haberde de (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) buyurdular ki (إِذَا زُلْزِلَتِ) ‘’İza zülzilet Suresi’’ Kuran-ı Kerim’in dörtte birine denktir buyurdular, bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. İbni Abbas (R.A) Hazretleri’nden rivayet edildiğine göre Resulullah (A.SV) Şöyle buyurmuştur; (إِذَا زُلْزِلَتِ) ‘’İza Zülzilet Suresi’’ Kuran-ı Kerim’in yarısına denktir. (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) İhlas Suresi Kuran-ı Kerim’in üçte birine denktir. (قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْكَافِرُونَۙ) Kafirun Suresi de Kuran-ı Kerim’in dörtte birine denktir buyurdular, bunu da yine Tirmizi haber vermektedir. Mebde ve Mead’ı açıklamak; Mebde evvel başlangıç demektir, mead ise akıbet son demektir. Evet, Tıbi sözüne devamla şöyle der; Zilzal Suresi müstakilen mead meselesini işler, ahvalini açıklar, dolayısıyla Kuran-ı Kerim’in yarısına denktir. Tevhidin takriri, nübüvvetin takriri dünya hayatı ile ilgili ahkâmı beyan, ahiret ahvalini açıklamak gibi surenin şümulün de neler var. Tıbi (قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْكَافِرُونَۙ) suresinin şirkten teberru etmeye yer vermiş olduğu için birinci meseleyi yani tevhid davasını istifa ettiğini belirtir. Bunları tefsir bölümün de bunları bu derslerimizi bu surelerinin yüce anlamlarını vermeye çalıştık. Burada da konumuz ile ilgili değinerek gidiyoruz. İhlas Suresinin tevhid, risalet, icmali iman da içerisin de bulunmaktadır. Haseneyi en az 10 misli ile yazmayı Cenabı Hak ne diyor; Enam Suresi 160. ayeti kerime de bir sevabı en az 10 kat arttırıyor.

 

Dakika 15:06

 

Veya Kadir Gecesin de yapılan hayırları 30000 yazmayı kendisine sünnet yani Sünnetullah yapan Cenabı Hak üç İhlasa veya 4 ((قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْكَافِرُونَۙ))’a bir hatim sevabı yazmayı da kendisine sünnet yapmıştır. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır hadisi şerifi mucibince tam bir teslimiyetle bir hatim sevabı alacağım niyetiyle Cenabı Hak Rahimdir, Kerimdir ve rahmetinin sınırı da yoktur. Daha fazlasını da verebilir ve Resulünü de tekzip etmez yalanlamaz çünkü bu haberleri sevgili Habibi şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed haber veriyor, işte hadisi şerifleri de hadisi şerifler külliyatından derslerimiz de onun için devam ediyor. Şimdide efendiler 880. hadisi şerife gelmiş bulunmaktayız. Ebu Hureyre (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah efendimiz arz gün Rabbinin ona vahiy etmesiyle haberlerini anlatır mealindeki ayeti okudu ve arzın anlatacağı haberleri nelerdir biliyor musunuz? Diye sordu. Yanındakiler yüce Allah ve Resulü bilir diye cevap verdiler. Resulullah (A.S.V) açıkladı; bu haber kadın ve erkek her kulun arz üzerin de işlemiş oldukları amellere şahitlik etmesidir. Her kul için arz şu ayda şu gün de şu, şu işlemi yaptı diyecektir. Nerede ne günah işlemişsen yeryüzün de işlediğin o yerler de neler varsa onlar senin amellerini haber verecek günahlarını, sevaplarını da, yine bunu da Tirmizi haber vermektedir. Sevgili dostlarımız, Tekasür Suresine gelmiş bulunmaktayız, Hz Zübeyir (R.A) Hazretlerinin anlattığına göre Tekasür suresin de geçen andolsun o gün elbet ve elbet nimetlerden hesaba çekileceksiniz bu da 8. ayetidir Tekasür Suresinin. Bu ayeti kerime ile ilgili olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselama söyle demiştir; ey Allah’ın Resulü yiyip içtiğimiz hurma ve su olan 2 siyahtan ibaret iken hangi nimetlerden hesaba çekileceğiz? Resulullah (A.S.V) şu cevabı verir; o mutlaka olacak bunu da Tirmizi, İbni Mace haber vermektedir. Yani her nimetten sorulacaksın, bunun hakkıyla hamdini şükrünü yerine getirmek demek, gerçek iman ile iman edeceksin ameli salih işleyeceksin, gücünü Allah yolun da kullanacaksın, o zaman her nimete şükretmişlerden seni kabul edilirsin. O da Allah’ın lütfu ile yani görevini tam yaptığından değil ki, kulun gücünü bütün gücünü kullandığı zaman kulun gücü bir yere kadar.

 

Dakika 20:02

 

Nimetler uçsuz bucaksız, onun için sen gücünü kullandığın zaman bu kulum görevini yaptı diye seni ne yapmış hamd eden şükredenlerden kabul ediyor lütfuyla, yoksa hakkıyla şükrettiğimizden hamd ettiğimizden dolayı değil gücümüz oraya kadar olduğu için. Evet, sevgili dostlarımız, lezzet alınan her çeşit nimettir hesaba çekilecek nimet, lezzet alınan her çeşit nimettir. Hayat sıhhat afiyet içilen bir yudum soğuksu buna dâhildir. Bir solumaya mukabil 2 hamd borcumuz vardır. Sen her nefeste Allah sana ne yapıyor lütufta bulunuyor sana hayat veriyor ölümden kurtarıyor. Onun için her nefesin hakkını dahi kulun verme şansı mı var bunun için çalışıyor mu? Çırpınıyor mu? Kul gaflet için de Rabbini bir an bile unutma! Kalbin dilin onu hep zikir eylesin, farzları vacipleri sünnetleri de müstehapları da yerli yerince yapmaya çalış, haramlardan kaçtığın gibi bütün günahlardan ve şüphelilerden de sakınmaya kaçınmaya çalış, sakınmaya çalış. Ehli vera ol, vera ehli şüphelilerden de sakınan kişidir. Evet, sevgili dostlarımız, Hz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ın hurma yiyip soğuk su içtiği zaman bize yedirip içiren ve Mümin kılan Allah’a hamd olsun diye dua ederdi. Hz. Ömer (R.A) Hazretleri ey Allah’ın Resulü hangi nimetten hesap vereceğiz diyarımızdan mallarımızdan çıkarılmadık mı? Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın cevabı aynı meal de; sizleri sıcaktan ve soğuktan koruyan meskenlerin ağaçların çadırların gölgelerinden ve sıcak gün de içtiğiniz soğuk sudan, bir başka hadisi şerifte de kendi yurdun da emniyette bedeni afiyette günlük azığı yanında olan kimse sanki dünya kendisinin olmuş gibidir. İşte görüyorsunuz bu cevapları iyice inceleyin bakın Peygamberimiz Hz Ömer’in sözüne (A.S.V) efendimiz ne cevap verdi; sizleri sıcaktan ve soğuktan koruyan meskenleri ağaçların çadırların gölgelerinden sıcak günde içtiğiniz soğuk sudan bunlardan hesaba çekileceksiniz. Kendi yurdundan emniyette bedeni afiyet de günlük azığı yanın da olan kimse, sanki dünya kendisinin olmuş gibidir. Bunlardan hep hesaba çekileceksiniz, şükrünü zikrini tefekkürünü yapıp öbür dünyasına nur gönderebilir, var olma gayesini yerine getirebilir buyurmuştur. Kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe kişi Rabbinin huzurundan ayrılamaz; ömrünü nasıl tükettiğinden sorulmadıkça, gençliğini nerede harcadığından sorulmadıkça, malını ne yolla kazandığından sorulmadıkça, malını nereye harcadığından sorulmadıkça, ilmi ile ne derece amele ettiğinden de sorulmadıkça Rabbinin huzurundan mahşer günün de ayrılamaz.

 

Dakika 25:12

 

Ömrünü nasıl tükettiğine bak hesaba çekileceksin, gençliğini nerede harcadığına bak hesaba çekileceksin, malını ne yolla kazandığından hesaba çekileceksin, malını nereye harcadığından hesaba çekileceksin, ilmi ile ne derece amele ettiğinden hesaba çekileceksin, ben cahil idim bilmiyordum niye okumadım niye öğrenmedim hesaba çekileceksin. Hey gidi mükellef olan kişi Allah’u Teâlâ sana İslam’ı teklif eyledi, öğreneceksin bileceksin okuyacaksın okutacaksın ve o hak bilgiyle de iman ve ameli salih sahibi olacaksın. Sevgili dostlarımız Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor (Radıyallahu Anhum ve Erdahüm Ecmain) Resulullah (A.S.V) buyurdular ki kulun kıyamet günü hesaba çekileceği ilk şey mazhar olduğu nimettir; Kendisine bedenine sıhhat vermedik mi? soğuk sudan içirmedik mi? Denecektir. Hiçbir nimeti tatmasa sana verilen sıhhatle o içtiğin soğuk su bunun hakkını nasıl vereceksin? Öbür nimetler hakeza, onların da hesabını vereceksin gel kardeşim gerçek iman ile iman et bütün varlığınla Allah’a kulluk yapmaya çalış, onun yolun da ol, geceni gündüzünü ömrünü her şeyini Allah yolun da kazan Allah yolun da harca. Yalnız Allah’a kul ol. İşte bütün derslerimiz de Allah’a kulluk nasıl olur bu anlatılıyor işte. Cenabı Hak bakın buyuruyor İsra Suresi’nin 44. ayeti kerimesin de; yedi gök yer ve bunlar da bulunanlar onu tesbih eder, onu hamd ile tespit etmeyen hiçbir şey yoktur. Ayeti kerimesini okuyup sıhhatle de (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) Allah (C.C) arz ve semaların nurudur bu da Nur Suresinin 35. ayetinin kâinata serptiği nuru idrak eder ve şevkle kulluk vazifelerini yapmaya koşar. İşte kula düşen görev nereye baksa nimet onun, nimeti veren o. Evet şimdi de Maun Suresine gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dostlarımız, İbni Mesud (Radıyallahu Anhüm ve Erdahüm Ecmain) Hazretleri demiştir ki biz Resulullah (A.S.V) zamanın da tencere kova gibi eşyaları ariyeten vermeyi Maun Suresin de zikri geçen yardım Maun addederdik, bunu da Ebu Davut haber veriyor. İbni Mesud Hazretleri komşunun birbirinden kap kacak alıp vermek suretiyle yaptıkları yardım olarak açıklıyor maunu, İbni Ömer, Hz. Ali, Katade, Hasani Basri bazıları da Maun kelimesinden maksadın zekât olduğunu da söylemiştir, bunun şümulün de kapsamın da hepsi var, bunların hepsi doğru söylüyor. Mücahit Maun ariyettir demiştir, İkrime birleştirici ve açıklama yapar; Maunun en yüce derecesi bildiğimiz zekâttır, en düşük derecesi de eşya ariyettir, yani komşunun komşuya verdiği hacetlerdir. Bu Hattabi şerhin de şöyle der; su tuz ateş gibi maddelerdir, komşu komşuya bunları takdim eder dendiği kaydedilir. Örnek olarak iğne balta çanak çömlek kova çomak gibi şeyler komşunun komşudan isteyeceği alabileceği şeyler de bunlar da maunun kapsamındadır, bu şekil de zikredilmektedir. Evet, sevgili dostlarımız, Kevser Suresine geldik inşallah bir sonraki dersimiz Kevser Suresi ile devam edecektir.

 

Dakika 31:30

 

(Visited 118 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}