HadısŞerifKülliyatı 1-01

1- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 1

1- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 1

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah, Subhanallah Allahu ekber bi adedi halkıhi ve minel mizan ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinete arş. Euzubillahissemiil alimimineşşeytanırracim  Bismillahirrahmanirrahim Euzu bi kelimatillahittammati min şerri ma haleka ve zerea ve berea Rabbi Euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Çok kıymetli ve muhterem aziz izleyenler; sizlere Kuran-ı Kerim’in tefsirini amelde fıkhı ekber, itikatta fıkhı ekber tasavvuf ve tıp gibi ilimleri sizlere verdikten sonra bunların keşif notlarını sizlere verdikten sonra, sizlere tefsirle ve ameldeki fıkıh itikadi fıkıh konularında da hadisi şerifleri işledik oralarda ama özel olarak sizlere hadisi şeriflerin külliyatından keşif notları vermeye çalışacağız. Şimdiki derslerimiz de hadisi şerifler külliyatından keşif notlarıdır. Çünkü hadisi şerifler şanlı Kuran-ı Kerim’in yanın da illa olmazsa olmazdır. Çünkü nasıl ki yüce İslam’ı dini İslam’ı Peygamber efendimiz insanlığa tebliğ etmiş, Peygamber olmadan dinin tebliği olmadığına göre nasıl ki Kuran- Kerim Allah kelamıdır, Peygamber Allah’ın Resulüdür, işte hadisi şerifler de Peygamber olmazsa olmaz hadisi şerifler de olmazsa olmaz. Onun için dinimizin ikinci kaynağı da hadisi şerifler ve sahih hadis şeriflerdir. Şimdi bu konu da sizlere keşif notları vermeye devam edeceğiz. Çünkü şanlı Kur’an’ın Kerim’in ilk emri oku olmuştur. Okumaktan maksat nedir? Kuran-ı Kerimi sahih sünneti, icmayı kıyası asli deliler ile yüce İslam’ı iyiden iyiye öğrenmektir. Nasıl ki Kur’an’ı Kerim’i Hz. Muhammed açıklamıştır hadisi şeriflerle açıklamıştır ve yüce Allah’ın ona öğrettiği beyan ile açıklamıştır. Cebrail (A.S)’in verdiği beyan ile açıklamıştır bunlar hadisi şeriflerle ortaya konmuştur. Onun için hadisi şerifler olmadan Kuran-ı Kerim’in açıklaması tam olmaması Peygamber olmadan Kuran-ı Kerim İslam dünyaya tebliğ olunamadığı gibi, hadisi şerifler olmadan da yüce İslam anlaşılmış olmaz. Çünkü Kuran-ı Kerim işin aslını emir buyurur o emirlerin nasıl yapılacağını da hadis-i şeriflerle Peygamberimiz ortaya koymuştur.

 

Dakika 5:00

 

Onun için okuyacağız, okuyacağız, okuyacağız dinimizi iyiden iyiye öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz, olmazsa olmaz. Öncelikle dinimizi anlamaya öncelik vereceğiz, dünyamıza nede ahiretimize hiçbir faydası olmayan işlerle meşgul olmak pişmanlıktır, bunu da herkes kulağına küpe etmelidir. Dünyana ahiretine faydalı olanlarla meşgul ol, dinini iyice öğren sağlam kaynaklardan öğren. Yüce İslam’ın aslı delilleri Kuran-ı Kerim, hadisi şeriflerdir, icmadır, kıyastır bunlar asli deliller bir de bunların yanında fer’i deliller var bu konular kendi için de anlatılarak geldi anlatılarak gidilecektir. Onun için bunların hepsini alıp okumaya mesela işin aslını bırakıp da başka şeylerle dolaylı yollardan dinini öğrenmeye kalkarsan bunların hepsini alıp okumaya ne maddi imkânlarımız elverir, ne de ömrümüz buna yeter. Onun için işin aslına aslından başlayacaksın onun için de Kuran-ı Kerimi, sahih sünneti icmayı, kıyası iyi bileceksin öncelikle. Evet, hadisi şerifler deyince aklımıza öncelikle ‘’Kütübü Sitte’’ gelmektedir. Bunlar seçme hadisi şerifleri içinde toplar, ihtiva eder. Bunların sıhhat durumları iyiden iyiye incelenmiş, düşünülmüştür. Sevgili Peygamberimiz (A.S.V)’in sözü olması üzerin de titizlikle durulmuş, Peygamber’e ait midir, değil midir? Bu çok iyi incelenmiştir. Onun için bu kitaplar ‘’Kütübü Sitte’’ sahih olarak dünyadaki İslam âlimleri tarafından da kabul edilmiştir. Fıkha müteallik bir hadisi şerif’i değerlendirmek için, birçok ilmi bilmek müçtehit olmak gereklidir. Hadisi şeriflerden kim hüküm çıkarabilir? Müçtehitler. Kuran-ı Kerim’den kim hüküm çıkarabilir? Müçtehitler. Yani fakihler müçtehitler olmadan sen ortaya hüküm koyamazsın, onun için işte mezhep denilen ekol işte budur. Nedir? Bilmeyenin bilenden gerçeği öğrenmesinin adı nedir? Müçtehidin okuludur. O da nedir? O müçtehit ayeti kerimelerden hadisi şeriflerden çıkarttığı hükümlerle amel edilecektir. Müçtehit olmayanlara kimsenin tabii olamaz, tabii olacağın âlim müçtehit olacak ve yahut da müçtehidin ilmini bilecek, sana onu haber verecek, Onun için kıymetli efendiler, asla sadık kalmak oldukça önemlidir çok zordur ama çok önemlidir olmazsa olmazdır. Bu nedenle daima işi aslından kendi kaynağından, almak gerekmektedir. Sayısız problemlerin üstesinden gelmek için mutlaka Kuran-ı Kerim, sahih sünnet, icma ve kıyas, ilmi olarak bilinmeli insanlıktan da bu esirgenmemeli, iyiden iyiye tebliğ edilmelidir.

 

Dakika 10:21

 

İşte ‘’Sahabeyi Güzin’’ (Radıyallahu Anhüm Hazratı ) fiil haline geçmiş sünnet gibidirler. İslam’ı hakkıyla anlayan ve yaşayan kimselerdir Ashabı Güzin. Ashabı bilmek ve anlamak zorundadır Müslümanlar hele de hadisi şerifler şanlı Kur’an’ın iyiden iyiye anlaşılması, öncelikle Peygamber okulun da iyi okuyan ‘’Ashabı Güzin’’ ne yapmışlar Kur’an’ın ilmini hadisi şerifleri, bunlar iyiden iyiye anlamışlar kavramışlar. Onun için konumuz hadis külliyatı ile ilgili olduğu için hadisi şeriflerin tarihine şöyle bir baktığınız zaman, tespit safhasını, tedvin safhasını, tasnif safhasını ve tezhip safhasını görmekteyiz. İslam âlimlerine gece gündüz rahmet okuyun, çok iyi çalışmışlar, mükemmel çalışmışlar, emaneti o kadar titizlikle korumuşlar ki şanlı Kuran’ın bir harfi bir noktası değişmeden korunarak bugüne kadar Allah’ın lütfu ile gelmiş buradan da kıyamete kadar gidecektir. Hadisi şerifler de o kadar güzel incelenmiş ki bize kadar tapularla senetlerle gelmiştir. Bakın bu konu da Peygamber ne kadar önemli ise hadisi şerifler de o kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Yüce Allah ‘’Haşr Suresinin 7. ayeti kerimesin de’’ bakın mealen söylüyorum çünkü metinleri de okuduğumuz zaman konu kabarıyor kabarmaması için işin aslının açıklanması için, mana üzerinde daha çok durarak gideceğiz inşaAllah. Yüce Allah buyuruyor;  Peygamber size ne verirse onu alın, işte hadisi şerifleri Peygamber verdi. Yüce Allah ne diyor; Peygamber size ne verdiyse alın diyor onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun sakının. İşte Peygambere yüce İslam Kur’an ile sahih sünnet hadis şerifler ile geldi Allah’tan inzal edildi. Ulema da ne yaptı? Bu konular da icmasını da oluşturdu kıyası fukaha da fakihler ne yaptılar – bilinenden bilinmeyene terakki eden kıyaslarını da yaptılar. Onun için İslami ilimlerin kaynağı asli delillerden olmuştur hadisi şeriflerde bunun ikincisidir. Yine Cenabı Hak buyuruyor; ‘’ Nisa Suresinin 80. ayeti kerimesin de’’ Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. İşte kıymetli ve muhterem izleyenler; Peygambere tabi olmak Allah’a tabi olmak gibidir. Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur buyuruyor. Niye? İslam’ı Peygamber (A.S.V) tebliğ ediyor da onun için. Yüce İslam ona inzal edildi o da dünyaya tebliğ eyledi.

 

Dakika 15:08

 

‘’Nur Suresinin 63 ayeti kerimesinde de’’ Peygamber’in emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. İşte görüyorsunuz Peygamber’in emrine kim karşı gelirse diyor Cenabı Hak başına gelecekleri düşünsün diyor. Yine ‘’Nahl Suresinin 44. ayeti kerimesin de’’ Cenabı Hak, sana da insanlara gönderileni açıklayasın diye zikri indirdik yani Kuran-ı Kerimi sana indirdik ey şanlı Peygamber Muhammed Mustafa (A.S.V) belki düşünürler diye. Andolsun ki yüce Allah inananlara ayetlerini okuyan onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti yani sünneti yani şerifleri öğreten kendilerinden bir Peygamberi göndermekle iyilikte bulunmuştur. Hâlbuki onlar önceleri apaçık sapıklıkta idiler. İşte Ali İmran Suresinin 164. ayeti kerimesinden de bunları anlıyoruz. Yine ‘’Bakara suresinin 174 ve 175 ayeti kerimelerin de’’ yüce Allah’ın bu ayetler de bize buyruğundan şunları anlıyoruz; gerçekten Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleme de bulunup onu az bir değere değişenler var ya onların karınlarına tıkındıkları ancak ateştir. Yüce Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları günahlardan temize çıkartmaz arıtmaz, onlara elem verici azap vardır. Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı alanlardır ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar. İşte Cenabı Hak bu ayetlerde de bize bunları buyuruyor. Şimdi Peygamberi yok sayanlara karşı, hadisi şerifleri yok sayanlara karşı bu ayeti kerimeler o sapık insanlara sapıtmış insanlara, insanlığı da sapıtmaya da çalışan insanlara bu ayetler özel olarak ders veriyor. Öyle bir an dünya da yaşıyoruz ki Kuran-ı Kerimi kendi keyfine göre yalan yanlış yorumlayanlar hadisi şerifleri yok sayanlara bu ayeti kerimeler açık ders veriyor. Yine ‘’Tevbe suresinin 122. ayeti kerimesin de’’ inananlar toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir taifenin dini iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerin de uyarmak üzere geri kalmaları gerekli olmaz mı ki, böylece belki yanlış hareketlerden çekinirler. İşte kıymetli efendiler; burada da cepheyi ihmal etmeyin ama ilim okumayı da ihmal etmeyin diye Cenabı Hak ilimsiz, Kur’ansız, hadisi şerifsiz, okulsuz, hocasız olmayacağını açık, açık bildirmektedir. Ey Muhammed Mustafa (S.A.V) yüce Allah’a tövbe eden kullukta bulunan, onu öven, onun uğrun da seyahat eden, rükû ve secde eden marufu emreden, Münker’i yasaklayan ve yüce Allah’ın yasaklarına riayet eden müminlere de müjdele.

 

Dakika 20:05

 

İşte burada da hem Kur’an-ı Kerim’e, hem hadis-i şeriflerle meşgul olan, onları dünyaya tebliğ edenler bildirilmektedir. ‘’Tövbe Suresi 112. ayeti kerimede.’’ Evet, kıymetliler; işte camiler ilim merkezi olarak dünyanın en büyük üniversitesi olarak hizmet vererek geldi Mescidi Nebi de Medine-i Münevvere de Peygamberimizin camisinde öncelikle Ashabı Suffa denilen okul, o yatılı mekteple başladı bu işler. Oradaki okuyanlar Ashabı Suffa talebeleri Kuran-ı Kerimi, sahih sünneti, hadisi şerifleri öğreniyorlardı. Onun için oradan çok büyük âlimler yetişti, çok büyük devlet adamları yetişti, oradan çok büyük komutanlar yetişti. Neler yetişti neler yetişti ve onlar oradan yetiştikten sonra dünyanın her tarafına dağıldılar yüce İslam’ı dünyaya tebliğ eylediler. Onun için dünyaya yüce İslam ilim yolu ile hızla yayılıyordu, tebliğ yoluyla hızla yayılıyordu. Dünya cehaletin içinde zulmün altında kıvranıyordu dünya, Yüce İslam onların imdadına yetişti. Şöyle bir bakacaksınız yine Kuran-ı Kerim de sahih sünnetten alacağımız o kadar büyük dersler var ki ömrümüzü bu yolda harcamalıyız. Bakın Cenabı Hak benim sözümü dinleyip başkasına tebliğ edenin yüzünü ak etsin buyuruyor. Kim? Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sözü bunlar. Belki kendisine nakledilen nakledenden daha âlimdir ve bu sebeple daha iyi anlar. İşte hadisi şerif, yine hadis-i şerif’te Peygamberimiz kendisine bir hususta soru sorana cevap vermeyen kimse kıyamet günü ateşten bir gem ile gemlenmiş olarak yüce Allah’ın huzuruna getirilir buyuruyor. Yine başka bir hadisi şerif’te Peygamberimiz, benden hadisi şerifleri rivayet ediniz bunda bir mahsur yoktur. Bir hadis-i şerifi gizleyen Allah’ın indirdiğini gizlemiş olur. İşte hadisi şeriflerin manasını da Yüce Allah’tan geldiğini bu hadisi şerif bize açıklamaktadır. Onun için Peygamber kendiliğinden konuşmaz vahiy ile konuşur, (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿٣﴾) (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿٤﴾) buyuruyor Cenabı Hak Kuran-ı Kerim’de. Söylediklerimizi hıfzedin Peygamberimiz buyuruyor bunları da ve geride bıraktıklarınıza da öğretin hazır bulunanlar buraya gelmeyenlere de duyursunlar olur ya hazır bulunan tebliğ ettiğini kendisinden daha iyi anlayıp kavrayacak birisine nakleder. Sizler benden dinliyorsunuz, sonra da sizden dinleyecekler, daha sonrada sizden dinlemiş olanlardan dinleyecekler ve kıyamete kadar durum böyle devam edecek. Bu sözler biliyorsunuz ki Peygamber Efendimize aittir.

 

Dakika 25:01

 

Kıymetli ve muhterem dostlar; hadisi şeriflerin önemini bu ayetler bu hadis şerifler, bize açık açık anlatmaktadır. Onun için hadisi şerifleri inkâr edenler, yok sayanlar, kendi imanlarını dinlerini yok ederler bunun için herkes dikkatli olsun. Fetihte ilimde örnek yaşayışta, Kuran-ı Kerim’in tefsirin de, hukukun tedvinin de, devletin teşkilatlanıp içtimai müesseselerin kurulmasın da, Ashabı Güzin Peygamber Efendimizin okulunda iyi okudular ve bu konularda da müthiş büyük başarılara imza attılar. Ashabı Güzin deyince Muhacirleri ve Ensar’ı öncelikle göz önün de tutmak gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz yine buyuruyor; dünyanızdan bana üç şey verildi sevdirildi, üç şey sevdirildi; Kadın, güzel koku, gözümün nuru namaz. İşte namaz deyince dinin tamamı namaz Kuran’dır. Kur’an nedir? İslam’ın anayasasıdır. Yine Kur’an dediğimiz zaman hadisi şerifler onun yanındadır. Bakın bu sözler Peygamberimizin sözlerine dikkat edin! Kadının dünyadaki o günkü İslam’dan önceki haline bakın, kadının bugünkü haline bakın, bir de İslam’daki haline bakın, İslam’daki kadın tam bir hanımefendidir. Gerçek kadını koruyan kollayan hakkı hukuku kadına İslam vermiştir. Falan verdi filan verdi sözlerini hiç itibarı almayınız. Şuanda dünya da şu anda en çok istismar edilen yine kadındır. İslam’dan sapılan yerler de bütün insanlık ıstırap altın da olduğu gibi kadında ıstırap altındadır. İslam’daki kadın rahat bir emniyet güven ortamındadır. Onun için kadını itikatta, amel de, ahlakta, hukukta, sosyolojik bütün hakların da kadına gerçek hakkını verip koruma altında huzur ve emniyet içine alan yüce İslam’dır. Onun için iman ile işe başlayan her yer de güven vardır imansızların olduğu yerde güven yoktur gerçek güven ortamı imandadır, Allah’u Teâlâ’nın koruması altına girmek demektir iman ve İslam demek. Bunun dereceleri vardır işte takva onlardan birisidir muttakiler, Muhsinler, muhlisler bunlar derece, derece terfi eden yükselen kimselerin vasıflarıdırlar. Yüce Peygamberimiz (A.S.V) kadınlar, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın bakın bizzat kendisine sevdirildi. Çünkü onlar erkeklerin öğrenemeyeceği ve sormaktan da hicap edecekleri hususları kadınlar birbirlerine rivayet ediyorlar öğretiyorlardı. Bunların başın da gelenler birçok annelerimiz allameler vardı Ayşe annemiz de en öne çıkan allamelerden biridir.

 

Dakika 30:03

 

Ve 2210 hadisi şerif rivayetle (nuksirun) denen çok rivayet, hadisi şerif rivayet edenler içerisindedir. Onların talebi üzerine kadınların yani talep üzerine haftanın 1 günün de sadece Peygamberimiz kadınlara hitap ediyordu. Onlara vaazu nasihat ediyordu ve onların ihtiyaçlarını dini konu da gidermeye ve onlara dini tebliğ etmeye çalışıyordu. Onun için kıymetli efendiler; ey insanlar sizi bir erkekle bir kadından yarattık sizleri büyük milletlere ve küçük kabilelere böldük, ta ki tanışasınız sizin Allah nazarın da en değerliniz en muttaki olanınızdır. İşte kim de takva varsa değer ondadır kadın olsun erkek olsun. Allah’a kim kulluk ediyorsa Allah’ın yasaklarından kim kaçınıyorsa, itaat ediyor isyan etmiyorsa değer ondadır. Çünkü değerini kaybedenler, herkes kıymetli yaratılmıştır ama değerini kaybedenler var. Kimler? İmansızlar, Kuran ’sızlar, İslam’a saldıranlar işte bunlar değerini kaybetmişlerdir, esfele safiline cehennemin dibine yuvarlanmışlardır. Evet, kıymetliler; Mekke’de 17 Medine’de 10 küsur kişinin yazı bildiği İslam’dan önce yazı bilenlerin sayısı azdı. İslam işe oku diye başlayınca artık İslam âlemin de okuma hızlandı ve bütün dünyaya yayıldı. İlim ilerledi keşifler başladı, bütün ilimlere teşviki yapan yüce İslam’ın kendisidir. Evet, kıymetliler; Peygamber Efendimizin yanın da Kuran-ı Kerim’in ayetleri, sureleri indikçe kâtipleri vardı, yazdırıyordu. Onun için Müslümanlar ilim yarışın da oldukları zaman, imanlar kuvvetlenmiş, adalet tesis olmuş, huzur sükûn ortaya çıkmış ve ilerlemiş ve yükselmiş. Ne zaman ki Kuran-ı Kerim’den, sahih sünnetten, İslami ilimlerden yoksun kalmış, cehaletin içine düşmüş, o zaman da ya gerilemiş ya yıkılmış. Çok kıymetli ve muhterem efendiler; kimse kendini aldatmasın yüce İslam’ı doğru öğrenmek için elimizden geleni gayreti göstermeliyiz. Kadın erkek herkes ilmi İslam’ı öğrenmek için seferber olmalıdır ilim amel etmek içindir, ilim iman etmek içindir. İlimsiz olmaz, onun için her duyduğunu ortaya koyman da sana yalan olarak yeter. İslam’da her şeyin aslına esasına göre konuşacaksın. Bakın Peygamberimiz ne buyuruyor; kişi için yalan olarak her işittiğini rivayet etmesi yeterlidir diyor. Her duyduğun gerçek mi, değil mi? Bunu incelemeden yapamazsın. Çok sözden sakının.

 

Dakika 35:02

 

Benden bahiste bulunan sadece hak olanı söylesin. Kim benim hakkım da rastgele konuşur söylemediğimi bana söyletirse söyledi derse ateşteki yerini hazırlasın oraya da kendisi hazırlansın. Kim benden olmadığını sandığı bir hadisi rivayet ederse bu kimse iki yalancıdan biridir. Kim yalan sanılan bir hadisi benden rivayet ederse o kimse iki yalancıdan biridir. Onun için hadisi şerifler Peygambere ait midir, değil midir? İslam âlimleri o kadar güzel incelemişler ki tapu, senet ve garanti altına almışlardır hadisi şerifleri. Sahabenin öne çıkan hadis âlimleri vardır bunların içinde Ebu Hureyre işte onlardan biridir (Radıyallahu anhüm ve Erdahüm Ecmain). Yine Abdullah Bin Ömer bunlardandır, Abdullah İbni Mesud yine onlardandır, sahabenin içinde çok kıymetli muhaddisler hadis âlimleri vardır, Enes Bin Malik Hazretleri de onlardandır. Hz. Aişe validemiz (Radıyallahu Anha ve Erdahüm ecmain) onlardandır. Ey kıymetli efendiler; Sahabeyi Güzin’i de iyi tanıman lazım, Peygamberimizi iyi tanıman lazım, Kuran-ı Kerimi iyi tanıman lazım, hadisi şerifleri iyi kaynağından sahih olan kaynağından bilmen lazım, hadisi şerif düşmanlarına karşı dikkatli olman lazım. İşte hadis âlimlerinden Cabir İbni Abdillah da onlardan biridir, Ebu Said El Hudri de onlardan biridir ve Abdullah İbni Amr da yine onlardan biridir (Radıyallahu anhüm ve Erdahüm Ecmain). Pek çok hadis âlimlerimiz vardır öne çıkan sahabenin içinden Ashabı Güzin’in içinden öne çıkan muhaddislerimiz vardır işte adı geçenler gibi. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler; sizlere hadisi şeriflerle ilgili keşif notları vermeye çalışacağız. İnşaAllah hadis düşmanlığı yapanlara karşı sizlere bu konular da bazı ayeti kerimeler, hadisi şeriflerden tabi örnekler verdik. Hadisi şeriflerin bir de tedvin devri vardır yani hadisi şerifler toplanmaya başlanmıştır. Önce ilk önce Kuran-ı Kerim inzal edilirken, hadisi şeriflerle Kuran-ı Kerim karışmasın diye Peygamberimiz hadisi şeriflerin toplanmasını önceleri yasaklamıştır. Kuran-ı Kerim’in inzali tamam olduktan sonra artık hadisi şerifler tedvin edilmeye başlanmıştır. Bunun en parlak devirlerinden biri de Ömer İbni Abdülaziz zamanı başlamış olmasıdır ve başlamanın hızlanmasıdır ayrıca ve tapu senet altına alınmasıdır. Hadisi şerifler milyonlarca hadisi şerifin içinden sahih olanlar ayıklanmış, sahih olmayanlar dışarıda bırakılmıştır. Onun için sahih hadis kitaplarının bulunduğu elimiz de kaynak olarak devam ederek gelmiş, devam ederek gitmektedir.

 

Dakika 40:01

 

Bunlar tamamen koruma altındadır nasıl ki Kuran-ı Kerim hafızlarımız vardır, bir de muhaddislerimiz vardır, hadisi şerif hafızları vardır ve bu konu da yazılmış mükemmel hadisi şerif kitapları vardır. Bunun içinde ulema bunun üzerinde de mükemmel mi mükemmel çalışarak gelmişlerdir. Fakihlerimiz, muhaddislerimiz, müçtehitlerimiz o kadar güzel çalışarak gelmişler, müfessirlerimiz mükemmel çalışarak gelmişlerdir. Onun için hadisi şerifler konusun da hadisi şeriflerin tapu durumları, senet durumları incelenmiştir. Mütevatır hadisler, meşhur hadisler bir, bir zayıf hadisler uydurma hadisler, ortaya konmuştur. Bu nedenledir ki hiç kimse tereddüt etmesin, yüksek müçtehitlerimiz sahih olan hadisi şeriflere göre okullar da iyi okutmuşlar iyi okumuşlardır. Onun için mezhep anlamı, mezhep demek bilmeyenlerin bilenlerin okulunda okuması, bilmeyenin bilenden öğrenmesi demektir. Nasıl ki hastanın doktora ihtiyacı vardır, bilmeyenin de bir müçtehide ihtiyacı vardır veyahut da müçtehidin ilmini bilene ihtiyacı vardır. Bu sahih kitapların başında da işte Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace gibi öne çıkan sahih hadisi şerif kitaplarımız bunlardır. İnşaAllahu Teâlâ bu kitapların sahih olması bu hadisi şeriflerin bu kitaplar da sahih olmasının tabiki birçok sebepleri vardır. Raviler hadisi şerifleri rivayet edenler, çok iyi incelenmiş müşterek şartlar ileri sürüldüğü gibi özel şartlarda aranmıştır. Birincisi Ravi Müslüman olacak, hadisi şerif’i rivayet eden, Ravi akil aklı tam olacak ve mümeyyiz durumun da olacak, Ravi doğru sözlü olacak, Ravi’nin hayatın da yalan varsa onun rivayeti kabul edilmemiştir. Ravi meşhur olacak, yani kendisinden en az 2 kişi hadis almış olacak, müdellis olmayacak yani rivayetini dürüst bir şekilde yapmış olacak, herhangi bir yerin de bir kusuru hadisin gizlenmemiş olacak. Diyanet sahibi olacak yani dinini yaşayacak, fasık facir olmayacak, farzları yapmayan haramlardan kaçınmayan kişilerin rivayet ettiği hadis şerifler kabul edilmemiştir. İtikadı düzgün olacak, Ehlisünnet vel cemaat yolun da olacak, mürüvvet denen insani yönü ahlaki durumu mükemmel olacak, zaptı da tam olacak, ittisal şartı hadisin sıhhatine tesir eden mühim bir şarttır. Yani senedin de kopukluk olmayacak, muhalefet olmayacak yani hadisi şerifler bir başka hadisin veya ayeti kerimenin hükmüne muhalefet etmeyecek. Son bir müşterek şart hadisin muallel olmamasıdır.

 

Dakika 45:04

 

Yani herkesin fark edemeyeceği hadis ilmini çok iyi bilenlerin keşfedeceği gamız ince bir kusur da olmayacak. Bakın ancak hadis âlimlerinin bilebileceği ince kusur bile olmayacak. Onun için Yüce İslam’da hiçbir şey rastgele olmamıştır rastgele ortaya konmamıştır. Hadisi şerifler tarihte eşine görülmemiş, rastlanmamış titizlikle korunarak incelenerek gelmiş ceh ve tadil gibi sizlere hadisi şeriflerin inceleme metotlarını usulü hadis konusunda da bilgi vererek hadisi şeriflerin kapısını açmış olacağız İnşallahu Teâlâ ve hadis âlimlerinin de durumları gözden geçirilmiştir ve Buhari Hazretleri, Müslim Hazretleri ve diğerleri çok incelenmiştir. Bunların kişisel kusurlarının dışın da ilmi durumları mükemmeldir. Müslümanlıkları mükemmeldir ama her insanın bir zayıf tarafı vardır bu zayıflık hadisi şeriflerle ilgili olmadığı müddetçe zarar vermemiştir. Ancak o zarar kişinin kendin de kalmıştır. Bunların bu yönleri de iyiden iyiye incelenmiştir. Kıymetli dostlarımız, İnşallah dersimiz bundan sonra da devam edecektir. Bütün hadisi şeriflerin tamamının külliyatından keşif notları vermeye devam edeceğiz. Cenabı Hak şanlı Peygamber Muhammed’e tabi olan ve ona tabi olup İslam’ı şeriatı iyi bilip iyi yaşayan Allah’a gerçek anlam da kul olan iki cihan da mutlu ve saadete büyük kurtuluşa mazhar olan kullarından eylesin.

 

Dakika 47:58

 

(Visited 1359 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}