hayat veren Tefsir 201-01

201- Tefsir Ders 201 hayat veren nurun keşif notları

201- Kur’an-ı Kerim Tefsir Dersi 201

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Bu sayılanların Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bunlarda dâhil kesin haram olanlar vardır ki,  kesin haram buyurulmuş Cenab-ı Hak tarafından bunlara kim helâl derse îmânı yok olur dinden çıkar. Onun için bir şeyde eğer haramlık şüphesi varsa zerre bile olsa, hardal tanesi kadar bile olsa sakın ona helâl deme! Ama uçsuz bucaksız pek çok helâller var bunların da hiçbirine de haram deme! Allah neye haram demişse o haramdır nelere helâl dediyse onlar helâldir. Kimse kafasına göre şu helâldir bu haramdır deme şansı da yoktur değerli dostlar. Bu âyetler geldiği zaman Cenab-ı Hak vazgeçtiniz değil mi? Dediği zaman Hz. Ömer, tamamen vazgeçtik ya Rabbenâ! Diyordu. Hz. Ali ne diyordu? Hz. Ali: “Bir damla şarap denize düşse diyor kurusa ot bitse koyun otlatmazdım” diyor Hz. Ali diyor bunu da. Ne demek istiyorlar? Allah’ın emirlerine sıkıca bağlılar, Kur’an’a sıkı bağlı Müslüman bunlar. Bugün Ömer’i sevenler, Ali’yi sevenler dikkat etsinler! Ali’nin yolunda, Veli’nin yolunda, Ömer’in, Osman’ın, Bekir’in yolunda (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) tek kelimeyle Müslümanım ve Muhammed’in yolundayım diyenler dikkat etsinler! “Ali bunun bir damlasını denize düşse, kurusa, ot bitse koyunumu otlatmazdım” diyor. Birileri lık, lık şarap içiyor. Hz. Ali ne diyor? Diğer İslam büyükleri ne diyor ve Müslümanım diyenler ne yapıyor?

Abdullah Bin Ömer bu da Sahâbînin büyük âlimlerinden biri. “Parmağı şaraba batsa o parmağı keser atardım” dedikleri rivâyet olunmaktadır. Bakın o da harama karşı, Allah’ın emirlerine karşı büyük hassasiyetleri var ki, Allah’a itaat, sevgi budur işte. Allah’ın emrini yerine getireceksin. O zaman Allah’a itaat edip isyan etmezsen Allah’ı sevdiğin ortadadır kesindir. Hem Allah’ın yasak ettiklerini yapacaksın, hem için dışın şarap küpü olacak, hem de ben işte Kaf Dağının arkasından dem vuracaksın, pilavın içinde ki kaşıkları göremeyeceksin, Kaf Dağının arkasını gördüğünü söyleyeceksin. Zavallı birkaç tane saf insanları da kandıracaksın. Bu bir defa tamamen şeytanın maskarasıdır yazık oluyor, yazık ediyor kendine! Bir harama Müslüman helâl diyemez, kendi keyfine göre ölçü koyamaz. Allah koyar o ölçüleri haram haramdır. İçiyorsan hiç olmazsa ben günah işliyorum de tövbe etmek için hazırlık yap ve iyi bir tövbe istiğfarla sen de kurtar paçanı. Yazık değil mi? Haramların cezası var Allah intikamını adâletini uygulayacağını söylüyor. Kesin okuduğumuz âyetler de geçti işte.

İbn-i Mâce’nin de bir rivâyetinde: “ Şâribül hamri ke âbidil vesnî”diyor. Şarap için puta tapan gibidir diyor. Bununda sebebi şudur; “Aklı gider akıl gidince geriye bir şey kalmaz ki yazık olur.” Çünkü İslam dini aklı da muhafaza etmek için kendisi dokunulmaz haklardan birisi de aklı korumaktır. Akla zarar verme kimsenin haddine düşmemiştir.

Dakika 5:08

Hak ve salâhiyetler arasında yoktur. Dini muhafaza, malı muhafaza ve nesli muhafaza, canı muhafaza bunlar aklı muhafaza dinin dokunulmaz olarak tanıdığı haklar vardır. Bunların dokunulmazlığı vardır, kimsenin canına dokunamazsın, malına dokunamazsın. Nesline, namusuna, haysiyetine, şerefine dokunamazsın. Nikâh esası vardır, nesli koruma esası vardır, aklı koruma esası vardır. Din bir andan tam koruyucudur. Bir yandan da tam geliştirir, yükseltir. Eğer o yasakları, zarar verenleri yasakladığı için dine tutucu diyorsan tutuculuk senin beyninde. Dinde tutuculuktur yoktur. Ne vardır? Zarardan koruma vardır, faydalıyı celp vardır, zararı def vardır. İslam’ı doğru anla Allah’a hakaret ediyorsun farkında mısın? Dinde kusur yoktur. Şu beynin, karanlık beynini yokla dine saldıranlara diyorum bunu dine saldırmak senin haddine düşmemiş. Bir defa kimsenin dine saldırma hakkı da yoktur. Çünkü din Allah’ın kânûn ve kurallarıdır. Dine saldırdığın zaman karşında senin küfrün varsa, berikinin de îmânı var. Senin zulmün varsa berikinin de adâleti var. Senin gayri meşru dayatmaların varsa berikinin de meşru yolları var. Ey zorba! Hangi küfrünü yaşayacaksan öğürce yaşa ama İslam’a dil uzatma! İslam’ı yaşayan Müslümana da dil uzatma! Bu senin hak ve salâhiyetlerinin dışındadır. Buna da dikkat et! Yoksa terörün öncüsü olursun terör üretirsin ve başını çekersin, bölücülüğün başını çekersin, irticanın başını çekersin. Bu milletin yüce değerleri vardır, yüce değerlerinin en başında dini, îmânı gelir. Onun için bu millet ne dinine, ne îmânına, ne vatanına, ne namusuna, ne milletine ne de insanlığa bu Müslüman necip millet insanlığın tümüne toz kondurmaz, zorbalara gereken dersi verir. İslam evrensel tüm insanlığın dinidir inansın inanmasın bu ilâhî merhamettir. Kucaklamıştır âlemi bu kesin böyledir. Dileyen o merhametten kaçar, dileyen o merhametin içinde o rahmetin içinde yaşar. Cenab-ı Hak orada ölçüyü kendi koymuş cennetini cehennemini yaratmış. Ama ne diyor? Doğruları insanlara tebliğ edin diyor. İşte hak hakîkat orta da. Bunun için güzel amel 2 defa takvâ 3 mertebe ve ihsan mertebesine gelmiş. Mâzî, hâl, istikbal takvâ kendisiyle nefsi ve vicdanı arasında takvâ ve îmân. Dikkat et! Takvâ, kendisiyle kişinin diyor nefsi ve vicdanı arasında takvâ ve îmân. İkincisi kendiyle insanlar arasında takvâ ve bir îmân. İnsanlarla kendi aranda da takvâ olacak. Rabi’siyle kendi arasında takvâ ve îmân ki bu da ihsân mertebesidir diyor.

Dakika 10:00

Bunun için Müslümanın zâhirî takvâyı, bâtınî takvâyı yerli yerince yaşamak zorundadır. Takvâ nurdur işte reçetenin sana tam şifa ve hayat vereceği vasıfların tümünü takvâ kendinde taşır. Kimde takvâyı yaşarsa işte gerçek âhiret azığını da, hayat reçetesini de tam almış olur, kazanmış olur. Takvâ hem zâhirinde, hem bâtıninde hem iç dünyasında, hem dış dünyasında İslam’ı tam yaşamanın adıdır. İlâhî kurallar ruh ve kalp dünyana da, iç dünyana da uygulanacak dış dünyana da zâhirî ve bâtınî takvâdır. Onun için takvânın işte bura da dereceleri sayıldı. Buhârî Müslim’in, Neseî’nin rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte; ihsân nedir? Sorusuna Cebrâil (AS.) sormuştu Peygamberimize “El ihsânü en ta’budallâhe keenneke terâhû feinlenteküm terâhû feinnehû yerâke” O’nu görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmendir. Sen O’nu göremiyorsun ama O seni sürekli görüyor. O’nun seni sürekli gördüğüne senin kalbine, ruhuna baktığına şimdi hiç unutma bunu! O’nu onun seni gördüğünü unutmadan yaşarsan işte ona göre ne yaparsın?  Tam edep ve saygıyla Rabbine karşı yaşarsın ve O’nun gördüğünü seni unutmadan yaşamak ihsândır. O zaman O’nu görüyor olarak da ibadet etmendir ve bu şuur ortaya çıkar.

Haramı şüpheliyi terk etmesi, noksandan korumak, kirlerden temizlenmek bazı mubahları da terktir yani ifrat ve tefrite gitmeden. Güzellerin güzeli değersiz mubahları da terk etmektir. Öyle mubahlar vardır ki zamanının mahveder, isrâf eder bu da güzellerin güzelidir. Yani mubahları da değerlendire bilmektir, ölçülü olmaktır ora da. Şer’i sınırlar e ölçüler tabii ki fıkıh ilmini gerektirir. Şimdi şer’i sınırların ölçüsü nedir? Şer’i sınırlar ve ölçüler fıkıh ilminde ortaya konmuştur. Aslında İslam tam bir fıkıhtır. Fıkıh nedir? Allah’ın kuluna teklifidir. Kulunda lehine ve aleyhine olan ne varsa dini hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bakın fıkıh bir ilâhî hukûktur, Allah’ın kuluna teklifidir, kulun da lehine aleyhine bunu çok iyi bilmesidir. Âhû ve diğer vahşiler hayvanlar Hudeybiye senesi ten’um denen yerde av hayvanları mü’minlerin etrafına dolmuşlar yüklerinin arasına sokulmuşlardı. Bir kısmı da ihrâmlıydı, yasaklıydılar. Cenab-ı Hak bu hayvanlarla ihrâmlı hacıları da imtihan etti, öbürlerini de imtihan etti. Çünkü haramdı harem bölgesinde kişi av yapamaz. Ayrıca harem bölgesinin böyle bir kutsal yönü de vardır. Yine Bakara Sûresi 3’ümcü âyette gayba inanırlar, esas değer gaybdadır. Şimdi kişi var olduğu hâlde birçok şeyleri göremez.

Dakika 15:00

Ruhun var bak, ruhunu inkâr edebilir misin? Esas varlığın ruhundur. Aklını inkâr edebilir misin? Esas varlığın aklındır. Mesela şimdi ruhunda ki, kalbinde ki bütün unsurları ruhun, kalbin muhteviyâtını inkâr edebilir misin? İnkâr ettiğin zaman sen de akıl var derler mi? Bunun için gayb gerçektir esas kişinin hakîkati gaybdadır. Onun için Allah bizi yarattı, âlemi yarattı O’nun varlığı bütün âlemlerden mahlûktan daha açıkta ama bizim gücümüz O’nu ne yapıyor?  O’nun varlığını tanıyoruz ama görecek gücümüz yok buna gücümüz yetmiyor O aslında açıkta. Bunun için gayba îmân, âhirete îmân, berzaha îmân, mahşerde ki olacaklara îmân bunların hepsi hakîkattir. Allah’u Teâlâ’ya îmân kula göre gaybîdir. Ama aslında Allah ezelî, ebedî açık ve gizlidir. Fakat bu kulun gücü yetmediği için ne yapıyor? Gayba îmân ediyor esas hakîkat gayba îmândadır. Bunu da unutma!

Yine Bakara Sûresinin 207 ve 212’nci âyet-i kerimelerinde rızâyı kazanmak için öyle Müslümanlar vardır ki, Allah’ın rızası canını seve, seve verir, malın verir, hayatını verir şehit olmak için can atar. Bunlar da Allah sevgisiyle dolup taşanlar bir de Allah için yerinden kımıldamayanları düşün, zevkinden zerre tâviz vermeyen nefsinin gayri meşru isteklerine itaat edipte Allah’a isyân edenleri düşün. Bakın o da Allah’ın kulu, bu da Allah’ın kulu kulları. Onun için iyilik yaparak Allah’a teslim olursa işte o kişi Muhsin’dir. Kıymetli dostlarım, iyilikte yarış Allah sevgisinin, Muhsinliğin alâmetidir. İhlâs, teslim, tevhîd bundadır nefsin isteğinden sıyrılmakla olur. Nefsine kulluk yapmayacaksın nefsin Allah’a itaat edecek Rızâ’yı İlâhî’yi her şeyin başı olur üstünde tutman gerek. İhsân işte ortaya çıkar, nefsin şirkinden de kurtulur. Nefsine itaat nedir? Nefsine itaattir. Nefis bütün varlığın Allah’a itaat edecek kulluk buradadır, tevhîd buradadır. Hem nefsine itaat ediyorsun, hem Allah’a isyan ediyorsun. Hani Allah’a kulluk nerede? İtaat nerede? Yoksa kendine tapar (لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ) dememiş olursun. Dilin söyler ama yaşantın tersini yapar. Mesela haramı Allah yasakladığı için değil de kendine zarar olduğu için haramdan kaçıyor. Allah yasakladığı için kaçmıyor, ya kendine zarar olduğu için kaçınıyor. İçkiyi de içmiyor zarar olduğu için Allah yasakladığı için değil.

Dakika 19:22

 

 

(Visited 115 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}