HadısŞerifKülliyatı 221-01

221 – Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 221

221- Hadis-i Şerif Külliyâtı Ders 221

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

‘’Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin Vessalâtü Vesselâmü Alâ Rasûlüna Muhammedin ve Alâ Âlihi ve Sahbihî Ecmaîn.”

 

‘’Bismillâhi Zîşan azîmu sultan şedîdül burhan kaviyyül erkâm mâşââllahu kân Eûzubillahi min külli şeytâni insün ve can’’

‘’ Rabbi eûzu bike m‘in hemezâtiş şeyâtîn ve eûzu bike Rabbi en-yahdurûn’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

.

 

Sevgili dostlarımız dersimiz, dua ile ilgili devam ediyor.

 

Hz. Übeyy İbnu Kâ’b (Radıyallâhu Anh) anlatıyor; “Rasûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua ederek başlardı”. Bunu Tirmizî haber veriyor. Hz. Hacer kıssasında Yüce Allah İsmâil ‘in annesine rahmet buyursun. Zemzemi akmaya bıraksaydı tatlı bir pınar olacaktı der. Bunu Peygamber Efendimizden geliyor bu haberde (Aleyhissalâtu Vesselâm).

 

Sevgili dostlarımız yine Hasan İbnu Sâbit (Radıyallâhu Anh) için yaptığı duada da şöyle demiştir; “Rabbim onu Rûhu’l-Kudüs ile Cebrâil (Aleyhisselâm) ile takviye et güçlendir”.

İbnu Abbâs (Radıyallâhu Anh) Hazretlerine de şöyle dua etmiştir; Rabbim onu dinde âlim kıl, yani (Allâhümme feggıhhi fiddîni) diye dua etmiştir, bütün duaların karşılığı görülmüş. Hz. Abbâs’ta meşhur âlimlerimizdendir, Sahâbe, İbnu Abbâs Hazretleri Sahâbînin önde gelen âlimlerindendir. Lût (Aleyhisselâm)’a duası şöyledir; Allah’u Teâlâ Lût’a rahmet buyursun, O çok muhkem bir kaleye sığınmıştı. Lût kavminden Lût kavmini Cenab-ı Hak batırırken Lût’u ve ailesini karısı hariç kurtarmıştı Cenab-ı Allah. Bu önceki derslerimizde sık sık geçmiştir Kur’an-ı Kerim’de sıkça geçen bir olaydır. Lût’un karısı helâk olanlar arasında helâk olmuştur. Nuh’un karısı da helâk olmuştur.

 

Evet, sevgili dostlarımız, bir gece Rasûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) ile berâber çıktık. Ebû Musabbih El-Makrai, Ebû Zuheyr En Nümeyri (Radıyallâhu Anh) Hazretleri’nden naklen anlatıyor; bir gece Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) ile beraber çıktık derken bir adama rastladık, sual ve Allah’tan talep hususunda çok ısrarlı idi, Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) onu dinlemek üzere durakladı ve eğer duayı sonlandırırsa vacip oldu buyurdu kendisine. Ne ile sonlandırırsa ey Allah’ın Resulu denildi, amin ile dedi uzaklaştı. Adama ey filan duanı aminle tamamla ve gözün aydın olsun dedi. Ebû Davud’un haberi bu da yani duan kabul oldu buyurdu. Vacip olduğu tabiri Cennet vacip oldu demektir, duasında cenneti istiyordu, duada ısrar pek çok hadiste övülmüştür duada ısrar gereklidir.

 

5:39

 

Yani dua etmekten usanma yalnız dua edin iki türlü olduğunu unutma ameli salih ile yapılan dualar bir de sözlü yapılan dualardır. Derslerimizi iyi takip edenler bunların hepsini anlamış olacaklardır inşallah. Hz Enes (Radıyallâhu Anh) anlatıyor; Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdular ki sizden biri dua edince Ya Rab dilersen beni affet, Ya Rab dilersen bana rahmet et demesin, bilakis azim ile kesin bir üslupla istesin. Zira Yüce Allahu Teala Hazretlerini kimse icbar edemez. Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir bu da. Yapmak istediği her şey Allah’ım meşiyetine bırakmakla emredilmiş olan müminin Kehf Sûresi 24. âyeti kerimede Allah’tan talep ettiği şey de azimli davranmasını kesin bir üslupla istemesini emretmektedir. Çünkü senin ihtiyacın var, sen Rabbine ebedi muhtaçsın, ebedi muhtaç olduğun bir varlığa kesin dileğini dilemen gerekir, meşru olarak. Duayı tekrar etmek ısrarla üzerinde durmak sûretiyle duada mübalağa etsin diye anlaşılmıştır. Evet sevgili dostlarımız İbnu Battal der ki bu hadisi şeriften kişinin dua ederken matlubunu elinden gelen bütün gayreti sarf ederek talep etmesi isteğine icabet edileceği hususunda ümit içinde bulunması, fakat kerim olan bir zattan talepte bulunması haysiyetiyle asla ümitsizliğe düşmemesi gerektiği anlaşılmıştır. Evet sevgili dostlarımız İbnü Üyeyne’de şöyle demiştir; Kişiyi kusurunun büyüklüğü ümitsizliğe sevk ederek dua etmesine mani olmamalıdır. Zira Cenabı Hak mahlukatının en kötüsü olan iblisin bile duasına icabet etmiştir. Zira İblis insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi de Yüce Allah (C.C) sen kendisine mühlet verilenlerdensin buyurdu Cenabı Hak Araf Sûresi âyet 14 ve 15’te. Böyle Cenabı Hak buyurarak iblisin bile duasını kabul etti. Tabii dürüm dürüm iç yüzü sırlarla, hikmetler ile doludur. Ebû Musa (Radıyallâhu Anh) anlatıyor; Bir sefere Hayber seferine çıkmıştık, halk yolda bir ara yüksek sesle tekbir getirmeye başladı, bunun üzerine Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm) müdahale ederek nefislerinize karşı merhametli olun, zira sizler sağır birisine hitap etmiyorsunuz, muhatabınız garipte değil. Sizler gören, işiten, nerede olsanız sizinle olan bir zata yüce Allah’a hitap ediyorsunuz. Dua ettiğiniz zat her birinize bineğinin boynundan daha yakındır buyurdu. Buhari, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd haber veriyor bunu da. Sevgili dostlarımız araya ezanı şerif girdi onun için az bir ara verdik dersimiz devam ediyor.

 

10:45

 

Hz Muaz (Radıyallâhu Anh) anlatıyor; Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) bir kimsenin Ya Rabbi senden nimetin kemalini talep ediyorum dediğini işitmişti. Sordu nimetin kemali nedir? Bu bir duadır onunla dua edip onunla hayır çok mal ümit ettim dedi. Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) sordum, zira nimetin kemali cennete girmektir ateşten kurtulmaktır buyurdu. Bir başkasının da şöyle dediğini işitti; Ey Celal ve ikram sahibi Rabbim hemen şunu söyledi duana icabet edilmiştir. Ne arzu ediyorsan durma iste derken bir başkasının Ya Rabbi senden sabır istiyorum dediğini işitmişti ona da Allah’tan bela istedin afiyet iste dedi, bu da Tirmizi’nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, sabır isterken lütuflu sabır isteyeceksin yoksa taşıyamayacağın yükün altına girersen ezilirsin. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse artık kurtulmuştur, bu da Ali İmran Sûresi âyet 185. Ateşten uzaklaştırılıp cennete giren kimse artık kurtulmuştur.(Allahümme ecirni minen-nar, Allahümme ecirnî minennâr, allahümme ecirni minen nar ve edhilnel cennete meal ebrar vel hamdüleke ya rabbel alemin, Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali Muhammed ya zel celali vel ikram) diyerek dua ile başlayan kimseye duana icabet edilmiştir, ne arzu ediyorsan durma iste demesini değerlendiren alimler o sözle başlanan duanın müstecap olacağı hükmünü çıkarmışlardır. Hz Aişeyi Sıddıka validemiz (ra) anlatıyor; Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) özlü duaları tercih eder, diğerlerini bırakırdı, bu da Ebû Davut’un haberi. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateşten koru. Bakara Sûresi’nin 201. âyeti kerimesi. (Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar birahmetike ya Erhamerrahimin ya zel celali vel ikram ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ent) El Müzhir’in açıklaması da şöyle; Bunlar kelimeleri az manaları çok olan dünya ve ahiret meselelerini şamil dualardır. Şu duada olduğu gibi (Allahümme inni es elükel affe vel afiyete fiddini veddünya vel ahirah) Allah’ım senden af din ve dünya ahiretim için afiyet diliyorum. Evet sevgili dostlarımız, Allah’ım senden hidâyet, takva, Allah korkusu, iffet, dünyevi arzulardan korunma ve gönül zenginliği istiyorum. Bu da başka bir dua sistemi sevgili Peygamberimizden gelen (Allahümme inni es elüke hüda vettega vel-afafe vel gına) buyurmuşlardır, böyle dua etmişlerdir. Yine sevgili Peygamberimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm) bana cevamiul kelam, özlü sözler verildi buyurdu. Hz. İbnu Mesud (Radıyallâhu Anh) anlatıyor; Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) duayı 3 kere yapmaktan, istiğfarı üç kere yapmaktan hoşlanırdı, bu da Ebû Davud’un haberidir.Evet sevgili dostlarımız, İnşallahu Teala değişik konularla değişik hadisi şeriflerle bir sonraki dersimiz devam edecektir. Cenabı Hak daima duası kabul olan, Allah’ın rahmetinin fazlının içinde bulunan iki cihanda kurtuluş içinde saadet ve selamet içinde olan kullarından eylesin. (Ve hayyina bisselam ve edhilna darasselam tebarekte vete aleyte ya zelcelali vel ikram la ilahe ilahe illa ent la havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.

 

17:17

 

(Visited 38 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}