HadısŞerifKülliyatı 114-01

114- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 114

114- Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 114

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi rabbil âlemin vesselatü vesselamü Ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Sevgili dostlarımız esbabı nüzulün sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Şimdi de Muavazateyn Sureleri hakkında dersimiz esbabı nüzuldür. Ukbe İbnü Amir (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) buyurdular ki bu gece indirilen ayetler var ya onlar gibisi hiç görülmemiştir. (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ve (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) sureleri diye haber verdi bunu da bizlere ulaştıran Sahihi Müslim, Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai gibi muhaddislerimiz tarafından sahih kaynaklarda yer aldığını görüyoruz. Ukbe İbnü Amir (R.A) Hazretleri Tirmizi’de gelen bir rivayette der ki Resulullah (A.S.V) bana her namazın arkasından Muavvazeteyn’i okumamı emretti. Evet, efendiler yine Abdullah İbnü Hubeyb anlatıyor (Radıyallahu Anhü ve Erdahüm Ecmain); hafif bir yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık bize namaz kıldırsın diye Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ı bekledik. Ravi derki; Abdullah İbnü Hubeyb şu manada bir şeyler daha söyledi, Resulullah (A.S.V) çıktı ve şöyle dedi. Ben ne söyleyeyim? Diye sordum. Bunun üzerine akşama ve sabaha gelince (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ve Muavazateyn Surelerini 3’er kere oku bu sana her şeye karşı yeterlidir dedi, bunu da Nesai haber vermektedir. Resulullah (A.S.V) kendisi şahsen bu çeşit menfi hallere karşı korunmuş olmasına rağmen istiâze de bulunmuştur. Bu hem kemal mertebesin de kulluğun ifası içindir, hem de o hallerde ne yapması hususunda ümmetine talim de bulunmak fiilen örnek olmak içindi. Esasen böyle hallerde yapılan istiâze dua ve ilticalar menfi durumların kalkması için değil menfi durumlarda ifası gereken kulluğun yerine getirmesi içindir. Çünkü hiçbir ibadetin dünyevi bir maksatla yapılması caiz değildir, ibadete dünyevi maksatlar bizzat gaye yapılacak olsa ibadette şart olan ihlas kaybolur. İhlassız ibadet indallah makbul olmaz buyurdular. Evet, kıymetli efendiler, işte ibadetin aslı esası ihlastır. Bu da sırf Allah için yapılmasıdır. Resulullah (A.S.V) uygun bir fırsatı değerlendirerek musibetli ve korkulu durumlarda okunması gereken sureleri talim buyuruyor.

 

Dakika 5:07

 

Evet, efendiler istiâze yani kulun Allah’a iltica ederek kötülüklerden şerlerden korunmasını talep etmesidir, her anın da her yerde kul Allah’a iltica etmelidir teslim ve tevekkül halinde olmalıdır. Çünkü Rabbisine muhtaçtır. Yaratan odur yaşatan odur koruyacak olanda odur, ona yardım edecek merhamet edecek koruması altında tutacak odur. Hz Cabir (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) bana ey Cabir oku dedi, ben annem babam sana kurban olsun ne okuyayım diye sordum, onun üzerine (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ve (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) surelerini oku dedi, bende onları okudum. Resulullah (A.S.V) ilaveten bu iki sureyi oku bunlar gibisini asla okumayacaksın dedi bunu da Nesai haber vermektedir. Zil İbnü Hubeyş anlatıyor (R.A); Übey İbnü Kââb (R.A) Muavazateyn hakkında sorarak dedim ki ey Ebu Münzir kardeşim İbnü Mesud şöyle diyor; bana şu cevabı verdi ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’a sordum cevaben bana şöyle dendi bende söyledim dedi. Biz Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın söylediği şekilde söylüyoruz bunu da Buhari Şerif haber vermektedir. Burada da Ashabı Güzinin ellerindeki nüshalar ve kendilerine ulaşan haberler durumun da Kuran-ı Kerim tertip edilmeden önce durumlar farklıydı. İhtilaflı haller de esas olan ekseriyetin görüşüdür veya siga’nın sikata muhalefeti şazdır. Mahfuz varken şazla amel edilmez. Evet, kıymetliler mütevatir habere muhalefet var, usulcüler buna siga’nın sikata muhalefeti yani güvenilir kimse Radıyallahu Anh’ın Radıyallahu Anh’ın rivayeti şazdır. Ashaptan hiçbir kimse bu mesele de İbnü Mesud’a uymamıştır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’ın bu iki sureyi namazda okuduğu sahih rivayetler de gelmiştir. Ayşe’yi Sıddık’a (R.A) anlatıyor; Hz Resulullah (A.S.V) bir gün aya bakarak Ey Ayşe şunun şerrinden Allah’a sığın bu ayet-i kerime de geçen ğasıktır, ayet kaybolduğu zaman ayın şerrinden demektir, bunu da Tirmizi haber vermektedir. Evet, sevgili dostlarımız Hasan Basri Çantay şöyle tercüme etmiştir.

 

Dakika 10:09

 

Deki; sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren nefeslerin şerrinden ve haset edenin hasedini belli ettiği zaman hasetçinin şerrinden. İşte Felak Suresinin buda mealindendir kıymetliler. İbni Abbas (R.A) anlatıyor; Resulullah (A.S.V) buyurdular ki şeytan insanoğlunun kalbinin üzerin de tünemiş vaziyette bekler. Yüce Allah’ı zikredince siner çekilir, gaflet etse vesvese verir bunu da Buhari Şerif rivayet etmektedir. (El ves vas) insan doğunca şeytan ona sokulur, Allah zikredilince gider, Allah zikredilmezse kalbin de yerleşir kalır. İşte Cenabı Haktan hiçbir an gaflette olmamak lazım Buhari ile ilgili birinci cilt 182 ve 183. sayfalar da açıklanmış olduğumuz üzere konumuz devam ediyor, Said İbni Mensur rivayeti daha anlaşılır kılacak şekil de insan doğunca şeytan kalbine tüner, akleder ve Allah’ın adını zikrederse siner, gafil kalırsa vesvese verir. Yine İbnü Abbas’tan olmak üzere (El ves vas) şeytandır. Çocuk doğunca kalbinin üstün de ves vas olduğu halde doğar, ves vas ona dilediği gibi tasarruf eder ancak kişi Allah’ı zikredince şeytan siner, gafil kalınca kalbine tüner ve vesvese verir. Said İbnü Mensur benzer bir hadisi şerifi Ubey İbnü Ruveyn’de rivayet etmiştir; İsa (AS.) Rabbinden şeytanın insan olduğundaki yerini göstermesini talep etti. Yüce Allah da ona gösterdi şeytanın başı yılanbaşı gibiydi ve başını kalbin meyvesi kalbin meyvesi üzerine koymuş vaziyetteydi. Bu şekildeki kişi Rabbini zikredip anınca geri çekilip siniyor, zikri bırakınca musallat olup konuşuyordu yani vesvese veriyordu. Sevgili dostlarımız, Nas Suresinin de kısaca mealine değinelim; de ki sığınırım insanların Rabbine, insanların yegâne malikine, insanların mabuduna o sinsi şeytanın şerrinden ki o insanların göğüslerine daima vesvese verendir. O şeytan gerek cinden gerek insandan olsun görüyorsunuz vesvese vereni bu sureyi celile de hem cin şeytanlarından geliyor vesvese, hem insan şeytanlarından. İnsan şeytanları nasıl vesvese verir derseniz sana gelir fitne fesat haberleri kulağına fısıldar yalan haberleri gıybetleri kulağına fısıldar.

 

Dakika 15:04

 

Sende onu gerçek zannedersin, insan şeytanları daha tehlikelidir, bunların tümünden Allah’a sığınacağız. Yüce Allah rahmeti ve fazlı için de korumuş olduğu kullarından eylesin. Bu sureler gelmeden önce Peygamberimizin çeşitli istiazeleri vardı. Bu sureler gelince daha çok bu sureleri okumaya başladı. Evet efendiler

‘’Euzu billahissemiil alimimineşşeytanirracim min hemzihi ve nefkıhi ve nefsih bismillahillezi la yezurru measmihi şeyun filarzı vela fissemai vehüvessemiul âlim’’

 

‘’Bismillahi Zişan azimüssultan şedidül burhan kaviyyül erkan maşaallahu kan euzu billahi min külli şeytan insün ve can’’

 

‘’Euzu bikelimatillahittammati min şerri ma haleka ve zerea ve berea rabbi euzubike min hemezatişşeyatın ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

‘’Euzu bikelimatillahittammati min ğazabih ve elimi ikabih ve şerri ibadih ve min şerri hemezatişşeyatın ve euzu bike rabbi en yahdurun’’

 

‘’Euzu billahi mistiaze bihi Muhammed Mustafa Sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem ve musa ve ibrahimüllezi veffa ve min şerri ma haleka ve zerea ve berea ve min şerri ma tahtessera ve min şerri külli dabbetin rabbi ahizün bina sıyetiha inne rabbi ala sıratın müstekım vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim’’

 

‘’Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşıl azım’’

 

Kıymetli izleyenler bunlar hep istiâze ve teslimiyet ile ilgilidir, bizden size şu tavsiyemiz olsun, her an Allah’u Teâlâ’ya teslim ve tevekkül halinde ol. İsyan ve günah hallerinde olma, itaat ve ittika halinde ol. Rabbini bir an bile kalbinde gaflet etmeden zikir eyle, halk içinde hak ile beraber ol tekrar ediyorum halk içinde hak ile beraber ol. Buna dikkat et Allah’ın huzurunda olduğunu bil, o seni her an görüyor duyuyor seni kontrol teftiş altında seni tutuyor, sende onun seni her an gördüğünü bil onun huzurunda ol. Saygı ile zikir ile şükür ile tahmit ile tekbir ile onun huzurunda ol, farzları vacipleri sünnetleri müstehapları seve seve ihlasla yerine getir haram ve günahların tümünden kaçınmaya çalış. Evet, beşeri olarak insanoğlu aciz olduğu için cehlinden, aczinden, gafletinden dolayı, nefsinden dolayı insanlar ne kadar yaparsa yapsın insanlar hata ve günah içinde olurlar, bu büyük günahlardan kaçınır küçük günahların farkında olmaz. Bazen de ibadetlerin de büyük büyük hatalar işlerler. Kimisi de ibadetin de gaflet içinde olur bunlar büyük suçlardır, tövbe istiğfar halinde her an işte kısaca hatırlatıyoruz.

 

Dakika 20:03

 

Onun lütfu keremi olmadan onun himayesi yardımı avni, muaveneti olmadan onun lütfu ihsanı olmadan bir an bile nefes alma şansın yok, yaratan o, yaşatan o, rızık veren o, öldüren dirilten o, koruyan esirgeyen yardım eden o, yani bütün varlığınla maddi ve manevi varlığınla Allah’a aitsin. Seni yaşatan o ve ona muhtacız, her ihtiyacımızı temin eden de o. İşte hep beraber Allah’a kul olmaya, boynumuzu eğmeye ve ona yalvarıp tövbe etmeye çalışalım. Sevgili ve muhterem izleyenler, şimdi de Kuran-ı Kerim’in okunması ve muhafaza edilmesi konusun da Ebu Musa (R.A) Hazretleri anlatıyor; Resulullah (A.S.V) buyurdular ki şu Kuran-ı Kerim’i muhafazaya itina gösterin, gayret edin. Muhammed’in nefsini kudret elin de tutan Zatı Zülcelal’e kasem olsun, yemin olsun, Kuran-ı Kerim’in hafızalardan kaçması develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır buyurdular, bunu da Buhari, Müslim haber vermektedir. İbni Ömer (R.A) Resulullah’tan söyle söylediğini rivayet ediyor; Kuran-ı Kerimi ezberlemiş olan kimse bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elin de tutar salıverirse deve çeker gider, bunu da Buhari, Müslim, Muvatta, Nesai haber vermektedir. Evet, efendiler Hz. Cabir Hazretleri haber veriyor; Peygamberimiz diyor (A.S.V) yanımıza geldi okuyun dedi, Kuran-ı Kerim için okuyun dedi. Her okuyuş güzeldir öyle kimseler gelecek ki onlar Kuran-ı Kerim’in kelime ve lafızlarını ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar, işte bunu da Ebu Davut haber veriyor ki dünyayı sömürmek için Kuran-ı süslü süslü okuyanlar için söyleniyor bu, Kuran-ı Kerim’in muhafazası onun sıkıca tilavet edilmesine bağlıdır. Kuran’ı okuyacaksın sık sık ve onunla iman ile amel edeceksin, o zaman Kuran-ı Kerim unutulmaz Allah’ın lütfu keremiyle. İnsanları hoşlandırmak kastıyla Kuran-ı Kerim’in tilavetini güzel yapmaya zorlanacak kimselerin zuhur edeceği, bunlar insanları celp etmek insanların hoşuna gidecek işler yapmak için ne yapacaklar? Kuran’ı Kerim’i insanların alkışını almak için, bunlar kendilerini zorlayacaklar, bu tür insanlar insanların rızasını kazanmak için yapacaklar, ancak bunların Allah’ın rızası değil insanların takdiri ve böylece elde edilecek madde kaygısıyla bu zorlanmaya kıraatini güzel yapma gayretine girdikleri için ücretlerini peşin almış sayılacaklar.

 

Dakika 25:12

 

Bu dünya da alacaklar, uhrevi sevaptan mahrum kalacaklarını belirtiyor. Resulullah (A.S.V) bu tefşiriyle günümüzde mevlithanlık, hafızlık gibi hizmetleri sanatkârız havası içinde yürütüp dinin tecviz etmediği bidatlara haramlara giren şahısları mucizane ihbar etmektedir. Öyle mevlithanlar var ki bunlar Kur’an’ın yıllar mevlit okudukları halde Kuran-ı Kerim’in bir ayetini dahi açıklayacak bir güçte olmadıkları ve İslami ilimleri ortaya dökme cesaretleri olmadığı, kimseye dokunmayacak süslü süslü okuyacak parayı alıp gidecek. Bunlar işte bunlar var ya bunlar bu milleti bu şekilde yıllardır oyalayanlar, Kuran-ı Kerim’in önüne mevlidi koyanlar süslü süslü sesleri cilalı sesleri koyanlar, ilmi koymayanlar bu milleti aldatmak için bakın ne tuzaklar kurdular. Sakın bunu şöyle anlamayın, bu mevlit düşmanlığı değil, mevlit ile Kur’an düşmanları var şeriat düşmanları, şeriatın Kuran’ın ilmin irfan’ın Mevlidi Şerif’i koydular, kasideleri ilahileri koydular, şeriatla ilgili suya sabuna dokunmayacak şekilde konuştular, yağladılar yuvarladılar millete İslami gerçekleri anlatmadılar. Bir kısmında laik devlet korkusu, bir kısmında rant korkusu, bir kısmında cehalet, bir kısmında gaflet, bir kısmında rantiyecilik, dünyayı sömürmek gibi durumlar var. Tabii bunun farkında olup da gerçek din adamları gerçek Müslüman gerçek ilim adamları da nice çileler çektiler, tarihte de vardı bu, bugün de var, yarında olabilir niye? Dünya ile ahiret zaman zaman çatışır ve ehli dünya ile ehli ukba zaman zaman ters düşerler. O zaman sen İmamı Azam da olsan seni zindanlara atarlar, zehri ağzına zorla tıkıp, seni zehirlemek isteyip öldürmek isterler bunlar hep yaşandı ve yakın tarihimizde neler olduğunu da herkes iyi biliyor ve bu milleti dinden imandan uzaklaştırmak için her yolu denediler. Bu milleti ümmeti Muhammedi parçalamak için cahil bırakmak için her yol denenmektedir. İslam Birliği’nden ehlisünnet doğru İslam anlayışından yana olanları cezalandırdılar. Sapık inançları teşvik ettiler, ehli bidat’a yardımcı oldular, bidat yollarına milletin sapması için çalıştılar, hala çalışıyorlar. İslam’ın içinde Müslüman görünen misyonerler var, ehli bid’a var, bunlara dikkat ediniz. Niçin dört mezhep hak olmuştur, hak mezheptir bunlar? Çünkü Kuranı Kerim’i sahih sünneti icmayı, kıyası doğru anlayan doğru anlatan, doğru İslam’ı doğru okuyan doğru okutan ekoller bunlar. Tarih boyunca böyle gelmiş, hadis-i şeriflerden hüküm çıkarma selahiyeti onlarındır. Ayeti kerimelerden hüküm çıkartma selahiyeti onlarındır. İstimbat âlimi onlarındır, müçtehit olmadıkça Fakih olmadıkça kişi istimbat âlimi de olamaz.

 

Dakika 30:55

 

Evet, kıymetli dostlarımız, inşallah tilavet ile ilgili bir sonraki dersimiz tilavet ile ilgili olacaktır. Cenabı Hak razı olduğu amellerden ayırmasın Lütfu Kerem’i Fazlı İhsan’ı ile.

 

Dakika 31:22

 

(Visited 58 times, 1 visits today)
{"message":{"type":8,"message":"Undefined variable: show_right_meta","file":"\/home\/pwny9ik9\/public_html\/wp-content\/plugins\/cactus-video\/video-hook-functions.php","line":1155},"error":1}