HadısŞerifKülliyatı 218-01

218 – Hadis-i Şerif Külliyatı Ders 218

218- Hadis-i Şerif Külliyâtı Ders 218

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

‘’Elhamdülillahi Rabbil-âlemin vesselâtü vesselâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn’’

‘’Eûzu bi kelimatillahittâmmâti min şerri mâ haleka ve zerea ve berea’’

 

‘’ Rabbi Eûzu bike m‘in hemezâtiş şeyâtîn ve eûzu bike Rabbi en yahdurûn’’

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Çok kıymetli ve muhterem izleyenler,

 

Dersimiz seferde okunacak duâlar konusundadır. İmâm-ı Mâlik’e ulaştığına göre Hz. Peygamber (A.S.V) sefer arzusuyla ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duâyı okurdu; Bismillah Allah’ım! Sen seferde arkadaşım, âilemde vekîlimsin. Allah’ım! Bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allah’ım! Yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve âilede vukûâ gelecek kötü manzaralardan sana sığınırım diye duâ ederdi. Bu Muvattâ’nın haberidir.

 

İbn-i Ömer (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) Hazretleri anlatıyor; Rasûlullah (A.S.V) seferden dönerken uğradığı her tümsekte üç kere tekbir getirir arkadan da: ‘’Lâ İlâhe İllallâhu vahdehu lâşerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’’ Allah’tan başka İlâh yoktur, O tektir, ortağı yoktur O tektir hiçbir ortağı yoktur mülk O’nundur hamd O’nadır O her şeye kâdirdir. Dönüyoruz, tövbe ediyoruz, kulluk ediyoruz, secde ediyoruz Rabbimize hamd ediyoruz. Yüce Allah (C.C) vaadinde sâdıktır, kuluna yardım etti. Hendek Harbi’nde müttefik orduları tek başına helâk etti diye duâ ederdi. Buhârî, Müslim ve diğerlerinin haberidir. Nesâî hâriç diğerlerinin tümünde mevcuttur. (A’râf Sûresi 128, Hûd Sûresi 49) Cenab-ı Hakk’ın Kur’an-ı Kerim’de vaad etmiş bulunduğu hususların bu Sûrelerde bu âyetlerde gerçekleştiğini bunların hep tahakkuk ettiğini ifâde eder.

 

Evet, sevgili dostlarımız!

 

Hz. Ebû Hûreyre (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; bir adam Hz. Peygamber’e (A.S.V) ey Allah’ın Rasûlü! Ben sefere çıkmak istiyorum bana tavsiyede bulun diye talepte bulundu.

 

Efendimiz (A.S.V) sana Allah’tan korkmanı ve yol boyu aştığın her tepenin başında tekbir getirmeni tavsiye ediyorum buyurdu.

 

Adam döneceği sırada şu duâ da bulundu: “Allah’ım! Ona uzaklığı dür, yolculuğu kolay kıl” diye duâ etti, Tirmizî’nin haberi.

 

Abdullah el-Hatmî (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor. Rasûlullah (A.S.V) birisi ile vedâlaştı mı şöyle derdi: “Dininizi, emânetinizi ve işlerinizin âkıbetini Allah’ın muhâfazasına bırakıyorum.” Bu da Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin haberidir.

 

Dakika 5:31

 

Evet, sevgili dostlarımız!

 

İşte görüyorsunuz yine sevgili Peygamberimiz emânetle bütün dinî tekliflerin kastedildiği de söylenmiştir. Âyet-i kerimede: ‘’Biz emâneti semâvât ve semâvât arz ve dağlara teklif ettik onlar bunu kabullenmekten kaçındılar ve ondan korktular, onu insanoğlu yüklendi.’’ Ahzâb Sûresi 72’nci âyet-i kerimede buyrulmaktadır. Evet, sevgili dostlarımız görüyorsunuz dininizi, emânetinizi ve işlerinizin âkıbetini Allah’ın muhâfazasına bırakıyorum, görüyorsunuz.

 

Hz. Abdullah İbn-i Ömer (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor, Rasûlullah (A.S.V) seferde iken gece olunca şu duâyı okurdu; Ey arz! Benim de senin de Rabbimiz Allah’tır. Senin de sende bulunanların da sende yaratılmış olanların da senin üzerinde yürüyenlerinde şerrinden Allah’a sığınırım. Arslan’ın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve bu beldede ikâmet eden insîlerin ve cinnîlerin, iblîsin ve iblîs neslinin şerrinden de Allah’a sığınırım. Bu da Ebû Dâvûd’un haberidir.

 

Havle Binti Hakîm (Radıyallâhu Anha ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; Rasûlullah (A.S.V) Efendimiz buyurmuşlardır ki, kim bir yerde konakladığı zaman şu duâyı okursa oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. ‘’Eûzu bi kelimatillahittâmmâti min şerri mâ haleka’’ Allah’ın eksiksiz mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum. Müslim, Muvattâ ve Tirmizî’nin haberidir bu da. Evet, sevgili dostlarımız ‘’Eûzu bi kelimatillahittâmmâti min şerri mâ haleka’’ başka duâlarda da ‘’Mâ halaka ve zerea ve berea’’ diye devâm eder. Bunlar özlü sözlü duâlardır, mânâsı derin kelimeleri kısadır.

 

Üzüntü ve tasa hâlinde okunacak duâlar hakkında da Hz. Sâ’d (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; Rasûlullah (A.S.V) buyurdular ki, balığın karnında iken Zünnûn’un yaptığı duâ şu idi: ‘’Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minezzalimîn.’’ Allah’ım! Senden başka İlâh yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim, ben nefsime zulmedenlerdenim, bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur. İşte bu da Tirmizî’nin haberidir.

 

Dakika 10:00

 

Evet, sevgili dostlarımız!

 

 ‘’Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minezzalimîn.’’  Bu balığın karnındaki Yunus Aleyhisselâmın yaptığı duâdır. Evet, Hz. Yunus fırtınalı, dalgalı ve karanlık bir gecede denize atladı bir müddet sonra büyük bir balık onu yuttu. ‘’Sâffât Sûresi 142’nci âyet-i kerime bu da.’’ Eğer çok tespih edenlerden olmasaydı insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı. Bu da ‘’Sâffât Sûresi 143, 144’üncü âyet-i kerimedir.’’

 

Hz. İbn-i Abbâs (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; Hz. Peygamber (A.S.V) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu: “Halîm ve Azîm olan Allah’tan başka İlâh yoktur, büyük arşın Rabbi olan Allah’tan başka İlâh yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semâvâtın Rabbi olan Allah’tan başka İlâh yoktur.” Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn-i Mâce’nin haberi bu da.

 

Evet, sevgili dostlarımız, El-Hudrî (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; Rasûlullah (A.S.V) bir gün mescide girdi, orada Ensâr’dan Ebû Ümâme (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) denilen kimse ile karşılaştı ona, ey Ebû Ümâme! Niçin seni namaz vakti dışında mescitte oturmuş görüyorum? Diye sordu.

 

Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah’ın Rasûlü diye cevap verdi.

 

Bunun üzerine Hz. Peygamber (A.S.V) sana bazı kelimeleri öğreteyim mi? Bunları okursan Allah senden sıkıntını giderir ve borcunu öder.

 

Evet, ey Allah’ın Rasûlü öğret dedim.

 

Öyleyse dedi akşama çıktın mı sabaha erdin mi şu duâyı oku. Allah’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım, âcizden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım, borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım. İşte görüyorsunuz her türlü çâre Yüce Allah’a sığınmaktadır, ona gerçek kulluktadır. Evet, sevgili dostlarımız,

 

(‘’Allâhümme İnnî Eûzü Bike Minel hemni vel hazel ve Eûzubike minel aczî vel kesel ve Eûzu bike minel cübni vel buhri ve Eûzubike min galabetitdeyni vegahrir ricâl.’’)

 

İşte bu duâyı akşam sabah okuyun buyurdular. İşte sıkıntılar için görüyorsunuz üzüntüden, kederden, borçtan ve diğerlerinden kurtulma duâsı. Evet, sevgili dostlarımız, Hz. Ebû Hûreyre (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; Hz. Fâtıma (Radıyallâhu Anha ve Erdahünne ve Erdahüm Ecmaîn) Rasûlullah’a (A.S.V) gelerek biz hizmetçi talep etmiştir. Rasûlullah (A.S.V) ona şu duâyı okuman senin için hizmetçi edinmenden daha hayırlı dedi. Allah’ım! Sen 7 semânın Rabbi, Arş-ı Âzâm’ın Rabbisin, Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrât, İncîl ve Furkân’ı indiren tohum ve çekirdekleri açansın. Her şeyin şerrinden Sana sığınıyorum, her şeyin alnından yapışmışsın, dizginleri Senin elindedir. Evvel Sensin Senden önce bir şey yoktur. Âhir Sensin Senden sonra da bir şey kalmayacaktır. Sen Zâhirsin Senin üstünde bir şey mevcûd değildir. Sen Bâtınsın Senin dışında bir şey yoktur. Benim borcumu öde, beni fukaralıktan kurtar, zengin kıl. Bu da Tirmizî, İbn-i Mâce’nin haberidir.

 

Hz. Enes (Radıyallâhu Anhüm ve Erdahüm Ecmaîn) anlatıyor; Rasûlullah (A.S.V) bir şey üzecek olursa şu duâyı okurdu; (Ya hayyu ya kayyum birahmetike esteizû). Ey diri olan ey Kayyûm olan Rabbim! Rahmetin adına yardımını talep ediyorum. Ve kezâ şöyle derdi; ‘’El Azîz biyâzel celâli vel ikrâm, yâzel celâli vel ikrâm, yâzel celâli vel ikrâmı” devâmlı söyleyin tavsiyesinde bulundu. Evet, sevgili dostlarımız (Yâzel celâli vel ikrâm) işte bunların da İsm-i Âzâm olduğu rivâyetleri de vardır.

 

Derslerimiz İnşâ’Allah’u Teâlâ devâm edecektir.

 

Dakika 17:09

 

(Visited 6 times, 1 visits today)